tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_gfx/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_gfx/PLIST
U pkgsrc/devel/SDL_gfx/distinfo
P pkgsrc/devel/bzr/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/distinfo
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-ce
U pkgsrc/devel/glib2/patches/patch-cf
U pkgsrc/devel/kdevelop4/DESCR
U pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
U pkgsrc/devel/kdevelop4/PLIST
U pkgsrc/devel/kdevelop4/distinfo
U pkgsrc/devel/kdevplatform/DESCR
U pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
U pkgsrc/devel/kdevplatform/PLIST
U pkgsrc/devel/kdevplatform/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/kdevplatform/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/emacs/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs/Makefile.common
P pkgsrc/editors/emacs/PLIST
P pkgsrc/editors/emacs/distinfo
P pkgsrc/editors/emacs/options.mk
P pkgsrc/editors/emacs/version.mk
U pkgsrc/editors/emacs/patches/patch-aa
P pkgsrc/editors/emacs/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/editors/emacs/patches/patch-ac is no longer in the repository
U pkgsrc/editors/emacs/patches/patch-ad
P pkgsrc/editors/emacs/patches/patch-ae
cvs update: pkgsrc/editors/emacs/patches/patch-af is no longer in the repository
P pkgsrc/editors/emacs-nox11/Makefile
P pkgsrc/emulators/Makefile
U pkgsrc/emulators/gns3/DESCR
U pkgsrc/emulators/gns3/Makefile
U pkgsrc/emulators/gns3/PLIST
U pkgsrc/emulators/gns3/distinfo
P pkgsrc/lang/squeak-vm/PLIST
P pkgsrc/lang/squeak-vm/distinfo
P pkgsrc/lang/squeak-vm/options.mk
U pkgsrc/lang/squeak-vm/patches/patch-ae
U pkgsrc/lang/squeak-vm/patches/patch-af
P pkgsrc/security/Makefile
U pkgsrc/security/libgnome-keyring/DESCR
U pkgsrc/security/libgnome-keyring/Makefile
U pkgsrc/security/libgnome-keyring/PLIST
U pkgsrc/security/libgnome-keyring/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/libgnome-keyring/distinfo
P pkgsrc/security/netpgp/Makefile
U pkgsrc/security/netpgp/distinfo
P pkgsrc/security/py-smbpasswd/Makefile
P pkgsrc/shells/lshell/Makefile
U pkgsrc/shells/lshell/distinfo
P pkgsrc/sysutils/Makefile
U pkgsrc/sysutils/eggdbus/DESCR
U pkgsrc/sysutils/eggdbus/Makefile
U pkgsrc/sysutils/eggdbus/PLIST
U pkgsrc/sysutils/eggdbus/buildlink3.mk
U pkgsrc/sysutils/eggdbus/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-enchant/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-enchant/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-enchant/distinfo
U pkgsrc/textproc/py-enchant/patches/patch-aa
U pkgsrc/textproc/py-enchant/patches/patch-ab
P pkgsrc/textproc/py-sphinx/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-sphinx/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-sphinx/distinfo
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/xkeyboard-config/Makefile
P pkgsrc/x11/xkeyboard-config/PLIST
U pkgsrc/x11/xkeyboard-config/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/xkeyboard-config/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/x11/xkeyboard-config/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/x11/xkeyboard-config/patches/patch-ac is no longer in the 
repository


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index