tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
? pkgsrc/pkgtools/pkg_install/work
P pkgsrc/archivers/php-zip/Makefile
cvs update: pkgsrc/archivers/php-zip/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/cmus/Makefile
U pkgsrc/audio/cmus/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
U pkgsrc/devel/monotone-el/DESCR
U pkgsrc/devel/monotone-el/Makefile
U pkgsrc/devel/monotone-el/PLIST
U pkgsrc/devel/monotone-el/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-highline/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-highline/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-highline/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-termcolor/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-termcolor/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-termcolor/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-termcolor/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/PLIST
U pkgsrc/geography/merkaartor/distinfo
U pkgsrc/geography/qlandkartegt/DESCR
U pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
U pkgsrc/geography/qlandkartegt/PLIST
U pkgsrc/geography/qlandkartegt/distinfo
U pkgsrc/geography/qlandkartegt-garmindev/DESCR
U pkgsrc/geography/qlandkartegt-garmindev/Makefile
U pkgsrc/geography/qlandkartegt-garmindev/PLIST
U pkgsrc/geography/qlandkartegt-garmindev/distinfo
U pkgsrc/geography/qlandkartem/DESCR
U pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
U pkgsrc/geography/qlandkartem/PLIST
U pkgsrc/geography/qlandkartem/distinfo
U pkgsrc/geography/qlandkartem/patches/patch-aa
U pkgsrc/geography/qlandkartem/patches/patch-ab
P pkgsrc/lang/spl/Makefile
P pkgsrc/mail/pear-Mail/Makefile
U pkgsrc/mail/pear-Mail/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/pear-Mail/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/mail/pear-Mail/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
P pkgsrc/mail/postfix/MESSAGE.NetBSD
P pkgsrc/mail/postfix-current/MESSAGE.NetBSD
P pkgsrc/misc/openoffice3-bin/DEINSTALL
P pkgsrc/misc/openoffice3-bin/INSTALL
P pkgsrc/misc/openoffice3-bin/Makefile
U pkgsrc/misc/openoffice3-bin/PLIST.dirs
U pkgsrc/misc/openoffice3-bin/distinfo
P pkgsrc/misc/openoffice3-bin/files/soffice
P pkgsrc/net/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-rubytter/DESCR
U pkgsrc/net/ruby-rubytter/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-rubytter/PLIST
U pkgsrc/net/ruby-rubytter/distinfo
P pkgsrc/net/samba33/Makefile
P pkgsrc/net/samba33/distinfo
P pkgsrc/net/samba33/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/samba33/patches/patch-aq
P pkgsrc/net/tor/Makefile
U pkgsrc/net/tor/distinfo
P pkgsrc/textproc/json-glib/Makefile
U pkgsrc/textproc/json-glib/distinfo
P pkgsrc/www/Makefile
U pkgsrc/www/termtter/DESCR
U pkgsrc/www/termtter/Makefile
U pkgsrc/www/termtter/PLIST
U pkgsrc/www/termtter/distinfo
P pkgsrc/www/typolight27/Makefile
P pkgsrc/www/typolight28-translations/Makefile
P pkgsrc/www/typolight28-translations/distinfo
P pkgsrc/www/typolight28-translations/options.mk
P pkgsrc/x11/p5-Wx-Perl-ProcessStream/Makefile
U pkgsrc/x11/p5-Wx-Perl-ProcessStream/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q4):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2009Q4
P pkgsrc/net/tor/Makefile
U pkgsrc/net/tor/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index