tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/archangel/Makefile
P pkgsrc/archivers/unrar/Makefile
P pkgsrc/audio/libmodplug/Makefile
U pkgsrc/audio/libmodplug/distinfo
P pkgsrc/audio/libsndfile/Makefile
P pkgsrc/audio/libsndfile/options.mk
P pkgsrc/audio/mbrolavox-en1/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us1/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us2/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us3/Makefile
P pkgsrc/audio/mserv-irman/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/distinfo
P pkgsrc/devel/fromcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/fromcvs/distinfo
P pkgsrc/devel/libmowgli/Makefile
P pkgsrc/devel/ltsa/Makefile
P pkgsrc/devel/opal/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Date-Simple/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Date-Simple/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-IO-Compress/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Moose/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Moose/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Object-Pluggable/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Object-Pluggable/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc.html
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/doc/guide/files/submit.xml
P pkgsrc/editors/tomboy/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-games/Makefile
P pkgsrc/graphics/freetype2/Makefile
P pkgsrc/graphics/freetype2/distinfo
U pkgsrc/graphics/freetype2/patches/patch-aa
U pkgsrc/graphics/freetype2/patches/patch-ab
U pkgsrc/graphics/freetype2/patches/patch-ac
U pkgsrc/graphics/freetype2/patches/patch-ad
P pkgsrc/graphics/py-clutter/Makefile
P pkgsrc/lang/guile16/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/distinfo
U pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-ac
U pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-ai
P pkgsrc/mail/OSBF-lua/Makefile
P pkgsrc/mail/sylpheed/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/distinfo
P pkgsrc/mail/thunderbird/patches/patch-ab
P pkgsrc/meta-pkgs/c++-gnome-bindings/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/mono-gnome-bindings/Makefile
P pkgsrc/misc/tmux/Makefile
U pkgsrc/misc/tmux/distinfo
P pkgsrc/misc/tmux/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/misc/tmux/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/tmux/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/tmux/patches/patch-ad is no longer in the repository
P pkgsrc/mk/flavor/pkg/metadata.mk
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc08/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/djbdns/options.mk
P pkgsrc/net/ekiga/Makefile
P pkgsrc/net/p5-IO-Socket-INET6/Makefile
P pkgsrc/net/tcpreplay/Makefile
P pkgsrc/net/tcpreplay/PLIST
U pkgsrc/net/tcpreplay/distinfo
U pkgsrc/net/tcpreplay/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/tcpreplay/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/compat_headers/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/info/show.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/pkg_summary.5
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/version.h
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/tex-bin-kpathsea/Makefile
U pkgsrc/print/tex-bin-kpathsea/distinfo
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/distinfo
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom/distinfo
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX/Makefile
P pkgsrc/time/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Natural/Makefile
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Natural/distinfo
U pkgsrc/time/p5-Test-MockTime/DESCR
U pkgsrc/time/p5-Test-MockTime/Makefile
U pkgsrc/time/p5-Test-MockTime/distinfo
P pkgsrc/time/sunbird/distinfo
P pkgsrc/time/sunbird/patches/patch-ab
P pkgsrc/time/wmCalClock/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/distinfo
P pkgsrc/www/firefox/patches/patch-ab
P pkgsrc/www/p5-CGI-Lite/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Devel/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-FastMmap/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-FastMmap/distinfo
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-YUI/Makefile
U pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-YUI/distinfo
P pkgsrc/www/py-django/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile.common
P pkgsrc/www/seamonkey/distinfo
P pkgsrc/www/seamonkey/patches/patch-ab
P pkgsrc/www/typolight27-translations/Makefile
P pkgsrc/www/typolight27-translations/distinfo
P pkgsrc/www/typolight27-translations/options.mk
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/Makefile
P pkgsrc/x11/pixman/Makefile
P pkgsrc/x11/pixman/distinfo
U pkgsrc/x11/pixman/files/solaris-hwcap.mapfile
cvs update: pkgsrc/x11/pixman/patches/patch-aj is no longer in the repository


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q1 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2009Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index