tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/Makefile
cvs update: pkgsrc/archivers/stuffit/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/stuffit/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/stuffit/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/stuffit/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/xchat/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat/distinfo
U pkgsrc/chat/xchat/patches/patch-ab
P pkgsrc/comms/p5-Asterisk/Makefile
U pkgsrc/comms/p5-Asterisk/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/PLIST
P pkgsrc/devel/anjuta/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/anjuta/patches/patch-bf is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/p5-Array-Compare/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Array-Compare/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-FileHandle-Unget/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-FileHandle-Unget/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-IO-Null/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-IO-Null/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Test-Output/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Test-Output/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Output/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/games/openttd/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/PLIST
P pkgsrc/games/openttd/distinfo
P pkgsrc/games/openttd/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/python24/Makefile
P pkgsrc/lang/python24/distinfo
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-ba
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bb
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bc
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bd
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-be
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bf
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bg
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bh
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bi
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bj
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bk
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bl
P pkgsrc/mail/mailman/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/distinfo
P pkgsrc/sysutils/p5-File-Remove/Makefile
U pkgsrc/sysutils/p5-File-Remove/distinfo
P pkgsrc/textproc/p5-Filter/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Filter/distinfo
P pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/Makefile
U pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/distinfo
U pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-Form/Makefile
U pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-Form/distinfo
U pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-Form/patches/patch-aa


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index