tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/DESCR
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-sequel/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/DESCR
P pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/distinfo
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-sequel-model/DESCR is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-sequel-model/Makefile is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-sequel-model/PLIST is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-sequel-model/distinfo is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf/Makefile
U pkgsrc/devel/autoconf/distinfo
P pkgsrc/devel/glib2/Makefile
P pkgsrc/devel/glib2/PLIST
P pkgsrc/devel/newt/Makefile
U pkgsrc/devel/newt/Makefile.common
U pkgsrc/devel/newt/TODO
P pkgsrc/devel/newt/distinfo
P pkgsrc/devel/newt/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
P pkgsrc/devel/popt/Makefile
P pkgsrc/devel/popt/PLIST
U pkgsrc/devel/popt/distinfo
U pkgsrc/devel/py-newt/DESCR
U pkgsrc/devel/py-newt/Makefile
U pkgsrc/devel/py-newt/PLIST
P pkgsrc/devel/python-mode/MESSAGE
P pkgsrc/devel/python-mode/Makefile
U pkgsrc/devel/python-mode/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-linecache/DESCR
U pkgsrc/devel/ruby-linecache/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-linecache/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-linecache/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/NEWS
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/png/Makefile
P pkgsrc/graphics/png/distinfo
P pkgsrc/graphics/sane-backends/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-backends/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/sane-backends/PLIST
P pkgsrc/graphics/sane-backends/distinfo
P pkgsrc/graphics/sane-backends/options.mk
U pkgsrc/graphics/sane-backends/patches/patch-ad
P pkgsrc/inputmethod/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/tomoe/DESCR
U pkgsrc/inputmethod/tomoe/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/tomoe/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/tomoe/buildlink3.mk
U pkgsrc/inputmethod/tomoe/distinfo
U pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/DESCR
U pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/buildlink3.mk
U pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/uim/buildlink3.mk
U pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/DESCR
U pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/distinfo
P pkgsrc/lang/python24/PLIST.common
P pkgsrc/mail/exmh/Makefile
P pkgsrc/mail/ruby-tmail/Makefile
P pkgsrc/mail/ruby-tmail/PLIST
U pkgsrc/mail/ruby-tmail/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/ruby-tmail/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
P pkgsrc/misc/dialog/Makefile
U pkgsrc/misc/dialog/distinfo
P pkgsrc/misc/openoffice2/distinfo
P pkgsrc/misc/openoffice2/patches/patch-ak
P pkgsrc/misc/openoffice2/patches/patch-bs
P pkgsrc/misc/rubygems/Makefile
P pkgsrc/misc/rubygems/distinfo
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ab
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ae
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ah
P pkgsrc/net/cftp/Makefile
P pkgsrc/net/cftp/distinfo
U pkgsrc/net/cftp/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/clive/Makefile
P pkgsrc/net/clive/PLIST
U pkgsrc/net/clive/distinfo
P pkgsrc/security/caff/Makefile
U pkgsrc/security/caff/distinfo
P pkgsrc/security/cvm/Makefile
P pkgsrc/security/cvm/PLIST
P pkgsrc/security/cvm/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/cvm/distinfo
U pkgsrc/security/cvm/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/ruby-xslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-xslt/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-xslt/distinfo
P pkgsrc/www/merb-sequel/Makefile
P pkgsrc/www/p5-URI/Makefile
U pkgsrc/www/p5-URI/distinfo
P pkgsrc/www/thin/Makefile
P pkgsrc/www/thin/PLIST
U pkgsrc/www/thin/distinfo
P pkgsrc/www/thoth/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q1):
P pkgsrc/devel/m4/Makefile
P pkgsrc/devel/m4/PLIST
U pkgsrc/devel/m4/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/m4/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/m4/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/m4/patches/patch-ac is no longer in the repository
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2008Q1


Home | Main Index | Thread Index | Old Index