tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/gtar-base/Makefile
P pkgsrc/archivers/gtar-base/distinfo
U pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-ak
P pkgsrc/devel/libmemcache/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/fonts/fontforge/Makefile
P pkgsrc/mail/spamdyke/distinfo
U pkgsrc/mail/spamdyke/patches/patch-ad
P pkgsrc/mail/sylpheed/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile-firefox.common
P pkgsrc/www/firefox/distinfo
P pkgsrc/www/firefox/patches/patch-cn
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile-seamonkey.common
P pkgsrc/www/seamonkey/distinfo
P pkgsrc/www/seamonkey/patches/patch-cn
P pkgsrc/www/seamonkey-bin/Makefile
U pkgsrc/www/seamonkey-bin/distinfo
P pkgsrc/x11/xxkb/Makefile
P pkgsrc/x11/xxkb/PLIST


Killing core files:

Updating pkgsrc-2007Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2007Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index