Index of pkgsrc-wip-changes for February, 2023


FromSubject
02/01/2023
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?Z2hjNzEwOiByZW1vdmU7IEdIQyA3LjEwIGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1h?= =?UTF-8?B?aW4gcGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?Z2hjOiByZW1vdmU7IEdIQyA3IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4gcGtn?= =?UTF-8?B?c3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?Z2hjNjg6IHJlbW92ZTsgR0hDIDYuOCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWlu?= =?UTF-8?B?IHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtemlwLWFyY2hpdmU6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUg?= =?UTF-8?B?bWFpbiBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMteWFtbDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWluIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMteGh0bWw6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYSBwYXJ0IG9mIEdIQy4gTm8gbmVl?= =?UTF-8?B?ZCB0byBoYXZlIGEgc2VwYXJhdGUgcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtd2FycDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWluIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtd2FpOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4gcGtn?= =?UTF-8?B?c3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtdmVjdG9yLXRoLXVuYm94OiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4g?= =?UTF-8?B?dGhlIG1haW4gcGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtdXRpbGl0eS1odDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBt?= =?UTF-8?B?YWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtdW5peC1jb21wYXQ6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUg?= =?UTF-8?B?bWFpbiBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtRGlmZjogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWluIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtSFVuaXQ6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFpbiBw?= =?UTF-8?B?a2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtTWVtb1RyaWU6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFp?= =?UTF-8?B?biBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtU0hBOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4gcGtn?= =?UTF-8?B?c3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtYW5zaS13bC1wcHJpbnQ6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0?= =?UTF-8?B?aGUgbWFpbiBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtU3RhdGVWYXI6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFp?= =?UTF-8?B?biBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtYmFzaWMtcHJlbHVkZTogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRo?= =?UTF-8?B?ZSBtYWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtYmxhemUtdGV4dHVhbDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRo?= =?UTF-8?B?ZSBtYWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtY2VyZWFsOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4g?= =?UTF-8?B?cGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtY29tb25hZDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWlu?= =?UTF-8?B?IHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtY29uZHVpdDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWlu?= =?UTF-8?B?IHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtY29uc3RyYWludHM6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUg?= =?UTF-8?B?bWFpbiBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtY29udHJhdmFyaWFudDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRo?= =?UTF-8?B?ZSBtYWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtZGVwZW5kZW50LXN1bTogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRo?= =?UTF-8?B?ZSBtYWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtZW50cm9weTogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWlu?= =?UTF-8?B?IHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtZmlsZW1hbmlwOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1h?= =?UTF-8?B?aW4gcGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtZmluZ2VydHJlZTogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBt?= =?UTF-8?B?YWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaGFza2VsaW5lOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGEgcGFydCBvZiBHSEMuIE5v?= =?UTF-8?B?IG5lZWQgdG8gaGF2ZSBhIHNlcGFyYXRlIHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?Y2FiYWwtaW5zdGFsbDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBt?= =?UTF-8?B?YWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?ZGFyY3M6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFpbiBwa2dz?= =?UTF-8?B?cmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aGxpbnQ6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFpbiBwa2dz?= =?UTF-8?B?cmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aG9vZ2xlOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4gcGtn?= =?UTF-8?B?c3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaGFza2VsbC1sZXhlcjogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRo?= =?UTF-8?B?ZSBtYWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaHNsb2dnZXI6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFp?= =?UTF-8?B?biBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaG9zdG5hbWU6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFp?= =?UTF-8?B?biBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaHNsdWE6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFpbiBw?= =?UTF-8?B?a2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaHRtbDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWluIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaHR0cC10eXBlczogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBt?= =?UTF-8?B?YWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaHh0LXVuaWNvZGU6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUg?= =?UTF-8?B?bWFpbiBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaHh0LXJlZ2V4LXhtbHNjaGVtYTogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5?= =?UTF-8?B?IGluIHRoZSBtYWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaHh0LWNoYXJwcm9wZXJ0aWVzOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkg?= =?UTF-8?B?aW4gdGhlIG1haW4gcGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtaHh0OiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4gcGtn?= =?UTF-8?B?c3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtbW1hcDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWluIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtbW1hcDQ6IHJlbW92ZTsgTm90aGluZyBkZXBlbmRzIG9uIGl0LiBUaGVy?= =?UTF-8?B?ZSdzIG5vIHJlYXNvbiB0byBrZWVwIHRoZSBvbGQgdmVyc2lvbiBhcm91bmQ=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtbmV3dHlwZTogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWlu?= =?UTF-8?B?IHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtcGFyYWxsZWw6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgbWFp?= =?UTF-8?B?biBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtcG9pbnRlZDogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBtYWlu?= =?UTF-8?B?IHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtcHJvZnVuY3RvcnM6IHJlbW92ZTsgSXQgaXMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUg?= =?UTF-8?B?bWFpbiBwa2dzcmMgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtcmVnZXgtdGRmYTogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRoZSBt?= =?UTF-8?B?YWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtc2VtaWdyb3Vwb2lkczogcmVtb3ZlOyBJdCBpcyBhbHJlYWR5IGluIHRo?= =?UTF-8?B?ZSBtYWluIHBrZ3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtc2ltcGxlLXNlbmRmaWxlOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4g?= =?UTF-8?B?dGhlIG1haW4gcGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtc3RvcmFibGUtcmVjb3JkOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4g?= =?UTF-8?B?dGhlIG1haW4gcGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtdGFyOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4gcGtn?= =?UTF-8?B?c3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?cG9pbnRmcmVlOiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4g?= =?UTF-8?B?cGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aHMtc3RyaWN0OiByZW1vdmU7IEl0IGlzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1haW4g?= =?UTF-8?B?cGtnc3JjIHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LWdvOiByZW1vdmUgdG9kbywgdXBzdHJlYW0gaXMgZ2l0aHViLmNv?= =?UTF-8?B?bQ==?=
02/02/2023
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z28xMjA6IHVwZGF0ZSB0byBmaW5hbCBHbyAxLjIwIHJlbGVhc2Uh?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z28xMjA6IHJlbW92ZSBtb3ZlIHBsYXRmb3JtLXNwZWNpZmljIFBMSVNUcw==?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?Z28xMjA6IHVzZSBsYW5nL2dvL2Jvb3RzdHJhcC5taw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?am9vbWxhOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlcyB0byBDVkUtMjAyMy0yMzc1WzAxXQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogVXBkYXRlIHRvIDIuMzguNA==?=
02/03/2023
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktYmxvc2M6IHVwZGF0ZSB0byAxLjExLjE=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktY2xvdWRwaWNrbGU6IFVwZGF0ZSB0byAyLjIuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZGlzdHJpYnV0ZWQ6IFVwZGF0ZSB0byAyMDIzLjEuMQ==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZGFzazogVXBkYXRlIHRvIDIwMjMuMS4w?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktYXBhY2hlLWFycm93OiBVcGRhdGUgdG8gMTEuMC4w?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?YXBhY2hlLWFycm93OiBVcGRhdGUgdG8gMTEuMC4w?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZnNzcGVjOiBVcGRhdGUgdG8gMjAyMy4xLjA=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?d2lwL2luY3JvbjogaW1wb3J0IGluY3Jvbi0wLjUuMTA=?=
=?UTF-8?B?UEhP?==?UTF-8?B?aW5jcm9uOiBuZXcgcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktc2Npa2l0LWJ1aWxkOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xNi42?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktYmxvc2M6IEJ1aWxkIHdpdGggYmxvc2MgbGlicmFyeSBmcm9tIHBrZ3Ny?= =?UTF-8?B?Yw==?=
02/04/2023
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjItKjogVXBkYXRlIFphYmJpeCB0byA2LjIuNw==?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjAtKjogVXBkYXRlIFphYmJpeCB0byA2LjAuMTM=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktc3RyYXZhbGliOiBpbXBvcnRlZCB2ZXJzaW9uIDEuMS4w?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2hhZG93OiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIzLTA2MzQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2Via2l0LWd0azogQWRkIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktcGludDogYWRkZWQgQUxURVJOQVRJVkVT?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktc3RyYXZhbGliOiBhZGRlZCBkZXBzLCBmaXhlZCBERVNDUg==?=
02/05/2023
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjUuMTc=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTguMC4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktcHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDMuMC40?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGVybDUtZGV2ZWw6IHBrZ2xpbnQgZml4ZXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGVybDUtZGV2ZWw6IHVwZGF0ZSB0byA1LjM3Ljg=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGVybDUtZGV2ZWw6IHBrZ2xpbnQgZG9lcyBub3QgcmVhZCBjb21tZW50cywg?= =?UTF-8?B?dW5kbyAtRiBmaXg=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktcHlzdHJheTogYWRkIHZlcnNpb24gMC4xOS40Lg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktcHlzdHJheTogYWRqdXN0IExJQ0VOU0UgdG8gZ251LWxncGwtMy4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHJveHlfdG9vbHM6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDAuMS4wLg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktcHl3ZWJ2aWV3OiBkZWNsYXJlIHB5dGhvbiB2ZXJzaW9uIDI3IGFzIGlu?= =?UTF-8?B?Y29tcGF0aWJsZS4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktcHl3ZWJ2aWV3OiBhZGQgdmVyc2lvbiA0LjAuMS4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LWdvMTIw?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?ZW1haWwtb2F1dGgyLXByb3h5OiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMDIyLjEyLjE0Lg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktanNvbnBhdGNoOiBhZGQgdmVyc2lvbiAxLjMyLg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktanNvbnBvaW50ZXI6IGFkZCB2ZXJzaW9uIDIuMy4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktanNvbnBhdGNoOiBhZGQgZGVwZW5kZW5jeSBvbiBweS1qc29ucG9pbnRl?= =?UTF-8?B?ci4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktY2xvdWQtaW5pdDogYWRkIHZlcnNpb24gMjIuNC4yLg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaDogdXBkYXRlIHRvIDQuOTAxLg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktY2xvdWQtaW5pdDogYWRkIG5vdGUgYWJvdXQgdGhlIHVwc3RyZWFtIGJ1?= =?UTF-8?B?ZyByZXBvcnQgSSBmaWxlZC4=?=
02/06/2023
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktdmVnYV9kYXRhc2V0czogcGtnbGludCB3YXJuaW5ncywgaG9vayB1cCB0?= =?UTF-8?B?ZXN0Lg==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZmFzdGZhcnF1ZXQ6IFVwZGF0ZSB0byAyMDIzLjEuMA==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktYWx0YWlyOiBVcGRhdGUgdG8gNC4yLjE=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZGFzazogQWRkIEFMVEVSTkFURVMgZm9yIHJlYWwgdGhpcyB0aW1l?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZGFzazogQWRkIEFMVEVSTkFUSVZFUw==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4yLjBwcmUyMA==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiBjb21taXQgMTY0Nw==?=
02/07/2023
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNC4xMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGltYTogVXBkYXRlIHRvIDAuMTQuMg==?=
02/08/2023
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?cG9rZTogdXBkYXRlIHRvIDMuMC4=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bGlicmVkZGl0OiB1cGRhdGUgdG8gMC4yOS4w?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bWlsbGVyOiBpbXBvcnQgbWlsbGVyLTYuNi4wIGFzIHdpcC9taWxsZXI=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cGlwZS12aWV3ZXI6IHVwZGF0ZSB0byBwaXBlLXZpZXdlci0wLjQuNQ==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bWlsbGVyOiBmaXJzdCBkcmFmdCBvZiBjb21taXQgbWVzc2FnZQ==?=
02/09/2023
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aGVsbTogVXBkYXRlIHRvIDMuMTEuMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a2liYW5hOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIyLTM4OTAw?=
=?UTF-8?B?TWluIFMuIEtpbQ==?==?UTF-8?B?THVhSklUMjE6IFNldCBCVUlMRExJTktfQ0ZMQUdT?=
02/10/2023
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?K3Zhcm5pc2gtc2xhc2g6IFN0b3JhZ2UgRW5naW5lcyBmb3IgVmFybmlzaC1D?= =?UTF-8?B?YWNoZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNC4xMw==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiBjb21taXQgMTY0OA==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3QtKjogdXBkYXRlZCB0byAzLjcuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMTM6IFVwZGF0ZSB0byAxLjMuOA==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?aml0c2ktc2N0cDogaW1wb3J0IHZlcnNpb24gMS4w?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?aml0c2ktc2N0cDogc2hpcCB0aGUgamFyIGZpbGUgZm9yIGppdHNpLXZpZGVv?= =?UTF-8?B?YnJpZGdl?=
02/11/2023
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?dmFybmlzaC1zbGFzaDogZml4IFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?Y2hpcnA6IEFkZCB2ZXJzaW9uIDIwMjMwMTIy?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?Y290dXJuOiBGaXhlZCBidWlsZGxpbmsgaW5jbHVkZXMgZm9yIG15c3FsIGFu?= =?UTF-8?B?ZCBwZ3NxbCBvcHRpb25zLg==?=
02/12/2023
=?UTF-8?B?TGxveWQgUGFya2Vz?==?UTF-8?B?QWRkIGEgcGFja2FnZSBmb3IgVHJhYyB0cnVuay4gQ3VycmVudGx5IDEuNS40?= =?UTF-8?B?LmRldjAu?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLXZ1bHRyOiBVcGRhdGUgdG8gMi4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVzLWF3czogVXBkYXRlIHRvIDQuNTQuMA==?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?d2lwL2ZyZWVjYWQ6IGNhZC9vY2UgLT4gY2FkL29jY3Q=?=
=?UTF-8?B?UGFvbG8gVmluY2Vuem8gT2xpdm8=?==?UTF-8?B?bGlicmVkZGl0OiBhZGQgcmMgc2VydmljZSBmaWxlLg==?=
=?UTF-8?B?UGFvbG8gVmluY2Vuem8gT2xpdm8=?==?UTF-8?B?Y2RlOiByZW1vdmUgcGFja2FnZSwgaW1wb3J0ZWQgaW4gdGhlIG1haW4gdHJl?= =?UTF-8?B?ZS4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cnVzdDogVXBncmFkZSB0byB2ZXJzaW9uIDEuNjcuMS4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHktbWFjczI6IEltcG9ydCBzZXR1cC5weSBwYXRjaCBmcm9tIGJpb2xvZ3kv?= =?UTF-8?B?cHktbWFjczI=?=
=?UTF-8?B?UGFvbG8gVmluY2Vuem8gT2xpdm8=?==?UTF-8?B?bGlicmVkZGl0OiByZW1vdmUsIG5vdyBpbXBvcnRlZA==?=
02/13/2023
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGJsaXNfb3Blbm1wIHZhcmlhbnQ=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGJsaXMtMC45LjAsIGEgZnJhbWV3b3JrIGZvciBibGFzIGxpYnJh?= =?UTF-8?B?cmllcw==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYmZsYW1lLTUuMi4wOiBBIGxpYnJhcnkgZm9yIE1hdHJpeCBP?= =?UTF-8?B?cGVyYXRpb25z?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGJsaXNfcHRocmVhZCB2YXJpYW50?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYmZsYW1lX29wZW5tcCB2YXJpYW50?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYmZsYW1lX3B0aHJlYWQgdmFyaWFudA==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?YmxpczogVXNlIG9ubHkgb25lIGRpc3RpbmZvIGFjcm9zcyBhbGwgdmFyaWFu?= =?UTF-8?B?dHM=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?bGlibGFtZTogVXNlIG9ubHkgb25lIGRpc3RpbmZvIGFuZCBzZXQgb2YgcGF0?= =?UTF-8?B?Y2hlcyBhY3Jvc3MgYWxsIHZhcmlhbnRz?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?bGlicGxsOiBoaWdoLXBlcmZvcm1hbmNlIHNvZnR3YXJlIGxpYnJhcnkgZm9y?= =?UTF-8?B?IHBoeWxvZ2VuZXRpYyBhbmFseXNpcy4=?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?bGlicGxsOiBVU0VfVE9PTFMgYmlzb24gYW5kIGZsZXg=?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?cG9rZTogcGFzcyAtLWRpc2FibGUtZGlzcGF0Y2gtbm8tdGhyZWFkaW5nIHRv?= =?UTF-8?B?IGZpeCBydW50aW1lIGZhaWx1cmUu?=
02/14/2023
=?UTF-8?B?RGVuaXMgQm9kb3I=?==?UTF-8?B?ZmluZHVnZW5kZXY6IEltcG9ydCBmaW5kdWdlbmRldi0wLjAuMSBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?ZmluZHVnZW5kZXY=?=
=?UTF-8?B?RnJlZGVyaWMgQ2FtYnVz?==?UTF-8?B?cG9rZTogcmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCBpbiBwa2dzcmMgYXMgZWRpdG9ycy9w?= =?UTF-8?B?b2tlLg==?=
=?UTF-8?B?RGVuaXMgQm9kb3I=?==?UTF-8?B?Y29uZmtlcm5kZXY6IEltcG9ydCBjb25ma2VybmRldi0wLjAuMSBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?Y29uZmtlcm5kZXY=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?bGliZmxhbWU6IFVwZGF0ZSBNYWludGFpbmVyLCBhZGQgSG9tZVBhZ2U=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?YmxpczogVXBkYXRlIE1haW50YWluZXIsIGFkZCBIb21lUGFnZQ==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktc2Npa2l0LWJ1aWxkOiBBZGQgYnVpbGQgZGVwZW5kZW5jeSBvbiBkZXZl?= =?UTF-8?B?bC9weS1zZXR1cHRvb2xzX3NjbQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBhZGQgbGlib3RmIGFuZCB3ZWJwIG9wdGlvbnM=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?TmV3IHBhY2thZ2UsIHJ1c3QtYW5hbHl6ZXIu?=
=?UTF-8?B?TWluIFMuIEtpbQ==?==?UTF-8?B?cnVzdC1hbmFseXplcjogUmVxdWlyZXMgcnVzdD49MS42Ni4wLg==?=
02/15/2023
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?bmFub3NhdXI6IFVwZGF0ZSB0byAxLjQuNA==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?bmFub3NhdXI6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW50byBwa2dzcmMgYXMgZ2Ft?= =?UTF-8?B?ZXMvbmFub3NhdXI=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?b3R0b21hdGljOiBVcGRhdGUgdG8gNC4wLjE=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?bmFub3NhdXIyOiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGludG8gcGtnc3JjIGFzIGdh?= =?UTF-8?B?bWVzL25hbm9zYXVyMg==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?aXJvbndhaWw6IFJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW50byBwa2dzcmMgYXMgZ2Ft?= =?UTF-8?B?ZXMvaXJvbndhaWw=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251dGxzLWd1aWxlOiByZXBsYWNlIHdpdGggbmV3IGd1aWxlIGJpbmRpbmdz?= =?UTF-8?B?LiBkb2Vzbid0IGJ1aWxkIHlldA==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG94eTJtYW46IFVwZGF0ZSB0byAwLjM=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG94eTJtYW46IEZpeCB0eXBvIGluIGNvbW1lbnQ=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?b3BlbnNtdHBkOiBpbXBvcnRlZCBwYXRjaCBmcm9tIERyYWdvbkZseSdzIGRw?= =?UTF-8?B?b3J0cw==?=
02/16/2023
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?YW1uZXNpYS10ZGQ6IFJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgaW50byBwa2dzcmMgYXMg?= =?UTF-8?B?Z2FtZXMvYW1uZXNpYS10ZGQ=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?bW9vbmxpZ2h0LXF0OiBSZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIGludG8gcGtnc3JjIGFz?= =?UTF-8?B?IGdhbWVzL21vb25saWdodC1xdA==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?VE9ETzogbW9vbmxpZ2h0LXF0IHdhcyBpbXBvcnRlZA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?c3dmdG9vbHM6IGFkZCBDVkVzIHRvIFRPRE8=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?ZnVzaW9ucGJ4OiBhZGQgQ1ZFcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZnE6IHVwZGF0ZSB0byAwLjMuMC4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZnE6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3JjL2RldmVs?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTI5?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?Y3lydXMtaW1hcGQzNjogQWRkZWQgZmlyc3QgZHJhZnQgb2YgcGtnLCB3b3Jr?= =?UTF-8?B?IGluIHByb2dyZXNz?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?Y3lydXMtaW1hcGQzNjogZml4IFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cDUtTW9qb1gtTG9nLUxvZzRwZXJsLVRpbnk6IGFkZCBwNS1Nb2R1bGUtQnVp?= =?UTF-8?B?bGQtVGlueSB0byBmaXggYnVpbGQ=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHA1LU5ldC1PQXV0aDItQXV0aG9yaXphdGlvblNlcnZlciwgaW1w?= =?UTF-8?B?b3J0ZWQgYXMgd3d3L3A1LU5ldC1PQXV0aDItQXV0aG9yaXphdGlvblNlcnZl?= =?UTF-8?B?cg==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cDUtTW9qb2xpY2lvdXMtUGx1Z2luLU9BdXRoMi1TZXJ2ZXI6IGNoYW5nZSBw?= =?UTF-8?B?NS1OZXQtT0F1dGgyLUF1dGhvcml6YXRpb25TZXJ2ZXI=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?am9vbWxhOiBhZGQgQ1ZFcw==?=
02/17/2023
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?Y3lydXMtaW1hcGQzNjogZml4IHBlcmwgaW50ZXJwcmV0ZXIgbG9jYXRpb25z?= =?UTF-8?B?LCByZW1vdmVkIHVuc3VwcG9ydGVkIHNubXAgYnVpbGQgb3B0aW9u?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3Q6IGFkZGVkIG1pc3NpbmcgZGVwZW5kZW5jeSAocHktYWxl?= =?UTF-8?B?bWJpYyk=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?bm9tYWQ6IGFkZCBDVkVz?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?Y3lydXMtaW1hcGQzNjogZml4IFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3Q6IGFkZGVkIG1pc3NpbmcgZGVwIChweS1tc2dwYWNrKSwg?= =?UTF-8?B?Zml4ZWQgcHktYWxnZW1pYyBkZXA=?=
02/18/2023
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?Y3lydXMtaW1hcGQzNjogVXBkYXRlZCBNRVNTQUdFIGFuZCBUT0RPIGZpbGVz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IHN5bmM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?cnVieS1naXQ6IGFkZCBDVkVz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?cGhwLWJhc2VyY21zOiBhZGQgQ1ZFcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?cGhwLWJhc2VyY21zOiBhZGQgQ1ZFcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBhZGQgQ1ZFcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?bm9tYWQ6IGFkZCBDVkVz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?ZGVuZHJpdGU6IGFkZCBDVkVz?=
02/19/2023
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cnVieS1pZXNkOiByZXNldCB0aGUgbWFpbnRhaW5lcg==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?Y2hpcnA6IFVwZGF0ZSB0byAyMDIzMDIxOA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?emVlazogRG9jdW1lbnQgaG93IHRoZSBidWlsZCBmYWlscyBvbiBOZXRCU0Q=?=
02/20/2023
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?ZG9jdmlld2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMC4yLjAuMg==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZGlzdHJpYnV0ZWQ6IFVwZGF0ZSB0byAyMDIzLjIuMA==?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZGFzazogVXBkYXRlIHRvIDIwMjMuMi4w?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhldyBEYW5pZWxzb24=?==?UTF-8?B?cHktZmFzdHBhcnF1ZXQ6IFVwZGF0ZSB0byAyMDIzLjIuMA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?eWFwOiBhZGQgdXBkYXRlIGNhbmRpZGF0ZSBmb3IgbGFuZy95YXA=?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?aHRvcC1naXQ6IFN5bmMgd2l0aCB1cHN0cmVhbSBjaGFuZ2VzLg==?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?amlyYS1jbGktZ2l0OiBTeW5jIHdpdGggdXBzdHJlYW0gY2hhbmdlcy4=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?azY6IFVwZGF0ZSB0byAwLjQzLjA=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm1oOiBVcGRhdGUgdG8gKGZpbmFsKSAxLjg=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?QWRkIHB5LXJucyB2ZXJzaW9uIDAuNC45?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?QWRkIHB5LWx4bWYgMC4zLjE=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktcm5zOiBGaXggY2F0ZWdvcmllcw==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?QWRkIHB5LW5vbWFkbmV0IDAuMy41?=
02/21/2023
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktc2JhcHA6IEFkZCAwLjUuMg==?=
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?ZnJwOiBVcGRhdGUgdG8gMC40Ny4wLg==?=
02/22/2023
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a2liYW5hOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIyLTM4Nzc5?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm1oOiBBZGQgY2FuZGlkYXRlIGNvbW1pdCBtZXNzYWdl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGlicmVzd2FuOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIzLTIzMDA5?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWluaW86IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjMtMjU4MTI=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bXVvbjogUmVtb3ZlIGhhY2tzLm1rLCB1c2UgYmwzIGZyb20gZGV2ZWwvcGtn?= =?UTF-8?B?Y29uZg==?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2FibnpiZDogdXBkYXRlIHRvIDMuNy4yLg==?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjAtKjogUmVtb3ZlIFphYmJpeCA2LjAgcGFja2FnZXM=?=
02/23/2023
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGdudW5ldC1ndGssIGltcG9ydGVkIGFzIG5ldC9nbnVuZXQtZ3Rr?=
02/24/2023
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliZG9vbS11bWFwaW5mbzogVXBkYXRlIHRvIDEuMC4wcmMx?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bXVvbjogQWRkIGJ1aWxkLm1rIChkZXJpdmVkIGZyb20gZGV2ZWwvbWVzb24p?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZXJsYW5nLWdpdDogYWRkIG5ldyBwYWNrYWdlIHRyYWNraW5nIGVybGFuZyBn?= =?UTF-8?B?aXQgdmVyc2lvbg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTMw?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWF3czM6IFVwZGF0ZSB0byAzLjc2LjE=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktcHdudG9vbHM6IFVwZGF0ZSB0byA0LjkuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aHR0cHg6IEltcG9ydCBodHRweC0xLjIuNyBhcyB3aXAvaHR0cHg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTMx?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgaHR0cHg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aHRzbGliOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xNw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2FtdG9vbHM6IFVwZGF0ZSB0byAxLjE3?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmNmdG9vbHM6IFVwZGF0ZSB0byAxLjE3?=
02/25/2023
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YmF0cy1jb3JlOiBVcGRhdGUgdG8gMS45LjA=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTkuMC4x?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktcHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDMuMS4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGFzazogVXBkYXRlIHRvIDMuMjEuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjUuMTg=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?ZDI6IFVwZGF0ZSB0byAwLjIuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xNS4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS44LjY=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6ICtjbG91ZGZsYXJlZA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y2xvdWRmbGFyZWQ6IEltcG9ydCBjbG91ZGZsYXJlZC0yMDIzLjIuMSBhcyB3?= =?UTF-8?B?aXAvY2xvdWRmbGFyZWQ=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aHRzbGliOiBTeW5jIE1ha2VmaWxlIHdpdGggY29tbWl0dGVkIHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2FtdG9vbHM6IFN5bmMgTWFrZWZpbGUgd2l0aCBjb21taXR0ZWQgcGFja2Fn?= =?UTF-8?B?ZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2FtdG9vbHM6IFN3aXRjaCBkaXN0IHRvIGJ6Mg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmNmdG9vbHM6IEJyaW5nIE1ha2VmaWxlIGluIGxpbmUgd2l0aCBodHNsaWIg?= =?UTF-8?B?YW5kIHNhbXRvb2xz?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?d2lwLXRvb2xzOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjAuMTk=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGtnLWRldjogVXBkYXRlIHRvIDAuMy4wLjIy?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xNSByZWxlYXNl?=
02/26/2023
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bnVjbGVpOiBVcGRhdGUgdG8gMi44Ljk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bnVjbGVpOiBVc2UgRElTVE5BTUUgZm9yIFdSS1NSQw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3ViZmluZGVyOiBJbXBvcnQgc3ViZmluZGVyLTIuNS42IGFzIHdpcC9zdWJm?= =?UTF-8?B?aW5kZXI=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgc3ViZmluZGVy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZG5zeDogSW1wb3J0IGRuc3gtMS4xLjIgYXMgd2lwL2Ruc3g=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgZG5zeA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGVybDogdXBkYXRlIHRvIDUuMzcuOS4=?=
02/27/2023
=?UTF-8?B?TWlrZSBNLiBWb2xva2hvdg==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHB5LWVsYXN0aWMtdHJhbnNwb3J0OiBhbHJlYWR5IGluIHBrZ3Ny?= =?UTF-8?B?Yw==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliZG9vbS11bWFwaW5mbzogVXBkYXRlIHRvIDEuMC4wcmMy?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIHB5LWp1bmlwZXItU05NUHYzLWNyeXB0IHBhY2thZ2UsIHZlcnNpb24g?= =?UTF-8?B?MC4wLjUu?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktanVuaXBlci1TTk1QdjMtY3J5cHQ6IGZvbGxvdyBwa2dsaW50IGFkdmlj?= =?UTF-8?B?ZS4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?cHktanVuaXBlci1TTk1QdjMtY3J5cHQ6IHR3ZWFrIHNvIGl0IGZldGNoZXMg?= =?UTF-8?B?JiBpbnN0YWxscyBwcm9wZXJseS4=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?bGliZG9vbS11bWFwaW5mbzogVXBkYXRlIHRvIDEuMC4wcmMz?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogTW9yZSBVTUFQSU5GTyBzdXBwb3J0?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bmVvbXV0dC1naXQ6IGJ1aWxkIGZyb20gZ2l0LCBzeW5jIHdpdGggbWFpbC9u?= =?UTF-8?B?ZW9tdXR0Lg==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHA1LU1vam8tSldULCBpbXBvcnRlZA==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cDUtTW9qb2xpY2lvdXMtUGx1Z2luLU9BdXRoMi1TZXJ2ZXI6IHJlbW92ZSwg?= =?UTF-8?B?aW1wb3J0ZWQu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHB5LXBpcDJwaSwgaW1wb3J0ZWQgYXMgZGV2ZWwvcHktcGlwMnBp?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHJ1c3QtYmluZGdlbiwgaW1wb3J0ZWQgYXMgZGV2ZWwvcnVzdC1i?= =?UTF-8?B?aW5kZ2Vu?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIG5zbSAoZHVwbGljYXRlL29ic29sZXRlKS4=?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z3VpbGUtcmVhZGVyOiB1cGRhdGUgdG8gMC42LjMsIGZhaWxzIHRvIGJ1aWxk?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3VpbGUtcmVhZGVyOiBmaW5pc2ggcGFja2FnZQ==?=
02/28/2023
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktc2JhcHA6IERlcGVuZCBvbiBraXZ5IGV2ZW4gaWYgdG9vIG9sZA==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?b3Blbmpheno6IEFkZCBhIE1FU1NBR0U=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktcm5zOiBGaXggQXV0b0ludGVyZmFjZSBvbiBOZXRCU0Q=?=
=?UTF-8?B?UGFvbG8gVmluY2Vuem8gT2xpdm8=?==?UTF-8?B?ZGV2ZWwvbWlybWFrZTogaW1wb3J0IG1pcm1ha2UtMjAxNDEyMjAgYXMgd2lw?= =?UTF-8?B?L21pcm1ha2Uu?=
=?UTF-8?B?UGFvbG8gVmluY2Vuem8gT2xpdm8=?==?UTF-8?B?KyBtaXJtYWtl?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktcm5zOiBBZGQgVE9PTw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIG5jZHUyLCBpbXBvcnRlZCBhcyBzeXN1dGlscy9uY2R1Mg==?=