NetBSD-Bugs archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

install/53870: Incorrect translation of installation messages in the Polish version>Number:     53870
>Category:    install
>Synopsis:    Incorrect translation of installation messages in the Polish version
>Confidential:  no
>Severity:    non-critical
>Priority:    low
>Responsible:  install-manager
>State:     open
>Class:     sw-bug
>Submitter-Id:  net
>Arrival-Date:  Tue Jan 15 13:20:00 +0000 2019
>Originator:   Guest01
>Release:    NetBSD/amd64 8.0
>Organization:
-
>Environment:
NetBSD 8.0 NetBSD 8.0 (GENERIC) #0: Tue Jul 17 14:59:51 UTC 2018 mkrepro%mkrepro.NetBSD.org@localhost:/usr/src/sys/arch/amd64/compile/GENERIC amd64
>Description:
Incorrect translation for:
This is the extended partition manager. All disks, partitions, etc. are listed below. MBR partitions, if desired, must be created before editing the disklabel. To use RAID LVM or CGD: 1) Create BSD partitions with the appropriate type; 2) Create RAID/LVM VG/CGD using these partitions; 3) Save changes; 4) Create partitions for RAID/CGD or Logical Volumes for LVM.


>How-To-Repeat:
Begin the selection by selecting:
e: Komunikaty instalacyjne w jezyku polskim
p: Polish
e: Menu Narzedziowe
d: Skonfiguruj dysk
You will see the description:
Partition Manager. Wszystkie dyski, partycje oraz itp. tam wy wietlane. Poczatkowo sprawia partycji MBR, a nastepnie dokonac BSD etykiete.
Je li chcesz korzystac z RAID, LVM lub CGD, wykonaj nastepujace kroki:
1) Tworzenie partycji BS z potrzebnego typu;
2) Utworz RAID / LVM VG /CGD korzystania z tych partycji; 3) Zapisz go;
4) Tworzenie partycji dla RAID / CGD lub Logical Volumes dla LVM.
>Fix:
Replace:
Partition Manager. Wszystkie dyski, partycje oraz itp. tam wy wietlane. Poczatkowo sprawia partycji MBR, a nastepnie dokonac BSD etykiete.
Je li chcesz korzystac z RAID, LVM lub CGD, wykonaj nastepujace kroki:
1) Tworzenie partycji BS z potrzebnego typu;
2) Utworz RAID / LVM VG /CGD korzystania z tych partycji; 3) Zapisz go;
4) Tworzenie partycji dla RAID / CGD lub Logical Volumes dla LVM.

with:
To jest rozszerzony menedzer partycji (Partition Manager). Wszystkie dyski, partycje itp. są wymienione ponizej. Partycje MBR, jesli trzeba, muszą zostac utworzone przed edycja etykiety dysku (disklabel). Jezeli chcesz uzyc RAID LVM lub CGD:
1) Utworz partycje BSD o odpowiednim typie;
2) Utworz RAID/LVM VG/CGD używając tych partycji;
3) Zapisz zmiany;
4) Utworz partycje dla RAID/CGD lub woluminy logiczne (Logical Volumes) dla LVM.Home | Main Index | Thread Index | Old Index