pkgsrc-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

[HEAD] qt5-qtdeclarative build error	Hello,

	I have noticed that qt5-qtdeclarative build process stops with
following error :

g++ -shared -lexecinfo -L/usr/pkg/lib -L/usr/lib -Wl,-R/usr/lib
-Wl,-R/usr/pkg/lib -L/usr/X11R7/lib -Wl,-R/usr/X11R7/lib
-Wl,--no-undefined -Wl,--version-script,QtQuickTest.version -Wl,-O1
-pthread -Wl,-rpath,/usr/pkg/qt5/lib -shared -Wl,-Bsymbolic-functions
-Wl,-soname,libQt5QuickTest.so.5 -o libQt5QuickTest.so.5.10.1
.obj/quicktest.o .obj/quicktestevent.o .obj/quicktestresult.o
.obj/moc_quicktestevent_p.o   -L/usr/pkg/lib -L/usr/X11R7/lib
-L/usr/pkg/qt5/lib -lQt5Test -lQt5Widgets -lQt5Gui -lQt5Core
-L/usr/src/pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/work/qtdeclarative-everywhere-src-5.10.1/lib
-lQt5Quick -L/usr/pkg/lib -L/usr/X11R7/lib -L/usr/lib -L/usr/pkg/qt5/lib
/usr/pkg/qt5/lib/libQt5Qml.la /usr/pkg/qt5/lib/libQt5Core.la -lQt5Qml
-lexecinfo -lkvm -lQt5Gui -lQt5Network -lQt5Core -lGL
g++: error: /usr/pkg/qt5/lib/libQt5Core.la: No such file or directory

	If I check in /usr/pkg/qt5/lib, I find :
/usr/pkg/qt5/lib/libQt5Core.prl         /usr/pkg/qt5/lib/libQt5Core.so.5.10
/usr/pkg/qt5/lib/libQt5Core.so
/usr/pkg/qt5/lib/libQt5Core.so.5.10.1
/usr/pkg/qt5/lib/libQt5Core.so.5

but no libQt5Core.la

	Best regards,

	JB


Home | Main Index | Thread Index | Old Index