pkgsrc-Changes-HG archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

[pkgsrc/trunk]: pkgsrc/lang/rakudo Update rakudo to 2020.02.1.details:  https://anonhg.NetBSD.org/pkgsrc/rev/8b4a262de319
branches: trunk
changeset: 412579:8b4a262de319
user:   bsiegert <bsiegert%pkgsrc.org@localhost>
date:   Sun Mar 08 19:47:47 2020 +0000

description:
Update rakudo to 2020.02.1.

Upstream changelog is very long, but the language has been renamed from
Perl 6 to Raku, so bin/raku is now the main interpreter binary.

diffstat:

 lang/rakudo/Makefile   | 14 ++++++++----
 lang/rakudo/PLIST     | 49 ++++++++++++++++++----------------------------
 lang/rakudo/buildlink3.mk |  6 ++--
 lang/rakudo/distinfo   | 10 ++++----
 4 files changed, 36 insertions(+), 43 deletions(-)

diffs (161 lines):

diff -r 67e05edc5dd7 -r 8b4a262de319 lang/rakudo/Makefile
--- a/lang/rakudo/Makefile   Sun Mar 08 18:31:23 2020 +0000
+++ b/lang/rakudo/Makefile   Sun Mar 08 19:47:47 2020 +0000
@@ -1,9 +1,8 @@
-# $NetBSD: Makefile,v 1.9 2020/03/08 16:47:52 wiz Exp $
+# $NetBSD: Makefile,v 1.10 2020/03/08 19:47:47 bsiegert Exp $
 
-DISTNAME=   rakudo-2019.07.1
-PKGREVISION=  2
+DISTNAME=   rakudo-2020.02.1
 CATEGORIES=  lang perl6
-MASTER_SITES= http://rakudo.org/downloads/rakudo/
+MASTER_SITES= https://rakudo.org/dl/rakudo/
 
 MAINTAINER=  pkgsrc-users%NetBSD.org@localhost
 HOMEPAGE=   https://rakudo.org/
@@ -32,9 +31,14 @@
 PLIST_SUBST+= EXT=so
 .endif
 
+INSTALLATION_DIRS=   share/perl6/bin
+
 post-install:
+    ${RM} -rf ${DESTDIR}${PREFIX}/share/perl6/core/precomp/*
    ${RM} -rf ${DESTDIR}${PREFIX}/share/perl6/precomp/*
-    ${INSTALL_SCRIPT} ${WRKSRC}/tools/install-dist.p6 ${DESTDIR}${PREFIX}/share/perl6/bin
+    sed -i "s,/usr/bin/env raku,${PREFIX}/bin/raku," ${WRKSRC}/tools/install-dist.p6
+    ${INSTALL_SCRIPT} ${WRKSRC}/tools/install-dist.p6 ${DESTDIR}${PREFIX}/share/perl6/bin/
+    
 
 .include "../../devel/MoarVM/buildlink3.mk"
 .include "../../lang/nqp/buildlink3.mk"
diff -r 67e05edc5dd7 -r 8b4a262de319 lang/rakudo/PLIST
--- a/lang/rakudo/PLIST Sun Mar 08 18:31:23 2020 +0000
+++ b/lang/rakudo/PLIST Sun Mar 08 19:47:47 2020 +0000
@@ -1,38 +1,21 @@
-@comment $NetBSD: PLIST,v 1.5 2019/12/28 00:45:42 mef Exp $
+@comment $NetBSD: PLIST,v 1.6 2020/03/08 19:47:47 bsiegert Exp $
 bin/perl6
 bin/perl6-debug
-bin/perl6-debug-m
 bin/perl6-gdb-m
 bin/perl6-lldb-m
-bin/perl6-m
 bin/perl6-valgrind-m
-share/perl6/bin
+bin/raku
+bin/raku-debug
+bin/rakudo
+bin/rakudo-debug
+bin/rakudo-debug-m
+bin/rakudo-gdb-m
+bin/rakudo-lldb-m
+bin/rakudo-m
+bin/rakudo-valgrind-m
+share/perl6/bin/install-dist.p6
 share/perl6/core/dist/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/precomp/.lock
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/09/09AD0895983003F8BD0D4FB6C3B0212C822A7FE8
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/09/09AD0895983003F8BD0D4FB6C3B0212C822A7FE8.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/1C/1C08282E0E9C9AD04D60AE924EF6A2DD50636161
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/1C/1C08282E0E9C9AD04D60AE924EF6A2DD50636161.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/2D/2D4A7CA10695CD2B374573413D261A660E282E2A
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/2D/2D4A7CA10695CD2B374573413D261A660E282E2A.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/50/50080754BA481DEC619CEB2A3439D233AA3FB264
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/50/50080754BA481DEC619CEB2A3439D233AA3FB264.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/64/640513B7D1E5E2EDE6D794F332FBDA16ED5D608C
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/64/640513B7D1E5E2EDE6D794F332FBDA16ED5D608C.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/70/70EBDA25F44EBFF8734F739F5779D64914083409
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/70/70EBDA25F44EBFF8734F739F5779D64914083409.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/86/8660F65A7B3492675BB3B2058DB30E411A4C4E54
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/86/8660F65A7B3492675BB3B2058DB30E411A4C4E54.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/94/947BDAB9F96E0E5FCCB383124F923A6BF6F8D76B
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/94/947BDAB9F96E0E5FCCB383124F923A6BF6F8D76B.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/B9/B907C3D79B0C46CD90969C6854540B32202541FE
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/B9/B907C3D79B0C46CD90969C6854540B32202541FE.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/D4/D47B7F04B51CBB19CDF1E266B32AF87ACAE3A08B
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/D4/D47B7F04B51CBB19CDF1E266B32AF87ACAE3A08B.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/DD/DD6202A4D369F12EC0DFC94D32293844F97E99E6
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/DD/DD6202A4D369F12EC0DFC94D32293844F97E99E6.repo-id
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/E5/E564ED492C22010CEF050F4409FDD7853321823B
-share/perl6/core/precomp/24CBB0137C72BDC5701B1321FE3254B863BAD1F3/E5/E564ED492C22010CEF050F4409FDD7853321823B.repo-id
 share/perl6/core/repo.lock
 share/perl6/core/short/0D7FDBBC72083980348BED148BF46BD198D51DE8/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/short/2216470A6AACB2EDEC4887E9EADEC834847AFC5D/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
@@ -43,11 +26,13 @@
 share/perl6/core/short/6B7A1AECF02807F30DDAD99C02C34440CA036AF6/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/short/6D917C2DF32BB3F8FB6B5F8E529BB779C3DCA6F7/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/short/6DD4FE806EB6AA488B589ABD5DAAA57F324F6077/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
+share/perl6/core/short/9938EA7FBD24E15BFC1DBC1C0C05E6334D5A27CF/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/short/A7BEDED1F1E6D7B79807BF5661696F687C21E51F/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/short/B1B49A477F5975E36B2CEB81543FA9C3CAB302CA/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/short/B879776A8AE66092E34488CFD4956F8700BDB9DD/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/short/F6FD7A4346B3BB0E3124991926D729836808DA54/E14CAA5C7DE5B1A1BAC1ED1155377A9AF4962C18
 share/perl6/core/sources/09AD0895983003F8BD0D4FB6C3B0212C822A7FE8
+share/perl6/core/sources/10E86A71646D649AE0856ACE1737E1FFACC669D6
 share/perl6/core/sources/1C08282E0E9C9AD04D60AE924EF6A2DD50636161
 share/perl6/core/sources/2D4A7CA10695CD2B374573413D261A660E282E2A
 share/perl6/core/sources/50080754BA481DEC619CEB2A3439D233AA3FB264
@@ -61,7 +46,9 @@
 share/perl6/core/sources/E564ED492C22010CEF050F4409FDD7853321823B
 share/perl6/core/version
 share/perl6/lib/Perl6/Actions.moarvm
-share/perl6/lib/Perl6/BOOTSTRAP.moarvm
+share/perl6/lib/Perl6/BOOTSTRAP/v6c.moarvm
+share/perl6/lib/Perl6/BOOTSTRAP/v6d.moarvm
+share/perl6/lib/Perl6/BOOTSTRAP/v6e.moarvm
 share/perl6/lib/Perl6/Compiler.moarvm
 share/perl6/lib/Perl6/Grammar.moarvm
 share/perl6/lib/Perl6/Metamodel.moarvm
@@ -70,13 +57,15 @@
 share/perl6/lib/Perl6/Optimizer.moarvm
 share/perl6/lib/Perl6/Pod.moarvm
 share/perl6/lib/Perl6/World.moarvm
+share/perl6/runtime/CORE.c.setting.moarvm
 share/perl6/runtime/CORE.d.setting.moarvm
 share/perl6/runtime/CORE.e.setting.moarvm
-share/perl6/runtime/CORE.setting.moarvm
 share/perl6/runtime/RESTRICTED.setting.moarvm
 share/perl6/runtime/dynext/libperl6_ops_moar.so
 share/perl6/runtime/perl6-debug.moarvm
 share/perl6/runtime/perl6.moarvm
+share/perl6/runtime/rakudo-debug.moarvm
+share/perl6/runtime/rakudo.moarvm
 share/perl6/site/version
 share/perl6/vendor/version
 @pkgdir share/perl6/vendor/sources
diff -r 67e05edc5dd7 -r 8b4a262de319 lang/rakudo/buildlink3.mk
--- a/lang/rakudo/buildlink3.mk Sun Mar 08 18:31:23 2020 +0000
+++ b/lang/rakudo/buildlink3.mk Sun Mar 08 19:47:47 2020 +0000
@@ -1,12 +1,12 @@
-# $NetBSD: buildlink3.mk,v 1.4 2020/03/08 16:47:52 wiz Exp $
+# $NetBSD: buildlink3.mk,v 1.5 2020/03/08 19:47:47 bsiegert Exp $
 
 BUILDLINK_TREE+=    rakudo
 
 .if !defined(RAKUDO_BUILDLINK3_MK)
 RAKUDO_BUILDLINK3_MK:=
 
-BUILDLINK_API_DEPENDS.rakudo+=     rakudo>=2018.06
-BUILDLINK_ABI_DEPENDS.rakudo+=     rakudo>=2019.07.1nb2
+BUILDLINK_API_DEPENDS.rakudo+=     rakudo>=2020.02
+BUILDLINK_ABI_DEPENDS.rakudo+=     rakudo>=2020.02
 BUILDLINK_PKGSRCDIR.rakudo?=      ../../lang/rakudo
 
 .include "../../lang/nqp/buildlink3.mk"
diff -r 67e05edc5dd7 -r 8b4a262de319 lang/rakudo/distinfo
--- a/lang/rakudo/distinfo   Sun Mar 08 18:31:23 2020 +0000
+++ b/lang/rakudo/distinfo   Sun Mar 08 19:47:47 2020 +0000
@@ -1,6 +1,6 @@
-$NetBSD: distinfo,v 1.4 2019/08/22 22:33:15 ast Exp $
+$NetBSD: distinfo,v 1.5 2020/03/08 19:47:47 bsiegert Exp $
 
-SHA1 (rakudo-2019.07.1.tar.gz) = 88d6f7c1f14d3856bbf74f723be788bf6d8e6b4b
-RMD160 (rakudo-2019.07.1.tar.gz) = 563b2ff953e7b9db559c4ab8288b5093f8497976
-SHA512 (rakudo-2019.07.1.tar.gz) = aedb26c8145eefb53471cf96a15b04f6759d43c68e11d7942c693ea2122583dd243e9dfe288d6fb11131eb2bd4e9d0c735986e241c5a35ca126dc7f10d6c4a8d
-Size (rakudo-2019.07.1.tar.gz) = 4224271 bytes
+SHA1 (rakudo-2020.02.1.tar.gz) = e924058d3856afb8832b42e05434db9248948267
+RMD160 (rakudo-2020.02.1.tar.gz) = 8857e5a20ae8cc7234f6f77862363488c4884911
+SHA512 (rakudo-2020.02.1.tar.gz) = 302a0f207062b4e5fd3203089c08294f38cd75cf304a4715d866587c1851e9fc800cf28b2baef1016f6b35bdc30f580e49387dc9d486959cba890f46e44323bc
+Size (rakudo-2020.02.1.tar.gz) = 4779469 bytesHome | Main Index | Thread Index | Old Index