Current-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily CVS update outputUpdating src tree:
P src/UPDATING
P src/distrib/sets/lists/base/mi
P src/doc/CHANGES
P src/doc/HACKS
P src/etc/mtree/NetBSD.dist
P src/external/bsd/top/dist/machine/m_netbsd.c
P src/external/mit/xorg/TODO
P src/external/mit/xorg/lib/Makefile
P src/external/mit/xorg/lib/libGL/Makefile
U src/external/mit/xorg/lib/pixman/Makefile
U src/external/mit/xorg/lib/pixman/shlib_version
P src/external/mit/xorg/server/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/drivers/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/drivers/Makefile.xf86-driver
U src/external/mit/xorg/server/drivers/xf86-input-keyboard/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/drivers/xf86-input-void/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Makefile.common
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Makefile.serverlib
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Makefile.servermod
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/XTrap/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/XTrap/Makefile.xtrap
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Xext/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Xext/Makefile.Xext
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Xext/Makefile.Xextbuiltin
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Xext/Makefile.Xextmodule
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Xext/Xextbuiltin/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Xext/Xextmodule/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/Xi/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/afb/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/afb/Makefile.afb
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/cfb/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/cfb/Makefile.cfb
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/cfb32/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/composite/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/config/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/damageext/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/dbe/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/dbe/Makefile.dbe
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/dix/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/dix/xpstubs/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/doc/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/exa/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/fb/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/fb/Makefile.fb
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/include/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/mfb/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/mfb/Makefile.mfb
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/mi/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/cw/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/cw/Makefile.cw
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/damage/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/damage/Makefile.damage
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/rootless/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/rootless/Makefile.rootless
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/shadow/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/miext/shadow/Makefile.shadow
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/os/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/randr/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/record/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/record/Makefile.record
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/render/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/xfixes/Makefile
U src/external/mit/xorg/server/xorg-server/xkb/Makefile
P src/lib/libpthread/pthread.c
P src/lib/libpthread/pthread_cond.c
P src/lib/libpthread/pthread_mutex.c
P src/lib/libpthread/pthread_types.h
P src/share/man/man4/wapbl.4
P src/share/mk/bsd.own.mk
P src/share/mk/bsd.x11.mk
P src/sys/arch/mips/mips/mips_machdep.c
P src/sys/arch/sgimips/dev/crime.c
P src/sys/arch/sgimips/sgimips/machdep.c
P src/sys/dev/pci/vga_pci.c
P src/sys/dev/usb/ehci.c
P src/sys/dev/usb/ehcireg.h
P src/sys/dev/usb/ehcivar.h
P src/sys/dev/usb/usb.h
P src/sys/rump/librump/rumpkern/Makefile.rumpkern
P src/usr.bin/xlint/xlint/lint.1

Updating xsrc tree:
U xsrc/external/mit/pixman/combine/pixman-combine32.c
U xsrc/external/mit/pixman/combine/pixman-combine32.h
U xsrc/external/mit/pixman/combine/pixman-combine64.c
U xsrc/external/mit/pixman/combine/pixman-combine64.h
U xsrc/external/mit/pixman/include/config.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/man/kbd.man
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/at_scancode.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/bsd_KbdMap.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/bsd_kbd.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/bsd_kbd.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/hurd_kbd.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/kbd.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/lnx_KbdMap.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/lnx_kbd.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/lnx_kbd.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/sco_KbdMap.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/sco_kbd.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/sco_kbd.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/sun_kbd.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/sun_kbd.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/sun_kbdMap.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/xf86Keymap.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-keyboard/dist/src/xf86OSKbd.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/man/mousedrv.man
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/src/mouse.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/src/mouse.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/src/mousePriv.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-mouse/dist/src/pnp.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/INSTALL
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/man/vmmouse.man
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/src/vmmouse.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/src/vmmouse_client.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/src/vmmouse_client.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/src/vmmouse_defs.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/src/vmmouse_proto.c
U xsrc/external/mit/xf86-input-vmmouse/dist/src/vmmouse_proto.h
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/autogen.sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/man/void.man
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-input-void/dist/src/void.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/man/apm.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_funcs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_rush.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-apm/dist/src/apm_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/src/ark.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/src/ark_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/src/ark_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ark/dist/src/ark_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_2dtool.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_2dtool.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_cursor.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_mode.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_mode.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_tool.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_vgatool.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ast/dist/src/ast_vgatool.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/man/ati.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/man/radeon.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/ati.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/ati.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/ati_pciids_gen.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/atimodule.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/atipciids.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/atipcirename.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/ativersion.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/atombios_crtc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/atombios_output.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/generic_bus.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/legacy_crtc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/legacy_output.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/local_xf86Rename.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_accelfuncs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_atombios.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_atombios.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_atomwrapper.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_atomwrapper.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_bios.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_chipinfo_gen.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_chipset_gen.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_common.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_commonfuncs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_crtc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_dripriv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_exa_funcs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_exa_render.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_macros.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_misc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_mm_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_modes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_output.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_pci_chipset_gen.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_pci_device_match_gen.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_probe.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_probe.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_render.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_sarea.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_textured_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_textured_videofuncs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_tv.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_tv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_version.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_video.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/radeon_vip.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre200.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre200.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre200_module.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre_detect.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre_detect.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre_detect_module.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre_module.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/theatre_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/CD_Operations.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/Decoder.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/hwserv_drv.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/CD_Common_Types.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/CD_Definitions.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/CD_Opcodes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/CD_Structs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/CD_binding.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/CD_hw_services.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/Decoder.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/ObjectID.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/atombios.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/AtomBios/includes/regsdef.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86Crtc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86Crtc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86Cursors.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86DiDGA.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86EdidModes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86Modes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86Modes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86RandR12.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86RandR12.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86Rename.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86Rotate.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/modes/xf86cvt.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/parser/xf86Optrec.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/parser/xf86Parser.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/pcidb/ati_pciids.csv
U xsrc/external/mit/xf86-video-ati/dist/src/pcidb/parse_pci_ids.pl
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/compile
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/man/chips.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_BlitMM.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_Blitter.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_BltHiQV.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_bank.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_ddc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_driver.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_regs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/src/ct_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/util/AsmMacros.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/util/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/util/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/util/dRegs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/util/mRegs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-chips/dist/util/modClock.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/README.multihead
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/man/cirrus.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/CirrusClk.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/alp.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/alp_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/alp_hwcurs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/alp_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/alp_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/alp_xaam.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/cir.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/cir_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/cir_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/cir_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/lg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/lg_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/lg_hwcurs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/lg_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/lg_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cirrus/dist/src/lg_xaa.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/man/cyrix.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/src/cyrix.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/src/cyrix_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/src/cyrix_bank.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/src/cyrix_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/src/cyrix_helper.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-cyrix/dist/src/cyrix_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/DRI.txt
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/README.pm3
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/man/glint.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/IBMramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/TIramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint_common.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint_dripriv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/glint_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm2_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm2_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm2_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm2ramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm2v_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm2vramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm3_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm3_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm3_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm3_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/pm_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/sx_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/tx_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-glint/dist/src/tx_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/man/i128.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/IBMRGB.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/Ti302X.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/i128.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/i128IBMDAC.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/i128_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/i128accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/i128dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/i128exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/i128init.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i128/dist/src/i128reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/man/i740.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_dga.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_io.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_macros.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-i740/dist/src/i740_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/man/imstt.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/src/imstt.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/src/imstt_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/src/imstt_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-imstt/dist/src/imstt_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/acinclude.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/compile
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/man/intel.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/brw_defines.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/brw_structs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/common.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_sf.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_sf.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_sf_mask.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_sf_mask.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm.g4i
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_affine.g4i
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_ca.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_ca.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_ca_srcalpha.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_ca_srcalpha.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_mask_affine.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_mask_affine.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_mask_projective.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_mask_projective.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_mask_sample_a.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_mask_sample_a.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_mask_sample_argb.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_mask_sample_argb.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_noca.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_noca.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_projective.g4i
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_affine.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_affine.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_projective.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_projective.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_sample_a.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_sample_a.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_sample_argb.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_sample_argb.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_sample_planar.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_src_sample_planar.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_write.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_write.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_xy.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_xy.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_yuv_rgb.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/exa_wm_yuv_rgb.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i2c_vid.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_common.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_hwmc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_io.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_memory.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_ring.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i810_wmark.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_3d.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_bios.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_bios.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_common.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_crt.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_debug.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_debug.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_display.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_display.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_dvo.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_hdmi.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_hwmc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_hwmc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_io.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_lvds.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_memory.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_modes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_quirks.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_render.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_ring.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_sdvo.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_sdvo.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_sdvo_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_tv.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_video.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i830_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i915_3d.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i915_3d.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i915_hwmc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i915_hwmc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i915_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i915_render.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i915_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i965_render.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/i965_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/local_xf86Rename.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/packed_yuv_sf.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/packed_yuv_sf.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/packed_yuv_wm.g4a
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/packed_yuv_wm.g4b
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/bios_reader/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/bios_reader/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/bios_reader/bios_dumper.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/bios_reader/bios_reader.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7017/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7017/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7017/ch7017.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7017/ch7017_module.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7017/ch7017_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7xxx/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7xxx/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7xxx/ch7xxx.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7xxx/ch7xxx.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7xxx/ch7xxx_module.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ch7xxx/ch7xxx_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ivch/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ivch/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ivch/ivch.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ivch/ivch_module.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/ivch/ivch_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86Crtc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86Crtc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86Cursors.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86DiDGA.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86EdidModes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86Modes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86Modes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86RandR12.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86RandR12.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86Rename.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86Rotate.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/modes/xf86cvt.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/parser/xf86Optrec.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/parser/xf86Parser.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/reg_dumper/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/reg_dumper/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/reg_dumper/hotplug.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/reg_dumper/idle.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/reg_dumper/main.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/reg_dumper/reg_dumper.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/reg_dumper/stepping.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/reg_dumper/xprintf.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/sil164/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/sil164/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/sil164/sil164.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/sil164/sil164.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/sil164/sil164_module.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/sil164/sil164_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/tfp410/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/tfp410/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/tfp410/tfp410.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/tfp410/tfp410.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/tfp410/tfp410_module.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/tfp410/tfp410_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/I810XvMC.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/I810XvMC.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/i915_program.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/i915_structs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/i915_xvmc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/i915_xvmc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/intel_batchbuffer.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/intel_batchbuffer.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/intel_xvmc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/intel_xvmc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/intel_xvmc_dump.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/xf86dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/xf86dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-intel/dist/src/xvmc/xf86dristr.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/README_HALLIB
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/mga_PInS.txt
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/man/mga.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/binding.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/client.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/clientlx.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_arc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_bios.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_common.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_dac3026.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_dacG.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_dh.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_dripriv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_esc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_g450pll.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_halmod.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_hwcurs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_macros.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_maven.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_merge.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_merge.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_sarea.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_storm.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_ucode.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_vga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mga_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/src/mgareg_flags.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/util/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/util/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/util/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-mga/dist/util/stormdwg.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/NM-reg.txt
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/TODO
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/man/neomagic.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_2070.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_2090.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_2097.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_2200.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_bank.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_macros.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-neomagic/dist/src/neo_video.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/man/nsc.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/durango.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_fourcc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_galfns.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_galstub.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx1_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx1_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx1_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx1_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx1_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx1_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx2_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx2_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx2_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx2_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx2_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx2_vga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_gx2_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_msr_asm.S
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/nsc_regacc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/disp_gu1.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/disp_gu2.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/durango.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_dcdr.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_defs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_disp.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_init.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_mode.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_msr.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_rndr.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_rtns.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_tv.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_tv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_type.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_vga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_vid.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/gfx_vip.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/history.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/i2c_acc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/i2c_gpio.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/init_gu1.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/init_gu2.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/msr_rdcl.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/release.txt
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/rndr_gu1.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/rndr_gu2.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/saa7114.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/tv_1200.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/tv_fs450.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/tv_fs450.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/tv_fs451.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/tv_geode.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/vga_gu1.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/vid_1200.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/vid_1400.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/vid_5530.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/vid_rdcl.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/vip_1200.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/gfx/vip_1400.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/92xx.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/cen9211.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/cen9211.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/dora9211.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/dora9211.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/drac9210.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/drac9210.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/gx2_9211.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/gx2_9211.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/panel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/panel.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/platform.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/pnl_bios.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/pnl_defs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/pnl_init.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nsc/dist/src/panel/readme.txt
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/README.G80
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/README.NV1
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86Crtc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86Crtc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86Cursors.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86DiDGA.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86EdidModes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86Modes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86Modes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86RandR12.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86RandR12.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86Rename.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86Rotate.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86cvt.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/modes/xf86gtf.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/parser/xf86Optrec.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/compat/parser/xf86Parser.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/man/nv.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_cursor.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_display.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_display.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_dma.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_dma.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_exa.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_output.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_output.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_sor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_type.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/g80_xaa.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/local_xf86Rename.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_const.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_dma.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_hw.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_include.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_local.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_proto.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_setup.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_type.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/nv_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_const.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_hw.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_hw.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_include.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_local.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_proto.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_setup.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_tbl.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_type.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-nv/dist/src/riva_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/Imakefile
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/RadeonHD.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/RadeonHD.tmpl
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/git_version.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/man/Imakefile
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/man/radeonhd.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/Imakefile
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/git_version.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/r5xx_2dregs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/r5xx_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/r5xx_accel.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/r5xx_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/r5xx_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_atombios.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_atombios.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_atomwrapper.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_atomwrapper.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_card.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_connector.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_connector.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_crtc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_crtc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_cursor.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_ddia.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_dig.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_edid.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_helper.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_i2c.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_id.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_lut.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_lut.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_lvtma.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_mc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_mc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_modes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_modes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_monitor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_monitor.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_output.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_output.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_pll.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_pll.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_randr.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_randr.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_shadow.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_tmds.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_vga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/rhd_vga.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/CD_Operations.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/Decoder.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/hwserv_drv.c
U 
xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/CD_Common_Types.h
U 
xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/CD_Definitions.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/CD_Opcodes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/CD_Structs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/CD_binding.h
U 
xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/CD_hw_services.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/Decoder.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/ObjectID.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/atombios.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/src/AtomBios/includes/regsdef.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/utils/conntest/Imakefile
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/utils/conntest/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/utils/conntest/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/utils/conntest/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/utils/conntest/git_version.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/utils/conntest/rhd_conntest.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-radeonhd/dist/utils/conntest/rhd_dump.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/man/rendition.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/README.uc
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/accel.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/accelX.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/cmd2d.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/commonregs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/cscode.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/hwcursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/hwcursor.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/rendition.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/rendition.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/rendition_options.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/rendition_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/rendition_shadow.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/v10002d.uc
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/v1kregs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/v1krisc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/v1krisc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/v20002d.uc
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/v2kregs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vboard.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vboard.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vgafont-std.data
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vgafont-vrx.data
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vgapalette.data
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vloaduc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vloaduc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vmisc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vmisc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vmodes.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vmodes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vos.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vramdac.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-rendition/dist/src/vtypes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/compile
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/newmmio.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_IBMRGB.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_Ti.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_Trio64DAC.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_bios.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3/dist/src/s3_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/CALLMAP
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/TODO_NOTES
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/man/s3virge.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/newmmio.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/regs3v.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_hwcurs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_macros.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_rop.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-s3virge/dist/src/s3v_xv.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/man/savage.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_bci.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_common.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_dripriv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_driver.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_drm.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_hwmc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_sarea.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_streams.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_streams.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_vbe.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_vbe.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-savage/dist/src/savage_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/CALLMAP
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/Release.txt
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/man/siliconmotion.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/regsmi.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_hwcurs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_video.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-siliconmotion/dist/src/smi_xaa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/man/sis.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/300vtbl.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/310vtbl.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/init.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/init.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/init301.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/init301.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/initdef.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/initextx.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/initextx.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/oem300.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/oem310.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/osdef.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis300_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis300_accel.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis310_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis310_accel.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis6326_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_accel.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_common.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_cursor.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_dac.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_driver.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_memcpy.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_opt.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_setup.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_utility.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_vb.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_vga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_video.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/sis_videostr.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/vgatypes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-sis/dist/src/vstruct.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/man/tdfx.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_dripriv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_hwcurs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_io.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_priv.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_priv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_sli.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfx_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tdfx/dist/src/tdfxdefs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/README.sgml
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/BT463ramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/BTramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/IBM561ramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/ICS1562.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/tga.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/tga_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/tga_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/tga_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/tga_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/tga_line.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/tga_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tga/dist/src/tga_seg.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/man/trident.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/blade_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/blade_accel_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/image_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_bank.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_tv.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/trident_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/tridenthelper.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/tridentramdac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/tvga_dac.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/xp4_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/xp4_accel_exa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-trident/dist/src/xp_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/man/tseng.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/tseng.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/tseng_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/tseng_accel.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/tseng_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/tseng_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/tseng_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-tseng/dist/src/tseng_mode.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/man/vesa.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/src/vesa.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-vesa/dist/src/vesa.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/man/vga.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vga/dist/src/generic.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/man/via.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_3d.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_3d.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_accel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_bandwidth.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_bios.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_cursor.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_dga.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_dmabuffer.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_driver.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_driver.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_drmclient.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_i2c.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_id.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_id.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_memcpy.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_memcpy.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_memory.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_mode.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_mode.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_priv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_regs.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_shadow.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_swov.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_swov.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_vbe.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_vgahw.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_vgahw.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_video.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_video.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_vt162x.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_vt162x.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_xvmc.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_xvmc.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/via_xvpriv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/driDrawable.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/driDrawable.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/viaLowLevel.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/viaLowLevel.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/viaLowLevelPro.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/viaXvMC.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/viaXvMCPriv.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/xf86dri.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/xf86dri.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-via/dist/src/xvmc/xf86dristr.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/README
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/man/vmware.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/bits2pixels.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/bits2pixels.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/guest_os.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/includeCheck.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/svga_escape.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/svga_limits.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/svga_modes.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/svga_overlay.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/svga_reg.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/svga_struct.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vm_basic_types.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vm_device_version.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vmware.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vmware.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vmwarectrl.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vmwarectrl.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vmwarectrlproto.h
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vmwarecurs.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vmwarevideo.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-vmware/dist/src/vmwarexinerama.c
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/COPYING
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/ChangeLog
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/aclocal.m4
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/config.guess
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/config.h.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/config.sub
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/configure
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/configure.ac
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/depcomp
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/install-sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/ltmain.sh
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/missing
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/man/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/man/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/man/wsfb.man
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/src/Makefile.am
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/src/Makefile.in
U xsrc/external/mit/xf86-video-wsfb/dist/src/wsfb_driver.c
U xsrc/external/mit/xorg-server/dist/GL/glx/glxcmds.c
cvs checkout: xsrc/external/mit/xorg-server/dist/include/dix-config.h is no 
longer in the repository
U xsrc/external/mit/xorg-server/dist/include/servermd.h
cvs checkout: xsrc/external/mit/xorg-server/dist/include/xorg-config.h is no 
longer in the repository
cvs checkout: xsrc/external/mit/xorg-server/dist/include/xorg-server.h is no 
longer in the repository
U xsrc/external/mit/xorg-server/include/dix-config.h
U xsrc/external/mit/xorg-server/include/xgl-config.h
U xsrc/external/mit/xorg-server/include/xkb-config.h
U xsrc/external/mit/xorg-server/include/xorg-config.h
U xsrc/external/mit/xorg-server/include/xorg-server.h


Killing core files:


Running the SUP scanner:
SUP Scan for current starting at Sun Aug  3 03:04:03 2008
SUP Scan for current completed at Sun Aug  3 03:05:25 2008
SUP Scan for mirror starting at Sun Aug  3 03:05:25 2008
SUP Scan for mirror completed at Sun Aug  3 03:20:39 2008


Updating file list:
-rw-rw-r--  1 srcmastr  netbsd  32071919 Aug  3 03:38 ls-lRA.gzHome | Main Index | Thread Index | Old Index