tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/arqiver/Makefile
P pkgsrc/archivers/dar/Makefile
P pkgsrc/archivers/karchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/kf6-karchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/libcomprex/Makefile
P pkgsrc/archivers/libzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/lxqt-archiver/Makefile
P pkgsrc/archivers/php-pecl-zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/php-zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/quazip/Makefile
P pkgsrc/archivers/unarchiver/Makefile
P pkgsrc/archivers/xz/Makefile
P pkgsrc/archivers/xz/PLIST
P pkgsrc/archivers/xz/distinfo
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/buzztrax/Makefile
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/Makefile
P pkgsrc/audio/cmusfm/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
P pkgsrc/audio/d11amp/Makefile
P pkgsrc/audio/ezstream/Makefile
P pkgsrc/audio/flactag/Makefile
P pkgsrc/audio/forked-daapd/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/glurp/Makefile
P pkgsrc/audio/glyr/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-albumview/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-jamendo/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lyrics/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lyricwiki/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-tagedit/Makefile
P pkgsrc/audio/grip/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-ladspa/Makefile
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast/Makefile
P pkgsrc/audio/ices-mp3/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/libmusicbrainz5/Makefile
P pkgsrc/audio/libofa/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/mixxx/Makefile
P pkgsrc/audio/moc/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/mpdas/Makefile
P pkgsrc/audio/musescore/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/ncmpcpp/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/pianobar/Makefile
P pkgsrc/audio/pragha/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/qt6-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/audio/quodlibet/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/spotify-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/termusic/Makefile
P pkgsrc/audio/traverso/Makefile
P pkgsrc/audio/tremor-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/vimpc/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/dnsperf/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/sysbench/Makefile
P pkgsrc/biology/bodr/Makefile
P pkgsrc/biology/gromacs/Makefile
P pkgsrc/biology/htslib/Makefile
P pkgsrc/biology/molsketch/Makefile
P pkgsrc/biology/ncbi-blast+/Makefile
P pkgsrc/biology/openbabel/Makefile
P pkgsrc/biology/plinkseq/Makefile
P pkgsrc/biology/sra-tools/Makefile
P pkgsrc/cad/fstl/Makefile
P pkgsrc/cad/ghdl/Makefile
P pkgsrc/cad/gtkwave/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad/Makefile
P pkgsrc/cad/klayout/Makefile
P pkgsrc/cad/librecad/Makefile
P pkgsrc/cad/libredwg/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
P pkgsrc/cad/solvespace/Makefile
P pkgsrc/chat/anope/Makefile
P pkgsrc/chat/bitlbee/Makefile
P pkgsrc/chat/carbons-purple/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim/Makefile
P pkgsrc/chat/centerim5/Makefile
P pkgsrc/chat/ctrlproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/dino/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/farstream/Makefile
P pkgsrc/chat/finch/Makefile
P pkgsrc/chat/gloox/Makefile
P pkgsrc/chat/hexchat/Makefile
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/libfolks/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/lurch-purple/Makefile
P pkgsrc/chat/mumble/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-latex/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-sametime/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-silc/Makefile
P pkgsrc/chat/profanity/Makefile
P pkgsrc/chat/prosody/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/quassel/Makefile
P pkgsrc/chat/scrollz/Makefile
P pkgsrc/chat/skypeweb-purple/Makefile
P pkgsrc/chat/srain/Makefile
P pkgsrc/chat/swirc/Makefile
P pkgsrc/chat/telegram-purple/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-glib/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-haze/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-idle/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-qt5/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd/Makefile
P pkgsrc/chat/unrealircd6/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/znc/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk13/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk16/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk18/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk19/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk20/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk21/Makefile
P pkgsrc/comms/gammu/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-file/Makefile
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-syncml/Makefile
P pkgsrc/comms/libsyncml/Makefile
P pkgsrc/comms/msynctool/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/comms/qt6-qtconnectivity/Makefile
P pkgsrc/comms/spandsp/Makefile
P pkgsrc/comms/tilp2/Makefile
P pkgsrc/converters/libabw/Makefile
P pkgsrc/converters/libcdr/Makefile
P pkgsrc/converters/libe-book/Makefile
P pkgsrc/converters/libetonyek/Makefile
P pkgsrc/converters/libfreehand/Makefile
P pkgsrc/converters/libmspub/Makefile
P pkgsrc/converters/libqxp/Makefile
P pkgsrc/converters/libvisio/Makefile
P pkgsrc/converters/libzmf/Makefile
P pkgsrc/converters/pyzy/Makefile
P pkgsrc/converters/rss2html/Makefile
P pkgsrc/converters/wv/Makefile
P pkgsrc/converters/wv2/Makefile
P pkgsrc/databases/SQLiteCpp/Makefile
P pkgsrc/databases/anymeal/Makefile
P pkgsrc/databases/couchdb/Makefile
P pkgsrc/databases/csharp-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/deforaos-libdatabase/Makefile
P pkgsrc/databases/diesel-cli/Makefile
P pkgsrc/databases/erlang-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/gom/Makefile
P pkgsrc/databases/gtkdbfeditor/Makefile
P pkgsrc/databases/guile-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/hs-direct-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/hs-persistent-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/hs-sqlite-simple/Makefile
P pkgsrc/databases/idzebra/Makefile
P pkgsrc/databases/kldap/Makefile
P pkgsrc/databases/libdbi-driver-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda-postgres/Makefile
P pkgsrc/databases/libzdb/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-dbi-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-lsqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-sql-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb1011-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb1011-embedded/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb1011-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb104-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb104-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb105-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb105-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb106-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mariadb106-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mongo-c-driver/Makefile
P pkgsrc/databases/mongodb/Makefile
P pkgsrc/databases/mongodb3/Makefile
P pkgsrc/databases/mongodb4/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql57-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql57-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql80-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql80-server/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-SQLite/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-Sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-sybperl/Makefile
P pkgsrc/databases/pgadmin3/Makefile
P pkgsrc/databases/php-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_dblib/Makefile
P pkgsrc/databases/php-pdo_sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/php-rrd/Makefile
P pkgsrc/databases/php-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/php-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-timescaledb/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-timescaledb/PLIST
U pkgsrc/databases/postgresql-timescaledb/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql12/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql12-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql13-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql14/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql14-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql14-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql14-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql14-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql14-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql14-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql14-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql15/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql15-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql15-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql15-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql15-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql15-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql15-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql15-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql16/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql16-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql16-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql16-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql16-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql16-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql16-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql16-server/Makefile
P pkgsrc/databases/prometheus-cpp/Makefile
P pkgsrc/databases/py-apsw/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
P pkgsrc/databases/py-peewee/Makefile
P pkgsrc/databases/py-python-sql/Makefile
U pkgsrc/databases/py-python-sql/distinfo
P pkgsrc/databases/py-rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlite2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/py-sybase/Makefile
P pkgsrc/databases/qore-freetds-module/Makefile
P pkgsrc/databases/qore-sqlite3-module/Makefile
P pkgsrc/databases/qt6-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/qt6-psql/Makefile
P pkgsrc/databases/repmgr/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-do_sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tiny_tds/Makefile
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/Makefile
P pkgsrc/databases/soci/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-nodejs/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-pgsql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlrelay-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/sqsh/Makefile
P pkgsrc/databases/vsqlite++/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/Makefile
P pkgsrc/devel/Gorm/Makefile
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/Makefile
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/Makefile
P pkgsrc/devel/R-pak/Makefile
P pkgsrc/devel/Renaissance/Makefile
P pkgsrc/devel/SOPE/Makefile
P pkgsrc/devel/SOPE5/Makefile
P pkgsrc/devel/aegis/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/appdata-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/appstream/Makefile
P pkgsrc/devel/appstream-glib/Makefile
P pkgsrc/devel/apr-util/Makefile
P pkgsrc/devel/autogen/Makefile
P pkgsrc/devel/bazel/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-libs/Makefile
P pkgsrc/devel/catch2/Makefile
P pkgsrc/devel/catch2/distinfo
P pkgsrc/devel/ccls/Makefile
P pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
P pkgsrc/devel/cfitsio/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake-gui/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/Makefile
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/creduce/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/cvise/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/dia2code/Makefile
P pkgsrc/devel/dolphin-plugins/Makefile
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
P pkgsrc/devel/doxymacs/Makefile
P pkgsrc/devel/drkonqi/Makefile
P pkgsrc/devel/dumpet/Makefile
P pkgsrc/devel/ecore/Makefile
P pkgsrc/devel/eio/Makefile
P pkgsrc/devel/fossil/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/gcli/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/gearmand/Makefile
P pkgsrc/devel/git-base/Makefile
P pkgsrc/devel/git-branchless/Makefile
P pkgsrc/devel/git-cinnabar/Makefile
P pkgsrc/devel/git-perlscripts/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/Makefile
P pkgsrc/devel/global/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-examples/Makefile
P pkgsrc/devel/got/Makefile
P pkgsrc/devel/got/PLIST
P pkgsrc/devel/got/distinfo
P pkgsrc/devel/got/patches/patch-compat_sha2.h
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/haskell-language-server/Makefile
P pkgsrc/devel/hs-ghcide/Makefile
P pkgsrc/devel/hs-hiedb/Makefile
P pkgsrc/devel/hyperscan/Makefile
P pkgsrc/devel/iaito/Makefile
P pkgsrc/devel/include-what-you-use/Makefile
P pkgsrc/devel/java-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kcrash/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/kdebugsettings/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-kioslaves/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-strigi-analyzers/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kcolorscheme/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kcrash/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kdoctools/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kidletime/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kpeople/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kpty/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-kservice/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-purpose/Makefile
P pkgsrc/devel/kf6-threadweaver/Makefile
P pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kio-extras/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kompare/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kpeople/Makefile
P pkgsrc/devel/kpty/Makefile
P pkgsrc/devel/kross/Makefile
P pkgsrc/devel/krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/kservice/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/kwayland/Makefile
P pkgsrc/devel/kyua/Makefile
P pkgsrc/devel/libadwaita/Makefile
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libgit2/Makefile
P pkgsrc/devel/libglade/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnt/Makefile
P pkgsrc/devel/libgphoto2/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libhid/Makefile
P pkgsrc/devel/libkgapi/Makefile
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/Makefile
P pkgsrc/devel/liblangtag/Makefile
P pkgsrc/devel/libmaa/Makefile
P pkgsrc/devel/libmaa/PLIST
U pkgsrc/devel/libmaa/distinfo
cvs update: `pkgsrc/devel/libmaa/patches/patch-maa_log.c' is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libnjs/Makefile
P pkgsrc/devel/librelp/Makefile
P pkgsrc/devel/libxenserver/Makefile
P pkgsrc/devel/lldb/Makefile
P pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
P pkgsrc/devel/lxqt-build-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/m17n-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/mad-flute/Makefile
P pkgsrc/devel/meld/Makefile
P pkgsrc/devel/mise/Makefile
P pkgsrc/devel/mise/cargo-depends.mk
P pkgsrc/devel/mise/distinfo
P pkgsrc/devel/mk-configure/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-cxx/Makefile
P pkgsrc/devel/netcdf-fortran/Makefile
P pkgsrc/devel/nss/Makefile
P pkgsrc/devel/objfw/Makefile
P pkgsrc/devel/okteta/Makefile
P pkgsrc/devel/opengrok/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/php-gearman/Makefile
P pkgsrc/devel/poxml/Makefile
P pkgsrc/devel/premake5/Makefile
P pkgsrc/devel/protobuf/Makefile
P pkgsrc/devel/protobuf/PLIST
P pkgsrc/devel/protobuf/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/protobuf/distinfo
P pkgsrc/devel/protobuf-c/Makefile
P pkgsrc/devel/protobuf-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/purpose/Makefile
P pkgsrc/devel/py-autopep8/Makefile
U pkgsrc/devel/py-autopep8/distinfo
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-prompt_toolkit/Makefile
U pkgsrc/devel/py-prompt_toolkit/distinfo
P pkgsrc/devel/py-protobuf/Makefile
P pkgsrc/devel/py-protobuf/PLIST
U pkgsrc/devel/py-protobuf/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pydantic/Makefile
U pkgsrc/devel/py-pydantic/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pydantic-core/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pydantic-core/cargo-depends.mk
P pkgsrc/devel/py-pydantic-core/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pysvn/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/py-subvertpy/Makefile
P pkgsrc/devel/py-tryton/Makefile
P pkgsrc/devel/py-typeguard/Makefile
U pkgsrc/devel/py-typeguard/distinfo
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/qt6-qt5compat/Makefile
P pkgsrc/devel/qt6-qttools/Makefile
P pkgsrc/devel/qt6-qtwayland/Makefile
P pkgsrc/devel/radare2/Makefile
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-subversion/Makefile
P pkgsrc/devel/rudiments/Makefile
P pkgsrc/devel/startbug1/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/devel/swagger-codegen/Makefile
U pkgsrc/devel/swagger-codegen/distinfo
P pkgsrc/devel/threadweaver/Makefile
P pkgsrc/devel/ucommon/Makefile
P pkgsrc/devel/umbrello/Makefile
P pkgsrc/devel/wayland/Makefile
P pkgsrc/devel/woboq_codebrowser/Makefile
P pkgsrc/devel/zeal/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2024
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/PageEdit/Makefile
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/codelite/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs26/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs27/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs28/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs29/Makefile
P pkgsrc/editors/feathernotes/Makefile
P pkgsrc/editors/featherpad/Makefile
P pkgsrc/editors/focuswriter/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/Makefile
P pkgsrc/editors/gobby/Makefile
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/gummi/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/libinfinity/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/medit/Makefile
P pkgsrc/editors/pluma/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/qtcreator/Makefile
P pkgsrc/editors/sasm/Makefile
P pkgsrc/editors/tea/Makefile
P pkgsrc/editors/tepl4/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/texstudio/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/editors/xfce4-mousepad/Makefile
P pkgsrc/editors/xournalpp/Makefile
P pkgsrc/emulators/PC6001VX/Makefile
P pkgsrc/emulators/bsnes/Makefile
P pkgsrc/emulators/ckmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/dolphin-emu/Makefile
P pkgsrc/emulators/duckstation-qt/Makefile
P pkgsrc/emulators/emulationstation/Makefile
P pkgsrc/emulators/flycast/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse-emulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/libretro-flycast/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba-qt/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/raine/Makefile
P pkgsrc/emulators/retroarch/Makefile
P pkgsrc/emulators/rpcemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/filesystems/cloudfuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-curlftpfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-darling-dmg/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-gphotofs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-loggedfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-s3fs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-svnfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-wdfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/glusterfs8/Makefile
P pkgsrc/filesystems/gnunet-fuse/Makefile
P pkgsrc/filesystems/ltfs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/ltfs-ltotape/Makefile
P pkgsrc/filesystems/ori/Makefile
P pkgsrc/finance/bitcoin/Makefile
P pkgsrc/finance/cpuminer/Makefile
P pkgsrc/finance/gkrellm-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/homebank/Makefile
P pkgsrc/finance/libofx/Makefile
P pkgsrc/finance/py-stripe/Makefile
U pkgsrc/finance/py-stripe/distinfo
P pkgsrc/finance/rex/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontforge/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts-ryumin/Makefile
P pkgsrc/fonts/harfbuzz-icu/Makefile
P pkgsrc/games/0ad/Makefile
P pkgsrc/games/7kaa/Makefile
P pkgsrc/games/amor/Makefile
P pkgsrc/games/armagetronad/Makefile
P pkgsrc/games/armagetronad-server/Makefile
P pkgsrc/games/assaultcube/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bomber/Makefile
P pkgsrc/games/bovo/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/ccgo/Makefile
P pkgsrc/games/classicube/Makefile
P pkgsrc/games/criticalmass/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-server/Makefile
P pkgsrc/games/dhewm3/Makefile
P pkgsrc/games/dopewars/Makefile
P pkgsrc/games/easyrpg-player/Makefile
P pkgsrc/games/enigma/Makefile
P pkgsrc/games/eternal-lands/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy-server/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/fna/Makefile
P pkgsrc/games/fnaify/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-server/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-share/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris-qt/Makefile
P pkgsrc/games/ggz-client-libs/Makefile
P pkgsrc/games/granatier/Makefile
P pkgsrc/games/ioquake3/Makefile
P pkgsrc/games/iortcw/Makefile
P pkgsrc/games/ironwail/Makefile
P pkgsrc/games/kajongg/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kanatest/Makefile
P pkgsrc/games/kapman/Makefile
P pkgsrc/games/katomic/Makefile
P pkgsrc/games/kblackbox/Makefile
P pkgsrc/games/kblocks/Makefile
P pkgsrc/games/kbounce/Makefile
P pkgsrc/games/kbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/kdiamond/Makefile
P pkgsrc/games/kfourinline/Makefile
P pkgsrc/games/kgoldrunner/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kigo/Makefile
P pkgsrc/games/killbots/Makefile
P pkgsrc/games/kiriki/Makefile
P pkgsrc/games/kjumpingcube/Makefile
P pkgsrc/games/klavaro/Makefile
P pkgsrc/games/klickety/Makefile
P pkgsrc/games/klines/Makefile
P pkgsrc/games/kmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/kmines/Makefile
P pkgsrc/games/knavalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/knetwalk/Makefile
P pkgsrc/games/kolf/Makefile
P pkgsrc/games/kollision/Makefile
P pkgsrc/games/konquest/Makefile
P pkgsrc/games/kpat/Makefile
P pkgsrc/games/kreversi/Makefile
P pkgsrc/games/kshisen/Makefile
P pkgsrc/games/ksirk/Makefile
P pkgsrc/games/ksnakeduel/Makefile
P pkgsrc/games/kspaceduel/Makefile
P pkgsrc/games/ksquares/Makefile
P pkgsrc/games/ksudoku/Makefile
P pkgsrc/games/ktuberling/Makefile
P pkgsrc/games/kubrick/Makefile
P pkgsrc/games/kye/Makefile
P pkgsrc/games/lgogdownloader/Makefile
P pkgsrc/games/libggz/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/Makefile
P pkgsrc/games/libkmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/liblcf/Makefile
P pkgsrc/games/lincity-ng/Makefile
P pkgsrc/games/lskat/Makefile
P pkgsrc/games/manaplus/Makefile
P pkgsrc/games/megaglest/Makefile
P pkgsrc/games/minetest/Makefile
P pkgsrc/games/moonlight-qt/Makefile
P pkgsrc/games/naev/Makefile
P pkgsrc/games/openmw/Makefile
P pkgsrc/games/openrct2/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/Makefile
P pkgsrc/games/palapeli/Makefile
P pkgsrc/games/picmi/Makefile
P pkgsrc/games/powder-toy/Makefile
P pkgsrc/games/q5go/Makefile
P pkgsrc/games/quakeforge/Makefile
P pkgsrc/games/quarry/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/solarus/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/supertux/Makefile
P pkgsrc/games/supertuxkart/Makefile
P pkgsrc/games/taisei/Makefile
P pkgsrc/games/teg/Makefile
P pkgsrc/games/ufoai/Makefile
P pkgsrc/games/warmux/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/widelands/Makefile
P pkgsrc/games/xboard/Makefile
P pkgsrc/games/xu4/Makefile
P pkgsrc/games/yquake2/Makefile
P pkgsrc/geography/R-lwgeom/Makefile
P pkgsrc/geography/R-rgdal/Makefile
P pkgsrc/geography/R-sf/Makefile
P pkgsrc/geography/R-terra/Makefile
P pkgsrc/geography/gama/Makefile
P pkgsrc/geography/gdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/geoclue/Makefile
P pkgsrc/geography/geocode-glib/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/gpxsee/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/Makefile
P pkgsrc/geography/libgeotiff/Makefile
P pkgsrc/geography/libspatialite/Makefile
P pkgsrc/geography/mapserver/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn/Makefile
P pkgsrc/geography/osm-gps-map/Makefile
P pkgsrc/geography/osm2pgsql/Makefile
P pkgsrc/geography/pdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/proj/Makefile
P pkgsrc/geography/py-gdal/Makefile
P pkgsrc/geography/py-proj/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qt6-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/geography/qt6-qtpositioning/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/GMT/Makefile
P pkgsrc/graphics/GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick6/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageViewer/Makefile
P pkgsrc/graphics/R-magick/Makefile
P pkgsrc/graphics/autopano-sift-C/Makefile
P pkgsrc/graphics/autotrace/Makefile
P pkgsrc/graphics/breeze-icons/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/colord/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/dmtx-utils/Makefile
P pkgsrc/graphics/drawpile/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/edje/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/Makefile
P pkgsrc/graphics/eom/Makefile
P pkgsrc/graphics/feh/Makefile
P pkgsrc/graphics/frameworks/Makefile
P pkgsrc/graphics/geeqie/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-color-manager/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-devel/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-exif-browser/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-fix-ca/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-jxr/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-liquid-rescale/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-rawphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-resynthesizer/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp2-wideangle/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmic/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmic-qt-digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme-symbolic/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-themes-standard/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/gphoto2/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/imv/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/ipe/Makefile
P pkgsrc/graphics/jp2a/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorpicker/Makefile
P pkgsrc/graphics/kde-base-artwork/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-strigi-analyzer/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdiagram/Makefile
P pkgsrc/graphics/kf6-kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kf6-kimageformats/Makefile
P pkgsrc/graphics/kf6-kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/kf6-ksvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/kf6-prison/Makefile
P pkgsrc/graphics/kgamma/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kimageannotator/Makefile
P pkgsrc/graphics/kimageformats/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/kqtquickcharts/Makefile
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksanecore/Makefile
P pkgsrc/graphics/kvantum/Makefile
P pkgsrc/graphics/lasem/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg-c/Makefile
P pkgsrc/graphics/libsixel/Makefile
P pkgsrc/graphics/libwmf/Makefile
P pkgsrc/graphics/lsix/Makefile
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/lximage-qt/Makefile
P pkgsrc/graphics/ncview/Makefile
P pkgsrc/graphics/netpbm/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/opencv-contrib-face/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv-contrib-face/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GraphicsMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/pcl/Makefile
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/php-imagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/prison/Makefile
P pkgsrc/graphics/pstoedit/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-Willow/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qt3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtcharts/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtdatavis3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtlottie/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtquick3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtquicktimeline/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtshadertools/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/rawtherapee/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-rsvg2/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-airscan/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-backends/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-frontends/Makefile
P pkgsrc/graphics/screengrab/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/spectacle/Makefile
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/graphics/tango-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/tesseract/Makefile
P pkgsrc/graphics/tuxpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/graphics/vtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/vtk/PLIST
P pkgsrc/graphics/xsane/Makefile
P pkgsrc/graphics/zbar/Makefile
P pkgsrc/graphics/zint/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/fldigi/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-channels/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-companion/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-ctrlport/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-digital/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-doxygen/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-dtv/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-fec/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-network/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-pdu/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-qtgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-soapy-sdr/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-trellis/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-uhd/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-utils/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-video-sdl/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-vocoder/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wavelet/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-zeromq/Makefile
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/trustedQSL/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx-qt5/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-chinese-addons/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-configtool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-kkc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-libpinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/im-ja/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/libchewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/py-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/qt6-qtvirtualkeyboard/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/xcin/Makefile
P pkgsrc/lang/algol68g/Makefile
P pkgsrc/lang/clang/Makefile
P pkgsrc/lang/clang/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/clang-tools-extra/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/flang/Makefile
U pkgsrc/lang/flang/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gjs/Makefile
P pkgsrc/lang/gnucobol/Makefile
P pkgsrc/lang/konoha/Makefile
P pkgsrc/lang/llvm/Makefile
P pkgsrc/lang/llvm/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mono/Makefile
P pkgsrc/lang/mono-basic/Makefile
P pkgsrc/lang/mozjs78/Makefile
P pkgsrc/lang/neko/Makefile
P pkgsrc/lang/njs/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs18/Makefile
P pkgsrc/lang/nodejs20/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk11/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk17/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk21/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk8/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/php56/Makefile
P pkgsrc/lang/php74/Makefile
P pkgsrc/lang/php81/Makefile
P pkgsrc/lang/php82/Makefile
P pkgsrc/lang/php83/Makefile
P pkgsrc/lang/python27/Makefile
P pkgsrc/lang/python310/Makefile
P pkgsrc/lang/python311/Makefile
P pkgsrc/lang/python312/Makefile
P pkgsrc/lang/python38/Makefile
P pkgsrc/lang/python39/Makefile
P pkgsrc/lang/qt6-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/lang/qt6-qtlanguageserver/Makefile
P pkgsrc/lang/qt6-qtscxml/Makefile
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/lang/runawk/Makefile
P pkgsrc/lang/rust/Makefile
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/lang/spl/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile
P pkgsrc/lang/wasi-compiler-rt/Makefile
P pkgsrc/lang/wasi-libc/Makefile
P pkgsrc/lang/wasi-libcxx/Makefile
P pkgsrc/lang/zig/Makefile
P pkgsrc/mail/GNUMail/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi-import-wizard/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi-mime/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd24/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2-fts-flatcurve/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2-sqlite/Makefile
P pkgsrc/mail/dspam/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm-idx/Makefile
P pkgsrc/mail/greylisting-spp/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/Makefile
P pkgsrc/mail/kmail/Makefile
P pkgsrc/mail/kmail-account-wizard/Makefile
P pkgsrc/mail/kmailtransport/Makefile
P pkgsrc/mail/kmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/kmime/Makefile
P pkgsrc/mail/ksmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/ktnef/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libksieve/Makefile
P pkgsrc/mail/mailcommon/Makefile
P pkgsrc/mail/mailfront/Makefile
P pkgsrc/mail/mailimporter/Makefile
P pkgsrc/mail/mailutils/Makefile
P pkgsrc/mail/mbox-importer/Makefile
P pkgsrc/mail/meli/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/mpop/Makefile
P pkgsrc/mail/msmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/mu/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/nmh/Makefile
P pkgsrc/mail/nullmailer/Makefile
P pkgsrc/mail/opensmtpd-extras/Makefile
P pkgsrc/mail/pfqueue/Makefile
P pkgsrc/mail/pim-sieve-editor/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix-sqlite/Makefile
P pkgsrc/mail/pst-utils/Makefile
P pkgsrc/mail/rspamd/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail-snapshot/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird102/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird52/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird68/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird78/Makefile
P pkgsrc/mail/wmbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/xfce4-mailwatch-plugin/Makefile
P pkgsrc/math/QXlsx/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/R-CGIwithR/Makefile
P pkgsrc/math/R-RNetCDF/Makefile
P pkgsrc/math/R-XML/Makefile
P pkgsrc/math/R-igraph/Makefile
P pkgsrc/math/R-ncdf/Makefile
P pkgsrc/math/R-ncdf4/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/gnome-calculator/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric112/Makefile
P pkgsrc/math/grace/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/lumina-calculator/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/pspp/Makefile
P pkgsrc/math/py-netCDF4/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/sc-im/Makefile
P pkgsrc/math/sollya/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/math/wxmathplot/Makefile
P pkgsrc/math/wxmaxima/Makefile
P pkgsrc/math/xmgr/Makefile
P pkgsrc/math/xyconvert/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/gnustep/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/kde4/Makefile
P pkgsrc/misc/Addresses/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-contacts/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-notes/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-search/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadiconsole/Makefile
P pkgsrc/misc/attica-qt5/Makefile
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/eventviews/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-launch/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-weather/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellsun/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.10/Makefile
P pkgsrc/misc/grantlee-editor/Makefile
P pkgsrc/misc/grantleetheme/Makefile
P pkgsrc/misc/incidenceeditor/Makefile
P pkgsrc/misc/indi/Makefile
P pkgsrc/misc/kaccessible/Makefile
P pkgsrc/misc/kaddressbook/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kcontacts/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/Makefile
P pkgsrc/misc/kde-wallpapers4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu-data/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdialog/Makefile
P pkgsrc/misc/keditbookmarks/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/Makefile
P pkgsrc/misc/kf6-attica/Makefile
P pkgsrc/misc/kf6-kcontacts/Makefile
P pkgsrc/misc/kf6-kdav/Makefile
P pkgsrc/misc/kf6-kquickcharts/Makefile
P pkgsrc/misc/kf6-kunitconversion/Makefile
P pkgsrc/misc/kfind/Makefile
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/khelpcenter/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/Makefile
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/knotes/Makefile
P pkgsrc/misc/kontact/Makefile
P pkgsrc/misc/kontactinterface/Makefile
P pkgsrc/misc/kquickcharts/Makefile
P pkgsrc/misc/kremotecontrol/Makefile
P pkgsrc/misc/kstars/Makefile
P pkgsrc/misc/kteatime/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/ktux/Makefile
P pkgsrc/misc/kunitconversion/Makefile
P pkgsrc/misc/kuserfeedback/Makefile
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/libcarddav/Makefile
P pkgsrc/misc/libgravatar/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdepim/Makefile
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libmateweather/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/mate-calc/Makefile
P pkgsrc/misc/ocaml-opam/Makefile
P pkgsrc/misc/parley/Makefile
P pkgsrc/misc/pim-data-exporter/Makefile
P pkgsrc/misc/pimcommon/Makefile
P pkgsrc/misc/py-watchfiles/Makefile
P pkgsrc/misc/py-watchfiles/cargo-depends.mk
P pkgsrc/misc/py-watchfiles/distinfo
P pkgsrc/misc/qt6-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/misc/qt6gtk2/Makefile
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/superkaramba/Makefile
P pkgsrc/misc/sweeper/Makefile
P pkgsrc/misc/sword/Makefile
P pkgsrc/misc/tagainijisho/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/wandio/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xygrib/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp3/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dragon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg6/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg7/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpegthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay6/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay7/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gerbera/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/goggles/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gopchop/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-editing-services/Makefile
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/juk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmediaplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libassetml/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libbluray/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcompactdisc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/lightspark/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mate-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/minidlna/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayerthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/nostt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/obs-studio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/olive-editor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/qt6-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ssr/Makefile
P pkgsrc/multimedia/subtitleeditor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/t-rec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/net/aiccu/Makefile
P pkgsrc/net/aria2/Makefile
P pkgsrc/net/bbk_cli/Makefile
P pkgsrc/net/bind916/Makefile
P pkgsrc/net/bind918/Makefile
P pkgsrc/net/btget/Makefile
P pkgsrc/net/cacti/Makefile
P pkgsrc/net/cclive/Makefile
P pkgsrc/net/ccrtp/Makefile
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/chrony/Makefile
P pkgsrc/net/corebird/Makefile
P pkgsrc/net/czmq/Makefile
P pkgsrc/net/deforaos-vncviewer/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd-qt/Makefile
P pkgsrc/net/dnsdist/Makefile
P pkgsrc/net/doh/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/flickcurl/Makefile
P pkgsrc/net/freeDiameter/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-freetds/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-rest/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp2/Makefile
P pkgsrc/net/frr/Makefile
P pkgsrc/net/gift-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/Makefile
P pkgsrc/net/glib-networking/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-online-accounts/Makefile
P pkgsrc/net/gnunet/Makefile
P pkgsrc/net/gnunet-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/grilo/Makefile
P pkgsrc/net/grilo-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/grive2/Makefile
P pkgsrc/net/grpc/Makefile
P pkgsrc/net/grpc/PLIST
P pkgsrc/net/grpc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/grpc/distinfo
P pkgsrc/net/gssdp/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-adaptivedemux2/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-rtmp/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins1-soup/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/guacamole-server/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-av/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-dlna/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-igd/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/haproxy/Makefile
P pkgsrc/net/haproxy/distinfo
P pkgsrc/net/haproxy/patches/patch-include_haproxy_proxy-t.h
P pkgsrc/net/haproxy/patches/patch-include_haproxy_server-t.h
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork-filesharing/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork-strigi-analyzers/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/kdsoap/Makefile
P pkgsrc/net/kf6-kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/kf6-knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/kget/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/knot/Makefile
P pkgsrc/net/kopete/Makefile
P pkgsrc/net/kppp/Makefile
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/libcmis/Makefile
P pkgsrc/net/libfilezilla/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata/Makefile
P pkgsrc/net/libgdata0.6/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libnice/Makefile
P pkgsrc/net/libnpupnp/Makefile
P pkgsrc/net/libquvi/Makefile
P pkgsrc/net/libsoup/Makefile
P pkgsrc/net/libsoup3/Makefile
P pkgsrc/net/libtrace/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/Makefile
P pkgsrc/net/libzrtpcpp/Makefile
P pkgsrc/net/lldpd/Makefile
P pkgsrc/net/lua-unbound/Makefile
P pkgsrc/net/megacmd/Makefile
P pkgsrc/net/megatools/Makefile
P pkgsrc/net/messagelib/Makefile
P pkgsrc/net/minitube/Makefile
P pkgsrc/net/mono-nat/Makefile
P pkgsrc/net/monotorrent/Makefile
P pkgsrc/net/mosh/Makefile
P pkgsrc/net/nanotodon/Makefile
P pkgsrc/net/ncdc/Makefile
P pkgsrc/net/ncgopher/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk22/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk3/Makefile
P pkgsrc/net/nextcloud-client/Makefile
P pkgsrc/net/nfdump/Makefile
P pkgsrc/net/ntopng/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/ocsync/Makefile
P pkgsrc/net/openconnect/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/owncloudclient/Makefile
P pkgsrc/net/p5-Net-Z3950-ZOOM/Makefile
P pkgsrc/net/php-soap/Makefile
P pkgsrc/net/php-xmlrpc/Makefile
P pkgsrc/net/php-yaz/Makefile
P pkgsrc/net/podcastdl/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd-sqlite/Makefile
P pkgsrc/net/py-grpcio/Makefile
P pkgsrc/net/py-grpcio/distinfo
P pkgsrc/net/py-grpcio-testing/Makefile
U pkgsrc/net/py-grpcio-testing/distinfo
P pkgsrc/net/py-grpcio-tools/Makefile
P pkgsrc/net/py-grpcio-tools/distinfo
P pkgsrc/net/py-smbc/Makefile
P pkgsrc/net/qbittorrent/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtgrpc/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtgrpc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/qt6-qtremoteobjects/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtwebsockets/Makefile
P pkgsrc/net/quvi/Makefile
P pkgsrc/net/ratman/Makefile
P pkgsrc/net/rdesktop/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/rtmpdump/Makefile
P pkgsrc/net/rtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/samba4/Makefile
P pkgsrc/net/scli/Makefile
P pkgsrc/net/siproxd/Makefile
P pkgsrc/net/slumber/Makefile
P pkgsrc/net/snort/Makefile
P pkgsrc/net/syncthing-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/synergy/Makefile
P pkgsrc/net/taskserver/Makefile
P pkgsrc/net/tcpflow/Makefile
P pkgsrc/net/tigervnc/Makefile
P pkgsrc/net/transmission/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-common/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/unbound/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/wget/Makefile
P pkgsrc/net/wget2/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wmget/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_gui/Makefile
P pkgsrc/net/xymon/Makefile
P pkgsrc/net/yaz/Makefile
P pkgsrc/net/zeroconf-ioslave/Makefile
P pkgsrc/news/bystand/Makefile
P pkgsrc/news/inn/Makefile
P pkgsrc/news/neix/Makefile
P pkgsrc/news/newsbeuter/Makefile
P pkgsrc/news/newsraft/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/news/tin/Makefile
P pkgsrc/parallel/ganglia-monitor-core/Makefile
P pkgsrc/parallel/hwloc/Makefile
P pkgsrc/parallel/opencl-clang/Makefile
P pkgsrc/parallel/paexec/Makefile
U pkgsrc/parallel/paexec/distinfo
P pkgsrc/parallel/pocl/Makefile
P pkgsrc/parallel/slurm-wlm/Makefile
P pkgsrc/print/atril/Makefile
P pkgsrc/print/auctex/Makefile
P pkgsrc/print/bibtexu/Makefile
P pkgsrc/print/brlaser/Makefile
P pkgsrc/print/cups/Makefile
P pkgsrc/print/cups-base/Makefile
P pkgsrc/print/cups-drivers-Magicolor5440DL/Makefile
P pkgsrc/print/cups-filters/Makefile
P pkgsrc/print/cups-pdf/Makefile
P pkgsrc/print/dspdfviewer/Makefile
P pkgsrc/print/epdfview/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/foliate/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db-engine/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-agpl/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-gpl/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/hplip/Makefile
P pkgsrc/print/libcups/Makefile
P pkgsrc/print/lumina-pdf/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/Makefile
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/p5-Net-CUPS/Makefile
P pkgsrc/print/pdf2djvu/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt6/Makefile
P pkgsrc/print/py-cups/Makefile
P pkgsrc/print/qpdfview/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/sile/Makefile
P pkgsrc/print/xetex/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf4/Makefile
P pkgsrc/print/xpp/Makefile
P pkgsrc/print/zathura/Makefile
P pkgsrc/print/zathura-pdf-mupdf/Makefile
P pkgsrc/security/Bastille/Makefile
P pkgsrc/security/KeePass/Makefile
P pkgsrc/security/ap-modsecurity2/Makefile
P pkgsrc/security/botan3/Makefile
P pkgsrc/security/clamav/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-saml/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-sql/Makefile
P pkgsrc/security/dirb/Makefile
P pkgsrc/security/ecap_clamav_adapter/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg-pkcs11-scd/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/Makefile
P pkgsrc/security/gsasl/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/Makefile
P pkgsrc/security/honeyd/Makefile
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/Makefile
P pkgsrc/security/kdesu/Makefile
P pkgsrc/security/keepassxc/Makefile
P pkgsrc/security/kf6-kauth/Makefile
P pkgsrc/security/kf6-kdesu/Makefile
P pkgsrc/security/kf6-kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kgpg/Makefile
P pkgsrc/security/kleopatra/Makefile
P pkgsrc/security/krb5-strength/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kwalletmanager/Makefile
P pkgsrc/security/lasso/Makefile
P pkgsrc/security/lastpass-cli/Makefile
P pkgsrc/security/libfprint/Makefile
P pkgsrc/security/libkleo/Makefile
P pkgsrc/security/liboauth/Makefile
P pkgsrc/security/libykneomgr/Makefile
P pkgsrc/security/lxqt-openssh-askpass/Makefile
P pkgsrc/security/lxqt-policykit/Makefile
P pkgsrc/security/lxqt-sudo/Makefile
P pkgsrc/security/oath-toolkit/Makefile
P pkgsrc/security/opendnssec/Makefile
P pkgsrc/security/opendnssec2/Makefile
P pkgsrc/security/opensaml/Makefile
P pkgsrc/security/opensc/Makefile
P pkgsrc/security/pam-saml/Makefile
P pkgsrc/security/pam-yubico/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth/Makefile
P pkgsrc/security/php-oauth1/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt6/Makefile
P pkgsrc/security/pkcs11-helper/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt6/Makefile
P pkgsrc/security/py-lasso/Makefile
P pkgsrc/security/py-xmlsec/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5-gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt6/Makefile
P pkgsrc/security/qgpgme/Makefile
P pkgsrc/security/qore-xmlsec-module/Makefile
P pkgsrc/security/qt5-qtkeychain/Makefile
P pkgsrc/security/qt6-qtnetworkauth/Makefile
P pkgsrc/security/rvault/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/sequoia-sq/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm/Makefile
P pkgsrc/security/softhsm2/Makefile
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/security/uacme/Makefile
P pkgsrc/security/xca/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/Makefile
P pkgsrc/security/ykclient/Makefile
P pkgsrc/security/yubikey-manager-qt/Makefile
P pkgsrc/security/zoneminder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/augeas/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-qt5-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-tray-monitor-qt5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bareos/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/Makefile
P pkgsrc/sysutils/caja/Makefile
P pkgsrc/sysutils/caja-extensions/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-grpc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-mongodb/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-pinba/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-rrdtool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-virt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/conky/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-sharp-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dolphin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/efreet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gdmap/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gfm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/git-annex/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-est/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-characters/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-nds-thumbnailer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-tracker/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-tracker-miners/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gworkspace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hivex/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hw-probe/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kcron/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kf6-baloo/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kf6-kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kf6-kfilemetadata/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kf6-solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/krusader/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ksystemlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libdevkit-gobject/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgksu/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libksysguard/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libvirt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lnav/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lxqt-menu-data/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lxqt-powermanagement/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mate-notification-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mate-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/milou/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ndesk-dbus-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Config-Augeas/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pcmanfm-qt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-augeas/Makefile
P pkgsrc/sysutils/qdirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/qmediamanager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/recoll/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rox/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-dbi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-elasticsearch/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-gnutls/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-gssapi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-kafka/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-libgcrypt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-mysql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-omprog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-pgsql/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-rabbitmq/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-relp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/rsyslog-snmp/Makefile
P pkgsrc/sysutils/screentest/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/swtpm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/syslog-ng-curl/Makefile
P pkgsrc/sysutils/syslog-ng-mongodb/Makefile
P pkgsrc/sysutils/szyszka/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tarsnap-gui/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virt-viewer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar-vcs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-agent/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-proxy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix50-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix60-agent/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix60-proxy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix60-server/Makefile
P pkgsrc/textproc/R-stringi/Makefile
P pkgsrc/textproc/R-xml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/asciidoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/csharp-xapian/Makefile
P pkgsrc/textproc/dikt/Makefile
P pkgsrc/textproc/dwdiff/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/Makefile
P pkgsrc/textproc/gdome2/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtk-doc/Makefile
P pkgsrc/textproc/hfstospell/Makefile
P pkgsrc/textproc/highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/Makefile
P pkgsrc/textproc/icu/PLIST
P pkgsrc/textproc/icu/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/icu/distinfo
U pkgsrc/textproc/icu/patches/patch-common_unicode_ptypes.h
P pkgsrc/textproc/iksemel/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kf6-kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kf6-kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kf6-ktexttemplate/Makefile
P pkgsrc/textproc/kf6-sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/kf6-syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/Makefile
P pkgsrc/textproc/ktextaddons/Makefile
P pkgsrc/textproc/libcroco/Makefile
P pkgsrc/textproc/libkolabxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/liblrdf/Makefile
P pkgsrc/textproc/libnxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/libplist/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml++/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml++5.0/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/multimarkdown/Makefile
P pkgsrc/textproc/nuspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/odt2tex/Makefile
P pkgsrc/textproc/ots/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Alien-Libxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXML/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-LibXSLT/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-intl/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-wddx/Makefile
P pkgsrc/textproc/php-xsl/Makefile
P pkgsrc/textproc/po4a/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-ICU/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-ICU/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-ICU/patches/patch-locale.cpp
P pkgsrc/textproc/py-ICU/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/textproc/py-html5-parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-libxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-lxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/qore-xml-module/Makefile
P pkgsrc/textproc/raptor2/Makefile
P pkgsrc/textproc/rarian/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-nokogumbo/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-xslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/split-thai/Makefile
P pkgsrc/textproc/sublib/Makefile
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/textproc/translate-shell/Makefile
P pkgsrc/textproc/upmendex/Makefile
P pkgsrc/textproc/xml2doc/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlrpc-c/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlstarlet/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmlto/Makefile
P pkgsrc/textproc/xmltooling/Makefile
P pkgsrc/textproc/yelp-tools/Makefile
P pkgsrc/time/akonadi-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/akonadi-calendar-tools/Makefile
P pkgsrc/time/calendarsupport/Makefile
P pkgsrc/time/dateutils/Makefile
P pkgsrc/time/fet/Makefile
P pkgsrc/time/gchore/Makefile
P pkgsrc/time/gnome-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/gnome-pomodoro/Makefile
P pkgsrc/time/kalarm/Makefile
P pkgsrc/time/kcalendarcore/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/Makefile
P pkgsrc/time/kf6-kcalendarcore/Makefile
P pkgsrc/time/kf6-kholidays/Makefile
P pkgsrc/time/kholidays/Makefile
P pkgsrc/time/korganizer/Makefile
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/libical/Makefile
P pkgsrc/time/ntpsec/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/taskwarrior/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-orage/Makefile
P pkgsrc/wm/ccsm/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/wm/e16menuedit2/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm3/Makefile
P pkgsrc/wm/jwm/Makefile
P pkgsrc/wm/obconf/Makefile
P pkgsrc/wm/obconf-qt/Makefile
P pkgsrc/wm/openbox/Makefile
P pkgsrc/wm/wbar/Makefile
P pkgsrc/www/R-RCurl/Makefile
P pkgsrc/www/R-curl/Makefile
P pkgsrc/www/SOGo/Makefile
P pkgsrc/www/akregator/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-openidc/Makefile
P pkgsrc/www/ap-authnz-crowd/Makefile
P pkgsrc/www/ap-mono/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-mellon/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-passenger/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-subversion/Makefile
P pkgsrc/www/apache24/Makefile
P pkgsrc/www/badwolf/Makefile
P pkgsrc/www/bkedit/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/c-icap-modules/Makefile
P pkgsrc/www/cadaver/Makefile
P pkgsrc/www/cppcms/Makefile
P pkgsrc/www/crates-io-cli/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/deforaos-surfer/Makefile
P pkgsrc/www/elinks/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox102/Makefile
P pkgsrc/www/firefox115/Makefile
P pkgsrc/www/firefox52/Makefile
P pkgsrc/www/gitea/Makefile
P pkgsrc/www/hiawatha/Makefile
P pkgsrc/www/htdavlock/Makefile
P pkgsrc/www/htmldoc/Makefile
P pkgsrc/www/kannel/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/Makefile
P pkgsrc/www/kf6-syndication/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/kimagemapeditor/Makefile
P pkgsrc/www/kjs/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/Makefile
P pkgsrc/www/konqueror/Makefile
P pkgsrc/www/kore/Makefile
P pkgsrc/www/libcurl-gnutls/Makefile
P pkgsrc/www/libgtkhtml/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/Makefile
P pkgsrc/www/libmicrohttpd/Makefile
P pkgsrc/www/libmrss/Makefile
P pkgsrc/www/libproxy/Makefile
P pkgsrc/www/librest07/Makefile
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/lighttpd/Makefile
P pkgsrc/www/links-gui/Makefile
P pkgsrc/www/litmus/Makefile
P pkgsrc/www/lua-curl/Makefile
P pkgsrc/www/luakit/Makefile
P pkgsrc/www/lynx/Makefile
P pkgsrc/www/midori/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/Makefile
P pkgsrc/www/neon/Makefile
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nghttp2/Makefile
P pkgsrc/www/nghttp2-tools/Makefile
P pkgsrc/www/nginx/Makefile
P pkgsrc/www/nginx/distinfo
P pkgsrc/www/nginx-devel/Makefile
P pkgsrc/www/nginx-devel/distinfo
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-curl/Makefile
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Net-Curl/Makefile
P pkgsrc/www/passenger/Makefile
P pkgsrc/www/php-curl/Makefile
P pkgsrc/www/php-http3/Makefile
P pkgsrc/www/php-http4/Makefile
P pkgsrc/www/phraseanet-indexer/Makefile
P pkgsrc/www/py-curl/Makefile
P pkgsrc/www/py-uvicorn/Makefile
U pkgsrc/www/py-uvicorn/distinfo
P pkgsrc/www/py-uwsgi/Makefile
P pkgsrc/www/qt6-qthttpserver/Makefile
P pkgsrc/www/qt6-qtwebchannel/Makefile
P pkgsrc/www/qutebrowser/Makefile
P pkgsrc/www/rekonq/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-patron/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/shibboleth-sp/Makefile
P pkgsrc/www/sitecopy/Makefile
P pkgsrc/www/snac/Makefile
P pkgsrc/www/snownews/Makefile
P pkgsrc/www/spdylay/Makefile
P pkgsrc/www/squid4/Makefile
P pkgsrc/www/squid5/Makefile
P pkgsrc/www/squid6/Makefile
P pkgsrc/www/surf/Makefile
P pkgsrc/www/swish-e/Makefile
P pkgsrc/www/syndication/Makefile
P pkgsrc/www/uhttpmock/Makefile
P pkgsrc/www/vimb/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/wwwoffle/Makefile
P pkgsrc/x11/XaoS/Makefile
P pkgsrc/x11/caribou/Makefile
P pkgsrc/x11/clisp-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/cool-retro-term/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-integration/Makefile
P pkgsrc/x11/devilspie/Makefile
P pkgsrc/x11/dunst/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/Makefile
P pkgsrc/x11/elementary/Makefile
P pkgsrc/x11/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-shell/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-back/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk4/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview4/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview5/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-baseapps4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kded/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kdesignerplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kded/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kguiaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kirigami/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/kf6-qqc2-desktop-style/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kguiaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kinit/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami-addons/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/libfm-qt/Makefile
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libkactivities4/Makefile
P pkgsrc/x11/libkscreen/Makefile
P pkgsrc/x11/liblxqt/Makefile
P pkgsrc/x11/libmatekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libqtxdg/Makefile
P pkgsrc/x11/libxkbcommon/Makefile
P pkgsrc/x11/libxklavier/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-about/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-admin/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-config/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-globalkeys/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-notificationd/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-qtplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-runner/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-session/Makefile
P pkgsrc/x11/maim/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/x11/mlterm/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-otherside/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5-webengine/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt6/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt6-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qwt-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qqc2-desktop-style/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-psql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtcharts/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtconnectivity/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtgraphicaleffects/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtnetworkauth/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols2/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscxml/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtvirtualkeyboard/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwayland/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebengine/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-styleplugins/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5ct/Makefile
P pkgsrc/x11/qt6-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt6-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt6-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt6ct/Makefile
P pkgsrc/x11/qterminal/Makefile
P pkgsrc/x11/qtermwidget/Makefile
P pkgsrc/x11/qtxdg-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/rofi/Makefile
P pkgsrc/x11/rox-session/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/slop/Makefile
P pkgsrc/x11/tint2/Makefile
P pkgsrc/x11/vte3/Makefile
P pkgsrc/x11/wmweather/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK32/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
P pkgsrc/x11/x2go-client/Makefile
P pkgsrc/x11/xcb-proto/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notifyd/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-settings/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-tumbler/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile
P pkgsrc/x11/xpad/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/xsnow/Makefile
P pkgsrc/x11/xvidcap/Makefile
P pkgsrc/x11/yad/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2024Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2024Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index