tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-cramjam/DESCR
U pkgsrc/archivers/py-cramjam/Makefile
U pkgsrc/archivers/py-cramjam/PLIST
U pkgsrc/archivers/py-cramjam/cargo-depends.mk
U pkgsrc/archivers/py-cramjam/distinfo
P pkgsrc/biology/bowtie2/Makefile
P pkgsrc/biology/bowtie2/PLIST
P pkgsrc/biology/bowtie2/distinfo
P pkgsrc/biology/bowtie2/patches/patch-Makefile
P pkgsrc/biology/bowtie2/patches/patch-scripts_bowtie2-hbb.sh
P pkgsrc/converters/py-emoji/Makefile
P pkgsrc/converters/py-emoji/PLIST
U pkgsrc/converters/py-emoji/distinfo
U pkgsrc/databases/php-mongo/distinfo
P pkgsrc/databases/py-apsw/Makefile
U pkgsrc/databases/py-apsw/distinfo
P pkgsrc/databases/py-elastic-transport/Makefile
P pkgsrc/databases/py-elastic-transport/PLIST
U pkgsrc/databases/py-elastic-transport/distinfo
P pkgsrc/databases/py-elasticsearch/Makefile
P pkgsrc/databases/py-elasticsearch/PLIST
U pkgsrc/databases/py-elasticsearch/distinfo
P pkgsrc/databases/py-tortoise-orm/Makefile
U pkgsrc/databases/py-tortoise-orm/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile.common
P pkgsrc/databases/sqlite3/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlite3-docs/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/distinfo
U pkgsrc/devel/lemon/distinfo
P pkgsrc/devel/mk-configure/Makefile
P pkgsrc/devel/mk-configure/PLIST
U pkgsrc/devel/mk-configure/distinfo
U pkgsrc/devel/mk-configure/patches/patch-mk_Makefile
P pkgsrc/devel/py-autopep8/Makefile
U pkgsrc/devel/py-autopep8/distinfo
P pkgsrc/devel/py-requests/Makefile
P pkgsrc/devel/py-requests/PLIST
U pkgsrc/devel/py-requests/distinfo
P pkgsrc/devel/py-requests-file/Makefile
U pkgsrc/devel/py-requests-file/distinfo
P pkgsrc/devel/py-snappy/Makefile
P pkgsrc/devel/py-snappy/PLIST
U pkgsrc/devel/py-snappy/distinfo
P pkgsrc/devel/py-typing-extensions/Makefile
U pkgsrc/devel/py-typing-extensions/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2024
P pkgsrc/geography/libgeotiff/Makefile
U pkgsrc/geography/libgeotiff/distinfo
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/PLIST
P pkgsrc/geography/qgis/distinfo
P pkgsrc/graphics/gd/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-tifffile/Makefile
U pkgsrc/graphics/py-tifffile/distinfo
P pkgsrc/lang/py-libcst/Makefile
P pkgsrc/lang/py-libcst/PLIST
P pkgsrc/lang/py-libcst/distinfo
P pkgsrc/mail/py-aiosmtpd/Makefile
U pkgsrc/mail/py-aiosmtpd/distinfo
P pkgsrc/math/py-asteval/Makefile
U pkgsrc/math/py-asteval/distinfo
P pkgsrc/misc/py-trove-classifiers/Makefile
U pkgsrc/misc/py-trove-classifiers/distinfo
P pkgsrc/net/dhcpcd/Makefile
U pkgsrc/net/dhcpcd/distinfo
P pkgsrc/net/py-awscli/Makefile
P pkgsrc/net/py-awscli/PLIST
U pkgsrc/net/py-awscli/distinfo
P pkgsrc/net/py-boto3/Makefile
U pkgsrc/net/py-boto3/distinfo
P pkgsrc/net/py-botocore/Makefile
P pkgsrc/net/py-botocore/PLIST
P pkgsrc/net/py-botocore/distinfo
P pkgsrc/sysutils/duplicity/Makefile
P pkgsrc/sysutils/duplicity/distinfo
U pkgsrc/sysutils/duplicity/patches/patch-duplicity_backends_lftpbackend.py
P pkgsrc/sysutils/duplicity/patches/patch-duplicity_gpginterface.py
P pkgsrc/sysutils/py-crontab/Makefile
U pkgsrc/sysutils/py-crontab/distinfo
P pkgsrc/sysutils/py-diffoscope/Makefile
U pkgsrc/sysutils/py-diffoscope/distinfo
P pkgsrc/textproc/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-orjson/DESCR
U pkgsrc/textproc/py-orjson/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-orjson/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-orjson/cargo-depends.mk
U pkgsrc/textproc/py-orjson/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-validators/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-validators/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-validators/distinfo
P pkgsrc/www/py-django-allauth/Makefile
U pkgsrc/www/py-django-allauth/distinfo
P pkgsrc/www/py-django-import-export/Makefile
U pkgsrc/www/py-django-import-export/distinfo
P pkgsrc/www/py-publicsuffixlist/Makefile
U pkgsrc/www/py-publicsuffixlist/distinfo
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile.common
P pkgsrc/x11/xlockmore/distinfo
P pkgsrc/x11/xlockmore-lite/Makefile


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing... done

Updating pkgsrc-2024Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2024Q1):


Updating pkgsrc pkgsrc-2024Q1 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... replacing... building .xz ... replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index