tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/arqiver/Makefile
P pkgsrc/archivers/engrampa/Makefile
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/archivers/gnome-autoar/Makefile
P pkgsrc/archivers/gnome-autoar/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/karchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/karchive/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/lxqt-archiver/Makefile
P pkgsrc/archivers/quazip/Makefile
P pkgsrc/archivers/quazip/buildlink3.mk
P pkgsrc/archivers/xarchiver/Makefile
P pkgsrc/archivers/xfce4-thunar-archive/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_mixer/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/SDL2_sound/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_sound/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/adplay/Makefile
P pkgsrc/audio/alure/Makefile
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/audacity/Makefile
P pkgsrc/audio/buzztrax/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
P pkgsrc/audio/deforaos-mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag/Makefile
P pkgsrc/audio/exaile/Makefile
P pkgsrc/audio/fasttracker2/Makefile
P pkgsrc/audio/faudio/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/gsound/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libgroove/Makefile
P pkgsrc/audio/libmatemixer/Makefile
P pkgsrc/audio/libopenmpt/Makefile
P pkgsrc/audio/librespot/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/milkytracker/Makefile
P pkgsrc/audio/mixxx/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/musescore/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pragha/Makefile
P pkgsrc/audio/pt2-clone/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/qt6-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/audio/qt6-qtspeech/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/schismtracker/Makefile
P pkgsrc/audio/sfxr/Makefile
P pkgsrc/audio/snd/Makefile
P pkgsrc/audio/solfege/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/spek/Makefile
P pkgsrc/audio/spotify-player/Makefile
P pkgsrc/audio/spotify-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
P pkgsrc/audio/suil/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/traverso/Makefile
P pkgsrc/audio/ymuse/Makefile
P pkgsrc/biology/molsketch/Makefile
P pkgsrc/biology/openbabel/Makefile
P pkgsrc/cad/fstl/Makefile
P pkgsrc/cad/kicad/Makefile
P pkgsrc/cad/klayout/Makefile
P pkgsrc/cad/librecad/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
P pkgsrc/cad/solvespace/Makefile
P pkgsrc/chat/coyim/Makefile
P pkgsrc/chat/dino/Makefile
P pkgsrc/chat/gajim/Makefile
P pkgsrc/chat/hexchat/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/mumble/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/quassel/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/srain/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-qt5/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/deforaos-phone/Makefile
P pkgsrc/comms/deforaos-phone/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/efax-gtk/Makefile
P pkgsrc/comms/qt6-qtconnectivity/Makefile
P pkgsrc/comms/qt6-qtconnectivity/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/syncterm/Makefile
P pkgsrc/databases/anymeal/Makefile
P pkgsrc/databases/kldap/Makefile
P pkgsrc/databases/kldap/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/pgadmin3/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/qt6-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/qt6-psql/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/accerciser/Makefile
P pkgsrc/devel/allegro5/Makefile
P pkgsrc/devel/amtk/Makefile
P pkgsrc/devel/amtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/appstream-glib/Makefile
P pkgsrc/devel/ast-grep/Makefile
P pkgsrc/devel/ast-grep/distinfo
P pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake-gui/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/dconf-editor/Makefile
P pkgsrc/devel/deforaos-coder/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/dolphin-plugins/Makefile
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
P pkgsrc/devel/drkonqi/Makefile
P pkgsrc/devel/fifechan/Makefile
P pkgsrc/devel/fifengine/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/geany/Makefile
P pkgsrc/devel/gitnr/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/iaito/Makefile
P pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcrash/Makefile
P pkgsrc/devel/kcrash/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kde-dev-scripts/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/kdebugsettings/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/Makefile
P pkgsrc/devel/kdoctools/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/Makefile
P pkgsrc/devel/kidletime/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kio-extras/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifications/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kompare/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpeople/Makefile
P pkgsrc/devel/kpeople/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kpty/Makefile
P pkgsrc/devel/kpty/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kross/Makefile
P pkgsrc/devel/kross/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/krunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kservice/Makefile
P pkgsrc/devel/kservice/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kwayland/Makefile
P pkgsrc/devel/kwayland/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libappindicator/Makefile
P pkgsrc/devel/libappindicator/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libdazzle/Makefile
P pkgsrc/devel/libdazzle/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-gtk3/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libhandy/Makefile
P pkgsrc/devel/libhandy/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libindicator/Makefile
P pkgsrc/devel/libindicator/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libkgapi/Makefile
P pkgsrc/devel/libkgapi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/Makefile
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libpeas/Makefile
P pkgsrc/devel/libpeas/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libwnck3/Makefile
P pkgsrc/devel/libwnck3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
P pkgsrc/devel/lua-sdl2/Makefile
P pkgsrc/devel/lxqt-build-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/mate-common/Makefile
P pkgsrc/devel/meld/Makefile
P pkgsrc/devel/okteta/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Wx-Perl-DataWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/plasma-wayland-protocols/Makefile
P pkgsrc/devel/poxml/Makefile
P pkgsrc/devel/purpose/Makefile
P pkgsrc/devel/purpose/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-SDL2/Makefile
P pkgsrc/devel/py-execnet/Makefile
P pkgsrc/devel/py-execnet/PLIST
U pkgsrc/devel/py-execnet/distinfo
P pkgsrc/devel/py-game/Makefile
P pkgsrc/devel/py-game/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-game_sdl2/Makefile
P pkgsrc/devel/py-game_sdl2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-ipykernel/Makefile
U pkgsrc/devel/py-ipykernel/distinfo
P pkgsrc/devel/py-kivy/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pybind11/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pybind11/PLIST
U pkgsrc/devel/py-pybind11/distinfo
P pkgsrc/devel/py-tryton/Makefile
P pkgsrc/devel/py-typing-extensions/Makefile
U pkgsrc/devel/py-typing-extensions/distinfo
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/qt6-qt5compat/Makefile
P pkgsrc/devel/qt6-qt5compat/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/qt6-qttools/Makefile
P pkgsrc/devel/qt6-qttools/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/qt6-qtwayland/Makefile
P pkgsrc/devel/qt6-qtwayland/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/scons4/Makefile
P pkgsrc/devel/scons4/PLIST
P pkgsrc/devel/scons4/distinfo
P pkgsrc/devel/sdl12-compat/Makefile
P pkgsrc/devel/texttest/Makefile
P pkgsrc/devel/threadweaver/Makefile
P pkgsrc/devel/threadweaver/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/umbrello/Makefile
P pkgsrc/devel/xfce4-conf/Makefile
P pkgsrc/devel/xfce4-dev-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/zeal/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2024
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/PageEdit/Makefile
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/codeblocks/Makefile
P pkgsrc/editors/codelite/Makefile
P pkgsrc/editors/dasher/Makefile
P pkgsrc/editors/deforaos-editor/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs26/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs27/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs28/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs29/Makefile
P pkgsrc/editors/feathernotes/Makefile
P pkgsrc/editors/featherpad/Makefile
P pkgsrc/editors/focuswriter/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/Makefile
P pkgsrc/editors/ghex/Makefile
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/l3afpad/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre/Makefile
P pkgsrc/editors/pluma/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/qtcreator/Makefile
P pkgsrc/editors/sasm/Makefile
P pkgsrc/editors/tea/Makefile
P pkgsrc/editors/tepl4/Makefile
P pkgsrc/editors/tepl4/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/texstudio/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/editors/tp-note/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-gtk3/Makefile
P pkgsrc/editors/xfce4-mousepad/Makefile
P pkgsrc/editors/xournalpp/Makefile
P pkgsrc/editors/zim/Makefile
P pkgsrc/emulators/PC6001VX/Makefile
P pkgsrc/emulators/advancemame/Makefile
P pkgsrc/emulators/aranym/Makefile
P pkgsrc/emulators/blastem/Makefile
P pkgsrc/emulators/bochs/Makefile
P pkgsrc/emulators/bsnes/Makefile
P pkgsrc/emulators/cannonball/Makefile
P pkgsrc/emulators/dolphin-emu/Makefile
P pkgsrc/emulators/dosbox-x/Makefile
P pkgsrc/emulators/duckstation-qt/Makefile
P pkgsrc/emulators/emulationstation/Makefile
P pkgsrc/emulators/fbneo/Makefile
P pkgsrc/emulators/flycast/Makefile
P pkgsrc/emulators/free42/Makefile
P pkgsrc/emulators/fs-uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse-emulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/gearboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/gearsystem/Makefile
P pkgsrc/emulators/gnuboy-sdl/Makefile
P pkgsrc/emulators/hatari/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/emulators/marduk/Makefile
P pkgsrc/emulators/mednafen/Makefile
P pkgsrc/emulators/mednaffe/Makefile
P pkgsrc/emulators/melonds/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba-qt/Makefile
P pkgsrc/emulators/nestopia/Makefile
P pkgsrc/emulators/nono/Makefile
P pkgsrc/emulators/open-simh/Makefile
P pkgsrc/emulators/openmsx/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/raine/Makefile
P pkgsrc/emulators/retroarch/Makefile
P pkgsrc/emulators/rpcemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/sameboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/shoebill/Makefile
P pkgsrc/emulators/simh/Makefile
P pkgsrc/emulators/simh3/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/Makefile
P pkgsrc/emulators/stella/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/visualboyadvance-m/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/x16-emulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/xm8/Makefile
P pkgsrc/emulators/xnp2/Makefile
P pkgsrc/emulators/xroar/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/finance/bitcoin/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/homebank/Makefile
P pkgsrc/fonts/SDL2_ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/SDL2_ttf/buildlink3.mk
P pkgsrc/fonts/fontforge/Makefile
P pkgsrc/fonts/gerb/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/Makefile
P pkgsrc/games/0ad/Makefile
P pkgsrc/games/7kaa/Makefile
P pkgsrc/games/REminiscence/Makefile
P pkgsrc/games/abbayedesmorts/Makefile
P pkgsrc/games/alephone/Makefile
P pkgsrc/games/amnesia-tdd/Makefile
P pkgsrc/games/arx-libertatis/Makefile
P pkgsrc/games/asc/Makefile
P pkgsrc/games/astromenace/Makefile
P pkgsrc/games/atomix/Makefile
P pkgsrc/games/augustus/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bomber/Makefile
P pkgsrc/games/bovo/Makefile
P pkgsrc/games/bugdom/Makefile
P pkgsrc/games/bugdom2/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/cataclysm-dda-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/chocolate-doom/Makefile
P pkgsrc/games/chromium-bsu/Makefile
P pkgsrc/games/corsix-th/Makefile
P pkgsrc/games/cromagrally/Makefile
P pkgsrc/games/devilutionx/Makefile
P pkgsrc/games/dhewm3/Makefile
P pkgsrc/games/dunelegacy/Makefile
P pkgsrc/games/easyrpg-player/Makefile
P pkgsrc/games/endless-sky/Makefile
P pkgsrc/games/eternal-lands/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy/Makefile
P pkgsrc/games/exult/Makefile
P pkgsrc/games/fallingtime/Makefile
P pkgsrc/games/flare-engine/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/fna/Makefile
P pkgsrc/games/fna/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/fnaify/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris-qt/Makefile
P pkgsrc/games/gemrb/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-mastermind/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-sudoku/Makefile
P pkgsrc/games/granatier/Makefile
P pkgsrc/games/hitori/Makefile
P pkgsrc/games/holtz/Makefile
P pkgsrc/games/ioquake3/Makefile
P pkgsrc/games/iortcw/Makefile
P pkgsrc/games/ironwail/Makefile
P pkgsrc/games/julius/Makefile
P pkgsrc/games/jumpnbump/Makefile
P pkgsrc/games/kajongg/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kapman/Makefile
P pkgsrc/games/katomic/Makefile
P pkgsrc/games/kblackbox/Makefile
P pkgsrc/games/kblocks/Makefile
P pkgsrc/games/kbounce/Makefile
P pkgsrc/games/kbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/kdiamond/Makefile
P pkgsrc/games/kfourinline/Makefile
P pkgsrc/games/kgoldrunner/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kigo/Makefile
P pkgsrc/games/killbots/Makefile
P pkgsrc/games/kiriki/Makefile
P pkgsrc/games/kjumpingcube/Makefile
P pkgsrc/games/klavaro/Makefile
P pkgsrc/games/klickety/Makefile
P pkgsrc/games/klines/Makefile
P pkgsrc/games/kmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/kmines/Makefile
P pkgsrc/games/knavalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/knetwalk/Makefile
P pkgsrc/games/kolf/Makefile
P pkgsrc/games/kollision/Makefile
P pkgsrc/games/konquest/Makefile
P pkgsrc/games/kpat/Makefile
P pkgsrc/games/kreversi/Makefile
P pkgsrc/games/kshisen/Makefile
P pkgsrc/games/ksirk/Makefile
P pkgsrc/games/ksnakeduel/Makefile
P pkgsrc/games/kspaceduel/Makefile
P pkgsrc/games/ksquares/Makefile
P pkgsrc/games/ksudoku/Makefile
P pkgsrc/games/ktuberling/Makefile
P pkgsrc/games/kubrick/Makefile
P pkgsrc/games/libgnome-games-support1/Makefile
P pkgsrc/games/libgnome-games-support1/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/libkdegames/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/libkmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/libkmahjongg/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/love010/Makefile
P pkgsrc/games/love09/Makefile
P pkgsrc/games/love11/Makefile
P pkgsrc/games/lskat/Makefile
P pkgsrc/games/lugaru/Makefile
P pkgsrc/games/manaplus/Makefile
P pkgsrc/games/megaglest/Makefile
P pkgsrc/games/mightymike/Makefile
P pkgsrc/games/mirrormagic/Makefile
P pkgsrc/games/moonlight-qt/Makefile
P pkgsrc/games/naev/Makefile
P pkgsrc/games/nanosaur/Makefile
P pkgsrc/games/nanosaur2/Makefile
P pkgsrc/games/neverball/Makefile
P pkgsrc/games/nxengine-evo/Makefile
P pkgsrc/games/openjk/Makefile
P pkgsrc/games/openmw/Makefile
P pkgsrc/games/openrct2/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/Makefile
P pkgsrc/games/oshu/Makefile
P pkgsrc/games/ottomatic/Makefile
P pkgsrc/games/palapeli/Makefile
P pkgsrc/games/picmi/Makefile
P pkgsrc/games/pioneers/Makefile
P pkgsrc/games/powder-toy/Makefile
P pkgsrc/games/prboom-plus/Makefile
P pkgsrc/games/py-renpy/Makefile
P pkgsrc/games/q5go/Makefile
P pkgsrc/games/quakespasm/Makefile
P pkgsrc/games/redeclipse/Makefile
P pkgsrc/games/redeclipse16/Makefile
P pkgsrc/games/rocksndiamonds/Makefile
P pkgsrc/games/sais/Makefile
P pkgsrc/games/sauerbraten/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm-tools/Makefile
P pkgsrc/games/sdlpop/Makefile
P pkgsrc/games/simutrans/Makefile
P pkgsrc/games/singularity/Makefile
P pkgsrc/games/solarus/Makefile
P pkgsrc/games/srb2/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/supertux/Makefile
P pkgsrc/games/supertuxkart/Makefile
P pkgsrc/games/taisei/Makefile
P pkgsrc/games/teeworlds/Makefile
P pkgsrc/games/teg/Makefile
P pkgsrc/games/valyriatear/Makefile
P pkgsrc/games/vvvvvv/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/widelands/Makefile
P pkgsrc/games/woof/Makefile
P pkgsrc/games/xcowsay/Makefile
P pkgsrc/games/xonotic/Makefile
P pkgsrc/games/yquake2/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsd/Makefile
P pkgsrc/geography/gpxsee/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain012/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn-plugin-debugger/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn-plugin-draw/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn-plugin-plots/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn-plugin-statusbar/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn-plugin-watchdog/Makefile
P pkgsrc/geography/opencpn-plugin-weather_routing/Makefile
P pkgsrc/geography/osm-gps-map/Makefile
P pkgsrc/geography/pdal-lib/Makefile
P pkgsrc/geography/pdal-lib/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qt6-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/geography/qt6-qtlocation/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/qt6-qtpositioning/Makefile
P pkgsrc/geography/qt6-qtpositioning/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/R-magick/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_gfx/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_gfx/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/SDL2_image/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_image/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/arc-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/autotrace/Makefile
P pkgsrc/graphics/blender/Makefile
P pkgsrc/graphics/blender-lts/Makefile
P pkgsrc/graphics/breeze-icons/Makefile
P pkgsrc/graphics/cheese/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/colord-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/colord-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/deforaos-camera/Makefile
P pkgsrc/graphics/denemo/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/dmtx-utils/Makefile
P pkgsrc/graphics/drawpile/Makefile
P pkgsrc/graphics/dx/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/Makefile
P pkgsrc/graphics/eom/Makefile
P pkgsrc/graphics/fna3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/fna3d/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/fotoxx/Makefile
P pkgsrc/graphics/freeglut/Makefile
P pkgsrc/graphics/geeqie/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-devel/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-devel/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/girara/Makefile
P pkgsrc/graphics/girara/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/glfw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmic/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmic-qt-digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-screenshot/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-themes-standard/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas2/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gource/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/imlib2/Makefile
P pkgsrc/graphics/imv/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/ipe/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorpicker/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdiagram/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdiagram/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kimageannotator/Makefile
P pkgsrc/graphics/kimageformats/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kqtquickcharts/Makefile
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksanecore/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksanecore/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kvantum/Makefile
P pkgsrc/graphics/libheif/Makefile
P pkgsrc/graphics/libheif/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/lsix/Makefile
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/lximage-qt/Makefile
P pkgsrc/graphics/mate-backgrounds/Makefile
P pkgsrc/graphics/mate-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/mate-icon-theme-faenza/Makefile
P pkgsrc/graphics/mate-themes/Makefile
P pkgsrc/graphics/mojoshader/Makefile
P pkgsrc/graphics/mygui/Makefile
P pkgsrc/graphics/mygui/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/mypaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/numix-gtk-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/oculante/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv/Makefile
P pkgsrc/graphics/openimageio/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-PerlMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-goocanvas2/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-goocanvas2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/paper-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/pcl/Makefile
P pkgsrc/graphics/pcl/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/pdfpc/Makefile
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/php-imagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/prison/Makefile
P pkgsrc/graphics/prison/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/pstoedit/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-pillow_heif/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qt3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qt3d/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qt6-qtcharts/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtcharts/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qt6-qtdatavis3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtdatavis3d/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qt6-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtimageformats/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qt6-qtlottie/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtlottie/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qt6-qtquick3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtquick3d/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qt6-qtquicktimeline/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtquicktimeline/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qt6-qtshadertools/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtshadertools/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qt6-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/qt6-qtsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/rabbit/Makefile
P pkgsrc/graphics/rawtherapee/Makefile
P pkgsrc/graphics/ristretto/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-gdk/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gdk3/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gdk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/screengrab/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/simp/Makefile
P pkgsrc/graphics/spectacle/Makefile
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/graphics/tango-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/graphics/vtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/vtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/wxsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/wxsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/zathura-cb/Makefile
P pkgsrc/graphics/zathura-djvu/Makefile
P pkgsrc/graphics/zbar/Makefile
P pkgsrc/graphics/zint/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/freedv/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-channels/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-companion/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-ctrlport/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-digital/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-doxygen/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-dtv/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-fec/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-network/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-pdu/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-qtgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-soapy-sdr/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-trellis/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-uhd/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-utils/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-video-sdl/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-vocoder/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wavelet/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-zeromq/Makefile
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/hackrf/Makefile
P pkgsrc/ham/hackrf/PLIST
U pkgsrc/ham/hackrf/distinfo
P pkgsrc/ham/trustedQSL/Makefile
P pkgsrc/ham/xnec2c/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx-configtool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx-qt5/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-chinese-addons/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-configtool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-kkc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/gtk-im-libthai/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-handwrite/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-kkc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-libthai/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-mozc226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/libskk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-elisp226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-renderer226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-server226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/mozc-tool226/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/novel-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/py-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/qt6-qtvirtualkeyboard/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/qt6-qtvirtualkeyboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/scim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/scim-anthy/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-canna/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-ccinput/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-fcitx/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-hangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-sinhala/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tables/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-thai/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-mozc/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/gjs/Makefile
P pkgsrc/lang/qt6-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/lang/qt6-qtdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/qt6-qtlanguageserver/Makefile
P pkgsrc/lang/qt6-qtlanguageserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/qt6-qtscxml/Makefile
P pkgsrc/lang/qt6-qtscxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile.version
P pkgsrc/lang/tcl/PLIST
P pkgsrc/lang/tcl/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/tcl/distinfo
cvs update: `pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_itcl4.2.3_configure' is no longer in the repository
U pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_itcl4.2.4_configure
cvs update: `pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_sqlite3.40.0_Makefile.in' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_sqlite3.40.0_configure' is no longer in the repository
U pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_sqlite3.44.2_Makefile.in
U pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_sqlite3.44.2_configure
cvs update: `pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_tdbc1.1.5_configure' is no longer in the repository
U pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_tdbc1.1.7_configure
cvs update: `pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_tdbcmysql1.1.5_configure' is no longer in the repository
U pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_tdbcmysql1.1.7_configure
cvs update: `pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_tdbcodbc1.1.5_configure' is no longer in the repository
U pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_tdbcodbc1.1.7_configure
cvs update: `pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_tdbcpostgres1.1.5_configure' is no longer in the repository
U pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_tdbcpostgres1.1.7_configure
cvs update: `pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_thread2.8.8_configure' is no longer in the repository
U pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-pkgs_thread2.8.9_configure
P pkgsrc/lang/ucblogo/Makefile
P pkgsrc/mail/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/akonadi-import-wizard/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi-import-wizard/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/akonadi-mime/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi-mime/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/deforaos-mailer/Makefile
P pkgsrc/mail/deforaos-mailer/buildlink3.mk
U pkgsrc/mail/dovecot2-fts-flatcurve/DESCR
U pkgsrc/mail/dovecot2-fts-flatcurve/Makefile
U pkgsrc/mail/dovecot2-fts-flatcurve/PLIST
U pkgsrc/mail/dovecot2-fts-flatcurve/distinfo
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kimap/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kmail/Makefile
P pkgsrc/mail/kmail-account-wizard/Makefile
P pkgsrc/mail/kmailtransport/Makefile
P pkgsrc/mail/kmailtransport/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/kmbox/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kmime/Makefile
P pkgsrc/mail/kmime/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/ksmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/ksmtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/ktnef/Makefile
P pkgsrc/mail/ktnef/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libksieve/Makefile
P pkgsrc/mail/libksieve/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mailcommon/Makefile
P pkgsrc/mail/mailcommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mailimporter/Makefile
P pkgsrc/mail/mailimporter/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mbox-importer/Makefile
P pkgsrc/mail/pim-sieve-editor/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird102/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird52/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird68/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird78/Makefile
P pkgsrc/mail/xfce4-mailwatch-plugin/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/fityk/Makefile
P pkgsrc/math/four-bar-rs/Makefile
P pkgsrc/math/galculator/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric112/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/lumina-calculator/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/math/wxmathplot/Makefile
P pkgsrc/math/wxmaxima/Makefile
P pkgsrc/math/xyconvert/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/mate/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4-extras/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-contacts/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-contacts/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/akonadi-notes/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-notes/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/akonadi-search/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-search/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/akonadiconsole/Makefile
P pkgsrc/misc/attica-qt5/Makefile
P pkgsrc/misc/attica-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/eventviews/Makefile
P pkgsrc/misc/eventviews/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/gaupol/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.10/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.10/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/grantlee-editor/Makefile
P pkgsrc/misc/grantleetheme/Makefile
P pkgsrc/misc/grantleetheme/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/incidenceeditor/Makefile
P pkgsrc/misc/incidenceeditor/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kaddressbook/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kcontacts/Makefile
P pkgsrc/misc/kcontacts/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdav/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdeedu-data/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdialog/Makefile
P pkgsrc/misc/keditbookmarks/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/Makefile
P pkgsrc/misc/kemoticons/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kfind/Makefile
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/khelpcenter/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/knotes/Makefile
P pkgsrc/misc/kontact/Makefile
P pkgsrc/misc/kontactinterface/Makefile
P pkgsrc/misc/kontactinterface/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kquickcharts/Makefile
P pkgsrc/misc/kquickcharts/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kteatime/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/kunitconversion/Makefile
P pkgsrc/misc/kunitconversion/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kuserfeedback/Makefile
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/libgravatar/Makefile
P pkgsrc/misc/libgravatar/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkdepim/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdepim/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/Makefile
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libmateweather/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/mate-calc/Makefile
P pkgsrc/misc/mate-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/mousetweaks/Makefile
P pkgsrc/misc/orca/Makefile
P pkgsrc/misc/parley/Makefile
P pkgsrc/misc/pim-data-exporter/Makefile
P pkgsrc/misc/pimcommon/Makefile
P pkgsrc/misc/pimcommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/qt6-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/misc/qt6-qtsensors/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/qt6gtk2/Makefile
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/tagainijisho/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/xchm/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-calculator-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-smartbookmark-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-time-out-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xygrib/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp3/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/deforaos-player/Makefile
P pkgsrc/multimedia/deforaos-player/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/dragon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdstyler/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg6/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpegthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay6/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-good/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-gtk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-x265/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gxine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/juk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmediaplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmediaplayer/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/kmix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libkcompactdisc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcompactdisc/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/lightspark/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mate-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/movit/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mp4tools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/obs-studio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/olive-editor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5-backend-vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/pitivi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/qt6-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/multimedia/qt6-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/smpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg2/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/ssr/Makefile
P pkgsrc/multimedia/subtitleeditor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/t-rec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/x265/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-thunar-media-tags/Makefile
P pkgsrc/net/SDL2_net/Makefile
P pkgsrc/net/SDL2_net/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/amule/Makefile
P pkgsrc/net/avahi-ui/Makefile
P pkgsrc/net/avahi-ui/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/castor/Makefile
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/corebird/Makefile
P pkgsrc/net/deforaos-vncviewer/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd-qt/Makefile
P pkgsrc/net/etherape/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp2/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-nettool/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-online-accounts/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-online-accounts/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gnunet-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gunison/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kdsoap/Makefile
P pkgsrc/net/kdsoap/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kget/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kopete/Makefile
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/lagrange/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/mate-user-share/Makefile
P pkgsrc/net/messagelib/Makefile
P pkgsrc/net/messagelib/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/mikutter/Makefile
P pkgsrc/net/minitube/Makefile
P pkgsrc/net/nextcloud-client/Makefile
P pkgsrc/net/nicotine-plus/Makefile
P pkgsrc/net/owncloudclient/Makefile
P pkgsrc/net/qbittorrent/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtgrpc/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtgrpc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/qt6-qtremoteobjects/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtremoteobjects/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/qt6-qtwebsockets/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtwebsockets/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_gui/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/print/atril/Makefile
P pkgsrc/print/deforaos-pdfviewer/Makefile
P pkgsrc/print/dspdfviewer/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/foliate/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/lumina-pdf/Makefile
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt6/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt6/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/qpdfview/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt5/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf4/Makefile
P pkgsrc/print/zathura/Makefile
P pkgsrc/print/zathura/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/zathura-pdf-mupdf/Makefile
P pkgsrc/print/zathura-pdf-poppler/Makefile
P pkgsrc/print/zathura-ps/Makefile
P pkgsrc/security/gcr/Makefile
P pkgsrc/security/gcr/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gnome-keyring/Makefile
P pkgsrc/security/gpg-tui/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/Makefile
P pkgsrc/security/gpgmepp/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kauth/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kdesu/Makefile
P pkgsrc/security/kdesu/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/keepassxc/Makefile
P pkgsrc/security/kgpg/Makefile
P pkgsrc/security/kleopatra/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kwalletmanager/Makefile
P pkgsrc/security/libkleo/Makefile
P pkgsrc/security/libkleo/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/lxqt-openssh-askpass/Makefile
P pkgsrc/security/lxqt-policykit/Makefile
P pkgsrc/security/lxqt-sudo/Makefile
P pkgsrc/security/mate-polkit/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-gnome3/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt6/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/putty/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qca2-qt5-gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-qt5-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/qgpgme/Makefile
P pkgsrc/security/qgpgme/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qt5-qtkeychain/Makefile
P pkgsrc/security/qt6-qtnetworkauth/Makefile
P pkgsrc/security/qt6-qtnetworkauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/security/xca/Makefile
P pkgsrc/security/yubikey-manager-qt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-qt5-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-tray-monitor-qt5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/baloo5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/brasero/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/caja/Makefile
P pkgsrc/sysutils/caja-dropbox/Makefile
P pkgsrc/sysutils/caja-extensions/Makefile
P pkgsrc/sysutils/deforaos-browser/Makefile
P pkgsrc/sysutils/deforaos-browser/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/deforaos-terminal/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmenu-wld/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dolphin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dolphin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gentoo/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-characters/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-font-viewer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/krusader/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ksystemlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libksysguard/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libksysguard/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/libnotify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lxqt-menu-data/Makefile
P pkgsrc/sysutils/lxqt-powermanagement/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mate-notification-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mate-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mate-sensors-applet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mate-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/milou/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/notification-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pcmanfm-qt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/qdirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/qmediamanager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/recoll/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/spice-gtk/Makefile
P pkgsrc/sysutils/spice-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/tarsnap-gui/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virt-viewer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfburn/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-appfinder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-battery-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-mount-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-taskmanager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar-vcs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-verve-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-dictionary/Makefile
P pkgsrc/textproc/gspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/gspell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/gtkspell3/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtkspell3/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/highlight/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcodecs/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcompletion/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/ktextaddons/Makefile
P pkgsrc/textproc/ktextaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/py-rapidfuzz/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-rapidfuzz/distinfo
P pkgsrc/textproc/sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/sonnet/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict/Makefile
P pkgsrc/time/akonadi-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/akonadi-calendar/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/akonadi-calendar-tools/Makefile
P pkgsrc/time/calendarsupport/Makefile
P pkgsrc/time/calendarsupport/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/deforaos-todo/Makefile
P pkgsrc/time/fet/Makefile
P pkgsrc/time/gnome-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/gnome-pomodoro/Makefile
P pkgsrc/time/kalarm/Makefile
P pkgsrc/time/kcalendarcore/Makefile
P pkgsrc/time/kcalendarcore/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/kcalutils/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/kholidays/Makefile
P pkgsrc/time/kholidays/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/korganizer/Makefile
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/py-goocalendar/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-orage/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/Makefile
P pkgsrc/wm/awesome/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/i3/Makefile
P pkgsrc/wm/marco/Makefile
P pkgsrc/wm/marco/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/mate-netbook/Makefile
P pkgsrc/wm/mutter/Makefile
P pkgsrc/wm/mutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/oatbar/Makefile
P pkgsrc/wm/obconf-qt/Makefile
P pkgsrc/wm/swc/Makefile
P pkgsrc/wm/swc/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/velox/Makefile
P pkgsrc/wm/velox/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/xfce4-wm/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm-themes/Makefile
P pkgsrc/www/akregator/Makefile
P pkgsrc/www/badwolf/Makefile
P pkgsrc/www/deforaos-surfer/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/distinfo
P pkgsrc/www/firefox/mozilla-common.mk
P pkgsrc/www/firefox/files/node-wrapper.sh
P pkgsrc/www/firefox/patches/patch-browser_app_profile_firefox.js
cvs update: `pkgsrc/www/firefox/patches/patch-js_src_zydis_Zycore_Defines.h' is no longer in the repository
U pkgsrc/www/firefox/patches/patch-netwerk_protocol_http_nsHttpHandler.cpp
P pkgsrc/www/firefox/patches/patch-third__party_libwebrtc_modules_desktop__capture_desktop__capture__gn_moz.build
cvs update: `pkgsrc/www/firefox/patches/patch-third__party_libwebrtc_modules_video__capture_video__capture__factory.cc' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/firefox/patches/patch-toolkit_modules_subprocess_subprocess__shared__unix.js' is no longer in the repository
P pkgsrc/www/firefox-l10n/Makefile
U pkgsrc/www/firefox-l10n/distinfo
P pkgsrc/www/firefox102/Makefile
P pkgsrc/www/firefox115/Makefile
P pkgsrc/www/firefox52/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kimagemapeditor/Makefile
P pkgsrc/www/kjs/Makefile
P pkgsrc/www/kjs/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kjsembed/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/konqueror/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/luakit/Makefile
P pkgsrc/www/midori/Makefile
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
P pkgsrc/www/py-publicsuffixlist/Makefile
U pkgsrc/www/py-publicsuffixlist/distinfo
P pkgsrc/www/py-test-jupyter/Makefile
U pkgsrc/www/py-test-jupyter/distinfo
P pkgsrc/www/qt6-qthttpserver/Makefile
P pkgsrc/www/qt6-qthttpserver/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/qt6-qtwebchannel/Makefile
P pkgsrc/www/qt6-qtwebchannel/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/qutebrowser/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/surf/Makefile
P pkgsrc/www/syndication/Makefile
P pkgsrc/www/syndication/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/vimb/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/XaoS/Makefile
P pkgsrc/x11/alacritty/Makefile
P pkgsrc/x11/c++-gtk-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/c++-gtk-utils/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/caribou/Makefile
P pkgsrc/x11/clipit/Makefile
P pkgsrc/x11/cool-retro-term/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-integration/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-keyboard/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-keyboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/deforaos-libdesktop/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-libdesktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/deforaos-locker/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-locker/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/deforaos-notes/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/eekboard/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-shell/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-mac-integration/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-mac-integration/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk-sharp3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk3-engines-unico/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3-nocsd/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkdatabox/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkdatabox/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkmm3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview4/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/i3lock/Makefile
P pkgsrc/x11/i3lock-color/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kded/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdesignerplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/keybinder3/Makefile
P pkgsrc/x11/keybinder3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kguiaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kguiaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kinit/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami-addons/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kitty/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libX11/Makefile
U pkgsrc/x11/libX11/distinfo
P pkgsrc/x11/libfm-qt/Makefile
P pkgsrc/x11/libfm-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libgdm/Makefile
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libkscreen/Makefile
P pkgsrc/x11/libkscreen/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/liblxqt/Makefile
P pkgsrc/x11/liblxqt/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libmatekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libqtxdg/Makefile
P pkgsrc/x11/libqtxdg/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libunique3/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4ui/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4util/Makefile
P pkgsrc/x11/libxkbcommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lxqt-about/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-admin/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-config/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-globalkeys/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-globalkeys/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lxqt-notificationd/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-qtplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-runner/Makefile
P pkgsrc/x11/lxqt-session/Makefile
P pkgsrc/x11/lxterminal/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-indicator-applet/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-menus/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-session-manager/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/mlterm/Makefile
P pkgsrc/x11/mozo/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-lablgtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/p5-Alien-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Gtk3-SimpleList/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/p5-Wx-Perl-ProcessStream/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/plasma-framework/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-otherside/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt5-webengine/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt6/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt6-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qwt-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/py-wxPython/Makefile
P pkgsrc/x11/qqc2-desktop-style/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-mysql/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-odbc/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-psql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-psql/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtcharts/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtcharts/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtconnectivity/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtconnectivity/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtgraphicaleffects/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtimageformats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtlocation/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmacextras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtnetworkauth/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtnetworkauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols2/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtquickcontrols2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscxml/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscxml/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsensors/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtserialport/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtvirtualkeyboard/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtvirtualkeyboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwayland/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebchannel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebengine/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebsockets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtx11extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtxmlpatterns/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-styleplugins/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5ct/Makefile
P pkgsrc/x11/qt6-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt6-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt6-qtbase/Makefile
P pkgsrc/x11/qt6-qtbase/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt6-qtserialport/Makefile
P pkgsrc/x11/qt6-qtserialport/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt6ct/Makefile
P pkgsrc/x11/qterminal/Makefile
P pkgsrc/x11/qtermwidget/Makefile
P pkgsrc/x11/qtxdg-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/rofi/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ruby-gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/sakura/Makefile
P pkgsrc/x11/swt/Makefile
P pkgsrc/x11/tint2/Makefile
P pkgsrc/x11/tk/Makefile
P pkgsrc/x11/tk/Makefile.version
U pkgsrc/x11/tk/distinfo
P pkgsrc/x11/tk/patches/patch-unix_Makefile.in
P pkgsrc/x11/tk/patches/patch-unix_configure
P pkgsrc/x11/vte3/Makefile
P pkgsrc/x11/vte3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK30/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK30/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK32/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK32/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/x2go-client/Makefile
P pkgsrc/x11/xdotool/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-dashboard/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-docklike-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-garcon/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-indicator-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notifyd/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-settings/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-tumbler/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-whiskermenu-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile
P pkgsrc/x11/xpad/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/xsnow/Makefile
P pkgsrc/x11/yad/Makefile
P pkgsrc/x11/zenity/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2024Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2024Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index