tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/karchive/Makefile
P pkgsrc/audio/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_mixer/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/SDL2_sound/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_sound/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/adplay/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/alure/Makefile
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/buzztrax/Makefile
P pkgsrc/audio/cantata/Makefile
P pkgsrc/audio/cmus/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
P pkgsrc/audio/darkice/Makefile
P pkgsrc/audio/fasttracker2/Makefile
P pkgsrc/audio/faudio/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-en1/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us1/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us2/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us3/Makefile
P pkgsrc/audio/flite/Makefile
P pkgsrc/audio/flite/distinfo
P pkgsrc/audio/flite/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/forked-daapd/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/libgroove/Makefile
P pkgsrc/audio/libilbc/Makefile
P pkgsrc/audio/libmikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/libopenmpt/Makefile
P pkgsrc/audio/librespot/Makefile
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/milkytracker/Makefile
P pkgsrc/audio/mixxx/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg123-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/musescore/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/ncspot/Makefile
P pkgsrc/audio/openal-soft/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pt2-clone/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/PLIST
P pkgsrc/audio/pulseaudio/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/pulseaudio/distinfo
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-meson.build
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_daemon_meson.build
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_meson.build' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_modules_meson.build' is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulse_meson.build
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_core-rtclock.c
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-src_pulsecore_creds.h
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/qt6-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/audio/schismtracker/Makefile
P pkgsrc/audio/shairport-sync/Makefile
P pkgsrc/audio/snapcast/Makefile
P pkgsrc/audio/snd/Makefile
U pkgsrc/audio/sonic/DESCR
U pkgsrc/audio/sonic/Makefile
U pkgsrc/audio/sonic/PLIST
U pkgsrc/audio/sonic/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/sonic/distinfo
P pkgsrc/audio/spotify-player/Makefile
P pkgsrc/audio/spotifyd/Makefile
P pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/termusic/Makefile
P pkgsrc/audio/traverso/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmp/Makefile
P pkgsrc/biology/plinkseq/Makefile
P pkgsrc/cad/klayout/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/Makefile
P pkgsrc/chat/libgadu/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/matrix-synapse/Makefile
P pkgsrc/chat/matrix-synapse/distinfo
cvs update: `pkgsrc/chat/matrix-synapse/patches/patch-pyproject.toml' is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/mumble/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/quassel/Makefile
P pkgsrc/chat/swift/Makefile
P pkgsrc/comms/minimodem/Makefile
P pkgsrc/comms/py-esptool/Makefile
P pkgsrc/comms/py-esptool/PLIST
U pkgsrc/comms/py-esptool/distinfo
P pkgsrc/comms/syncterm/Makefile
P pkgsrc/databases/anymeal/Makefile
P pkgsrc/databases/kldap/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql-postgis2/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile.common
P pkgsrc/databases/sqlite3/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-docs/PLIST
U pkgsrc/databases/sqlite3-docs/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SDL2-legacy-darwin/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2-legacy-darwin/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/abseil/Makefile
P pkgsrc/devel/abseil/PLIST
P pkgsrc/devel/abseil/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/abseil/distinfo
P pkgsrc/devel/abseil/patches/patch-absl_time_internal_cctz_src_time__zone__format.cc
P pkgsrc/devel/allegro5/Makefile
P pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/cre2/Makefile
P pkgsrc/devel/dolphin-plugins/Makefile
P pkgsrc/devel/drkonqi/Makefile
P pkgsrc/devel/fifechan/Makefile
P pkgsrc/devel/fifengine/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/iaito/Makefile
P pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/kdebugsettings/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kio-extras/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifications/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kompare/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kross/Makefile
P pkgsrc/devel/kross/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/krunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/lemon/distinfo
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libkgapi/Makefile
P pkgsrc/devel/libkgapi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/Makefile
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
P pkgsrc/devel/lua-sdl2/Makefile
P pkgsrc/devel/mustach/Makefile
P pkgsrc/devel/mustach/PLIST
U pkgsrc/devel/mustach/distinfo
P pkgsrc/devel/okteta/Makefile
P pkgsrc/devel/protobuf/Makefile
P pkgsrc/devel/protobuf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/protobuf-c/Makefile
P pkgsrc/devel/protobuf-c/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/purpose/Makefile
P pkgsrc/devel/purpose/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-SDL2/Makefile
P pkgsrc/devel/py-ailment/Makefile
U pkgsrc/devel/py-ailment/distinfo
U pkgsrc/devel/py-angr/ALTERNATIVES
P pkgsrc/devel/py-angr/Makefile
P pkgsrc/devel/py-angr/PLIST
P pkgsrc/devel/py-angr/distinfo
P pkgsrc/devel/py-angr/version.mk
U pkgsrc/devel/py-angr/patches/patch-setup.cfg
P pkgsrc/devel/py-archinfo/Makefile
U pkgsrc/devel/py-archinfo/distinfo
P pkgsrc/devel/py-cle/Makefile
P pkgsrc/devel/py-cle/PLIST
U pkgsrc/devel/py-cle/distinfo
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/py-dirty-equals/DESCR
U pkgsrc/devel/py-dirty-equals/Makefile
U pkgsrc/devel/py-dirty-equals/PLIST
U pkgsrc/devel/py-dirty-equals/distinfo
P pkgsrc/devel/py-fakefs/Makefile
U pkgsrc/devel/py-fakefs/distinfo
P pkgsrc/devel/py-game/Makefile
P pkgsrc/devel/py-game/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-game_sdl2/Makefile
P pkgsrc/devel/py-game_sdl2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/py-hypothesis/Makefile
U pkgsrc/devel/py-hypothesis/distinfo
P pkgsrc/devel/py-kivy/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pydantic/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pydantic/PLIST
U pkgsrc/devel/py-pydantic/distinfo
U pkgsrc/devel/py-pydantic-core/DESCR
U pkgsrc/devel/py-pydantic-core/Makefile
U pkgsrc/devel/py-pydantic-core/PLIST
U pkgsrc/devel/py-pydantic-core/cargo-depends.mk
U pkgsrc/devel/py-pydantic-core/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pyvex/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pyvex/PLIST
P pkgsrc/devel/py-pyvex/distinfo
P pkgsrc/devel/re2/Makefile
P pkgsrc/devel/re2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/sdl12-compat/Makefile
P pkgsrc/devel/umbrello/Makefile
P pkgsrc/devel/zeal/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2024
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/PageEdit/Makefile
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/focuswriter/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/micro/Makefile
P pkgsrc/editors/micro/distinfo
P pkgsrc/editors/micro/go-modules.mk
P pkgsrc/editors/qtcreator/Makefile
P pkgsrc/editors/texstudio/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/emulators/PC6001VX/Makefile
P pkgsrc/emulators/advancemame/Makefile
P pkgsrc/emulators/aranym/Makefile
P pkgsrc/emulators/blastem/Makefile
P pkgsrc/emulators/bsnes/Makefile
P pkgsrc/emulators/cannonball/Makefile
P pkgsrc/emulators/dolphin-emu/Makefile
P pkgsrc/emulators/dosbox-x/Makefile
P pkgsrc/emulators/duckstation-qt/Makefile
P pkgsrc/emulators/emulationstation/Makefile
P pkgsrc/emulators/fbneo/Makefile
P pkgsrc/emulators/flycast/Makefile
P pkgsrc/emulators/fmsx/Makefile
P pkgsrc/emulators/fs-uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/gearboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/gearsystem/Makefile
P pkgsrc/emulators/gnuboy-sdl/Makefile
P pkgsrc/emulators/hatari/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/emulators/marduk/Makefile
P pkgsrc/emulators/mednafen/Makefile
P pkgsrc/emulators/melonds/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba-qt/Makefile
P pkgsrc/emulators/nestopia/Makefile
P pkgsrc/emulators/open-simh/Makefile
P pkgsrc/emulators/openmsx/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/distinfo
P pkgsrc/emulators/qemu/patches/patch-util_coroutine-ucontext.c
P pkgsrc/emulators/retroarch/Makefile
P pkgsrc/emulators/rpcemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/sameboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/shoebill/Makefile
P pkgsrc/emulators/simh/Makefile
P pkgsrc/emulators/simh3/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/Makefile
P pkgsrc/emulators/stella/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/visualboyadvance-m/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/x16-emulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/xm8/Makefile
P pkgsrc/emulators/xnp2/Makefile
P pkgsrc/emulators/xroar/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/filesystems/gnunet-fuse/Makefile
P pkgsrc/finance/bitcoin/Makefile
P pkgsrc/fonts/SDL2_ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/SDL2_ttf/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/0ad/Makefile
P pkgsrc/games/7kaa/Makefile
P pkgsrc/games/REminiscence/Makefile
P pkgsrc/games/abbayedesmorts/Makefile
P pkgsrc/games/alephone/Makefile
P pkgsrc/games/amnesia-tdd/Makefile
P pkgsrc/games/arx-libertatis/Makefile
P pkgsrc/games/astromenace/Makefile
P pkgsrc/games/augustus/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bomber/Makefile
P pkgsrc/games/bovo/Makefile
P pkgsrc/games/bugdom/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/cataclysm-dda-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/chocolate-doom/Makefile
P pkgsrc/games/chromium-bsu/Makefile
P pkgsrc/games/corsix-th/Makefile
P pkgsrc/games/cromagrally/Makefile
P pkgsrc/games/devilutionx/Makefile
P pkgsrc/games/dhewm3/Makefile
P pkgsrc/games/dunelegacy/Makefile
P pkgsrc/games/easyrpg-player/Makefile
P pkgsrc/games/endless-sky/Makefile
P pkgsrc/games/eternal-lands/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy/Makefile
P pkgsrc/games/exult/Makefile
P pkgsrc/games/fallingtime/Makefile
P pkgsrc/games/flare-engine/Makefile
P pkgsrc/games/fna/Makefile
P pkgsrc/games/fna/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/fnaify/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris-qt/Makefile
P pkgsrc/games/gemrb/Makefile
P pkgsrc/games/granatier/Makefile
P pkgsrc/games/ioquake3/Makefile
P pkgsrc/games/iortcw/Makefile
P pkgsrc/games/ironwail/Makefile
P pkgsrc/games/julius/Makefile
P pkgsrc/games/jumpnbump/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kapman/Makefile
P pkgsrc/games/katomic/Makefile
P pkgsrc/games/kblackbox/Makefile
P pkgsrc/games/kblocks/Makefile
P pkgsrc/games/kbounce/Makefile
P pkgsrc/games/kbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/kdiamond/Makefile
P pkgsrc/games/kfourinline/Makefile
P pkgsrc/games/kgoldrunner/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kigo/Makefile
P pkgsrc/games/killbots/Makefile
P pkgsrc/games/kiriki/Makefile
P pkgsrc/games/kjumpingcube/Makefile
P pkgsrc/games/klickety/Makefile
P pkgsrc/games/klines/Makefile
P pkgsrc/games/kmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/kmines/Makefile
P pkgsrc/games/knavalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/knetwalk/Makefile
P pkgsrc/games/kolf/Makefile
P pkgsrc/games/kollision/Makefile
P pkgsrc/games/konquest/Makefile
P pkgsrc/games/kpat/Makefile
P pkgsrc/games/kreversi/Makefile
P pkgsrc/games/kshisen/Makefile
P pkgsrc/games/ksirk/Makefile
P pkgsrc/games/ksnakeduel/Makefile
P pkgsrc/games/kspaceduel/Makefile
P pkgsrc/games/ksquares/Makefile
P pkgsrc/games/ksudoku/Makefile
P pkgsrc/games/ktuberling/Makefile
P pkgsrc/games/kubrick/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/love010/Makefile
P pkgsrc/games/love09/Makefile
P pkgsrc/games/love11/Makefile
P pkgsrc/games/lskat/Makefile
P pkgsrc/games/lugaru/Makefile
P pkgsrc/games/manaplus/Makefile
P pkgsrc/games/megaglest/Makefile
P pkgsrc/games/mightymike/Makefile
P pkgsrc/games/mirrormagic/Makefile
P pkgsrc/games/moonlight-qt/Makefile
P pkgsrc/games/naev/Makefile
P pkgsrc/games/nanosaur/Makefile
P pkgsrc/games/nanosaur2/Makefile
P pkgsrc/games/neverball/Makefile
P pkgsrc/games/nxengine-evo/Makefile
P pkgsrc/games/openjk/Makefile
P pkgsrc/games/openmw/Makefile
P pkgsrc/games/openrct2/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/Makefile
P pkgsrc/games/oshu/Makefile
P pkgsrc/games/ottomatic/Makefile
P pkgsrc/games/palapeli/Makefile
P pkgsrc/games/picmi/Makefile
P pkgsrc/games/powder-toy/Makefile
P pkgsrc/games/prboom-plus/Makefile
P pkgsrc/games/py-renpy/Makefile
P pkgsrc/games/q5go/Makefile
P pkgsrc/games/quakespasm/Makefile
P pkgsrc/games/redeclipse/Makefile
P pkgsrc/games/redeclipse16/Makefile
P pkgsrc/games/rocksndiamonds/Makefile
P pkgsrc/games/sais/Makefile
P pkgsrc/games/sauerbraten/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm/Makefile
P pkgsrc/games/sdlpop/Makefile
P pkgsrc/games/simutrans/Makefile
P pkgsrc/games/singularity/Makefile
P pkgsrc/games/solarus/Makefile
P pkgsrc/games/srb2/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/supertux/Makefile
P pkgsrc/games/supertuxkart/Makefile
P pkgsrc/games/taisei/Makefile
P pkgsrc/games/teeworlds/Makefile
P pkgsrc/games/valyriatear/Makefile
P pkgsrc/games/vvvvvv/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/widelands/Makefile
P pkgsrc/games/woof/Makefile
P pkgsrc/games/xonotic/Makefile
P pkgsrc/games/yquake2/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_gfx/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_gfx/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/SDL2_image/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_image/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/blender/Makefile
P pkgsrc/graphics/blender-lts/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/denemo/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/drawpile/Makefile
P pkgsrc/graphics/fna3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/fna3d/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gegl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmic/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmic-qt-digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/gource/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/ipe/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdiagram/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kimageannotator/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/mojoshader/Makefile
P pkgsrc/graphics/mygui/Makefile
P pkgsrc/graphics/mygui/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/opencv/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/opencv-contrib-face/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv-contrib-face/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/png/Makefile
P pkgsrc/graphics/png/distinfo
P pkgsrc/graphics/prison/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-Willow/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-tifffile/Makefile
U pkgsrc/graphics/py-tifffile/distinfo
P pkgsrc/graphics/spectacle/Makefile
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/ham/fldigi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-chinese-addons/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/fcitx5-mozc/Makefile
P pkgsrc/lang/Makefile
U pkgsrc/lang/py-annotated-types/DESCR
U pkgsrc/lang/py-annotated-types/Makefile
U pkgsrc/lang/py-annotated-types/PLIST
U pkgsrc/lang/py-annotated-types/distinfo
P pkgsrc/lang/squeak-vm/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/akonadi-import-wizard/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi-import-wizard/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/akonadi-mime/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi-mime/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kimap/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/kmail/Makefile
P pkgsrc/mail/kmail-account-wizard/Makefile
P pkgsrc/mail/kmailtransport/Makefile
P pkgsrc/mail/kmailtransport/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/ksmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/ksmtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/ktnef/Makefile
P pkgsrc/mail/ktnef/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/libksieve/Makefile
P pkgsrc/mail/libksieve/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mailcommon/Makefile
P pkgsrc/mail/mailcommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mailimporter/Makefile
P pkgsrc/mail/mailimporter/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/mbox-importer/Makefile
P pkgsrc/mail/pim-sieve-editor/Makefile
P pkgsrc/mail/py-email_validator/Makefile
P pkgsrc/mail/py-email_validator/PLIST
U pkgsrc/mail/py-email_validator/distinfo
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird102/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird52/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird68/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird78/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/py-claripy/Makefile
P pkgsrc/math/py-claripy/PLIST
U pkgsrc/math/py-claripy/distinfo
P pkgsrc/math/py-claripy/patches/patch-setup.cfg
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-contacts/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-contacts/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/akonadi-notes/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-search/Makefile
P pkgsrc/misc/akonadi-search/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/akonadiconsole/Makefile
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/eventviews/Makefile
P pkgsrc/misc/eventviews/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/grantlee-editor/Makefile
P pkgsrc/misc/grantleetheme/Makefile
P pkgsrc/misc/grantleetheme/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/incidenceeditor/Makefile
P pkgsrc/misc/incidenceeditor/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kaddressbook/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdialog/Makefile
P pkgsrc/misc/keditbookmarks/Makefile
P pkgsrc/misc/kfind/Makefile
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/khelpcenter/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/knotes/Makefile
P pkgsrc/misc/kontact/Makefile
P pkgsrc/misc/kontactinterface/Makefile
P pkgsrc/misc/kontactinterface/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kteatime/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/libgravatar/Makefile
P pkgsrc/misc/libgravatar/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkdepim/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdepim/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/Makefile
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/parley/Makefile
P pkgsrc/misc/pim-data-exporter/Makefile
P pkgsrc/misc/pimcommon/Makefile
P pkgsrc/misc/pimcommon/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/tagainijisho/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dragon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg6/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpegthumbs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay6/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-good/Makefile
P pkgsrc/multimedia/juk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmediaplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmediaplayer/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/kmix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/lightspark/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/movit/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/obs-studio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/olive-editor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/qt6-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/multimedia/qt6-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/smpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg2/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/ssr/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/net/SDL2_net/Makefile
P pkgsrc/net/SDL2_net/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/bind916/Makefile
P pkgsrc/net/bind918/Makefile
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/dnsdist/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp2/Makefile
P pkgsrc/net/frr/Makefile
P pkgsrc/net/gnunet/Makefile
P pkgsrc/net/gnunet/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gnunet-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/grpc/Makefile
P pkgsrc/net/grpc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/guacamole-server/Makefile
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/kget/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kopete/Makefile
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/lagrange/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/messagelib/Makefile
P pkgsrc/net/messagelib/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/mosh/Makefile
P pkgsrc/net/nextcloud-client/Makefile
P pkgsrc/net/py-grpcio/Makefile
P pkgsrc/net/py-grpcio-tools/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtgrpc/Makefile
P pkgsrc/net/qt6-qtgrpc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/ratman/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/transmission-qt/Makefile
P pkgsrc/net/unbound/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_gui/Makefile
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/kauth/Makefile
P pkgsrc/security/keepassxc/Makefile
P pkgsrc/security/kgpg/Makefile
P pkgsrc/security/kleopatra/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kwalletmanager/Makefile
P pkgsrc/security/libkleo/Makefile
P pkgsrc/security/libkleo/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/py-cryptography/Makefile
P pkgsrc/security/py-cryptography/distinfo
P pkgsrc/security/py-cryptography_vectors/Makefile
U pkgsrc/security/py-cryptography_vectors/distinfo
P pkgsrc/security/qt5-qtkeychain/Makefile
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/security/xca/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ansible/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ansible/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ansible/distinfo
P pkgsrc/sysutils/ansible-core/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ansible-core/distinfo
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo-widgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/baloo5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/collectd-grpc/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-pinba/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-riemann/Makefile
P pkgsrc/sysutils/collectd-write_prometheus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dolphin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/i3status/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfilemetadata5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfloppy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/krusader/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ksystemlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libksysguard/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libksysguard/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/milou/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nnn/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nnn/distinfo
P pkgsrc/sysutils/recoll/Makefile
P pkgsrc/sysutils/riemann-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tarsnap-gui/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/cmark/Makefile
P pkgsrc/textproc/cmark/PLIST
P pkgsrc/textproc/cmark/buildlink3.mk
U pkgsrc/textproc/cmark/distinfo
cvs update: `pkgsrc/textproc/cmark/patches/patch-src_CMakeLists.txt' is no longer in the repository
P pkgsrc/textproc/kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/ktextaddons/Makefile
P pkgsrc/textproc/ktextaddons/buildlink3.mk
U pkgsrc/textproc/py-unique-log-filter/DESCR
U pkgsrc/textproc/py-unique-log-filter/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-unique-log-filter/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-unique-log-filter/distinfo
P pkgsrc/textproc/sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/time/akonadi-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/akonadi-calendar/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/akonadi-calendar-tools/Makefile
P pkgsrc/time/calendarsupport/Makefile
P pkgsrc/time/calendarsupport/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/fet/Makefile
P pkgsrc/time/kalarm/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/kholidays/Makefile
P pkgsrc/time/korganizer/Makefile
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/wm/ccsm/Makefile
P pkgsrc/wm/enlightenment16/Makefile
P pkgsrc/www/akregator/Makefile
P pkgsrc/www/apache24/distinfo
U pkgsrc/www/apache24/patches/patch-modules_filters_mod__xml2enc.c
P pkgsrc/www/arcticfox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox102/Makefile
P pkgsrc/www/firefox115/Makefile
P pkgsrc/www/firefox52/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kimagemapeditor/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/konqueror/Makefile
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
P pkgsrc/www/py-aiohttp/Makefile
U pkgsrc/www/py-aiohttp/distinfo
P pkgsrc/www/py-django-reversion/Makefile
P pkgsrc/www/py-django-reversion/PLIST
U pkgsrc/www/py-django-reversion/distinfo
P pkgsrc/www/py-test-httpx/Makefile
U pkgsrc/www/py-test-httpx/distinfo
P pkgsrc/www/py-urllib3/Makefile
P pkgsrc/www/py-urllib3/PLIST
U pkgsrc/www/py-urllib3/distinfo
P pkgsrc/www/qutebrowser/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/syndication/Makefile
P pkgsrc/x11/XaoS/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-integration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-shell/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdesignerplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kinit/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lxqt-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt6/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebengine/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtwebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK32/Makefile
P pkgsrc/x11/x2go-client/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2023Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2023Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index