tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL2_mixer/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/adplay/Makefile
P pkgsrc/audio/aeneas/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/alure/Makefile
P pkgsrc/audio/amsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/ardour/Makefile
P pkgsrc/audio/aubio/Makefile
P pkgsrc/audio/aubio/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/audacity/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-crossfade/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/cantata/Makefile
P pkgsrc/audio/cmus/Makefile
P pkgsrc/audio/csound5/Makefile
P pkgsrc/audio/csound6/Makefile
P pkgsrc/audio/darkice/Makefile
P pkgsrc/audio/din/Makefile
P pkgsrc/audio/espeak/Makefile
P pkgsrc/audio/espeak/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/fasttracker2/Makefile
P pkgsrc/audio/faudio/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-jack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.10-twolame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-jack/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins1-twolame/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/herrie/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/jack/Makefile
P pkgsrc/audio/jack/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/kid3/Makefile
P pkgsrc/audio/lame/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/libfishsound/Makefile
P pkgsrc/audio/libgroove/Makefile
P pkgsrc/audio/liblastfm/Makefile
P pkgsrc/audio/liblastfm/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libmikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/libopenmpt/Makefile
P pkgsrc/audio/libsamplerate/Makefile
P pkgsrc/audio/libsamplerate/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libsndfile/Makefile
P pkgsrc/audio/libsndfile/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/lilv/Makefile
P pkgsrc/audio/lilv/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/lmms/Makefile
P pkgsrc/audio/lv2/Makefile
P pkgsrc/audio/lv2/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/milkytracker/Makefile
P pkgsrc/audio/mixxx/Makefile
P pkgsrc/audio/moc/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg123-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/muse/Makefile
P pkgsrc/audio/musescore/Makefile
P pkgsrc/audio/musicpd/Makefile
P pkgsrc/audio/openal-soft/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol-qt/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pocketsphinx/Makefile
P pkgsrc/audio/portaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/portaudio/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/py-audio/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/qmmp/Makefile
P pkgsrc/audio/rubberband/Makefile
P pkgsrc/audio/rubberband/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/snd/Makefile
P pkgsrc/audio/sndfile-tools/Makefile
P pkgsrc/audio/sox/Makefile
P pkgsrc/audio/speech-dispatcher/Makefile
P pkgsrc/audio/sphinx3/Makefile
P pkgsrc/audio/sphinxbase/Makefile
P pkgsrc/audio/sphinxbase/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/sphinxtrain/Makefile
P pkgsrc/audio/strawberry/Makefile
P pkgsrc/audio/suil/Makefile
P pkgsrc/audio/suil/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/sweep/Makefile
P pkgsrc/audio/sweep/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/traverso/Makefile
P pkgsrc/audio/twolame/Makefile
P pkgsrc/audio/twolame/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/vamp-plugin-sdk/Makefile
P pkgsrc/audio/vamp-plugin-sdk/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/xine-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xjadeo/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmp/Makefile
P pkgsrc/cad/klayout/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
P pkgsrc/chat/icb/distinfo
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-ab
P pkgsrc/chat/icb/patches/patch-av
P pkgsrc/chat/mumble/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/quassel/Makefile
P pkgsrc/chat/swift/Makefile
P pkgsrc/comms/spandsp/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-libsynce/distinfo
U pkgsrc/comms/synce-libsynce/patches/patch-lib_files.c
P pkgsrc/converters/sratom/Makefile
P pkgsrc/databases/kldap/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlitebrowser/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/allegro/Makefile
P pkgsrc/devel/allegro5/Makefile
P pkgsrc/devel/capstone/Makefile.common
P pkgsrc/devel/capstone/PLIST
U pkgsrc/devel/capstone/distinfo
P pkgsrc/devel/capstone/patches/patch-bindings_python_capstone_____init____.py
P pkgsrc/devel/capstone/patches/patch-bindings_python_setup.py
P pkgsrc/devel/capstone/patches/patch-cstool_Makefile
P pkgsrc/devel/cervisia/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/fifechan/Makefile
P pkgsrc/devel/fifengine/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/Makefile
P pkgsrc/devel/grantlee-qt5/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kapptemplate/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/Makefile
P pkgsrc/devel/kbookmarks/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kcachegrind/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/Makefile
P pkgsrc/devel/kcmutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/kcoreaddons/Makefile
P pkgsrc/devel/kde-dev-utils/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/Makefile
P pkgsrc/devel/kdeclarative/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/ki18n/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/Makefile
P pkgsrc/devel/kio/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kitemmodels/Makefile
P pkgsrc/devel/kitemmodels/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifications/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifications/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/knotifyconfig/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kompare/Makefile
P pkgsrc/devel/kpackage/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/Makefile
P pkgsrc/devel/kparts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kross/Makefile
P pkgsrc/devel/kross/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/krunner/Makefile
P pkgsrc/devel/krunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ktexteditor/Makefile
P pkgsrc/devel/ktexteditor/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/Makefile
P pkgsrc/devel/libkomparediff2/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/lokalize/Makefile
P pkgsrc/devel/lua-sdl2/Makefile
U pkgsrc/devel/py-CppHeaderParser/DESCR
U pkgsrc/devel/py-CppHeaderParser/Makefile
U pkgsrc/devel/py-CppHeaderParser/PLIST
U pkgsrc/devel/py-CppHeaderParser/distinfo
U pkgsrc/devel/py-ailment/DESCR
U pkgsrc/devel/py-ailment/Makefile
U pkgsrc/devel/py-ailment/PLIST
U pkgsrc/devel/py-ailment/distinfo
P pkgsrc/devel/py-angr/Makefile
P pkgsrc/devel/py-angr/PLIST
P pkgsrc/devel/py-angr/distinfo
U pkgsrc/devel/py-angr/version.mk
P pkgsrc/devel/py-angr/patches/patch-native_Makefile
P pkgsrc/devel/py-archinfo/Makefile
P pkgsrc/devel/py-archinfo/PLIST
U pkgsrc/devel/py-archinfo/distinfo
U pkgsrc/devel/py-bitstring/DESCR
U pkgsrc/devel/py-bitstring/Makefile
U pkgsrc/devel/py-bitstring/PLIST
U pkgsrc/devel/py-bitstring/distinfo
P pkgsrc/devel/py-capstone/PLIST
P pkgsrc/devel/py-cle/Makefile
P pkgsrc/devel/py-cle/PLIST
U pkgsrc/devel/py-cle/distinfo
U pkgsrc/devel/py-itanium_demangler/DESCR
U pkgsrc/devel/py-itanium_demangler/Makefile
U pkgsrc/devel/py-itanium_demangler/PLIST
U pkgsrc/devel/py-itanium_demangler/distinfo
U pkgsrc/devel/py-minidump/DESCR
U pkgsrc/devel/py-minidump/Makefile
U pkgsrc/devel/py-minidump/PLIST
U pkgsrc/devel/py-minidump/distinfo
U pkgsrc/devel/py-mulpyplexer/DESCR
U pkgsrc/devel/py-mulpyplexer/Makefile
U pkgsrc/devel/py-mulpyplexer/PLIST
U pkgsrc/devel/py-mulpyplexer/distinfo
P pkgsrc/devel/py-nose/Makefile
U pkgsrc/devel/py-progressbar2/DESCR
U pkgsrc/devel/py-progressbar2/Makefile
U pkgsrc/devel/py-progressbar2/PLIST
U pkgsrc/devel/py-progressbar2/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pyvex/Makefile
P pkgsrc/devel/py-pyvex/PLIST
P pkgsrc/devel/py-pyvex/distinfo
P pkgsrc/devel/py-pyvex/patches/patch-pyvex__c_Makefile
P pkgsrc/devel/py-test/Makefile
P pkgsrc/devel/py-usb/Makefile
U pkgsrc/devel/py-utils/DESCR
U pkgsrc/devel/py-utils/Makefile
U pkgsrc/devel/py-utils/PLIST
U pkgsrc/devel/py-utils/distinfo
U pkgsrc/devel/py-xbe/DESCR
U pkgsrc/devel/py-xbe/Makefile
U pkgsrc/devel/py-xbe/PLIST
U pkgsrc/devel/py-xbe/distinfo
P pkgsrc/devel/umbrello/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2020
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/focuswriter/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/texstudio/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/editors/xournalpp/Makefile
P pkgsrc/emulators/PC6001VX/Makefile
P pkgsrc/emulators/aranym/Makefile
P pkgsrc/emulators/blastem/Makefile
P pkgsrc/emulators/cannonball/Makefile
P pkgsrc/emulators/dolphin-emu/Makefile
P pkgsrc/emulators/dosbox-x/Makefile
P pkgsrc/emulators/emulationstation/Makefile
P pkgsrc/emulators/fmsx/Makefile
P pkgsrc/emulators/fs-uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/gearboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/gearboy/Makefile.common
P pkgsrc/emulators/gearsystem/Makefile
P pkgsrc/emulators/gearsystem/Makefile.common
P pkgsrc/emulators/hatari/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/emulators/mednafen/Makefile
P pkgsrc/emulators/melonds/Makefile
P pkgsrc/emulators/mgba/Makefile
P pkgsrc/emulators/nestopia/Makefile
P pkgsrc/emulators/qemu/Makefile
P pkgsrc/emulators/retroarch/Makefile
P pkgsrc/emulators/sameboy/Makefile
P pkgsrc/emulators/shoebill/Makefile
P pkgsrc/emulators/simh/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/Makefile
P pkgsrc/emulators/stella/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/visualboyadvance-m/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/x16-emulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/xm8/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/finance/bitcoin/Makefile
P pkgsrc/fonts/SDL2_ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/SDL2_ttf/buildlink3.mk
P pkgsrc/fonts/fontconfig/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontconfig/distinfo
U pkgsrc/fonts/fontconfig/files/uuid.h
P pkgsrc/fonts/fontconfig/patches/patch-configure
P pkgsrc/fonts/go-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/go-ttf/PLIST
U pkgsrc/fonts/go-ttf/distinfo
P pkgsrc/games/7kaa/Makefile
P pkgsrc/games/REminiscence/Makefile
P pkgsrc/games/astromenace/Makefile
P pkgsrc/games/atque/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bomber/Makefile
P pkgsrc/games/bovo/Makefile
P pkgsrc/games/bzflag/Makefile
P pkgsrc/games/cataclysm-dda-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/chocolate-doom/Makefile
P pkgsrc/games/chromium-bsu/Makefile
P pkgsrc/games/corsix-th/Makefile
P pkgsrc/games/devilutionx/Makefile
P pkgsrc/games/dhewm3/Makefile
P pkgsrc/games/dunelegacy/Makefile
P pkgsrc/games/easyrpg-player/Makefile
P pkgsrc/games/endless-sky/Makefile
P pkgsrc/games/etlegacy/Makefile
P pkgsrc/games/fallingtime/Makefile
P pkgsrc/games/flare-engine/Makefile
P pkgsrc/games/frotz/Makefile
P pkgsrc/games/gemrb/Makefile
P pkgsrc/games/granatier/Makefile
P pkgsrc/games/ioquake3/Makefile
P pkgsrc/games/iortcw/Makefile
P pkgsrc/games/jumpnbump/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kapman/Makefile
P pkgsrc/games/katomic/Makefile
P pkgsrc/games/kblackbox/Makefile
P pkgsrc/games/kblocks/Makefile
P pkgsrc/games/kbounce/Makefile
P pkgsrc/games/kbreakout/Makefile
P pkgsrc/games/kdiamond/Makefile
P pkgsrc/games/kfourinline/Makefile
P pkgsrc/games/kgoldrunner/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kigo/Makefile
P pkgsrc/games/killbots/Makefile
P pkgsrc/games/kiriki/Makefile
P pkgsrc/games/kjumpingcube/Makefile
P pkgsrc/games/klickety/Makefile
P pkgsrc/games/klines/Makefile
P pkgsrc/games/kmahjongg/Makefile
P pkgsrc/games/kmines/Makefile
P pkgsrc/games/knavalbattle/Makefile
P pkgsrc/games/knetwalk/Makefile
P pkgsrc/games/kolf/Makefile
P pkgsrc/games/kollision/Makefile
P pkgsrc/games/konquest/Makefile
P pkgsrc/games/kpat/Makefile
P pkgsrc/games/kreversi/Makefile
P pkgsrc/games/kshisen/Makefile
P pkgsrc/games/ksirk/Makefile
P pkgsrc/games/ksnakeduel/Makefile
P pkgsrc/games/kspaceduel/Makefile
P pkgsrc/games/ksquares/Makefile
P pkgsrc/games/ksudoku/Makefile
P pkgsrc/games/ktuberling/Makefile
P pkgsrc/games/kubrick/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/Makefile
P pkgsrc/games/libkdegames/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/love010/Makefile
P pkgsrc/games/love09/Makefile
P pkgsrc/games/love11/Makefile
P pkgsrc/games/lskat/Makefile
P pkgsrc/games/lugaru/Makefile
P pkgsrc/games/manaplus/Makefile
P pkgsrc/games/megaglest/Makefile
P pkgsrc/games/mirrormagic/Makefile
P pkgsrc/games/naev/Makefile
P pkgsrc/games/neverball/Makefile
P pkgsrc/games/openhexagon/Makefile
P pkgsrc/games/openjk/Makefile
P pkgsrc/games/openmw/Makefile
P pkgsrc/games/openrct2/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/Makefile
P pkgsrc/games/openttd/distinfo
P pkgsrc/games/openttd/patches/patch-config.lib
P pkgsrc/games/oshu/Makefile
P pkgsrc/games/palapeli/Makefile
P pkgsrc/games/picmi/Makefile
P pkgsrc/games/powder-toy/Makefile
P pkgsrc/games/quakeforge/Makefile
P pkgsrc/games/quakespasm/Makefile
P pkgsrc/games/redeclipse/Makefile
P pkgsrc/games/rocksndiamonds/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm/Makefile
P pkgsrc/games/sdlpop/Makefile
P pkgsrc/games/simutrans/Makefile
P pkgsrc/games/solarus/Makefile
P pkgsrc/games/srb2/Makefile
P pkgsrc/games/stone-soup-sdl/Makefile
P pkgsrc/games/supertux/Makefile
P pkgsrc/games/taisei/Makefile
P pkgsrc/games/teeworlds/Makefile
P pkgsrc/games/vvvvvv/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/widelands/Makefile
P pkgsrc/games/woof/Makefile
P pkgsrc/games/wordwarvi/Makefile
P pkgsrc/games/xonotic/Makefile
P pkgsrc/games/yquake2/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsd/PLIST
U pkgsrc/geography/gpsd/PLIST.Linux
U pkgsrc/geography/gpsd/distinfo
P pkgsrc/geography/opencpn/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/graphics/Coin/Makefile
P pkgsrc/graphics/Coin/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/SDL2_gfx/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_gfx/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/SDL2_image/Makefile
P pkgsrc/graphics/SDL2_image/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/blender/Makefile
P pkgsrc/graphics/denemo/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-fix-ca/Makefile
U pkgsrc/graphics/gimp-fix-ca/distinfo
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/gource/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/ipe/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kiconthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/kplotting/Makefile
P pkgsrc/graphics/krita/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/luminance-hdr/Makefile
P pkgsrc/graphics/mygui/Makefile
P pkgsrc/graphics/mygui/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/pfstools/Makefile
P pkgsrc/graphics/simage/Makefile
P pkgsrc/graphics/simage/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/spectacle/Makefile
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/ham/Makefile
P pkgsrc/ham/fldigi/Makefile
P pkgsrc/ham/freedv/Makefile
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-atsc/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-atsc/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-atsc/PLIST' is no longer in the repository
P pkgsrc/ham/gnuradio-channels/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-companion/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-core/Makefile.common
P pkgsrc/ham/gnuradio-ctrlport/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-digital/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-doxygen/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-dtv/Makefile
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-fcd/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-fcd/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-fcd/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-fcd/buildlink3.mk' is no longer in the repository
P pkgsrc/ham/gnuradio-fec/Makefile
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-noaa/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-noaa/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-noaa/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-pager/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-pager/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-pager/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/ham/gnuradio-pager/buildlink3.mk' is no longer in the repository
P pkgsrc/ham/gnuradio-qtgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-trellis/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-uhd/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-utils/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-video-sdl/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-vocoder/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wavelet/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-zeromq/Makefile
P pkgsrc/lang/Makefile
P pkgsrc/lang/chibi-scheme/Makefile
P pkgsrc/lang/chibi-scheme/PLIST
U pkgsrc/lang/chibi-scheme/distinfo
P pkgsrc/lang/chibi-scheme/patches/patch-Makefile
cvs update: `pkgsrc/lang/chibi-scheme/patches/patch-lib_chibi_signal.c' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/java-lang-spec/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/java-lang-spec/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/java-lang-spec/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/java-lang-spec/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/java-vm-spec/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/java-vm-spec/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/java-vm-spec/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/lang/java-vm-spec/distinfo' is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/nodejs/Makefile
P pkgsrc/lang/squeak-vm/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/dkim-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/Makefile
P pkgsrc/mail/kimap/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/ksmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/ksmtp/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird52/Makefile
P pkgsrc/math/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/harmgen/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/octave/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/py-claripy/Makefile
U pkgsrc/math/py-claripy/distinfo
P pkgsrc/math/py-networkx/Makefile
U pkgsrc/math/py-smt/DESCR
U pkgsrc/math/py-smt/Makefile
U pkgsrc/math/py-smt/PLIST
U pkgsrc/math/py-smt/distinfo
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/gnuradio/Makefile
P pkgsrc/misc/bibletime/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/Makefile
P pkgsrc/misc/kdav/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/khelpcenter/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/Makefile
P pkgsrc/misc/kidentitymanagement/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/kteatime/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/Makefile
P pkgsrc/misc/libkeduvocdocument/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkgeomap/Makefile
P pkgsrc/misc/libkgeomap/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/sd-mux-ctrl/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/mk/license.mk
P pkgsrc/multimedia/audiocd-kio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dragon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/juk/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libkcddb/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/lightspark/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mjpegtools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/movit/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/obs-studio/Makefile
P pkgsrc/multimedia/olive-editor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-qt5/Makefile
P pkgsrc/multimedia/sfml/Makefile
P pkgsrc/multimedia/sfml/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/smpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg2/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/ssr/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/net/SDL2_net/Makefile
P pkgsrc/net/SDL2_net/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/freerdp/Makefile
P pkgsrc/net/freerdp2/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/guacamole-server/Makefile
P pkgsrc/net/iperf3/Makefile
P pkgsrc/net/iperf3/distinfo
P pkgsrc/net/kdnssd/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/Makefile
P pkgsrc/net/knewstuff/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/krdc/Makefile
P pkgsrc/net/krfb/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/Makefile
P pkgsrc/net/kxmlrpcclient/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/py-pysendfile/Makefile
P pkgsrc/net/qbittorrent/Makefile
P pkgsrc/net/rdesktop/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/samba4/Makefile
P pkgsrc/net/samba4/PLIST
P pkgsrc/net/samba4/distinfo
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wpa_gui/Makefile
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt5/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/distinfo
U pkgsrc/security/gnupg2/patches/patch-common_sysutils.c
P pkgsrc/security/kauth/Makefile
P pkgsrc/security/keepassxc/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/kwalletmanager/Makefile
P pkgsrc/security/password-store/Makefile
P pkgsrc/security/password-store/distinfo
U pkgsrc/security/password-store/patches/patch-man_example-filter.sh
P pkgsrc/security/putty/Makefile
P pkgsrc/security/py-yubikey-manager/Makefile
P pkgsrc/security/py-yubikey-manager/distinfo
P pkgsrc/security/py-yubikey-manager/patches/patch-ykman_descriptor.py
P pkgsrc/security/qt5-qtkeychain/Makefile
P pkgsrc/security/tor-browser/Makefile
P pkgsrc/security/xca/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/Makefile
P pkgsrc/sysutils/baloo5/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/i3status/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdbusaddons/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfloppy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ksystemlog/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-pefile/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-pefile/PLIST
U pkgsrc/sysutils/py-pefile/distinfo
P pkgsrc/sysutils/salt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/solid/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tarsnap-gui/Makefile
P pkgsrc/sysutils/top/distinfo
P pkgsrc/sysutils/top/patches/patch-an
P pkgsrc/textproc/kcodecs/Makefile
P pkgsrc/textproc/kcompletion/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/Makefile
P pkgsrc/textproc/kpimtextedit/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/markdown-mode/Makefile
U pkgsrc/textproc/markdown-mode/distinfo
P pkgsrc/textproc/py-odfpy/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-odfpy/PLIST
P pkgsrc/textproc/py-odfpy/distinfo
U pkgsrc/textproc/py-odfpy/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/textproc/sonnet/Makefile
P pkgsrc/textproc/split-thai/Makefile
P pkgsrc/textproc/split-thai/files/thai-utility.el
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/DESCR
P pkgsrc/textproc/syntax-highlighting/Makefile
P pkgsrc/time/fet/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/Makefile
P pkgsrc/time/kcalutils/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/kholidays/Makefile
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/wm/enlightenment16/Makefile
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/cliqz/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox52/Makefile
P pkgsrc/www/firefox68/Makefile
P pkgsrc/www/firefox78/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebkit/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/khtml/Makefile
P pkgsrc/www/khtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/kimagemapeditor/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/Makefile
P pkgsrc/www/kjsembed/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/otter-browser/Makefile
cvs update: `pkgsrc/www/py-django-binary-database-file/DESCR' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-django-binary-database-file/Makefile' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-django-binary-database-file/PLIST' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-django-binary-database-file/distinfo' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-django-binary-database-file/patches/patch-binary__database__files_management_commands_database__files__cleanup.py' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-django-binary-database-file/patches/patch-binary__database__files_management_commands_database__files__dump.py' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-django-binary-database-file/patches/patch-binary__database__files_management_commands_database__files__load.py' is no longer in the repository
cvs update: `pkgsrc/www/py-django-binary-database-file/patches/patch-binary__database__files_views.py' is no longer in the repository
U pkgsrc/www/py-django-binary-database-files/DESCR
U pkgsrc/www/py-django-binary-database-files/Makefile
U pkgsrc/www/py-django-binary-database-files/PLIST
U pkgsrc/www/py-django-binary-database-files/distinfo
U pkgsrc/www/py-django-binary-database-files/patches/patch-binary__database__files_storage.py
U pkgsrc/www/py-django-binary-database-files/patches/patch-binary__database__files_tests_tests.py
P pkgsrc/www/py-wagtail/Makefile
P pkgsrc/www/py-wagtail/PLIST
U pkgsrc/www/py-wagtail/distinfo
P pkgsrc/www/py-wagtail/patches/patch-setup.py
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/x11/deforaos-integration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/Makefile
P pkgsrc/x11/frameworkintegration/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities-stats/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kactivities5/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities5/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kconfigwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4support/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdesignerplugin/Makefile
P pkgsrc/x11/kglobalaccel/Makefile
P pkgsrc/x11/kinit/Makefile
P pkgsrc/x11/kirigami2/Makefile
P pkgsrc/x11/kitemviews/Makefile
P pkgsrc/x11/kjobwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/ktextwidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kwidgetsaddons/Makefile
P pkgsrc/x11/kwindowsystem/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/Makefile
P pkgsrc/x11/kxmlgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lxqt-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/mate-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/x11/modeline/Makefile
P pkgsrc/x11/modeline/distinfo
P pkgsrc/x11/plasma-framework/Makefile
P pkgsrc/x11/plasma-framework/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtdoc/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtmultimedia/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtscript/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qtspeech/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5-qttools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt5-qttranslations/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt5/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2020Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2020Q2):
? pkgsrc/PKGDB
P pkgsrc/geography/gpsd/Makefile


Home | Main Index | Thread Index | Old Index