tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/devel/SDL2/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL2/distinfo
P pkgsrc/devel/SDL2/patches/patch-configure
P pkgsrc/doc/CHANGES-2018
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc.html
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/doc/guide/Makefile
U pkgsrc/doc/guide/distinfo
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-rejectutils/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-rejectutils/PLIST
P pkgsrc/mail/qmail-rejectutils/distinfo
P pkgsrc/mail/qmail-run/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-run/files/qmail.sh


Killing core files:

Updating pkgsrc-2018Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2018Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index