tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/doc/CHANGES-2018
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/octave/distinfo
P pkgsrc/math/octave/patches/patch-configure
U pkgsrc/math/octave/patches/patch-doc_interpreter_module.mk
P pkgsrc/math/octave/patches/patch-m4_acinclude.m4
P pkgsrc/mk/gnu-config/config.sub
P pkgsrc/net/vsftpd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/zabbix/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/zabbix/distinfo
P pkgsrc/x11/qt5/Makefile
P pkgsrc/x11/qt5/Makefile.common


Killing core files:

Updating pkgsrc-2018Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2018Q3):
? pkgsrc/PKGDB


Home | Main Index | Thread Index | Old Index