tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/bootstrap/bootstrap
P pkgsrc/cross/bossa/Makefile
P pkgsrc/cross/bossa/distinfo
P pkgsrc/cross/bossa/patches/patch-Makefile-NetBSD
P pkgsrc/cross/bossa/patches/patch-PortFactory.h
P pkgsrc/databases/ruby-arel/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-arel/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-arel/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-cassandra/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-cassandra/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/error/Makefile
P pkgsrc/devel/error/distinfo
U pkgsrc/devel/error/patches/patch-pathnames.h
U pkgsrc/devel/frink/DESCR
U pkgsrc/devel/frink/Makefile
U pkgsrc/devel/frink/PLIST
U pkgsrc/devel/frink/distinfo
U pkgsrc/devel/frink/patches/patch-configure
P pkgsrc/devel/p5-Data-Section/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Section/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Dist-Zilla/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Dist-Zilla/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Module-Runtime/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Module-Runtime/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Moose/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Moose/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Term-Encoding/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Term-Encoding/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Term-Encoding/distinfo
U pkgsrc/devel/py-macholib/DESCR
U pkgsrc/devel/py-macholib/Makefile
U pkgsrc/devel/py-macholib/PLIST
U pkgsrc/devel/py-macholib/distinfo
U pkgsrc/devel/py-modulegraph/DESCR
U pkgsrc/devel/py-modulegraph/Makefile
U pkgsrc/devel/py-modulegraph/PLIST
U pkgsrc/devel/py-modulegraph/distinfo
U pkgsrc/devel/py-py2app/DESCR
U pkgsrc/devel/py-py2app/Makefile
U pkgsrc/devel/py-py2app/PLIST
U pkgsrc/devel/py-py2app/distinfo
P pkgsrc/devel/py-tryton/Makefile
P pkgsrc/devel/py-trytond/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rake/INSTALL
P pkgsrc/devel/ruby-rake/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2014
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/filesystems/u9fs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/u9fs/distinfo
P pkgsrc/filesystems/u9fs/patches/patch-aa
P pkgsrc/filesystems/u9fs/patches/patch-ab
P pkgsrc/games/exchess/Makefile
P pkgsrc/games/exchess/distinfo
P pkgsrc/games/exchess/patches/patch-ad
P pkgsrc/games/freeciv-share/Makefile.common
P pkgsrc/games/ivan/distinfo
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_bodypart.cpp
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_char.cpp
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_gear.cpp
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_human.cpp
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_item.cpp
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_materias.cpp
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_rain.cpp
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_stack.cpp
U pkgsrc/games/ivan/patches/patch-Main_Source_wsquare.cpp
P pkgsrc/games/ivan/patches/patch-ak
P pkgsrc/games/lbreakout/distinfo
U pkgsrc/games/lbreakout/patches/patch-lbreakout_breakout.cpp
P pkgsrc/graphics/Makefile
P pkgsrc/graphics/cnxtview/distinfo
U pkgsrc/graphics/cnxtview/patches/patch-jpeg__decode.c
P pkgsrc/graphics/cpia2view/distinfo
U pkgsrc/graphics/cpia2view/patches/patch-jpeg__decode.c
P pkgsrc/graphics/pngcrush/Makefile
P pkgsrc/graphics/pngcrush/distinfo
U pkgsrc/graphics/py-altgraph/DESCR
U pkgsrc/graphics/py-altgraph/Makefile
U pkgsrc/graphics/py-altgraph/PLIST
U pkgsrc/graphics/py-altgraph/distinfo
P pkgsrc/lang/python26/Makefile
P pkgsrc/lang/python26/distinfo
P pkgsrc/lang/python26/patches/patch-ap
P pkgsrc/lang/python27/Makefile
P pkgsrc/lang/python27/distinfo
U pkgsrc/lang/python27/patches/patch-Modules_socketmodule.c
P pkgsrc/lang/ruby/gem.mk
P pkgsrc/lang/ruby/json.mk
P pkgsrc/lang/ruby/rdoc.mk
P pkgsrc/lang/ruby/rubyversion.mk
P pkgsrc/lang/sun-jdk7/distinfo
P pkgsrc/lang/sun-jre7/distinfo
U pkgsrc/licenses/frink-license
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/PLIST
U pkgsrc/mail/postfix/distinfo
P pkgsrc/mail/postfix/patches/patch-aa
P pkgsrc/mail/postfix/patches/patch-ag
P pkgsrc/mail/postfix/patches/patch-ai
P pkgsrc/mail/postfix/patches/patch-src_dns_dns__lookup.c
P pkgsrc/mail/sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail/Makefile.common
P pkgsrc/mail/sendmail/distinfo
P pkgsrc/mail/sendmail-cidrexpand/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail-qtool/Makefile
P pkgsrc/mk/oss.buildlink3.mk
P pkgsrc/net/isc-dhclient4/Makefile
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/Makefile
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/Makefile.common
U pkgsrc/net/isc-dhcp4/distinfo
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/patches/patch-ac
cvs update: 
pkgsrc/net/isc-dhcp4/patches/patch-bind_bind-9.8.4-P2_lib_export_dns_Makefile.in
 is no longer in the repository
U pkgsrc/net/isc-dhcp4/patches/patch-bind_bind-9.9.5_configure
U pkgsrc/net/isc-dhcp4/patches/patch-bind_bind-9.9.5_lib_export_dns_Makefile.in
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/patches/patch-common_dlpi.c
P pkgsrc/net/isc-dhcp4/patches/patch-includes_Makefile.in
P pkgsrc/net/isc-dhcpd4/Makefile
P pkgsrc/net/isc-dhcrelay4/Makefile
P pkgsrc/net/miniupnpd/Makefile
P pkgsrc/net/miniupnpd/distinfo
P pkgsrc/print/apsfilter/Makefile
P pkgsrc/print/apsfilter/PLIST
U pkgsrc/print/apsfilter/distinfo
P pkgsrc/print/apsfilter/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/print/apsfilter/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/apsfilter/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/distinfo
P pkgsrc/security/gnutls/patches/patch-ae
P pkgsrc/security/gnutls/patches/patch-lib_Makefile.in
U pkgsrc/security/gnutls/patches/patch-lib_accelerated_x86_aes-cbc-x86-aesni.c
U pkgsrc/security/gnutls/patches/patch-lib_accelerated_x86_aes-cbc-x86-ssse3.c
U pkgsrc/security/gnutls/patches/patch-lib_accelerated_x86_x86.h
P pkgsrc/security/netpgpverify/files/data
U pkgsrc/security/netpgpverify/files/data.gpg
U pkgsrc/security/netpgpverify/files/data.sig
P pkgsrc/sysutils/monit/Makefile
P pkgsrc/www/py-django/Makefile
U pkgsrc/www/py-django/distinfo
P pkgsrc/www/py-django-reversion/Makefile
P pkgsrc/www/py-django-reversion/PLIST
U pkgsrc/www/py-django-reversion/distinfo
P pkgsrc/www/py-django-south/Makefile
P pkgsrc/www/py-django-south/PLIST
U pkgsrc/www/py-django-south/distinfo
P pkgsrc/x11/qt5-qtbase/distinfo
U 
pkgsrc/x11/qt5-qtbase/patches/patch-qtserialport_src_serialport_qserialport__unix.cpp


Killing core files:

Updating pkgsrc-2013Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2013Q4):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2013Q4
P pkgsrc/lang/python27/Makefile
P pkgsrc/lang/python27/distinfo
U pkgsrc/lang/python27/patches/patch-Modules_socketmodule.c
P pkgsrc/textproc/libyaml/Makefile
U pkgsrc/textproc/libyaml/distinfo
P pkgsrc/www/squid3/Makefile
P pkgsrc/www/squid3/PLIST
P pkgsrc/www/squid3/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/squid3/patches/patch-compat_os_hpux.h is no longer in 
the repository
cvs update: pkgsrc/www/squid3/patches/patch-include_SquidNew.h is no longer in 
the repository
cvs update: pkgsrc/www/squid3/patches/patch-src_base_Vector.h is no longer in 
the repository


Home | Main Index | Thread Index | Old Index