tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/afio/Makefile
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/mousetar/Makefile
P pkgsrc/archivers/ruby-libarchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/zutils/Makefile
P pkgsrc/audio/albumplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile.common
P pkgsrc/audio/emixer/Makefile
P pkgsrc/audio/festival-doc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-alsa/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-arts/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-macosx/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/libao-sun/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual0.2/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3_check/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3val/Makefile
P pkgsrc/audio/rplay/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-alsa/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/xine-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-musepack/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/postmark/Makefile
P pkgsrc/biology/genesplicer/Makefile
P pkgsrc/biology/glimmer/Makefile
P pkgsrc/biology/mpqc/Makefile
P pkgsrc/biology/xylem/Makefile
P pkgsrc/cad/gwave/Makefile
P pkgsrc/cad/lc/Makefile
P pkgsrc/cad/ng-spice/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
P pkgsrc/chat/py-xmpppy/Makefile
P pkgsrc/chat/quirc/Makefile
P pkgsrc/chat/riece/Makefile
P pkgsrc/chat/silc-client-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-logger/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat/options.mk
P pkgsrc/comms/asterisk10/MESSAGE
P pkgsrc/comms/asterisk18/MESSAGE
P pkgsrc/comms/kyopon/Makefile
P pkgsrc/converters/bib2xml/Makefile
P pkgsrc/converters/doc2html/Makefile
P pkgsrc/converters/yencode/Makefile
P pkgsrc/cross/h8300-hms-binutils/Makefile
P pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/mingw-gcc/Makefile
P pkgsrc/databases/clisp-bdb/Makefile
P pkgsrc/databases/db5/Makefile
P pkgsrc/databases/gdbm_compat/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql84-dblink/Makefile
P pkgsrc/databases/py-cdb/Makefile
P pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-active_model/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dm-is-nested_set/Makefile
P pkgsrc/devel/ExmanIDE/Makefile
P pkgsrc/devel/SOPE/Makefile
P pkgsrc/devel/apr/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/as31/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf213/Makefile
P pkgsrc/devel/automake14/Makefile
P pkgsrc/devel/automoc4/Makefile
P pkgsrc/devel/avl/Makefile
P pkgsrc/devel/bmake/files/machine.sh
P pkgsrc/devel/bmake/files/os.sh
P pkgsrc/devel/clisp-wildcard/Makefile
P pkgsrc/devel/clisp-zlib/Makefile
P pkgsrc/devel/clisp-zlib/PLIST
P pkgsrc/devel/compiz-bcop/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/cssc/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsup/Makefile.common
P pkgsrc/devel/cvsup-bin/Makefile
P pkgsrc/devel/cvsup-gui-bin/Makefile
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
P pkgsrc/devel/elf/Makefile
P pkgsrc/devel/elib/Makefile.common
P pkgsrc/devel/fossil/Makefile
P pkgsrc/devel/fromcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/gcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/gdbus-codegen/Makefile
P pkgsrc/devel/gettext-m4/Makefile
P pkgsrc/devel/gputils/Makefile
P pkgsrc/devel/hdf5-c++/Makefile
P pkgsrc/devel/hg-git/Makefile
P pkgsrc/devel/isect/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/PLIST
U pkgsrc/devel/kdiff3/distinfo
P pkgsrc/devel/libexecinfo/Makefile
P pkgsrc/devel/libf2c/Makefile
P pkgsrc/devel/libffi/Makefile
P pkgsrc/devel/libffi/distinfo
P pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/libftdi/Makefile
P pkgsrc/devel/libjit/Makefile
P pkgsrc/devel/libstree/Makefile
P pkgsrc/devel/libthrift/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool-info/Makefile
P pkgsrc/devel/libts/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/mk-configure/Makefile
P pkgsrc/devel/mk-configure/distinfo
U pkgsrc/devel/mk-configure/patches/patch-mkc__imp.own.mk
P pkgsrc/devel/nana/Makefile
P pkgsrc/devel/nbitools/Makefile
P pkgsrc/devel/netbsd-iscsi-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/nspr-reference/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-B-Hooks-OP-Check-EntersubForCV/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Grammar/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-IO-CaptureOutput/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Log-Report/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MetaCPAN-API/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Implementation/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-Pluggable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-OneArgNew/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Path-Class/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-Array-Sorted/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pip/Makefile
P pkgsrc/devel/papaya/Makefile
P pkgsrc/devel/pcl-cvs/Makefile
P pkgsrc/devel/pdcurses/Makefile
P pkgsrc/devel/ply/Makefile
P pkgsrc/devel/py-cursespanel/Makefile
P pkgsrc/devel/py-readline/Makefile
P pkgsrc/devel/py-windbg/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-bsearch/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gemcutter/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-io-like/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-log4r/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-logging/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-loquacious/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-pkg-config/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rdoc/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rspec-rails/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-thrift_client/Makefile
P pkgsrc/devel/rx/Makefile
P pkgsrc/devel/scmcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/semi/Makefile
P pkgsrc/devel/sgb/Makefile
P pkgsrc/devel/sml-mode/Makefile
P pkgsrc/devel/tet3/Makefile
P pkgsrc/devel/unidiff/Makefile
P pkgsrc/devel/xdelta/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2013
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/pkgsrc.txt
P pkgsrc/editors/elvis/Makefile
P pkgsrc/editors/elvis-x11/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-nox11/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs20/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs21/Makefile.common
P pkgsrc/editors/hnb/Makefile
P pkgsrc/editors/kdissert/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/PLIST
U pkgsrc/editors/kile/distinfo
P pkgsrc/editors/mule/Makefile
P pkgsrc/editors/nvi-m17n/Makefile
P pkgsrc/editors/sam/Makefile
P pkgsrc/editors/speedbar/Makefile
P pkgsrc/editors/vigor/Makefile
P pkgsrc/editors/vilearn/Makefile
P pkgsrc/editors/xcoral/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs-current/Makefile
P pkgsrc/editors/xemacs-packages/Makefile
P pkgsrc/editors/xjed/Makefile
P pkgsrc/emulators/fmsx/Makefile
P pkgsrc/emulators/xtrs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/glusterfs/PLIST
P pkgsrc/fonts/AnonymousPro/Makefile
P pkgsrc/fonts/acroread7-font-share/Makefile.common
P pkgsrc/fonts/alee-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/bakoma-fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/efont-unicode/Makefile
P pkgsrc/fonts/intlfonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/ms-ttf/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/et/Makefile
P pkgsrc/games/heretic2-demo/Makefile
P pkgsrc/games/ioquake3-pk3/Makefile
P pkgsrc/games/majesty-demo/Makefile
P pkgsrc/games/quake3arena/Makefile
P pkgsrc/games/quake3arena-demo/Makefile
P pkgsrc/games/quake3server/Makefile
P pkgsrc/games/rtcw/Makefile
P pkgsrc/games/scid/Makefile
P pkgsrc/games/tads/Makefile
P pkgsrc/games/xconq/Makefile
P pkgsrc/games/xfrisk/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsd/Makefile
P pkgsrc/geography/libdrg/Makefile
P pkgsrc/graphics/aalib/Makefile
P pkgsrc/graphics/barcode/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia-python/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2/Makefile.version
P pkgsrc/graphics/geomview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gource/Makefile
P pkgsrc/graphics/hp2xx/Makefile
U pkgsrc/graphics/jbig2dec/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpeg_ls/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-strigi-analyzer/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/PLIST
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/distinfo
P pkgsrc/graphics/libcaca/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libjpeg-turbo/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libungif/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-GDGraph-boxplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-tk/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-backends/Makefile
P pkgsrc/graphics/tex-metapost/Makefile
P pkgsrc/graphics/tex-pst-3d/Makefile
P pkgsrc/graphics/tgif/hacks.mk
P pkgsrc/graphics/tiff/Makefile
P pkgsrc/graphics/tkpiechart/Makefile
P pkgsrc/graphics/vnc2swf/Makefile
P pkgsrc/graphics/xpaint/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tc/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tegaki-zinnia-traditional-chinese-light/Makefile
P pkgsrc/lang/a60/Makefile
P pkgsrc/lang/cim/Makefile
P pkgsrc/lang/classpath/Makefile
P pkgsrc/lang/eieio/Makefile
P pkgsrc/lang/f2c/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc3-f77/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc34/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc34/options.mk
P pkgsrc/lang/gcc34/preconfigure.mk
P pkgsrc/lang/gcc44/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc45/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc46/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/gcc47-libs/Makefile
P pkgsrc/lang/gpc/Makefile
P pkgsrc/lang/guile16/Makefile
P pkgsrc/lang/hugs/package.mk
P pkgsrc/lang/japhar/Makefile
P pkgsrc/lang/ksi/Makefile
P pkgsrc/lang/likepython/Makefile
P pkgsrc/lang/mercury/Makefile
P pkgsrc/lang/openjdk7/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/Makefile.common
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/lang/racket-textual/Makefile
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath/Makefile
P pkgsrc/lang/sather/Makefile
P pkgsrc/lang/smlnj/PLIST.FreeBSD
P pkgsrc/lang/squeak/Makefile
P pkgsrc/lang/squeak-vm/Makefile
P pkgsrc/lang/swi-prolog-packages/Makefile
P pkgsrc/lang/tinyscheme/Makefile
P pkgsrc/lang/twelf/Makefile
P pkgsrc/lang/vslisp/Makefile
P pkgsrc/mail/amavisd-new/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile
P pkgsrc/mail/dcc/Makefile
P pkgsrc/mail/dk-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/elm-me/Makefile
P pkgsrc/mail/fml/Makefile
P pkgsrc/mail/freepops/Makefile
P pkgsrc/mail/gnus/Makefile
P pkgsrc/mail/grepmail/Makefile
P pkgsrc/mail/imap-uw/Makefile
P pkgsrc/mail/kbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/libspf-alt/Makefile
P pkgsrc/mail/mailcrypt/Makefile
P pkgsrc/mail/mailhops/Makefile
P pkgsrc/mail/mailsync/Makefile
P pkgsrc/mail/pine/Makefile
P pkgsrc/mail/popa3d/Makefile
P pkgsrc/mail/roundcube/Makefile
P pkgsrc/mail/vm/Makefile
P pkgsrc/mail/wmbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/wmmail/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/R/PLIST
P pkgsrc/math/R-geoR/Makefile
P pkgsrc/math/R-xts/Makefile
P pkgsrc/math/antixls/Makefile
P pkgsrc/math/arpack/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/bc/Makefile
P pkgsrc/math/blitz++/Makefile
P pkgsrc/math/calc/Makefile
P pkgsrc/math/clisp-pari/Makefile
P pkgsrc/math/clisp-pari/PLIST
P pkgsrc/math/ess/Makefile
P pkgsrc/math/extcalc/Makefile
P pkgsrc/math/fftw2/Makefile
P pkgsrc/math/gap/Makefile
P pkgsrc/math/harminv/Makefile
P pkgsrc/math/libint/Makefile
P pkgsrc/math/mcsim/Makefile
P pkgsrc/math/muparser/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/p5-Excel-Template-Plus/Makefile
P pkgsrc/math/superlu/Makefile
P pkgsrc/math/wxMaxima/Makefile
P pkgsrc/math/yorick/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/pulseaudio-tools/Makefile
P pkgsrc/misc/JBidwatcher/Makefile
P pkgsrc/misc/asr-manpages/Makefile
P pkgsrc/misc/bbdb/Makefile
P pkgsrc/misc/colorls/Makefile
P pkgsrc/misc/cowsay/Makefile
P pkgsrc/misc/dync/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kremotecontrol/Makefile
P pkgsrc/misc/libcdio/Makefile
P pkgsrc/misc/libkgeomap/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/lookup/Makefile
P pkgsrc/misc/molden/Makefile
P pkgsrc/misc/pinfo/Makefile
P pkgsrc/misc/ttyrec/Makefile
P pkgsrc/misc/vera/Makefile
P pkgsrc/misc/vttest/Makefile
P pkgsrc/mk/compiler/sunpro.mk
P pkgsrc/mk/defaults/mk.conf
P pkgsrc/multimedia/flashplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-good/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-libav/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins1-ugly/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libassetml/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libflash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libvdpau/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ming/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/phonon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon-backend-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/php-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l2/Makefile
P pkgsrc/net/6tunnel/Makefile
P pkgsrc/net/ORBit/Makefile
P pkgsrc/net/aget/Makefile
P pkgsrc/net/bind96/Makefile
P pkgsrc/net/bind97/Makefile
P pkgsrc/net/bind98/Makefile
P pkgsrc/net/bind99/Makefile
P pkgsrc/net/cdpd/Makefile
P pkgsrc/net/ether2dns/Makefile
P pkgsrc/net/flow-tools/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gofish/Makefile
P pkgsrc/net/gst-plugins0.10-libnice/Makefile
P pkgsrc/net/icsi-finger/Makefile
P pkgsrc/net/ipgrab/Makefile
P pkgsrc/net/irrd/options.mk
P pkgsrc/net/libIDL/Makefile
P pkgsrc/net/libfetch/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libquvi/Makefile
P pkgsrc/net/mouse-pppoe/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-mysql/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/netatalk/Makefile
P pkgsrc/net/netbsd-iscsi-initiator/Makefile
P pkgsrc/net/netbsd-iscsi-target/Makefile
P pkgsrc/net/nidentd/Makefile
P pkgsrc/net/omniORB/Makefile
P pkgsrc/net/openslp/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd/Makefile
P pkgsrc/net/py-smb/Makefile
P pkgsrc/net/quagga/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/remmina-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/tsocks/Makefile
P pkgsrc/net/upclient/Makefile
P pkgsrc/net/uucp/Makefile
P pkgsrc/net/wol/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/Makefile
P pkgsrc/net/yafc/Makefile
P pkgsrc/net/ytalk/Makefile
P pkgsrc/news/suck/Makefile
P pkgsrc/parallel/gridscheduler/Makefile
P pkgsrc/parallel/mpi-ch/PLIST.mpd
P pkgsrc/pkgtools/compat_headers/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_p5up2date/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkgdepgraph/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/xpkgwedge/Makefile
P pkgsrc/print/a2ps/Makefile
P pkgsrc/print/adobeps-win/Makefile
P pkgsrc/print/cnprint/Makefile
P pkgsrc/print/dvipdfmx/Makefile
P pkgsrc/print/electrix/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vflib-lib/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex/PLIST
P pkgsrc/print/kbibtex/distinfo
cvs update: pkgsrc/print/kbibtex/patches/patch-src_gui_bibtex_bibtexfileview.h 
is no longer in the repository
cvs update: 
pkgsrc/print/kbibtex/patches/patch-src_gui_preferences_settingsabstractwidget.h 
is no longer in the repository
P pkgsrc/print/pdf2djvu/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-includes/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/qpdfview/Makefile
P pkgsrc/print/rlpr/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-bin/Makefile
P pkgsrc/print/tex-algorithms/Makefile
P pkgsrc/print/tex-beamer/Makefile
P pkgsrc/print/tex-kotex/Makefile
P pkgsrc/print/tex-kotex-dev/Makefile
P pkgsrc/print/tex-parskip/Makefile
P pkgsrc/print/tex-pkfix/Makefile
P pkgsrc/print/tex-shadethm/Makefile
P pkgsrc/print/tex-tpslifonts/Makefile
P pkgsrc/print/tex-xetex-def/Makefile
P pkgsrc/print/tex-xfor/Makefile
P pkgsrc/security/CSP/Makefile
P pkgsrc/security/EasyPG/Makefile
P pkgsrc/security/PAM/Makefile
P pkgsrc/security/chkrootkit/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-anonymous/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-crammd5/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-digestmd5/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-gssapi/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-ldapdb/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-login/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-ntlm/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-otp/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-plain/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-scram/Makefile
P pkgsrc/security/cy2-sql/Makefile
P pkgsrc/security/fragroute/Makefile
P pkgsrc/security/fsh/Makefile
P pkgsrc/security/gnu-crypto/Makefile
P pkgsrc/security/gpg2dot/Makefile
P pkgsrc/security/gss/Makefile
P pkgsrc/security/jessie/Makefile
P pkgsrc/security/rid/Makefile
P pkgsrc/security/sfs/Makefile
P pkgsrc/security/xml-security-c/Makefile
P pkgsrc/shells/bash-completion/Makefile
P pkgsrc/shells/esh/Makefile
P pkgsrc/shells/zsh/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ansible/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-wx-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero-nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/checkperms/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-python-common/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/dd_rescue/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dmassage/Makefile
P pkgsrc/sysutils/edbus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fatback/Makefile
P pkgsrc/sysutils/install-sh/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k4dirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k4dirstat/PLIST
P pkgsrc/sysutils/k4dirstat/distinfo
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/pv/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-directory-watcher/Makefile
P pkgsrc/sysutils/salt-docs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/sformat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/storage-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/stow/Makefile
P pkgsrc/sysutils/su2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tkcron/Makefile
P pkgsrc/sysutils/vcdimager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xbatt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xe-guest-utilities/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xenkernel33/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xenkernel41/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools33/Makefile
P pkgsrc/textproc/awf/Makefile
P pkgsrc/textproc/catdoc-tk/Makefile
P pkgsrc/textproc/chasen/Makefile
P pkgsrc/textproc/coccigrep/Makefile
P pkgsrc/textproc/eblook/Makefile
P pkgsrc/textproc/harmony/Makefile
P pkgsrc/textproc/hunspell-ar/Makefile
P pkgsrc/textproc/hunspell-sk_SK/Makefile
P pkgsrc/textproc/ja-grep/Makefile
P pkgsrc/textproc/ja-sed/Makefile
P pkgsrc/textproc/ndtpd/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Biblio-EndnoteStyle/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-String-Truncate/Makefile
P pkgsrc/textproc/pear-File_Find/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-cssselect/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-expat/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-libxml2/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/regxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-coderay/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-mab/Makefile
P pkgsrc/textproc/shared-desktop-ontologies/Makefile
P pkgsrc/textproc/xhtmldiff/Makefile
P pkgsrc/time/asclock/Makefile
P pkgsrc/time/cardboard-schedule/Makefile
P pkgsrc/time/devtodo/Makefile
P pkgsrc/time/etm/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Template-Plugin-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/xalarm/Makefile
P pkgsrc/time/zonetab/Makefile
P pkgsrc/wm/bsetroot/Makefile
P pkgsrc/wm/ethemes/Makefile
P pkgsrc/wm/wmthemes/Makefile
P pkgsrc/www/adzap/Makefile
P pkgsrc/www/ap-rivet/Makefile
P pkgsrc/www/ap-ssl/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/clearsilver/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/contao/Makefile.common
P pkgsrc/www/contao211/distinfo
P pkgsrc/www/drupal7/Makefile
P pkgsrc/www/drupal7/PLIST
U pkgsrc/www/drupal7/distinfo
P pkgsrc/www/emacs-w3m/Makefile
P pkgsrc/www/fengoffice/Makefile
P pkgsrc/www/fengoffice/PLIST
P pkgsrc/www/fengoffice/distinfo
P pkgsrc/www/mini_httpd/Makefile
P pkgsrc/www/opera/Makefile
P pkgsrc/www/opera/PLIST
U pkgsrc/www/opera/distinfo
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Server-Simple-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Plugin-Subst/Makefile
P pkgsrc/www/php-phrasea2/Makefile
P pkgsrc/www/phraseanet/Makefile.common
P pkgsrc/www/py-clearsilver/Makefile
P pkgsrc/www/py-django-mezzanine-filebrowser/Makefile
P pkgsrc/www/py-jonpy/Makefile
P pkgsrc/www/py-nevow/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-innate/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-jquery-rails/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-sass/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-staticmatic/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-webrobots/Makefile
P pkgsrc/www/swiggle/Makefile
P pkgsrc/www/thoth-delicious/Makefile
P pkgsrc/www/w3/Makefile
P pkgsrc/www/w3m-img/Makefile
P pkgsrc/www/wdg-validate/Makefile
P pkgsrc/x11/bigreqsproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/dri2proto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/evieext/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/fltk13/Makefile
P pkgsrc/x11/fontcacheproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/fontsproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/glproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/grandr_applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/kbproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-ar/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-ar/distinfo
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-bg/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-bg/distinfo
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-bs/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-bs/distinfo
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-ca/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-ca/distinfo
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-cat/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-cat/distinfo
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-cs/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-cs/distinfo
P pkgsrc/x11/kde4-l10n-da/PLIST
U pkgsrc/x11/kde4-l10n-da/distinfo
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/libXi/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxkbui/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-graphics/Makefile
P pkgsrc/x11/openmotif/Makefile
P pkgsrc/x11/py-Tk/Makefile
P pkgsrc/x11/py-kiwi/Makefile
P pkgsrc/x11/recordproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/resourceproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/rxvt-unicode/Makefile
P pkgsrc/x11/scrnsaverproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/trapproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/videoproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK26-contrib/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28-contrib/Makefile
P pkgsrc/x11/wxhaskell/Makefile
P pkgsrc/x11/xbitmaps/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xcmiscproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xearth/Makefile
P pkgsrc/x11/xf86bigfontproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xf86dgaproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xf86driproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xf86miscproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xf86vidmodeproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xineramaproto/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xmindpath/Makefile
P pkgsrc/x11/xorg-cf-files/Makefile
P pkgsrc/x11/xproxymanagementprotocol/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xscreensaver-demo/Makefile
P pkgsrc/x11/xvidtune/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2013Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2013Q1):
U pkgsrc/audio/padevchooser/Makefile
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2013Q1
P pkgsrc/net/netatalk/Makefile
P pkgsrc/www/opera/Makefile
P pkgsrc/www/opera/PLIST
U pkgsrc/www/opera/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index