tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
P pkgsrc/archivers/ark/Makefile
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/archivers/ocaml-bz2/Makefile
P pkgsrc/archivers/ocaml-zip/Makefile
P pkgsrc/archivers/xz/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL_mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/albumplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok-kde3/Makefile
P pkgsrc/audio/ario/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/Makefile
P pkgsrc/audio/audacious/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/audacious-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/audacity/Makefile
P pkgsrc/audio/aumix-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/bmp-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-mac/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-musepack/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-scrobbler/Makefile
P pkgsrc/audio/bmpx/Makefile
P pkgsrc/audio/bsl/Makefile
P pkgsrc/audio/buzztard/Makefile
P pkgsrc/audio/easytag/Makefile
P pkgsrc/audio/exaile/Makefile
P pkgsrc/audio/gbemol/Makefile
P pkgsrc/audio/gimmix/Makefile
P pkgsrc/audio/gkrellm-volume/Makefile
P pkgsrc/audio/glurp/Makefile
P pkgsrc/audio/gmp3info/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/gmpc-albumview/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lastfm/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lyrics/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-lyricwiki/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-magnatune/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-mdcover/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc-tagedit/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-vfs-cdda/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/gtick/Makefile
P pkgsrc/audio/gtkpod/Makefile
P pkgsrc/audio/hydrogen/Makefile
P pkgsrc/audio/jack-rack/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/Makefile
P pkgsrc/audio/libcanberra/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/libgpod/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/liblastfm/Makefile
P pkgsrc/audio/liblastfm/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/libvisual-bmp/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/Makefile
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3diags/Makefile
P pkgsrc/audio/mp3splt-gtk/Makefile
P pkgsrc/audio/muse/Makefile
P pkgsrc/audio/padevchooser/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/paprefs/Makefile
P pkgsrc/audio/pavucontrol/Makefile
P pkgsrc/audio/pavumeter/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/Makefile
P pkgsrc/audio/py-musique/Makefile
P pkgsrc/audio/qjackctl/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/sfxr/Makefile
P pkgsrc/audio/snd/Makefile
P pkgsrc/audio/solfege/Makefile
P pkgsrc/audio/sonata/Makefile
P pkgsrc/audio/sound-juicer/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/Makefile
P pkgsrc/audio/streamtuner/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/sweep/Makefile
P pkgsrc/audio/terminatorx/Makefile
P pkgsrc/audio/timidity/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-mixer/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/Makefile
P pkgsrc/audio/xfce4-xmms-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/biology/chemtool/Makefile
P pkgsrc/biology/gnome-chemistry-utils/Makefile
P pkgsrc/biology/openbabel/Makefile
P pkgsrc/cad/MyHDL-gplcver/Makefile
P pkgsrc/cad/MyHDL-iverilog/Makefile
P pkgsrc/cad/adms/Makefile
P pkgsrc/cad/atlc/Makefile
P pkgsrc/cad/boolean/Makefile
P pkgsrc/cad/cascade/Makefile
P pkgsrc/cad/cgi-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/covered/Makefile
P pkgsrc/cad/covered-current/Makefile
P pkgsrc/cad/dinotrace/Makefile
P pkgsrc/cad/dinotrace-mode/Makefile
P pkgsrc/cad/eagle/Makefile
P pkgsrc/cad/electric/Makefile
P pkgsrc/cad/fastcap/Makefile
P pkgsrc/cad/fasthenry/Makefile
P pkgsrc/cad/felt/Makefile
P pkgsrc/cad/freehdl/Makefile
P pkgsrc/cad/gdsreader/Makefile
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/cad/gerbv/Makefile
P pkgsrc/cad/gnetman/Makefile
P pkgsrc/cad/gnucap/Makefile
P pkgsrc/cad/gplcver/Makefile
P pkgsrc/cad/gsmc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtk1-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtk2-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/gtkwave/Makefile
P pkgsrc/cad/gwave/Makefile
P pkgsrc/cad/librecad/Makefile
P pkgsrc/cad/libwcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/magic/Makefile
P pkgsrc/cad/mcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/mex-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/mpac/Makefile
P pkgsrc/cad/nelma/Makefile
P pkgsrc/cad/ng-spice/Makefile
P pkgsrc/cad/ntesla/Makefile
P pkgsrc/cad/oct-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/openscad/Makefile
P pkgsrc/cad/pcb/Makefile
P pkgsrc/cad/py-MyHDL/Makefile
P pkgsrc/cad/py-simpy/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad-manual-de/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad-manual-en/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/Makefile
P pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/Makefile
P pkgsrc/cad/sci-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/spice/Makefile
P pkgsrc/cad/spiceprm/Makefile
P pkgsrc/cad/stdio-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/tkgate/Makefile
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/Makefile
P pkgsrc/cad/transcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog-current/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog-mode/Makefile
P pkgsrc/cad/vipec/Makefile
P pkgsrc/cad/wcalc-docs/Makefile
P pkgsrc/cad/xchiplogo/Makefile
P pkgsrc/cad/xcircuit/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/Makefile
P pkgsrc/chat/empathy/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/finch/Makefile
P pkgsrc/chat/gajim/Makefile
P pkgsrc/chat/gg2/Makefile
P pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile
P pkgsrc/chat/gossip/Makefile
P pkgsrc/chat/konversation/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/Makefile
P pkgsrc/chat/libpurple/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/msn-pecan/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/pidgin-facebookchat/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-latex/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-libnotify/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-sametime/Makefile
P pkgsrc/chat/pidgin-silc/Makefile
P pkgsrc/chat/psi/Makefile
P pkgsrc/chat/spectrum/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-farsight/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-farsight/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/Makefile
P pkgsrc/chat/telepathy-mission-control/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/xchat/Makefile
P pkgsrc/chat/xchat-systray-integration/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk10/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk18/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk18/distinfo
P pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-aq
P pkgsrc/comms/asterisk18/patches/patch-ay
P pkgsrc/comms/efax-gtk/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/jpilot/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/jpilot-syncmal/Makefile
P pkgsrc/comms/multisync-gui/Makefile
P pkgsrc/converters/bibtex2html/Makefile
P pkgsrc/converters/tex2rtf/Makefile
P pkgsrc/databases/geneweb/Makefile
P pkgsrc/databases/gourmet/Makefile
P pkgsrc/databases/gq/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps3/Makefile
P pkgsrc/databases/gtkdbfeditor/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mergeant/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql-workbench/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/ocaml-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-RRD-Simple/Makefile
P pkgsrc/databases/pgadmin3/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/Makefile
P pkgsrc/databases/rrdtool/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/ruby-rrdtool/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf-ui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/at-spi2-atk/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi2-atk/PLIST
U pkgsrc/devel/at-spi2-atk/distinfo
P pkgsrc/devel/at-spi2-atk/patches/patch-atk-adaptor_Makefile.in
P pkgsrc/devel/at-spi2-core/Makefile
P pkgsrc/devel/at-spi2-core/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/at-spi2-core/distinfo
P pkgsrc/devel/atk/Makefile
P pkgsrc/devel/atk/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/atk/distinfo
P pkgsrc/devel/automoc4/Makefile
P pkgsrc/devel/blib/Makefile
P pkgsrc/devel/blib/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boa-constructor/Makefile
P pkgsrc/devel/coccinelle/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/Makefile
P pkgsrc/devel/compizconfig-backend-gconf/Makefile
P pkgsrc/devel/cppcheck/Makefile
P pkgsrc/devel/cutter/Makefile
P pkgsrc/devel/dconf-editor/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/distccmon-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/equeue/Makefile
P pkgsrc/devel/eric4/Makefile
P pkgsrc/devel/ethos/Makefile
P pkgsrc/devel/ethos/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/PLIST
U pkgsrc/devel/frama-c/distinfo
P pkgsrc/devel/gconfmm/Makefile
P pkgsrc/devel/gconfmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/geany/Makefile
P pkgsrc/devel/glade/Makefile
P pkgsrc/devel/glade3/Makefile
P pkgsrc/devel/glade3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gmtk/Makefile
P pkgsrc/devel/gmtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnome-build/Makefile
P pkgsrc/devel/gnome-build/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gps/Makefile
P pkgsrc/devel/gst-plugins0.10-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/js_of_ocaml/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevelop4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdevplatform/Makefile
P pkgsrc/devel/kdiff3/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libcompizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/Makefile
P pkgsrc/devel/libdbusmenu-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglade/Makefile
P pkgsrc/devel/libglade/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libglademm/Makefile
P pkgsrc/devel/libglademm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomemm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomemm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeui/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgweather/Makefile
P pkgsrc/devel/libgweather/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libpeas/Makefile
P pkgsrc/devel/libpeas/PLIST
P pkgsrc/devel/libpeas/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libpeas/distinfo
P pkgsrc/devel/libsexy/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexy/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsexymm/Makefile
P pkgsrc/devel/libsexymm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libsigc++/Makefile
P pkgsrc/devel/libsigc++/PLIST
U pkgsrc/devel/libsigc++/distinfo
P pkgsrc/devel/libthai/Makefile
U pkgsrc/devel/libthai/distinfo
P pkgsrc/devel/libusb1/Makefile
P pkgsrc/devel/libusb1/distinfo
U pkgsrc/devel/libusb1/patches/patch-configure
U pkgsrc/devel/libusb1/patches/patch-configure.ac
U pkgsrc/devel/libusb1/patches/patch-libusb_os_openbsd__usb.c
P pkgsrc/devel/libview/Makefile
P pkgsrc/devel/libview/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libwnck/Makefile
P pkgsrc/devel/libwnck/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/menhir/Makefile
P pkgsrc/devel/menhir/PLIST
U pkgsrc/devel/menhir/distinfo
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/monodevelop-database/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-viz/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-deriving-ocsigen/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-findlib/PLIST
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-react/Makefile
P pkgsrc/devel/omake/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gnome2/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Gtk2-GladeXML/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Mouse/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Mouse/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Wx-Perl-DataWalker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
P pkgsrc/devel/pango/PLIST
P pkgsrc/devel/pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/pango/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/pango/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/pango/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/pangomm/Makefile
P pkgsrc/devel/pangomm/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/pcre-ocaml/Makefile
P pkgsrc/devel/py-at-spi2/Makefile
P pkgsrc/devel/py-at-spi2/PLIST
U pkgsrc/devel/py-at-spi2/distinfo
P pkgsrc/devel/py-compizconfig/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gobject3/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gobject3/PLIST
P pkgsrc/devel/py-gobject3/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/py-gobject3/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/py-gobject3/patches/patch-gi_pygi-argument.c is no 
longer in the repository
P pkgsrc/devel/qconf/Makefile
P pkgsrc/devel/qjson/Makefile
P pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/Makefile
P pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/rapidsvn/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-pango/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/scintilla/Makefile
P pkgsrc/devel/scintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/swt/Makefile
P pkgsrc/devel/valgrind/Makefile
P pkgsrc/devel/valide/Makefile
P pkgsrc/devel/xfce4-dev-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/xfconf/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xulrunner10/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner10/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/xulrunner192/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner192/buildlink3.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2012
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
P pkgsrc/editors/TeXmacs-devel/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/beaver/Makefile
P pkgsrc/editors/conglomerate/Makefile
P pkgsrc/editors/dasher/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs-snapshot/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs22/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs24/Makefile
P pkgsrc/editors/gconf-editor/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/buildlink3.mk
P pkgsrc/editors/gedit-python/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit3/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit3-spell/Makefile
P pkgsrc/editors/ghex/Makefile
P pkgsrc/editors/gice/Makefile
P pkgsrc/editors/gobby/Makefile
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/gummi/Makefile
P pkgsrc/editors/kate/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/leafpad/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx/Makefile
P pkgsrc/editors/medit/Makefile
P pkgsrc/editors/mlview/Makefile
P pkgsrc/editors/notecase/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Padre/Makefile
P pkgsrc/editors/p5-Wx-Scintilla/Makefile
P pkgsrc/editors/poedit/Makefile
P pkgsrc/editors/qgoogletranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/scite/Makefile
P pkgsrc/editors/tea/Makefile
P pkgsrc/editors/texmaker/Makefile
P pkgsrc/editors/texworks/Makefile
P pkgsrc/editors/tomboy/Makefile
P pkgsrc/editors/vim-gtk2/Makefile
P pkgsrc/editors/xfce4-mousepad/Makefile
P pkgsrc/editors/xournal/Makefile
P pkgsrc/emulators/blinkensim/Makefile
P pkgsrc/emulators/bochs/Makefile
P pkgsrc/emulators/e-uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/fuse/Makefile
P pkgsrc/emulators/gambatte/Makefile
P pkgsrc/emulators/gens/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/buildlink3.mk
P pkgsrc/emulators/gpsim-oscilloscope/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-ptyusart/Makefile
P pkgsrc/emulators/mame/Makefile
P pkgsrc/emulators/mess/Makefile
P pkgsrc/emulators/nestopia/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x-gtk/Makefile
P pkgsrc/emulators/tme/Makefile
P pkgsrc/emulators/uae/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/xnp2/Makefile
P pkgsrc/emulators/yabause/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-pod/Makefile
P pkgsrc/finance/gkrellm-stock/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/fntsample/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontforge/Makefile
P pkgsrc/fonts/gbdfed/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/buildlink3.mk
U pkgsrc/fonts/harfbuzz/DESCR
U pkgsrc/fonts/harfbuzz/Makefile
U pkgsrc/fonts/harfbuzz/PLIST
U pkgsrc/fonts/harfbuzz/PLIST.Darwin
U pkgsrc/fonts/harfbuzz/buildlink3.mk
U pkgsrc/fonts/harfbuzz/distinfo
U pkgsrc/fonts/harfbuzz/patches/patch-util_options.cc
P pkgsrc/games/atomix/Makefile
P pkgsrc/games/blinken/Makefile
P pkgsrc/games/bluemoon/Makefile
P pkgsrc/games/ccgo/Makefile
P pkgsrc/games/crack-attack/Makefile
P pkgsrc/games/crossfire-client-gtk2/Makefile
P pkgsrc/games/dopewars/Makefile
P pkgsrc/games/eboard/Makefile
P pkgsrc/games/flightgear/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-client/Makefile
P pkgsrc/games/frozen-bubble/Makefile
P pkgsrc/games/gamazons/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
U pkgsrc/games/gbrainy/distinfo
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/genecys-client/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-games/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-mastermind/Makefile
P pkgsrc/games/grhino/Makefile
P pkgsrc/games/gtetrinet/Makefile
P pkgsrc/games/gtkballs/Makefile
P pkgsrc/games/gtklevel9/Makefile
P pkgsrc/games/gtkmagnetic/Makefile
P pkgsrc/games/gturing/Makefile
P pkgsrc/games/holtz/Makefile
P pkgsrc/games/kanagram/Makefile
P pkgsrc/games/kanatest/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames4/Makefile
P pkgsrc/games/kdetoys4/Makefile
P pkgsrc/games/khangman/Makefile
P pkgsrc/games/kye/Makefile
P pkgsrc/games/pioneers/Makefile
P pkgsrc/games/pokerth/Makefile
P pkgsrc/games/puzzles/Makefile
P pkgsrc/games/pytraffic/Makefile
P pkgsrc/games/quarry/Makefile
P pkgsrc/games/rftg/Makefile
P pkgsrc/games/scummvm-tools/Makefile
P pkgsrc/games/simgear/Makefile
P pkgsrc/games/sirius/Makefile
P pkgsrc/games/teg/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/wxhugo/Makefile
P pkgsrc/games/xcowsay/Makefile
P pkgsrc/geography/emerillon/Makefile
P pkgsrc/geography/geoclue/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain04/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain04/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain06/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain06/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/libchamplain08/Makefile
P pkgsrc/geography/libchamplain08/buildlink3.mk
P pkgsrc/geography/merkaartor/Makefile
P pkgsrc/geography/qgis/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartegt/Makefile
P pkgsrc/geography/qlandkartem/Makefile
P pkgsrc/geography/viking/Makefile
P pkgsrc/graphics/aqsis/Makefile
P pkgsrc/graphics/blinkenthemes/Makefile
P pkgsrc/graphics/blinkentools/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/cairo/distinfo
P pkgsrc/graphics/cairo-gobject/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/cheese/Makefile
P pkgsrc/graphics/cinepaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-box2d/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-cairo/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-mx/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-mx/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter-qt/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/clutter08-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter08-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/comix/Makefile
P pkgsrc/graphics/darktable/Makefile
P pkgsrc/graphics/denemo/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia/Makefile
P pkgsrc/graphics/dia-python/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/djview4/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/eog-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog-plugins-map/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog3/Makefile
P pkgsrc/graphics/evas-svg/Makefile
P pkgsrc/graphics/extrema/Makefile
P pkgsrc/graphics/f-spot/Makefile
P pkgsrc/graphics/fotoxx/Makefile
P pkgsrc/graphics/frameworks/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2/Makefile
U pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2/Makefile.version
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2-jasper/Makefile
P pkgsrc/graphics/gdk-pixbuf2-xlib/Makefile
P pkgsrc/graphics/geeqie/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gegl/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gfract/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimmage/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gimp-color-manager/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-exif-browser/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-fix-ca/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-liquid-rescale/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-rawphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-resynthesizer/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp2-wideangle/Makefile
P pkgsrc/graphics/giram/Makefile
P pkgsrc/graphics/gliv/Makefile
P pkgsrc/graphics/gmngview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnome-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/goocanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/gpicview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview-devel/Makefile
P pkgsrc/graphics/graphviz/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb3/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkam/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/gtkglext/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gtkimageview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/hugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/kamera/Makefile
P pkgsrc/graphics/kcolorchooser/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-mobipocket/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-strigi-analyzer/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics-thumbnailers/Makefile
P pkgsrc/graphics/kgamma/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kolourpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/koverartist/Makefile
P pkgsrc/graphics/kruler/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksaneplugin/Makefile
P pkgsrc/graphics/ksnapshot/Makefile
P pkgsrc/graphics/libexif-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/libexif-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgnomecanvasmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkexiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkface/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkface/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libkipi/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkipi/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libksane/Makefile
P pkgsrc/graphics/libksane/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/librsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/libscigraphica/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/nvtv/Makefile
P pkgsrc/graphics/opencv/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/Makefile
P pkgsrc/graphics/osg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-Gnome2-Canvas/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/p5-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-clutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/py-clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-gtkglext/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib-gtk2/Makefile
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/Makefile
P pkgsrc/graphics/qimageblitz/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/qiv/Makefile
P pkgsrc/graphics/qiviewer/Makefile
P pkgsrc/graphics/ristretto/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-core/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnome2-rsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/sane-frontends/Makefile
P pkgsrc/graphics/scidavis/Makefile
P pkgsrc/graphics/scigraphica/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell/Makefile
P pkgsrc/graphics/shotwell-gtk3/Makefile
P pkgsrc/graphics/svgpart/Makefile
P pkgsrc/graphics/tuxpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/ucview/Makefile
P pkgsrc/graphics/unicap/Makefile
P pkgsrc/graphics/veusz/Makefile
P pkgsrc/graphics/viewnior/Makefile
P pkgsrc/graphics/wxsvg/Makefile
P pkgsrc/graphics/wxsvg/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/xfce4-icon-theme/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/xsane/Makefile
P pkgsrc/graphics/xzgv/Makefile
P pkgsrc/graphics/zphoto/Makefile
P pkgsrc/ham/gmfsk/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-examples/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-radio-astronomy/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/Makefile
P pkgsrc/ham/gnuradio-wxgui/buildlink3.mk
P pkgsrc/ham/gpredict/Makefile
P pkgsrc/ham/grig/Makefile
P pkgsrc/ham/xdx/Makefile
P pkgsrc/ham/xlog/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/gcin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/gtk-im-libthai/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-handwrite/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-qt/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-t9/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ibus-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/im-ja/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/input-pad/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/kasumi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kimera/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kimera-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/nabi/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/novel-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/py-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/scim-anthy/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-array/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-canna/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-ccinput/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-chewing/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-fcitx/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-hangul/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-input-pad/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-m17n/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-pinyin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-prime/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-python/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-sinhala/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-skk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tables/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-thai/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-tomoe/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/scim-unikey/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/tomoe-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/inputmethod/uim/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/uim-tomoe-gtk/Makefile
P pkgsrc/lang/basic256/Makefile
P pkgsrc/lang/boomerang/Makefile
P pkgsrc/lang/camlp5/Makefile
P pkgsrc/lang/camlp5/PLIST
P pkgsrc/lang/camlp5/PLIST.opt
P pkgsrc/lang/camlp5/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/camlp5/distinfo
P pkgsrc/lang/classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/lang/clisp/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/kaffe-x11/Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/Makefile
P pkgsrc/lang/ocaml/Makefile.common
P pkgsrc/lang/ocaml/PLIST
P pkgsrc/lang/ocaml/PLIST.natdynlink
P pkgsrc/lang/ocaml/PLIST.opt
P pkgsrc/lang/ocaml/PLIST.stub
P pkgsrc/lang/ocaml/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/ocaml/distinfo
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-asmcomp_power_emit.mlp
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-asmrun_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-asmrun_power-bsd.S
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-asmrun_signals_osdep.h
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-at is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-au is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-av is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-aw is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-ax is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-ay is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-az is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bb is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bc is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bd is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-be is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bf is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bg is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bh is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bi is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bp is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bq is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-br is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bs is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bt is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bu is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bv is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bw is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bx is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-bytecomp_bytelink.ml
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-byterun_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-camlp4_man_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-configure
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-debugger_Makefile.shared
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-man_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-ocamldoc_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_Makefile.shared
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_dynlink_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_browser_Makefile.shared
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_camltk_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_compiler_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_frx_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_jpf_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_labltk_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_lib_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_labltk_support_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_systhreads_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-otherlibs_threads_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-stdlib_Makefile
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-stdlib_Makefile.shared
U pkgsrc/lang/ocaml/patches/patch-tools_Makefile.shared
P pkgsrc/lang/ocamlduce/Makefile
P pkgsrc/lang/pict/Makefile
P pkgsrc/lang/polyml/Makefile
P pkgsrc/lang/polyml/distinfo
P pkgsrc/lang/racket/Makefile
P pkgsrc/lang/sablevm-classpath-gui/Makefile
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/mail/GNUMail/Makefile
P pkgsrc/mail/OSBF-lua/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/Makefile
P pkgsrc/mail/YoSucker/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/Makefile
P pkgsrc/mail/akonadi/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/alpine/Makefile
P pkgsrc/mail/amavis-perl/Makefile
P pkgsrc/mail/amavisd-new/Makefile
P pkgsrc/mail/anomy-sanitizer/Makefile
P pkgsrc/mail/archivemail/Makefile
P pkgsrc/mail/autorespond/Makefile
P pkgsrc/mail/avenger/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa/Makefile
P pkgsrc/mail/bbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/bmf/Makefile
P pkgsrc/mail/bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/bulk_mailer/Makefile
P pkgsrc/mail/clamsmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-archive/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attachwarner/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-attremover/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-cachesaver/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-dillo-viewer/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-fetchinfo/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-mailmbox/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-rssyl/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-smime/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-spamreport/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-synce/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-trayicon/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail-vcalendar/Makefile
P pkgsrc/mail/clawsker/Makefile
P pkgsrc/mail/cone/Makefile
P pkgsrc/mail/coolmail/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-analog/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-maildir/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile
P pkgsrc/mail/cucipop/Makefile
P pkgsrc/mail/cue/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd23/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd24/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/Makefile
P pkgsrc/mail/dcc/Makefile
P pkgsrc/mail/deliver/Makefile
P pkgsrc/mail/demime/Makefile
P pkgsrc/mail/distribute/Makefile
P pkgsrc/mail/dk-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/dot-forward/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2-pigeonhole/Makefile
P pkgsrc/mail/drac/Makefile
P pkgsrc/mail/dspam/Makefile
P pkgsrc/mail/elm/Makefile
P pkgsrc/mail/elm-me/Makefile
P pkgsrc/mail/elmo/Makefile
P pkgsrc/mail/enma/Makefile
P pkgsrc/mail/esmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/etach/Makefile
P pkgsrc/mail/etpan/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-sharp/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/exim-html/Makefile
P pkgsrc/mail/exim3/Makefile
P pkgsrc/mail/exmh/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm-idx/Makefile
P pkgsrc/mail/faces/Makefile
P pkgsrc/mail/fastforward/Makefile
P pkgsrc/mail/fdm/Makefile
P pkgsrc/mail/fetchmail/Makefile
P pkgsrc/mail/fetchmailconf/Makefile
P pkgsrc/mail/fetchyahoo/Makefile
P pkgsrc/mail/fix-mime-charset/Makefile
P pkgsrc/mail/fml/Makefile
P pkgsrc/mail/fml4/Makefile
P pkgsrc/mail/freepops/Makefile
P pkgsrc/mail/fromto/Makefile
P pkgsrc/mail/getmail/Makefile
P pkgsrc/mail/gld/Makefile
P pkgsrc/mail/gmime/Makefile
P pkgsrc/mail/gmime24/Makefile
P pkgsrc/mail/gnus/Makefile
P pkgsrc/mail/greetdelay/Makefile
P pkgsrc/mail/grepmail/Makefile
P pkgsrc/mail/heirloom-mailx/Makefile
P pkgsrc/mail/hypermail/Makefile
P pkgsrc/mail/ifile/Makefile
P pkgsrc/mail/ifile-procmail/Makefile
P pkgsrc/mail/im/Makefile
P pkgsrc/mail/imap-uw/Makefile
P pkgsrc/mail/imap-uw-utils/Makefile
P pkgsrc/mail/imapfilter/Makefile
P pkgsrc/mail/imapproxy/Makefile
P pkgsrc/mail/imapsync/Makefile
P pkgsrc/mail/incm/Makefile
P pkgsrc/mail/isync/Makefile
P pkgsrc/mail/jchkmail/Makefile
P pkgsrc/mail/kbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/libesmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/libetpan/Makefile
P pkgsrc/mail/libmilter/Makefile
P pkgsrc/mail/libsieve/Makefile
P pkgsrc/mail/libspf-alt/Makefile
P pkgsrc/mail/libspf2/Makefile
P pkgsrc/mail/libsylph/Makefile
P pkgsrc/mail/libytnef/Makefile
P pkgsrc/mail/mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/mailagent/Makefile
P pkgsrc/mail/mailcrypt/Makefile
P pkgsrc/mail/maildrop/Makefile
P pkgsrc/mail/mailfront/Makefile
P pkgsrc/mail/mailgraph/Makefile
P pkgsrc/mail/mailhops/Makefile
P pkgsrc/mail/mailserv/Makefile
P pkgsrc/mail/mailsync/Makefile
P pkgsrc/mail/mailwrapper/Makefile
P pkgsrc/mail/mairix/Makefile
P pkgsrc/mail/mb2md/Makefile
P pkgsrc/mail/mdfrm/Makefile
P pkgsrc/mail/mess822/Makefile
P pkgsrc/mail/metamail/Makefile
P pkgsrc/mail/mew/Makefile
P pkgsrc/mail/mhonarc/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-manager/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-regex/Makefile
P pkgsrc/mail/mime-construct/Makefile
P pkgsrc/mail/mimedefang/Makefile
P pkgsrc/mail/mini_sendmail/Makefile.common
P pkgsrc/mail/mpop/Makefile
P pkgsrc/mail/msmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/mush/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt-devel/Makefile
P pkgsrc/mail/netbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/newmail/Makefile
P pkgsrc/mail/newspipe/Makefile
P pkgsrc/mail/nmh/Makefile
P pkgsrc/mail/oe2mbx/Makefile
P pkgsrc/mail/offlineimap/Makefile
P pkgsrc/mail/opendkim/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-App-Siesh/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Catalyst-View-Email/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Abstract/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Address/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Date/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Date-Format/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Find/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Folder/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-FolderType/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-LocalDelivery/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Attachment-Stripper/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-ContentType/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME-Encodings/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-MessageID/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Reply/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Send/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Sender/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Simple/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Stuff/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Valid/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Email-Valid-Loose/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-GMail-IMAPD/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Admin/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-IMAP-Client/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Charset/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-EncWords/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Lite-HTML/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-Types/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MIME-tools/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Alias/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Audit/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Box/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ClamAV/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-DKIM/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-IMAPClient/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-ListDetector/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Mbox-MessageParser/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Milter/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-RFC822-Address/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SPF/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SPF-Query/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-SRS/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sender/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sender-Easy/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Webmail-Gmail/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MailTools/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-LMTP/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-ManageSieve/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-SMTP-SSL/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-SMTP_auth/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Net-validMX/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-AccessDB/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-Sendmail-PMilter/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-URI-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-User-Identity/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-razor-agents/Makefile
P pkgsrc/mail/pear-Auth_SASL/Makefile
P pkgsrc/mail/pear-Mail/Makefile
P pkgsrc/mail/pear-Mail_Mime/Makefile
P pkgsrc/mail/pear-Mail_mimeDecode/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-bdb/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-gdbm/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-ldap/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-mysql/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-odbc/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition-postgresql/Makefile
P pkgsrc/mail/pfqueue/Makefile
P pkgsrc/mail/php-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/pine/Makefile
P pkgsrc/mail/pine-pgp-filters/Makefile
P pkgsrc/mail/policyd/Makefile
P pkgsrc/mail/policyd-weight/Makefile
P pkgsrc/mail/popa3d/Makefile
P pkgsrc/mail/poppassd/Makefile
P pkgsrc/mail/poppy/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/postgrey/Makefile
P pkgsrc/mail/prayer/Makefile
P pkgsrc/mail/proxsmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/pulsar/Makefile
P pkgsrc/mail/py-libgmail/Makefile
P pkgsrc/mail/py-sendmail-admin/Makefile
P pkgsrc/mail/pymsgauth/Makefile
P pkgsrc/mail/qcheck/Makefile
P pkgsrc/mail/qgreylist/Makefile
P pkgsrc/mail/qmHandle/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-conf/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-lint/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-run/Makefile
P pkgsrc/mail/qmailanalog/Makefile
P pkgsrc/mail/qmqtool/Makefile
P pkgsrc/mail/qpopper/Makefile
P pkgsrc/mail/qtools/Makefile
P pkgsrc/mail/queue-fix/Makefile
P pkgsrc/mail/queue-repair/Makefile
P pkgsrc/mail/quickml/Makefile
P pkgsrc/mail/rblcheck/Makefile
P pkgsrc/mail/re-alpine/Makefile
P pkgsrc/mail/ripmime/Makefile
P pkgsrc/mail/rmail-mime/Makefile
P pkgsrc/mail/roundcube/Makefile
P pkgsrc/mail/rss2email/Makefile
P pkgsrc/mail/safecat/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail-cidrexpand/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail-qtool/Makefile
P pkgsrc/mail/sendymail/Makefile
P pkgsrc/mail/serialmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sid-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/sigrot/Makefile
P pkgsrc/mail/sma/Makefile
P pkgsrc/mail/smtpfeed/Makefile
P pkgsrc/mail/solid-pop3d/Makefile
P pkgsrc/mail/spamass-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/spamd/Makefile
P pkgsrc/mail/spamdyke/Makefile
P pkgsrc/mail/spamprobe/Makefile
P pkgsrc/mail/sqlgrey/Makefile
P pkgsrc/mail/squirrelmail/Makefile
P pkgsrc/mail/squirrelmail-decode/Makefile
P pkgsrc/mail/squirrelmail-locales/Makefile
P pkgsrc/mail/sqwebmail/Makefile
P pkgsrc/mail/ssmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/sylpheed/Makefile
P pkgsrc/mail/t-prot/Makefile
P pkgsrc/mail/teapop/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird-l10n/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird10/Makefile
P pkgsrc/mail/thunderbird10-l10n/Makefile
P pkgsrc/mail/tmda/Makefile
P pkgsrc/mail/tnef/Makefile
P pkgsrc/mail/tnef2txt/Makefile
P pkgsrc/mail/up-imapproxy/Makefile
P pkgsrc/mail/vm/Makefile
P pkgsrc/mail/wl/Makefile
P pkgsrc/mail/wl-snapshot/Makefile
P pkgsrc/mail/wmbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/wmmail/Makefile
P pkgsrc/mail/xbiff/Makefile
P pkgsrc/mail/xbuffy/Makefile
P pkgsrc/mail/xfmail/Makefile
P pkgsrc/mail/xmailbox/Makefile
P pkgsrc/mail/xmailwatcher/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/Makefile
P pkgsrc/math/analitza/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/calcoo/Makefile
P pkgsrc/math/cantor/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/Makefile
P pkgsrc/math/cgal/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/euler/Makefile
P pkgsrc/math/extcalc/Makefile
P pkgsrc/math/fityk/Makefile
P pkgsrc/math/galculator/Makefile
P pkgsrc/math/gcalctool/Makefile
P pkgsrc/math/gcalctool-gtk3/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric110/Makefile
P pkgsrc/math/grpn/Makefile
P pkgsrc/math/gtklife/Makefile
P pkgsrc/math/kalgebra/Makefile
P pkgsrc/math/kcalc/Makefile
P pkgsrc/math/pspp/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-bases/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-currency/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-units/Makefile
P pkgsrc/math/scilab/Makefile
P pkgsrc/math/speedcrunch/Makefile
P pkgsrc/math/wxMaxima/Makefile
P pkgsrc/mbone/beacon/Makefile
P pkgsrc/mbone/common-mml/Makefile
P pkgsrc/mbone/dbeacon/Makefile
P pkgsrc/mbone/mdd/Makefile
P pkgsrc/mbone/mdp/Makefile
P pkgsrc/mbone/rat/Makefile
P pkgsrc/mbone/rtptools/Makefile
P pkgsrc/mbone/sapserver/Makefile
P pkgsrc/mbone/sdr/Makefile
P pkgsrc/mbone/vat/Makefile
P pkgsrc/mbone/vic/Makefile
P pkgsrc/mbone/vic-devel/Makefile
P pkgsrc/mbone/wbd/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/buildlink3.mk
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4-extras/Makefile
P pkgsrc/misc/9menu/Makefile
P pkgsrc/misc/Addresses/Makefile
P pkgsrc/misc/JBidwatcher/Makefile
P pkgsrc/misc/JMdict/Makefile
P pkgsrc/misc/ascii/Makefile
P pkgsrc/misc/asr-manpages/Makefile
P pkgsrc/misc/astrolog/Makefile
P pkgsrc/misc/attica/Makefile
P pkgsrc/misc/attica/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/autocue/Makefile
P pkgsrc/misc/basket/Makefile
P pkgsrc/misc/bbappconf/Makefile
P pkgsrc/misc/bbdb/Makefile
P pkgsrc/misc/bbweather/Makefile
P pkgsrc/misc/blccc/Makefile
P pkgsrc/misc/bottlerocket/Makefile
P pkgsrc/misc/brs/Makefile
P pkgsrc/misc/bsdiff/Makefile
P pkgsrc/misc/bsdstats/Makefile
P pkgsrc/misc/buffer/Makefile
P pkgsrc/misc/calibre/Makefile
P pkgsrc/misc/celestia/Makefile
P pkgsrc/misc/chipmunk/Makefile
P pkgsrc/misc/chord/Makefile
P pkgsrc/misc/cksfv/Makefile
P pkgsrc/misc/color-theme/Makefile
P pkgsrc/misc/colorblind/Makefile
P pkgsrc/misc/colorize/Makefile
P pkgsrc/misc/colorls/Makefile
P pkgsrc/misc/colortail/Makefile
P pkgsrc/misc/cowsay/Makefile
P pkgsrc/misc/cstream/Makefile
P pkgsrc/misc/cuecat/Makefile
P pkgsrc/misc/cuetools/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
P pkgsrc/misc/dgpsip/Makefile
P pkgsrc/misc/dialog/Makefile
P pkgsrc/misc/dirdiff/Makefile
P pkgsrc/misc/dnetc/Makefile
P pkgsrc/misc/dotfile/Makefile
P pkgsrc/misc/dpkg/Makefile
P pkgsrc/misc/dtach/Makefile
P pkgsrc/misc/dvorakng/Makefile
P pkgsrc/misc/dvtm/Makefile
P pkgsrc/misc/dync/Makefile
P pkgsrc/misc/easymenu/Makefile
P pkgsrc/misc/ec2-ami-tools/Makefile
P pkgsrc/misc/ec2-api-tools/Makefile
P pkgsrc/misc/edict/Makefile
P pkgsrc/misc/elizatalk/Makefile
P pkgsrc/misc/elscreen/Makefile
P pkgsrc/misc/emacs-wiki/Makefile
P pkgsrc/misc/epm/Makefile
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
P pkgsrc/misc/fbreader/Makefile
P pkgsrc/misc/fd/Makefile
P pkgsrc/misc/fep/Makefile
P pkgsrc/misc/figlet/Makefile
P pkgsrc/misc/figlet-fonts/Makefile
P pkgsrc/misc/firelib/Makefile
P pkgsrc/misc/gaupol/Makefile
P pkgsrc/misc/gelemental/Makefile
P pkgsrc/misc/getopt/Makefile
P pkgsrc/misc/git/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-flynn/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-launch/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-leds/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-moon/Makefile
P pkgsrc/misc/gkrellm-weather/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-devel-docs/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-user-docs/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.6/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.6/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/goffice0.8/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice0.8/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/gok/Makefile
P pkgsrc/misc/gone/Makefile
P pkgsrc/misc/gperiodic/Makefile
P pkgsrc/misc/granulate/Makefile
P pkgsrc/misc/gwaei/Makefile
P pkgsrc/misc/hanzim/Makefile
P pkgsrc/misc/howm/Makefile
P pkgsrc/misc/ibutton-pdkit/Makefile
P pkgsrc/misc/ipbt/Makefile
P pkgsrc/misc/iselect/Makefile
P pkgsrc/misc/ja-less/Makefile
P pkgsrc/misc/ja-man/Makefile
P pkgsrc/misc/jhd/Makefile
P pkgsrc/misc/jive/Makefile
P pkgsrc/misc/kaccessible/Makefile
P pkgsrc/misc/kalzium/Makefile
P pkgsrc/misc/kanjidic/Makefile
P pkgsrc/misc/kanjidic2/Makefile
P pkgsrc/misc/kanjipad/Makefile
P pkgsrc/misc/kbruch/Makefile
P pkgsrc/misc/kcharselect/Makefile
P pkgsrc/misc/kchm/Makefile
P pkgsrc/misc/kchmviewer/Makefile
P pkgsrc/misc/kde-wallpapers4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim-runtime4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepimlibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdeplasma-addons4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeutils3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdrill/Makefile
P pkgsrc/misc/kgeography/Makefile
P pkgsrc/misc/kig/Makefile
P pkgsrc/misc/kiten/Makefile
P pkgsrc/misc/klettres/Makefile
P pkgsrc/misc/kmag/Makefile
P pkgsrc/misc/kmousetool/Makefile
P pkgsrc/misc/kmouth/Makefile
P pkgsrc/misc/kodos/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-da/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-de/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-en_GB/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-es/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-et/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-fi/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-fr/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-l10n-pl/Makefile
P pkgsrc/misc/kp/Makefile
P pkgsrc/misc/kremotecontrol/Makefile
P pkgsrc/misc/kstars/Makefile
P pkgsrc/misc/ktouch/Makefile
P pkgsrc/misc/kturtle/Makefile
P pkgsrc/misc/kwordquiz/Makefile
P pkgsrc/misc/latin-words-bin/Makefile
P pkgsrc/misc/less/Makefile
P pkgsrc/misc/libcarddav/Makefile
P pkgsrc/misc/libcdio/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdeedu/Makefile
P pkgsrc/misc/libkdeedu/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkgeomap/Makefile
P pkgsrc/misc/libkgeomap/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/Makefile
P pkgsrc/misc/libkvkontakte/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/libquantum/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice/Makefile
P pkgsrc/misc/libreoffice3-bin/Makefile
P pkgsrc/misc/libutf/Makefile
P pkgsrc/misc/lile/Makefile
P pkgsrc/misc/linux-words/Makefile
P pkgsrc/misc/loco/Makefile
P pkgsrc/misc/logsurfer/Makefile
P pkgsrc/misc/lookup/Makefile
P pkgsrc/misc/lv/Makefile
P pkgsrc/misc/m17n-contrib/Makefile
P pkgsrc/misc/m17n-db/Makefile
P pkgsrc/misc/m17n-docs/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/Makefile
P pkgsrc/misc/marble/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/mirmon/Makefile
P pkgsrc/misc/mkcue/Makefile
P pkgsrc/misc/mmv/Makefile
P pkgsrc/misc/mnemosyne/Makefile
P pkgsrc/misc/molden/Makefile
P pkgsrc/misc/most/Makefile
P pkgsrc/misc/mousetweaks/Makefile
P pkgsrc/misc/mtail/Makefile
P pkgsrc/misc/multitail/Makefile
P pkgsrc/misc/nxtvepg/Makefile
P pkgsrc/misc/open2300/Makefile
P pkgsrc/misc/open2300-mysql/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice3-bin/Makefile
P pkgsrc/misc/orca/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-App-MrShell/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Array-PrintCols/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-CreditCard/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN-Data/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Business-UPS/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM11/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-ControlX10-CM17/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-MMagic/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-MMagic-XS/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-File-Tail/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-I18N-LangTags/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Codes/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Fuzzy/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Lexicon/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-Maketext-Simple/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-US/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Locale-libintl/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Mac-Macbinary/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Msgcat/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Search/Makefile
P pkgsrc/misc/p5-Vroom/Makefile
P pkgsrc/misc/parchive/Makefile
P pkgsrc/misc/parley/Makefile
P pkgsrc/misc/pciids/Makefile
P pkgsrc/misc/pdmenu/Makefile
P pkgsrc/misc/php-orangehrm/Makefile
P pkgsrc/misc/pinfo/Makefile
P pkgsrc/misc/ppower/Makefile
P pkgsrc/misc/pty-redir/Makefile
P pkgsrc/misc/py-anita/Makefile
P pkgsrc/misc/py-anki/Makefile.common
P pkgsrc/misc/py-carddav/Makefile
P pkgsrc/misc/qbrew/Makefile
P pkgsrc/misc/qterm/Makefile
P pkgsrc/misc/reed/Makefile
P pkgsrc/misc/rlwrap/Makefile
P pkgsrc/misc/rocs/Makefile
P pkgsrc/misc/root/Makefile
P pkgsrc/misc/root-tail/Makefile
P pkgsrc/misc/routeplanner-cli/Makefile
P pkgsrc/misc/rox-memo/Makefile
P pkgsrc/misc/rpm/Makefile
P pkgsrc/misc/ruby-progressbar/Makefile
P pkgsrc/misc/rubygems/Makefile
P pkgsrc/misc/rump/Makefile
P pkgsrc/misc/sch/Makefile
P pkgsrc/misc/sci/Makefile
P pkgsrc/misc/screen/Makefile
P pkgsrc/misc/send-pr/Makefile
P pkgsrc/misc/siag/Makefile
P pkgsrc/misc/since/Makefile
P pkgsrc/misc/softmaker-office-demo/Makefile
P pkgsrc/misc/splitvt/Makefile
P pkgsrc/misc/stellarium/Makefile
P pkgsrc/misc/step/Makefile
P pkgsrc/misc/superkaramba/Makefile
P pkgsrc/misc/sweeper/Makefile
P pkgsrc/misc/taskjuggler/Makefile
P pkgsrc/misc/tds/Makefile
P pkgsrc/misc/team/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico-kde3/Makefile
P pkgsrc/misc/teseq/Makefile
P pkgsrc/misc/tmux/Makefile
P pkgsrc/misc/topless/Makefile
P pkgsrc/misc/ttyrec/Makefile
P pkgsrc/misc/udfclient/Makefile
P pkgsrc/misc/ukpostcodes/Makefile
P pkgsrc/misc/uptimec/Makefile
P pkgsrc/misc/urjtag/Makefile
P pkgsrc/misc/usbids/Makefile
P pkgsrc/misc/usbprog/Makefile
P pkgsrc/misc/utftools/Makefile
P pkgsrc/misc/vera/Makefile
P pkgsrc/misc/vfu/Makefile
P pkgsrc/misc/visual-regexp/Makefile
P pkgsrc/misc/vttest/Makefile
P pkgsrc/misc/vym/Makefile
P pkgsrc/misc/watch/Makefile
P pkgsrc/misc/wdic/Makefile
P pkgsrc/misc/whohas/Makefile
P pkgsrc/misc/window/Makefile
P pkgsrc/misc/xchm/Makefile
P pkgsrc/misc/xdg-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/xfce4-weather-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/xjdic/Makefile
P pkgsrc/misc/xorg-docs/Makefile
P pkgsrc/misc/xorg-sgml-doctools/Makefile
P pkgsrc/misc/xrolodex/Makefile
P pkgsrc/misc/xtail/Makefile
P pkgsrc/misc/xtend/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp3/Makefile
P pkgsrc/misc/yrolo/Makefile
P pkgsrc/misc/zorro/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib-maps/Makefile
P pkgsrc/multimedia/acidrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin10.1/Makefile
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin11/Makefile
P pkgsrc/multimedia/alevt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/bsdav/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ccxstream/Makefile
P pkgsrc/multimedia/cfourcc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter-gst/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/clutter08-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter08-gst/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/dirac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/divxplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dumpmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvb-apps/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvd-slideshow/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdauthor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdbackup/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdstyler/Makefile
P pkgsrc/multimedia/dvdview/Makefile
P pkgsrc/multimedia/farsight2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/farsight2/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg010/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpeg2theora/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffmpegthumbnailer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ffplay/Makefile
P pkgsrc/multimedia/flashplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/fuppes/Makefile
P pkgsrc/multimedia/fxtv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gecko-mediaplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ggrab/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmediaserver/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome-media/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/gnome-mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/goggles/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gopchop/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-bad/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-dvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ffmpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-gnonlin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-hal/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-mpeg2dec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ogg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-resindvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-theora/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-ugly/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-v4l2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-vp8/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-x264/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-xvid/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst123/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gtranscode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gxine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/handbrake/Makefile
P pkgsrc/multimedia/hwdecode-demos/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kaffeine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdenlive/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kmplayer-kde3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libass/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libassetml/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdv/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/libdvbpsi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdcss/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdnav/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdplay/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libdvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libflash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libflashsupport/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libflashsupport-pulse/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libflashsupport10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libmatroska/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libmp4v2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libmpeg2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libmpeg3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libnms/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libogg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libtheora/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libtheora/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/libtheora-docs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libva/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libvdpau/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libvpx/Makefile
P pkgsrc/multimedia/lsdvd/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediainfo/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mediatomb/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mjpegtools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkv2mp4/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix-old/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mlt/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpeg-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpeg4ip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpeg_encode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mpeg_play/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ns-flash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ogmtools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/openquicktime/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-GStreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/p5-xmltv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/Makefile
P pkgsrc/multimedia/phonon/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/phonon-backend-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/php-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/pitivi/Makefile
P pkgsrc/multimedia/pspvc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/py-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/realplayer-codecs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/regionset/Makefile
P pkgsrc/multimedia/replex/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ruby-clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ruby-gnome2-gstreamer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ruby-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/schroedinger/Makefile
P pkgsrc/multimedia/smpeg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/subtitleeditor/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/swfdec-gnome/Makefile
P pkgsrc/multimedia/swfdec-mozilla/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/totem-browser-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-nautilus/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/tstools/Makefile
P pkgsrc/multimedia/tvtime/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ushare/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc08/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vls/Makefile
P pkgsrc/multimedia/win32-codecs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xanim/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xawtv/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xfce4-mpc-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/xfmedia/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-v4l2/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvid4conf/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvidcore/Makefile
P pkgsrc/net/Transmission-gui/Makefile
P pkgsrc/net/amule/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/Makefile
P pkgsrc/net/avahi/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/bug-buddy/Makefile
P pkgsrc/net/cacti/Makefile
P pkgsrc/net/choqok/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/dcsharp/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/drill/Makefile
U pkgsrc/net/drill/distinfo
U pkgsrc/net/drill/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/drill/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/ed2k-gtk-gui/Makefile
P pkgsrc/net/ekiga/Makefile
P pkgsrc/net/etherape/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap/Makefile
P pkgsrc/net/filezilla/Makefile
P pkgsrc/net/gitso/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-multiping/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/gkrellm-wireless/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-nettool/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-vfs-smb/Makefile
P pkgsrc/net/gssdp/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-vnc/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
P pkgsrc/net/jigdo/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork4/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libdmapsharing/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libktorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/logjam/Makefile
P pkgsrc/net/mbrowse/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey-gui/Makefile
P pkgsrc/net/monsoon/Makefile
P pkgsrc/net/mtr/Makefile
P pkgsrc/net/nagstamon/Makefile
P pkgsrc/net/nfdump/Makefile
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/ntop/Makefile
P pkgsrc/net/ocamlnet/Makefile
P pkgsrc/net/remmina/Makefile
P pkgsrc/net/remmina-plugins/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/twitux/Makefile
P pkgsrc/net/unison/Makefile
P pkgsrc/net/unison2.32/Makefile
P pkgsrc/net/urlgfe/Makefile
P pkgsrc/net/vinagre/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/wistumbler2-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/Makefile
P pkgsrc/net/xfce4-wavelan-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/xymon/Makefile
P pkgsrc/news/cg/Makefile
P pkgsrc/news/cleanscore/Makefile
P pkgsrc/news/hellanzb/Makefile
P pkgsrc/news/knews/Makefile
P pkgsrc/news/leafnode/Makefile
P pkgsrc/news/lottanzb/Makefile
P pkgsrc/news/newsfetch/Makefile
P pkgsrc/news/newsx/Makefile
P pkgsrc/news/nget/Makefile
P pkgsrc/news/nn/Makefile
P pkgsrc/news/nntpcache/Makefile
P pkgsrc/news/nntpclnt/Makefile
P pkgsrc/news/pan/Makefile
P pkgsrc/news/slrn/Makefile
P pkgsrc/news/suck/Makefile
P pkgsrc/news/tin/Makefile
P pkgsrc/news/trn/Makefile
P pkgsrc/news/xrn/Makefile
P pkgsrc/parallel/ganglia-monitor-core/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/gnome-packagekit/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/packagekit/Makefile
P pkgsrc/print/LPRng-core/Makefile
P pkgsrc/print/LPRng-doc/Makefile
P pkgsrc/print/a2ps/Makefile
P pkgsrc/print/abc2ps/Makefile
P pkgsrc/print/abcm2ps/Makefile
P pkgsrc/print/acroread7/Makefile
P pkgsrc/print/acroread8/Makefile
P pkgsrc/print/acroread9/Makefile
P pkgsrc/print/adobeps-win/Makefile
P pkgsrc/print/advi/Makefile
P pkgsrc/print/apsfilter/Makefile
P pkgsrc/print/auctex/Makefile
P pkgsrc/print/bg5pdf/Makefile
P pkgsrc/print/bg5ps/Makefile
P pkgsrc/print/bibtool/Makefile
P pkgsrc/print/bww2tex/Makefile
P pkgsrc/print/chktex/Makefile
P pkgsrc/print/cjkutils/Makefile
P pkgsrc/print/cnprint/Makefile
P pkgsrc/print/cups/Makefile
P pkgsrc/print/cups/options.mk
P pkgsrc/print/cups-drivers-Magicolor5440DL/Makefile
P pkgsrc/print/cups-pdf/Makefile
P pkgsrc/print/diffpdf/Makefile
P pkgsrc/print/dvidvi/Makefile
P pkgsrc/print/dviljk/Makefile
P pkgsrc/print/dvipdfmx/Makefile
P pkgsrc/print/dvipsk/Makefile
P pkgsrc/print/enscript/Makefile
P pkgsrc/print/epdfview/Makefile
P pkgsrc/print/epstool/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/evince/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/evince-nautilus/Makefile
P pkgsrc/print/evince3/Makefile
P pkgsrc/print/evince3/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/flpsed/Makefile
P pkgsrc/print/foo2zjs/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic-filters/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic-ppds/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-db-engine/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic4-filters/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/Makefile
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-ag is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-ak is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-am is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-ba is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-bb is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-bc is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-bd is no longer in the 
repository
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/gtklp/Makefile
P pkgsrc/print/gutenprint-lib/Makefile
P pkgsrc/print/gv/Makefile
P pkgsrc/print/hpijs/Makefile
P pkgsrc/print/hplip/Makefile
P pkgsrc/print/html2ps/Makefile
P pkgsrc/print/if-psprint/Makefile
P pkgsrc/print/ijs/Makefile
P pkgsrc/print/img2eps/Makefile
P pkgsrc/print/imposter/Makefile
P pkgsrc/print/ja-a2ps/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vflib-lib/Makefile.common
P pkgsrc/print/ja-vfxdvik/Makefile
P pkgsrc/print/jcabc2ps/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex/Makefile
P pkgsrc/print/kbibtex-kde3/Makefile
P pkgsrc/print/kpathsea/Makefile
P pkgsrc/print/latex-mk/Makefile
P pkgsrc/print/lgrind/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomecups/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprint/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprint/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/Makefile
P pkgsrc/print/libgnomeprintui/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/libgxps/Makefile
P pkgsrc/print/libpaper/Makefile
P pkgsrc/print/libspectre/Makefile
P pkgsrc/print/lilypond/Makefile
P pkgsrc/print/luatex/Makefile
P pkgsrc/print/magicfilter/Makefile
P pkgsrc/print/mp/Makefile
P pkgsrc/print/mpage/Makefile
P pkgsrc/print/mupdf/Makefile
P pkgsrc/print/okular/Makefile
P pkgsrc/print/p5-LaTeX-Driver/Makefile
P pkgsrc/print/p5-LaTeX-Encode/Makefile
P pkgsrc/print/p5-LaTeX-Table/Makefile
P pkgsrc/print/p5-Net-CUPS/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript-MailLabels/Makefile
P pkgsrc/print/p5-PostScript-Simple/Makefile
P pkgsrc/print/p5-biblatex-biber/Makefile
P pkgsrc/print/papersize/Makefile
P pkgsrc/print/paps/Makefile
P pkgsrc/print/pcps/Makefile
P pkgsrc/print/pdf2djvu/Makefile
P pkgsrc/print/pdfjam/Makefile
P pkgsrc/print/pdflib/Makefile
P pkgsrc/print/pdflib-lite/Makefile
P pkgsrc/print/pdvipsk/Makefile
P pkgsrc/print/php-pdflib/Makefile
P pkgsrc/print/pnm2ppa/Makefile
P pkgsrc/print/podofo/Makefile
P pkgsrc/print/poppler/Makefile.common
P pkgsrc/print/poppler-data/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-includes/Makefile
P pkgsrc/print/poppler-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/poppler016/Makefile.common
P pkgsrc/print/poster/Makefile
P pkgsrc/print/printer-applet/Makefile
P pkgsrc/print/pscal/Makefile
P pkgsrc/print/psify/Makefile
P pkgsrc/print/psjoin/Makefile
P pkgsrc/print/pslib/Makefile
P pkgsrc/print/psutils/Makefile
P pkgsrc/print/ptexenc/Makefile
P pkgsrc/print/py-Pdf/Makefile
P pkgsrc/print/py-cups/Makefile
P pkgsrc/print/py-pisa/Makefile
P pkgsrc/print/py-pslib/Makefile
P pkgsrc/print/py-reportlab/Makefile
P pkgsrc/print/rlpr/Makefile
P pkgsrc/print/rtf2latex/Makefile
P pkgsrc/print/rtf2latex2e/Makefile
P pkgsrc/print/ruby-gnome2-poppler/Makefile
P pkgsrc/print/scribus/Makefile
P pkgsrc/print/scribus-qt4/Makefile
P pkgsrc/print/stylewriter/Makefile
P pkgsrc/print/tcl-pdflib/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-bin/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-texmf/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-texmfsrc/Makefile
P pkgsrc/print/tex-bagpipetex/Makefile
P pkgsrc/print/tex-bibtex8/Makefile
P pkgsrc/print/tex-foiltex/Makefile
P pkgsrc/print/tex-igo/Makefile
P pkgsrc/print/tex-kotex-utils/Makefile
P pkgsrc/print/tex-resume/Makefile
P pkgsrc/print/tex-shadethm/Makefile
P pkgsrc/print/tex-splitbib/Makefile
P pkgsrc/print/tex-texlive.infra/Makefile
P pkgsrc/print/tex-texlive.infra/distinfo
P pkgsrc/print/texlive/package.mk
P pkgsrc/print/texlive-tetex/Makefile
P pkgsrc/print/transfig/Makefile
P pkgsrc/print/web2c/Makefile
P pkgsrc/print/xdvik/Makefile
P pkgsrc/print/xdvipdfmx/Makefile
P pkgsrc/print/xetex/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/Makefile
P pkgsrc/print/xfce4-print/buildlink3.mk
P pkgsrc/print/xpdf/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-arabic/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-chinese-simplified/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-chinese-traditional/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-cyrillic/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-greek/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-hebrew/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-japanese/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-korean/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-latin2/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-thai/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-turkish/Makefile
P pkgsrc/print/xpdfopen/Makefile
P pkgsrc/print/xpp/Makefile
P pkgsrc/print/yup/Makefile
P pkgsrc/security/MyPasswordSafe/Makefile
P pkgsrc/security/botan/Makefile
P pkgsrc/security/botan/PLIST.common
P pkgsrc/security/botan/distinfo
P pkgsrc/security/fprint-demo/Makefile
P pkgsrc/security/fwbuilder/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gnome-keyring-manager/Makefile
P pkgsrc/security/gpa/Makefile
P pkgsrc/security/gpass/Makefile
P pkgsrc/security/honeyd/Makefile
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/keepassx/Makefile
P pkgsrc/security/kgpg/Makefile
P pkgsrc/security/ksecrets/Makefile
P pkgsrc/security/kwallet/Makefile
P pkgsrc/security/libfwbuilder/Makefile
P pkgsrc/security/libfwbuilder/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/ocaml-cryptokit/Makefile
P pkgsrc/security/ocaml-cryptokit/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/Makefile
P pkgsrc/security/ocaml-ssl/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/openvas-client/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-gtk2/Makefile
P pkgsrc/security/pinentry-qt4/Makefile
P pkgsrc/security/policykit-gnome/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/putty/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/qca2-gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/qca2-ossl/Makefile
P pkgsrc/security/qoauth/Makefile
P pkgsrc/security/qoauth/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/sks/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amtterm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/Makefile
P pkgsrc/sysutils/brasero/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/brasero-nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/btpin-qt/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bubblemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dvdisaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/filelight/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcdmaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gkrellm-est/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-commander/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-device-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-nds-thumbnailer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-pkgview/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-power-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-system-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs-monikers/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/gnome-volume-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/grun/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gtk-send-pr/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k4dirstat/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kdf/Makefile
P pkgsrc/sysutils/kfloppy/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgksu/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgksu/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/libnotify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libnotify/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/nautilus-sendto/Makefile
P pkgsrc/sysutils/notification-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/open-vm-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Gnome2-VFS/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/pcmanfm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-notify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-notify/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/rox/Makefile
P pkgsrc/sysutils/screentest/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strigi/Makefile
P pkgsrc/sysutils/virt-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xcdroast/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools41/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-appfinder/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-battery-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-battery-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-cpugraph-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-diskperf-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-genmon-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-netload-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-quicklauncher-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-systemload-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-thunar/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-volman/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xarchiver/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xfce4-xkb-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/FlightCrew/Makefile
P pkgsrc/textproc/OdfConverter/Makefile
P pkgsrc/textproc/dikt/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebview/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/gnome-subtitles/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtkspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/gtkspell/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/harmony/Makefile
P pkgsrc/textproc/ocaml-text/Makefile
P pkgsrc/textproc/ocaml-tyxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/pxp/Makefile
P pkgsrc/textproc/soprano/Makefile
P pkgsrc/textproc/soprano/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict-plugin/Makefile
P pkgsrc/textproc/xfce4-dict-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/abclock/Makefile
P pkgsrc/time/anacron/Makefile
P pkgsrc/time/asclock/Makefile
P pkgsrc/time/asclock-gtk/Makefile
P pkgsrc/time/asclock-xlib/Makefile
P pkgsrc/time/bbdate/Makefile
P pkgsrc/time/cairo-clock/Makefile
P pkgsrc/time/cal/Makefile
P pkgsrc/time/cardboard-schedule/Makefile
P pkgsrc/time/catclock/Makefile
P pkgsrc/time/dclock/Makefile
P pkgsrc/time/devtodo/Makefile
P pkgsrc/time/emiclock/Makefile
P pkgsrc/time/etm/Makefile
P pkgsrc/time/evolution-webcal/Makefile
P pkgsrc/time/gcal/Makefile
P pkgsrc/time/gchore/Makefile
P pkgsrc/time/gdeskcal/Makefile
P pkgsrc/time/glclock/Makefile
P pkgsrc/time/globe/Makefile
P pkgsrc/time/gnotime/Makefile
P pkgsrc/time/gnutime/Makefile
P pkgsrc/time/gnyaclock/Makefile
P pkgsrc/time/grdc/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo-applet/Makefile
P pkgsrc/time/hamster-applet/Makefile
P pkgsrc/time/hebcal/Makefile
P pkgsrc/time/ical/Makefile
P pkgsrc/time/ical2rem/Makefile
P pkgsrc/time/jday/Makefile
P pkgsrc/time/kronolith/Makefile
P pkgsrc/time/ktimer/Makefile
P pkgsrc/time/leapsunpack/Makefile
P pkgsrc/time/libical/Makefile
P pkgsrc/time/lmclock/Makefile
P pkgsrc/time/logtime/Makefile
P pkgsrc/time/ocaml-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Calendar-Simple/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Convert-NLS_DATE_FORMAT/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Data-ICal-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Date-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Date-Leapyear/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime/Makefile
U pkgsrc/time/p5-DateTime/distinfo
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Calendar-Discordian/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Calendar-Mayan/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Cron/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Random/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Event-Recurrence/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Builder/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-DateManip/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-DateParse/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Epoch/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Flexible/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-HTTP/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ICal/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-ISO8601/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Mail/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-MySQL/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Natural/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Oracle/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Pg/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-SQLite/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Strptime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-W3CDTF/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Locale/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Precise/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Set/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-TimeZone/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTime-TimeZone-HPUX/Makefile
P pkgsrc/time/p5-DateTimeX-Easy/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTime-ButMaintained/Makefile
P pkgsrc/time/p5-MooseX-Types-DateTimeX/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Net-Google-Calendar/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Olson-Abbreviations/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Rose-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Schedule-At/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Schedule-Cron-Events/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Template-Plugin-DateTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Test-MockTime/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Clock/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Duration/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Duration-Parse/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Elapsed/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Format/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Format_XS/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-HiRes/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Interval/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Local/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Period/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Piece/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Progress/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-TAI64/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Warp/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-modules/Makefile
P pkgsrc/time/p5-TimeDate/Makefile
P pkgsrc/time/pcal/Makefile
P pkgsrc/time/pclock/Makefile
P pkgsrc/time/pear-Date/Makefile
P pkgsrc/time/phoon/Makefile
P pkgsrc/time/php-calendar/Makefile
P pkgsrc/time/plan/Makefile
P pkgsrc/time/planner/Makefile
P pkgsrc/time/polclock/Makefile
P pkgsrc/time/projclock/Makefile
P pkgsrc/time/ptimetracker/Makefile
P pkgsrc/time/py-dateutil/Makefile
P pkgsrc/time/py-icalendar/Makefile
P pkgsrc/time/py-mxDateTime/Makefile
P pkgsrc/time/py-parsedatetime/Makefile
P pkgsrc/time/py-pytz/Makefile
P pkgsrc/time/rclock/Makefile
P pkgsrc/time/rem2ics/Makefile
P pkgsrc/time/remind/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak/Makefile
P pkgsrc/time/rsibreak-kde3/Makefile
P pkgsrc/time/saytime/Makefile
P pkgsrc/time/sunclock/Makefile
P pkgsrc/time/swisswatch/Makefile
P pkgsrc/time/tdl/Makefile
P pkgsrc/time/titrax/Makefile
P pkgsrc/time/vixie-cron/Makefile
P pkgsrc/time/wmCalClock/Makefile
P pkgsrc/time/wmclockmon/Makefile
P pkgsrc/time/wmfishtime/Makefile
P pkgsrc/time/wmmoonclock/Makefile
P pkgsrc/time/wmtime/Makefile
P pkgsrc/time/wmzcalock/Makefile
P pkgsrc/time/wxRemind/Makefile
P pkgsrc/time/wyrd/Makefile
P pkgsrc/time/xalarm/Makefile
P pkgsrc/time/xbeats/Makefile
P pkgsrc/time/xcal/Makefile
P pkgsrc/time/xchrono/Makefile
P pkgsrc/time/xdaliclock/Makefile
P pkgsrc/time/xdkcal/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-datetime-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-datetime-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/xfce4-orage/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/Makefile
P pkgsrc/time/xfce4-timer-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/time/xonclock/Makefile
P pkgsrc/time/xtide/Makefile
P pkgsrc/time/xtimer/Makefile
P pkgsrc/time/xtu/Makefile
P pkgsrc/time/zonetab/Makefile
P pkgsrc/wm/3ddesktop/Makefile
P pkgsrc/wm/9wm/Makefile
P pkgsrc/wm/aewm++/Makefile
P pkgsrc/wm/afterstep/Makefile
P pkgsrc/wm/amaterus/Makefile
P pkgsrc/wm/amiwm/Makefile
P pkgsrc/wm/awesome/Makefile
P pkgsrc/wm/bbkeys/Makefile
P pkgsrc/wm/bbkeys09/Makefile
P pkgsrc/wm/bbpager/Makefile
P pkgsrc/wm/bbpager04/Makefile
P pkgsrc/wm/bbrun/Makefile
P pkgsrc/wm/blackbox/Makefile
P pkgsrc/wm/blackbox70/Makefile
P pkgsrc/wm/bmpanel2/Makefile
P pkgsrc/wm/bsetroot/Makefile
P pkgsrc/wm/ccsm/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-extra/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/Makefile
P pkgsrc/wm/compiz-fusion-plugins-main/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/ctwm/Makefile
P pkgsrc/wm/cwm/Makefile
P pkgsrc/wm/dwm/Makefile
P pkgsrc/wm/e16menuedit2/Makefile
P pkgsrc/wm/echinus/Makefile
P pkgsrc/wm/enlightenment/Makefile
P pkgsrc/wm/ethemes/Makefile
P pkgsrc/wm/evilwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fluxbox/Makefile
P pkgsrc/wm/fluxconf/Makefile
P pkgsrc/wm/fluxter/Makefile
P pkgsrc/wm/flwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm-devel/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm-themes/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm1/Makefile
P pkgsrc/wm/golem/Makefile
P pkgsrc/wm/icecc/Makefile
P pkgsrc/wm/icewm/Makefile.common
P pkgsrc/wm/icewmconf/Makefile
P pkgsrc/wm/ion/Makefile
P pkgsrc/wm/jwm/Makefile
P pkgsrc/wm/larswm/Makefile
P pkgsrc/wm/lwm/Makefile
P pkgsrc/wm/matchbox-wm/Makefile
P pkgsrc/wm/metacity/Makefile
P pkgsrc/wm/metacity/buildlink3.mk
P pkgsrc/wm/metisse/Makefile
P pkgsrc/wm/mlvwm/Makefile
P pkgsrc/wm/musca/Makefile
P pkgsrc/wm/notion/Makefile
P pkgsrc/wm/novawm/Makefile
P pkgsrc/wm/obpager/Makefile
P pkgsrc/wm/olvwm/Makefile
P pkgsrc/wm/openbox/Makefile
P pkgsrc/wm/oroborox/Makefile
P pkgsrc/wm/oroborus/Makefile
P pkgsrc/wm/pekwm/Makefile
P pkgsrc/wm/piewm/Makefile
P pkgsrc/wm/pwm/Makefile
P pkgsrc/wm/py-tyle/Makefile
P pkgsrc/wm/ratpoison/Makefile
P pkgsrc/wm/sawfish/Makefile
P pkgsrc/wm/scrotwm/Makefile
P pkgsrc/wm/selectwm/Makefile
P pkgsrc/wm/skippy/Makefile
P pkgsrc/wm/tvtwm/Makefile
P pkgsrc/wm/twm/Makefile
P pkgsrc/wm/uwm/Makefile
P pkgsrc/wm/vtwm/Makefile
P pkgsrc/wm/w9wm/Makefile
P pkgsrc/wm/waimea/Makefile
P pkgsrc/wm/wampager/Makefile
P pkgsrc/wm/wbar/Makefile
P pkgsrc/wm/weewm/Makefile
P pkgsrc/wm/windowlab/Makefile
P pkgsrc/wm/windowmaker/Makefile
P pkgsrc/wm/wm2/Makefile
P pkgsrc/wm/wmakerconf/Makefile
P pkgsrc/wm/wmctrl/Makefile
P pkgsrc/wm/wmextra/Makefile
P pkgsrc/wm/wmi/Makefile
P pkgsrc/wm/wmii/Makefile
P pkgsrc/wm/wmthemes/Makefile
P pkgsrc/wm/wmx/Makefile
P pkgsrc/wm/wmx-gnome/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm/Makefile
P pkgsrc/wm/xfce4-wm-themes/Makefile
P pkgsrc/www/amaya/Makefile
P pkgsrc/www/ap-perl/distinfo
P pkgsrc/www/ap22-dnssd/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/browser-bookmarks-menu/Makefile
P pkgsrc/www/drivel/Makefile
P pkgsrc/www/eliom/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/epiphany-extensions/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile
P pkgsrc/www/firefox10/Makefile
P pkgsrc/www/firefox36/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml314/Makefile
P pkgsrc/www/icedtea-web/Makefile
P pkgsrc/www/kazehakase/Makefile
P pkgsrc/www/kdewebdev4/Makefile
P pkgsrc/www/libgtkhtml/Makefile
P pkgsrc/www/libgtkhtml/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libmediawiki/Makefile
P pkgsrc/www/libmediawiki/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/liferea-current/Makefile
P pkgsrc/www/midori/Makefile
P pkgsrc/www/netsurf/Makefile
P pkgsrc/www/nspluginwrapper/Makefile
P pkgsrc/www/ocaml-curl/Makefile
P pkgsrc/www/ocsigen/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile
P pkgsrc/www/swiftsurf/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/webkit-gtk3/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/alacarte/Makefile
P pkgsrc/x11/antiright/Makefile
P pkgsrc/x11/avant-window-navigator/Makefile
P pkgsrc/x11/clisp-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/deskmenu/Makefile
P pkgsrc/x11/devilspie/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/Makefile
P pkgsrc/x11/eekboard/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/fast-user-switch-applet/Makefile
P pkgsrc/x11/ftmenu/Makefile
P pkgsrc/x11/gdm/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-mag/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-mag/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-sharp/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/gnopernicus/Makefile
P pkgsrc/x11/grandr_applet/Makefile
P pkgsrc/x11/gromit/Makefile
P pkgsrc/x11/gselt/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk-sharp/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2+extra/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2+extra/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2-chtheme/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-bluecurve/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines-murrine/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-theme-switch/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkada/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkada/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkglarea2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkglarea2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkmm/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkmm-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/gtkmm-utils/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview-sharp2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/Makefile
P pkgsrc/x11/gtksourceview3/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gtkterm2/Makefile
P pkgsrc/x11/hot-babe/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities/Makefile
P pkgsrc/x11/kactivities/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde-baseapps4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-runtime4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/kde-workspace4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/kdelibs4/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/konsole/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/lablgtk1/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk1/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/labltk/Makefile
P pkgsrc/x11/libdesktop-agnostic/Makefile
P pkgsrc/x11/libdesktop-agnostic/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libunique/Makefile
P pkgsrc/x11/libunique/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libunique3/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4menu/Makefile
P pkgsrc/x11/libxfce4menu/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxfce4util/Makefile
P pkgsrc/x11/matchbox-panel-manager/Makefile
P pkgsrc/x11/mlterm/Makefile
P pkgsrc/x11/nucleo/Makefile
P pkgsrc/x11/nucleo/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ocaml-graphics/Makefile
P pkgsrc/x11/ocaml-graphics/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/p5-Alien-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/p5-Wx-Perl-ProcessStream/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtk2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-gtksourceview/Makefile
P pkgsrc/x11/py-kde4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-kiwi/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/py-qt4-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-vte/Makefile
P pkgsrc/x11/py-vte/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/Makefile
P pkgsrc/x11/py-wxWidgets/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-creator/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-docs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-mng/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-mysql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-pgsql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qdbus/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-qscintilla/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-qscintilla/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qt4-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tiff/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qwt-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt-qt4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qwt6-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwt6-qt4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/qwtplot3d-qt4/Makefile
P pkgsrc/x11/qwtplot3d-qt4/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/rep-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/rox-session/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtksourceview2/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-vte/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-wxruby/Makefile
P pkgsrc/x11/sakura/Makefile
P pkgsrc/x11/tint2/Makefile
P pkgsrc/x11/vte/Makefile
P pkgsrc/x11/vte/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/vte029/Makefile
P pkgsrc/x11/vte029/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK24/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK24/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK26/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK26/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK26-contrib/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK26-contrib/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK28/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxGTK28-contrib/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28-contrib/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/wxhaskell/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
P pkgsrc/x11/xdialog/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-clipman-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-exo/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-eyes-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-gtk2-engine/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-notes-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-places-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter-plugin/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-screenshooter-plugin/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-session/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-session/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xfce4-settings/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/xfce4-utils/Makefile
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile
P pkgsrc/x11/xpad/Makefile
P pkgsrc/x11/xplanet/Makefile
P pkgsrc/x11/xscreensaver-demo/Makefile
P pkgsrc/x11/xvidcap-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/zenity/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2012Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2012Q3):
? pkgsrc/PKGDB
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2012Q3
P pkgsrc/security/qoauth/MakefileHome | Main Index | Thread Index | Old Index