tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
? pkgsrc/net/wget/work
P pkgsrc/audio/Makefile
P pkgsrc/audio/pulseaudio/distinfo
P pkgsrc/audio/pulseaudio/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/py-last/DESCR
U pkgsrc/audio/py-last/Makefile
U pkgsrc/audio/py-last/PLIST
U pkgsrc/audio/py-last/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Connector/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Connector/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/ArX/Makefile
P pkgsrc/devel/libffi/distinfo
P pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-fficonfig.h.in
U pkgsrc/devel/libffi/patches/patch-src_x86_unix64.S
P pkgsrc/devel/libusb/DESCR
P pkgsrc/devel/libusb/Makefile
U pkgsrc/devel/libusb-compat/DESCR
U pkgsrc/devel/libusb-compat/Makefile
U pkgsrc/devel/libusb-compat/PLIST
U pkgsrc/devel/libusb-compat/distinfo
U pkgsrc/devel/libusb1/DESCR
U pkgsrc/devel/libusb1/Makefile
U pkgsrc/devel/libusb1/PLIST
U pkgsrc/devel/libusb1/distinfo
U pkgsrc/devel/libusbx/DESCR
U pkgsrc/devel/libusbx/Makefile
U pkgsrc/devel/libusbx/PLIST
U pkgsrc/devel/libusbx/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libusbx/distinfo
P pkgsrc/devel/lutok/Makefile
P pkgsrc/devel/lutok/PLIST
U pkgsrc/devel/lutok/distinfo
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt/Makefile
P pkgsrc/devel/ocaml-lwt/PLIST
cvs update: pkgsrc/devel/ocaml-lwt/PLIST.opt is no longer in the repository
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/distinfo
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/options.mk
cvs update: pkgsrc/devel/ocaml-lwt/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/patches/patch-myocamlbuild.ml
U pkgsrc/devel/ocaml-lwt/patches/patch-setup.ml
P pkgsrc/devel/p5-Devel-GlobalDestruction/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-GlobalDestruction/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter/distinfo
P pkgsrc/devel/rcs/Makefile
P pkgsrc/devel/tla/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2012
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/lang/gauche/Makefile
P pkgsrc/lang/gauche/distinfo
U pkgsrc/lang/gauche/patches/patch-gc_configure
U pkgsrc/lang/gauche/patches/patch-gc_dyn__load.c
cvs update: pkgsrc/lang/gauche/patches/patch-src_Makefile.in is no longer in 
the repository
P pkgsrc/mail/dovecot2/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot2/distinfo
P pkgsrc/math/Makefile
U pkgsrc/math/py-munkres/DESCR
U pkgsrc/math/py-munkres/Makefile
U pkgsrc/math/py-munkres/PLIST
U pkgsrc/math/py-munkres/distinfo
P pkgsrc/mk/defaults/mk.conf
P pkgsrc/mk/tools/replace.mk
P pkgsrc/net/Radicale/Makefile
P pkgsrc/net/Radicale/PLIST
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/distinfo
P pkgsrc/security/gsasl/Makefile
P pkgsrc/security/gsasl/PLIST
P pkgsrc/security/gsasl/distinfo
P pkgsrc/shells/dash/Makefile
P pkgsrc/shells/dash/distinfo
P pkgsrc/sysutils/gvfs/distinfo
P pkgsrc/sysutils/gvfs/patches/patch-ac
P pkgsrc/sysutils/xentools41/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools41/distinfo
P pkgsrc/sysutils/xentools41/patches/patch-ioemu-qemu-xen_hw_pass-through.c
U pkgsrc/sysutils/xentools41/patches/patch-ioemu-qemu-xen_hw_piix4acpi.c
P pkgsrc/textproc/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-Unidecode/DESCR
U pkgsrc/textproc/py-Unidecode/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-Unidecode/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-Unidecode/distinfo
P pkgsrc/www/w3m/distinfo
P pkgsrc/www/w3m/patches/patch-ab


Killing core files:

Updating pkgsrc-2012Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2012Q1):
? pkgsrc/INDEX


Home | Main Index | Thread Index | Old Index