tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/doc/CHANGES-2011
P pkgsrc/games/xblast/Makefile
P pkgsrc/games/xbomber/Makefile
P pkgsrc/games/xbomber/distinfo
P pkgsrc/games/xbomber/patches/patch-aa
P pkgsrc/games/xbomber/patches/patch-ab
U pkgsrc/games/xbomber/patches/patch-text.c
P pkgsrc/games/xbreaky/Makefile
P pkgsrc/games/xbreaky/PLIST
P pkgsrc/games/xbreaky/distinfo
P pkgsrc/games/xbreaky/patches/patch-aa
P pkgsrc/games/xjewel/Makefile
P pkgsrc/games/xjewel/PLIST
P pkgsrc/games/xjewel/distinfo
P pkgsrc/games/xjewel/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/camlimages/Makefile
P pkgsrc/graphics/camlimages/distinfo
U pkgsrc/graphics/camlimages/patches/patch-ac
U pkgsrc/graphics/camlimages/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/tinyfugue/distinfo
P pkgsrc/net/tinyfugue/patches/patch-ab


Killing core files:

Updating pkgsrc-2011Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2011Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index