tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/chat/Makefile
U pkgsrc/chat/gloox/DESCR
U pkgsrc/chat/gloox/Makefile
U pkgsrc/chat/gloox/PLIST
U pkgsrc/chat/gloox/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/gloox/distinfo
U pkgsrc/chat/gloox/options.mk
U pkgsrc/chat/gloox/patches/patch-src_sha.cpp
P pkgsrc/chat/jabberd2/Makefile
P pkgsrc/chat/jabberd2/distinfo
U pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-Makefile.in
cvs update: pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-af is no longer in the repository
U pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-configure
U pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-router_router.c
U pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-s2s_out.c
U pkgsrc/chat/jabberd2/patches/patch-sm_sm.c
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/DESCR
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/Makefile
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/PLIST
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/distinfo
U pkgsrc/chat/py-xmpppy/patches/patch-xmpp_debug.py
P pkgsrc/comms/asterisk18/PLIST
P pkgsrc/comms/asterisk18/options.mk
U pkgsrc/comms/spandsp/DESCR
U pkgsrc/comms/spandsp/Makefile
U pkgsrc/comms/spandsp/PLIST
U pkgsrc/comms/spandsp/buildlink3.mk
U pkgsrc/comms/spandsp/distinfo
U pkgsrc/comms/spandsp/patches/patch-aa
U pkgsrc/comms/spandsp/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data/DESCR
U pkgsrc/databases/poco-data/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data/PLIST
U pkgsrc/databases/poco-data/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/poco-data-mysql/DESCR
U pkgsrc/databases/poco-data-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data-mysql/PLIST
U pkgsrc/databases/poco-data-mysql/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/poco-data-odbc/DESCR
U pkgsrc/databases/poco-data-odbc/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data-odbc/PLIST
U pkgsrc/databases/poco-data-odbc/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/DESCR
U pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/Makefile
U pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/PLIST
U pkgsrc/databases/poco-data-sqlite/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/gmake/distinfo
P pkgsrc/devel/gmake/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/gtexinfo/distinfo
U pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-gnulib_lib_mbiter.h
U pkgsrc/devel/gtexinfo/patches/patch-gnulib_lib_mbuiter.h
P pkgsrc/devel/opal/Makefile
U pkgsrc/devel/poco/DESCR
U pkgsrc/devel/poco/Makefile
U pkgsrc/devel/poco/Makefile.common
U pkgsrc/devel/poco/PLIST
U pkgsrc/devel/poco/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/poco/distinfo
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-ae
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-af
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-ag
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-ah
U pkgsrc/devel/poco/patches/patch-ai
P pkgsrc/doc/CHANGES-2011
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/ted/Makefile
P pkgsrc/emulators/Makefile
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/MESSAGE is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/options.mk is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-af is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-ag is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/options.mk is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-af is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-ag is no longer in the 
repository
P pkgsrc/graphics/autotrace/Makefile
P pkgsrc/graphics/autotrace/distinfo
U pkgsrc/graphics/autotrace/patches/patch-input-png.c
P pkgsrc/graphics/digikam-kde3/distinfo
P pkgsrc/graphics/digikam-kde3/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/digikam-kde3/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/distinfo
U pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/patches/patch-ufraw_writer.c
P pkgsrc/graphics/gwenview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gwenview/distinfo
P pkgsrc/graphics/gwenview/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/distinfo
U 
pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/patches/patch-kipi-plugins_rawconverter_rawdecodingiface.cpp
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/distinfo
P pkgsrc/graphics/py-matplotlib/patches/patch-ab
P pkgsrc/licenses/mame-license
P pkgsrc/misc/koffice/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/distinfo
P pkgsrc/misc/koffice/patches/patch-aa
U pkgsrc/misc/koffice/patches/patch-filters_krita_png_kis__png__converter.h
P pkgsrc/mk/license.mk
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gpac/patches/patch-ad
P pkgsrc/multimedia/mjpegtools/distinfo
P pkgsrc/multimedia/mjpegtools/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/libdnet/Makefile
U pkgsrc/net/libdnet/patches/patch-aa
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/license.c
P pkgsrc/print/Makefile
U pkgsrc/print/tex-hyphenat/DESCR
U pkgsrc/print/tex-hyphenat/Makefile
U pkgsrc/print/tex-hyphenat/PLIST
U pkgsrc/print/tex-hyphenat/distinfo
U pkgsrc/print/tex-hyphenat-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-hyphenat-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-hyphenat-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-hyphenat-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-ntgclass/DESCR
U pkgsrc/print/tex-ntgclass/Makefile
U pkgsrc/print/tex-ntgclass/PLIST
U pkgsrc/print/tex-ntgclass/distinfo
U pkgsrc/print/tex-ntgclass-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-ntgclass-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-ntgclass-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-ntgclass-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-tocloft/DESCR
U pkgsrc/print/tex-tocloft/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tocloft/PLIST
U pkgsrc/print/tex-tocloft/distinfo
U pkgsrc/print/tex-tocloft-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-tocloft-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tocloft-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-tocloft-doc/distinfo
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openssh/distinfo
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/openssh/patches/patch-ab
P pkgsrc/security/tcp_wrappers/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/cfengine3/PLIST
U pkgsrc/sysutils/cfengine3/distinfo
cvs update: pkgsrc/sysutils/cfengine3/files/cfagent.sh is no longer in the 
repository
U pkgsrc/sysutils/cfengine3/files/cfexecd.sh
U pkgsrc/sysutils/cfengine3/files/cfmonitord.sh
U pkgsrc/sysutils/cfengine3/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/GutenMark/Makefile
U pkgsrc/textproc/GutenMark/distinfo
cvs update: pkgsrc/textproc/GutenMark/patches/patch-aa is no longer in the 
repository


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index