tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/devel/kdiff3/distinfo
U pkgsrc/devel/kdiff3/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/kdiff3/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/kdiff3/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/ruby-pkg-config/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-pkg-config/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2011
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/sane-backends/distinfo
P pkgsrc/graphics/sane-backends/patches/patch-af
P pkgsrc/graphics/tgif/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/PLIST
P pkgsrc/lang/parrot/distinfo
cvs update: pkgsrc/lang/parrot/patches/patch-al is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/perl5/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/distinfo
P pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-ca
P pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-dt
P pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-zc
P pkgsrc/lang/perl5/patches/patch-ze
P pkgsrc/lang/php53/Makefile.php
P pkgsrc/lang/php53/distinfo
P pkgsrc/mail/imap-uw/Makefile
P pkgsrc/mail/imap-uw/distinfo
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-af
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-aj
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-al
P pkgsrc/misc/celestia/distinfo
U pkgsrc/misc/celestia/patches/patch-aq
P pkgsrc/net/gupnp/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp/distinfo
U pkgsrc/net/gupnp/files/uuid.pc
cvs update: pkgsrc/net/gupnp/patches/patch-ac is no longer in the repository
P pkgsrc/net/nmap/distinfo
P pkgsrc/net/nmap/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/nmap/patches/patch-al
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/buildlink3.mk
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/version.mk
U pkgsrc/pkgtools/x11-links/xorg-version.mk
P pkgsrc/sysutils/dvd+rw-tools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dvd+rw-tools/distinfo
P pkgsrc/sysutils/dvd+rw-tools/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/Makefile
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/distinfo
cvs update: pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/options.mk is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-ag is no longer in the 
repository
P pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-ao
cvs update: pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-ap is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/netbt-hcidump/patches/patch-aq is no longer in the 
repository
P pkgsrc/www/py-django-cms/Makefile
P pkgsrc/www/py-django-cms/PLIST
U pkgsrc/www/py-django-cms/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/py-django-cms/patches/patch-aa is no longer in the 
repository


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index