tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/libdca/distinfo
U pkgsrc/audio/libdca/patches/patch-ab
P pkgsrc/chat/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/DESCR
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/buildlink3.mk
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/distinfo
U pkgsrc/chat/telepathy-logger/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/libwnck/Makefile
P pkgsrc/devel/libwnck/PLIST
U pkgsrc/devel/libwnck/distinfo
P pkgsrc/devel/py-cython/Makefile
P pkgsrc/devel/py-cython/PLIST
P pkgsrc/devel/py-cython/distinfo
P pkgsrc/devel/py-cython/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/py-cython/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/py-gobject/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gobject/Makefile.common
P pkgsrc/devel/py-gobject/PLIST
P pkgsrc/devel/py-gobject/distinfo
P pkgsrc/devel/py-gobject/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/py-gobject-shared/Makefile
P pkgsrc/devel/py-gobject-shared/buildlink3.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/Makefile
U pkgsrc/graphics/clutter-mx/DESCR
U pkgsrc/graphics/clutter-mx/Makefile
U pkgsrc/graphics/clutter-mx/PLIST
U pkgsrc/graphics/clutter-mx/buildlink3.mk
U pkgsrc/graphics/clutter-mx/distinfo
P pkgsrc/graphics/freetype2/Makefile
P pkgsrc/graphics/freetype2/distinfo
P pkgsrc/graphics/freetype2/patches/patch-ab
U pkgsrc/graphics/freetype2/patches/patch-ac
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/PLIST
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/buildlink3.mk
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/evolution-data-server/patches/patch-ak is no longer in 
the repository
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/patches/patch-bd
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/patches/patch-ca
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/patches/patch-cc
P pkgsrc/math/fricas/Makefile
P pkgsrc/math/fricas/PLIST
U pkgsrc/math/fricas/distinfo
P pkgsrc/math/fricas/options.mk
P pkgsrc/math/ltm/Makefile
U pkgsrc/math/ltm/distinfo
P pkgsrc/math/py-pytables/Makefile
P pkgsrc/math/py-pytables/PLIST
P pkgsrc/math/py-pytables/distinfo
U pkgsrc/math/py-pytables/patches/patch-ab
P pkgsrc/meta-pkgs/gnome-platform/Makefile
P pkgsrc/multimedia/farsight2/PLIST
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/totem/PLIST
P pkgsrc/multimedia/totem/distinfo
cvs update: pkgsrc/multimedia/totem/patches/patch-aj is no longer in the 
repository
P pkgsrc/multimedia/totem-nautilus/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
U pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/distinfo
P pkgsrc/parallel/openmpi/Makefile
P pkgsrc/parallel/openmpi/PLIST
P pkgsrc/parallel/openmpi/distinfo
cvs update: pkgsrc/parallel/openmpi/patches/patch-ah is no longer in the 
repository
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/distinfo
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/patches/patch-ab
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/PLIST
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/distinfo
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/PLIST
U pkgsrc/sysutils/nautilus/distinfo
P pkgsrc/sysutils/nautilus/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/py-gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/textproc/gnome-doc-utils/Makefile
U pkgsrc/textproc/gnome-doc-utils/distinfo
P pkgsrc/wm/metacity/Makefile
P pkgsrc/wm/metacity/PLIST
P pkgsrc/wm/metacity/distinfo
P pkgsrc/www/apache22/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/gnome-control-center/patches/patch-ae is no longer in 
the repository
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/distinfo
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/PLIST
P pkgsrc/x11/gnome-panel/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/gnome-panel/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/x11/gnome-panel/patches/patch-af
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/PLIST
U pkgsrc/x11/gnome-terminal/distinfo
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/PLIST
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/distinfo
P pkgsrc/x11/py-gtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gtk2/PLIST
P pkgsrc/x11/py-gtk2/distinfo
P pkgsrc/x11/zenity/Makefile
P pkgsrc/x11/zenity/PLIST
U pkgsrc/x11/zenity/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q3):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2010Q3
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/distinfo
P pkgsrc/multimedia/mencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/distinfo
U pkgsrc/multimedia/mplayer-share/patches/patch-ab


Home | Main Index | Thread Index | Old Index