tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
U pkgsrc/archivers/ruby-archive-tar-minitar/ALTERNATIVES
P pkgsrc/archivers/ruby-archive-tar-minitar/Makefile
P pkgsrc/archivers/ruby-archive-tar-minitar/PLIST
P pkgsrc/archivers/ruby-zip/Makefile
U pkgsrc/archivers/ruby-zip/distinfo
P pkgsrc/chat/bsflite/Makefile
P pkgsrc/chat/bsflite/distinfo
P pkgsrc/chat/climm/Makefile
P pkgsrc/chat/ruby-net-irc/Makefile
U pkgsrc/comms/ruby-termios/DESCR
P pkgsrc/comms/ruby-termios/Makefile
P pkgsrc/comms/ruby-termios/PLIST
U pkgsrc/comms/ruby-termios/distinfo
cvs update: pkgsrc/comms/ruby-termios/files/gemspec is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/comms/ruby-termios/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/comms/ruby-termios/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
P pkgsrc/converters/ruby-romkan/Makefile
P pkgsrc/converters/ruby-romkan/distinfo
P pkgsrc/converters/ruby-uconv/Makefile
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/qdbm/distinfo
U pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ah
U pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-ai
U pkgsrc/databases/qdbm/patches/patch-aj
P pkgsrc/databases/ruby-activeldap/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-activeldap/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-activeldap/distinfo
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-activeldap/patches/patch-aa is no longer in 
the repository
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-activerecord/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord-cassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-activerecord-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-acts-as-versioned/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-cassandra/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-mysql/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dbd-mysql/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-pg/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dbd-pg/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dbd-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-dbi/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-dbi/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-gdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-ldap/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-ldap/PLIST
P pkgsrc/databases/ruby-mysql/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-mysql/distinfo
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-mysql/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
P pkgsrc/databases/ruby-odbc/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-pg/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-pg/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-pg/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/distinfo
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-postgres-pr/patches/patch-aa is no longer in 
the repository
P pkgsrc/databases/ruby-postgresql/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-postgresql/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-postgresql/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/ruby-postgresql/patches/patch-ab
P pkgsrc/databases/ruby-qdbm/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sequel/PLIST
U pkgsrc/databases/ruby-sequel/distinfo
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/DESCR is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/Makefile is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/PLIST is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/databases/ruby-sequel-core/distinfo is no longer in the 
repository
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite/distinfo
U pkgsrc/databases/ruby-sqlite/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/ruby-sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/ruby-vapor/Makefile
P pkgsrc/devel/ZenTest/Makefile
P pkgsrc/devel/ZenTest/PLIST
U pkgsrc/devel/ZenTest/distinfo
P pkgsrc/devel/bmake/Makefile
P pkgsrc/devel/hoe/Makefile
P pkgsrc/devel/hoe/PLIST
U pkgsrc/devel/hoe/distinfo
P pkgsrc/devel/newfile/Makefile
U pkgsrc/devel/rake/ALTERNATIVES
P pkgsrc/devel/rake/Makefile
P pkgsrc/devel/rake/PLIST
P pkgsrc/devel/rake/distinfo
P pkgsrc/devel/rake/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/rubigen/Makefile
U pkgsrc/devel/rubigen/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-SDL/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-SDL/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-abstract/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-activesupport/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-activesupport/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-activesupport/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-amstd/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-assistance/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-bsearch/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-cmd/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-cmd/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-cmd/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/ruby-curses/Makefile
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-curses/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-curses/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/ruby-debug/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-debug/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-debug/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-debug/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/ruby-debug-base/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-debug-base/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-debug-base/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-debug-base/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
U pkgsrc/devel/ruby-debug-base/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/ruby-debug-ide/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-debug-ide/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-debug-ide/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-debug-ide/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/ruby-deprecated/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-dhaka/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-eet/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-eventmachine/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-facade/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-facade/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-facade/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-flexmock/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-flexmock/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-flexmock/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-gemcutter/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gemcutter/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-gemcutter/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-gettext/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gettext/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-gettext/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/ruby-gettext/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/ruby-gettext/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/ruby-gettext/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/ruby-gettext/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/ruby-gettext-activerecord/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gettext-rails/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gnome2-pango/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/ruby-heckle/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-highline/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-highline/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-inline/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-inline/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-linecache/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-locale/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-locale-rails/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-log4r/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-log4r/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-log4r/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-log4r/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/ruby-logging/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-logging/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-logging/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-memcache/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-memcache/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-memcache/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/ruby-metaid/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-mkrf/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-mkrf/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-mkrf/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/ruby-mocha/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-ncurses/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-ncurses/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-ncurses/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-ncurses/files/gemspec is no longer in the 
repository
U pkgsrc/devel/ruby-ncurses/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/ruby-ncurses/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/ruby-ncurses/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/ruby-needle/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-parser/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-parser/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-parser/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-parsetree/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-parsetree/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-parsetree/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-pathname2/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-pathname2/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-pathname2/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-polyglot/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-polyglot/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-priority-queue/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rbtree/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-rbtree/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-rcov/ALTERNATIVES
P pkgsrc/devel/ruby-rcov/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rcov/PLIST
P pkgsrc/devel/ruby-rcov/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-rcov/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/ruby-rcsparse/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-rcsparse/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/ruby-rd-mode/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-readline/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rgl/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rgl/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-rgl/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-rspec/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rspec/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-rspec/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-setup/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-setup/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-sexp-processor/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-sexp-processor/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-sexp-processor/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-simple_uuid/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-stream/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-stream/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-stream/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
U pkgsrc/devel/ruby-stream/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/ruby-termcolor/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-termcolor/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-termcolor/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-test-spec/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-test-spec/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-thrift/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-thrift_client/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-thrift_client/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-thrift_client/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-validatable/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-validatable/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/ruby-validatable/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/ruby2ruby/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby2ruby/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby2ruby/distinfo
P pkgsrc/devel/rubyforge/Makefile
P pkgsrc/devel/rubyforge/PLIST
U pkgsrc/devel/rubyforge/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/finance/ruby-activemerchant/Makefile
P pkgsrc/finance/ruby-activemerchant/PLIST
U pkgsrc/finance/ruby-activemerchant/distinfo
P pkgsrc/fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/font-alias/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-alias/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-alias/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-arabic-misc/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-arabic-misc/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-arabic-misc/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-arabic-misc/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-cronyx-cyrillic/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-cronyx-cyrillic/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-cronyx-cyrillic/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-cronyx-cyrillic/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-micro-misc/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-micro-misc/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-micro-misc/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-micro-misc/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-misc-cyrillic/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-misc-cyrillic/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-misc-cyrillic/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-misc-cyrillic/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-misc-ethiopic/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-misc-ethiopic/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-misc-ethiopic/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-misc-ethiopic/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-misc-meltho/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-misc-meltho/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-misc-meltho/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-misc-meltho/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-schumacher-misc/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-schumacher-misc/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-schumacher-misc/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-schumacher-misc/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-screen-cyrillic/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-screen-cyrillic/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-screen-cyrillic/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-screen-cyrillic/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-sun-misc/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-sun-misc/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-sun-misc/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-sun-misc/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-winitzki-cyrillic/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-winitzki-cyrillic/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-winitzki-cyrillic/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-winitzki-cyrillic/distinfo
U pkgsrc/fonts/font-xfree86-type1/DESCR
U pkgsrc/fonts/font-xfree86-type1/Makefile
U pkgsrc/fonts/font-xfree86-type1/PLIST
U pkgsrc/fonts/font-xfree86-type1/distinfo
P pkgsrc/fonts/umefont-ttf/Makefile
U pkgsrc/fonts/umefont-ttf/distinfo
P pkgsrc/graphics/rabbit/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/PLIST
U pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/distinfo
P pkgsrc/graphics/ruby-clutter/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/ruby-color/Makefile
U pkgsrc/graphics/ruby-color/distinfo
P pkgsrc/graphics/ruby-gd/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gd/distinfo
U pkgsrc/graphics/ruby-gd/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/ruby-gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-gnuplot/PLIST
U pkgsrc/graphics/ruby-gnuplot/distinfo
P pkgsrc/graphics/ruby-imlib2/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-imlib2/PLIST
P pkgsrc/graphics/ruby-imlib2/distinfo
U pkgsrc/graphics/ruby-imlib2/patches/patch-aa
U pkgsrc/graphics/ruby-imlib2/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/ruby-mini-magick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-mini-magick/PLIST
U pkgsrc/graphics/ruby-mini-magick/distinfo
P pkgsrc/graphics/ruby-opengl/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-rcairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/ruby-rcairo/buildlink3.mk
U pkgsrc/graphics/ruby-rcairo/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/dbskkd-cdb/DESCR
U pkgsrc/inputmethod/dbskkd-cdb/MESSAGE
U pkgsrc/inputmethod/dbskkd-cdb/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/dbskkd-cdb/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/dbskkd-cdb/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/prime/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/prime-dict/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ruby-zinnia/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/skk-jisyo-cdb/DESCR
U pkgsrc/inputmethod/skk-jisyo-cdb/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/skk-jisyo-cdb/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/skk-jisyo-cdb/distinfo
P pkgsrc/lang/ruby/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby/Makefile.common
P pkgsrc/lang/ruby/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/ruby/gem.mk
P pkgsrc/lang/ruby/modules.mk
P pkgsrc/lang/ruby/replace.mk
P pkgsrc/lang/ruby/rubyversion.mk
P pkgsrc/lang/ruby18/DESCR
P pkgsrc/lang/ruby18/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby18-base/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby18-base/PLIST
P pkgsrc/lang/ruby18-base/distinfo
P pkgsrc/lang/ruby18-base/options.mk
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ab
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ad
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ae
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-aw
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-az
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-bd
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-be
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-cq
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dj
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dk
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dl
cvs update: pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dm is no longer in the 
repository
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dn
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-do
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dp
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dq
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dr
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ds
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dt
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-du
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dv
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dw
cvs update: pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dx is no longer in the 
repository
P pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dy
cvs update: pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-dz is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ea is no longer in the 
repository
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-eb
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ec
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ed
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ee
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ef
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-eg
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-eh
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ei
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ej
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ek
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-el
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-em
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-en
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-eo
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ep
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-eq
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-er
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-es
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-et
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-eu
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ev
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ew
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ex
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-ga
U pkgsrc/lang/ruby18-base/patches/patch-gb
P pkgsrc/mail/p5-Email-Folder/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-Folder/distinfo
P pkgsrc/mail/p5-Email-MIME/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-MIME/distinfo
P pkgsrc/mail/p5-Email-MessageID/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-MessageID/distinfo
P pkgsrc/mail/p5-Email-Valid/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-Email-Valid/distinfo
P pkgsrc/mail/ruby-actionmailer/Makefile
P pkgsrc/mail/ruby-actionmailer/PLIST
U pkgsrc/mail/ruby-actionmailer/distinfo
P pkgsrc/mail/ruby-mailfactory/Makefile
P pkgsrc/mail/ruby-mime-types/Makefile
P pkgsrc/mail/ruby-mime-types/PLIST
U pkgsrc/mail/ruby-mime-types/distinfo
P pkgsrc/mail/ruby-tmail/Makefile
P pkgsrc/mail/ruby-tmail/PLIST
U pkgsrc/mail/ruby-tmail/distinfo
P pkgsrc/mail/spamass-milter/distinfo
P pkgsrc/mail/spamass-milter/patches/patch-aa
P pkgsrc/mail/spamass-milter/patches/patch-ab
U pkgsrc/mail/spamass-milter/patches/patch-ac
P pkgsrc/math/ruby-rb-gsl/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/ruby-gnome2/Makefile.common
P pkgsrc/misc/py-anita/Makefile
U pkgsrc/misc/py-anita/distinfo
P pkgsrc/misc/ruby-columnize/Makefile
U pkgsrc/misc/ruby-columnize/distinfo
cvs update: pkgsrc/misc/ruby-columnize/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/misc/ruby-configuration/Makefile
P pkgsrc/misc/ruby-configuration/PLIST
U pkgsrc/misc/ruby-configuration/distinfo
P pkgsrc/misc/ruby-daemons/Makefile
P pkgsrc/misc/ruby-daemons/PLIST
U pkgsrc/misc/ruby-daemons/distinfo
cvs update: pkgsrc/misc/ruby-daemons/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/misc/ruby-gem_plugin/Makefile
P pkgsrc/misc/ruby-launchy/Makefile
P pkgsrc/misc/ruby-launchy/PLIST
U pkgsrc/misc/ruby-launchy/distinfo
P pkgsrc/misc/ruby-transaction-simple/Makefile
P pkgsrc/misc/ruby-transaction-simple/PLIST
U pkgsrc/misc/rubygems/ALTERNATIVES
P pkgsrc/misc/rubygems/Makefile
P pkgsrc/misc/rubygems/PLIST
P pkgsrc/misc/rubygems/distinfo
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ab
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ac
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ad
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-af
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ag
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ah
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-aj
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ak
U pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-al
U pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-am
U pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-an
U pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ao
U pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ap
P pkgsrc/multimedia/ruby-ming/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ruby-ming/distinfo
U pkgsrc/multimedia/ruby-ming/patches/patch-aa
U pkgsrc/multimedia/ruby-ming/patches/patch-ab
U pkgsrc/multimedia/ruby-ming/patches/patch-ac
U pkgsrc/multimedia/ruby-ming/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/dnsdoctor/Makefile
P pkgsrc/net/dnsdoctor/distinfo
P pkgsrc/net/dnsdoctor/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/dtcp/Makefile
P pkgsrc/net/p5-SNMP_Session/Makefile
U pkgsrc/net/p5-SNMP_Session/distinfo
P pkgsrc/net/ruby-amqp/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-dnsruby/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-dnsruby/PLIST
P pkgsrc/net/ruby-icmp/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-netaddr/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-rubytter/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-tweetstream/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-twitter-stream/Makefile
P pkgsrc/print/Makefile
P pkgsrc/print/ruby-pdf-writer/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-texmf/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-texmf/PLIST
U pkgsrc/print/tex-algorithm2e/DESCR
P pkgsrc/print/tex-algorithm2e/Makefile
U pkgsrc/print/tex-algorithm2e/PLIST
U pkgsrc/print/tex-algorithm2e/distinfo
U pkgsrc/print/tex-algorithm2e-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-algorithm2e-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-algorithm2e-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-algorithm2e-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-endfloat/DESCR
U pkgsrc/print/tex-endfloat/Makefile
U pkgsrc/print/tex-endfloat/PLIST
U pkgsrc/print/tex-endfloat/distinfo
U pkgsrc/print/tex-endfloat-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-endfloat-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-endfloat-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-endfloat-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-fancybox/DESCR
U pkgsrc/print/tex-fancybox/Makefile
U pkgsrc/print/tex-fancybox/PLIST
U pkgsrc/print/tex-fancybox/distinfo
U pkgsrc/print/tex-fancybox-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-fancybox-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-fancybox-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-fancybox-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-tocbibind/DESCR
U pkgsrc/print/tex-tocbibind/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tocbibind/PLIST
U pkgsrc/print/tex-tocbibind/distinfo
U pkgsrc/print/tex-tocbibind-doc/DESCR
U pkgsrc/print/tex-tocbibind-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-tocbibind-doc/PLIST
U pkgsrc/print/tex-tocbibind-doc/distinfo
P pkgsrc/security/opendnssec/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-ezcrypto/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-ezcrypto/PLIST
U pkgsrc/security/ruby-ezcrypto/distinfo
U pkgsrc/security/ruby-ezcrypto/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/ruby-net-scp/Makefile
U pkgsrc/security/ruby-net-scp/distinfo
P pkgsrc/security/ruby-net-sftp/Makefile
U pkgsrc/security/ruby-net-sftp/distinfo
P pkgsrc/security/ruby-net-ssh/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-net-ssh/PLIST
U pkgsrc/security/ruby-net-ssh/distinfo
P pkgsrc/security/ruby-net-ssh-gateway/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-oauth/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-password/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-roauth/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-soauth/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-tcpwrap/Makefile
P pkgsrc/security/ruby-tcpwrap/distinfo
U pkgsrc/security/ruby-tcpwrap/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/sudo/Makefile
P pkgsrc/security/sudo/PLIST
U pkgsrc/security/sudo/distinfo
P pkgsrc/security/sudo/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/sudo/patches/patch-af
P pkgsrc/security/sudo/patches/patch-ag
P pkgsrc/sysutils/capistrano/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gkrellm/files/dragonfly.c
P pkgsrc/sysutils/puppet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/puppet/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ruby-activesambaldap/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-activesambaldap/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ruby-activesambaldap/distinfo
P pkgsrc/sysutils/ruby-directory-watcher/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-directory-watcher/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ruby-directory-watcher/distinfo
U pkgsrc/sysutils/ruby-facter/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-facter/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ruby-facter/distinfo
P pkgsrc/sysutils/ruby-notify/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-quota/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-quota/distinfo
P pkgsrc/sysutils/ruby-quota/patches/patch-ab
P pkgsrc/sysutils/ruby-rb-appscript/Makefile
P pkgsrc/textproc/hyperestraier/distinfo
U pkgsrc/textproc/hyperestraier/patches/patch-af
P pkgsrc/textproc/oniguruma/Makefile
U pkgsrc/textproc/oniguruma/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-amrita/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-bluecloth/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-bluecloth/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-bluecloth/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-builder/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-cabocha/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-coderay/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-coderay/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-coderay/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-diff-lcs/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-eruby/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-fastercsv/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-fastercsv/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-fastercsv/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-feed-normalizer/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-feed-normalizer/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-feed-normalizer/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-ferret/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-haml/DESCR
P pkgsrc/textproc/ruby-haml/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-haml/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-haml/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-hikidoc/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-hikidoc/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-hikidoc/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-hpricot/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-html-parser/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-htree/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-itex2MML/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-itex2MML/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-itex2MML/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-itex2MML/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/ruby-json/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-json/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-json-pure/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-libxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-libxml/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-markaby/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-markaby/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-markaby/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-maruku/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-maruku/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-maruku/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-mecab/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-native-hyperestraier/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-nqxml/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-nqxml/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-nqxml/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/ruby-oniguruma/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-oniguruma/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-oniguruma/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/ruby-plist/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-plist/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-plist/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-pure-hyperestraier/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-rdtool/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-rdtool/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-redcloth/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-rison/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-rison/PLIST
P pkgsrc/textproc/ruby-rttool/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-rttool/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-rttool/distinfo
cvs update: pkgsrc/textproc/ruby-rttool/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
P pkgsrc/textproc/ruby-sary/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-sary/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-sary/patches/patch-aa
U pkgsrc/textproc/ruby-sary/patches/patch-ab
P pkgsrc/textproc/ruby-simple-rss/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-simple-rss/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-simple-rss/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-suikyo/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-syntax/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-textpow/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-ultraviolet/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-will-paginate/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-will-paginate/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-will-paginate/distinfo
P pkgsrc/textproc/ruby-xmlparser/Makefile
U pkgsrc/textproc/ruby-xmlparser/PLIST
U pkgsrc/textproc/ruby-xmlparser/distinfo
cvs update: pkgsrc/textproc/ruby-xmlparser/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
P pkgsrc/textproc/ruby-xmlscan/distinfo
U pkgsrc/textproc/ruby-xmlscan/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/ruby-xslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/ruby-yamcha/Makefile
P pkgsrc/textproc/xhtmldiff/Makefile
P pkgsrc/time/ruby-tzinfo/Makefile
P pkgsrc/time/ruby-tzinfo/PLIST
U pkgsrc/time/ruby-tzinfo/distinfo
P pkgsrc/www/ap-ruby/Makefile
U pkgsrc/www/ap-ruby/distinfo
P pkgsrc/www/ap-ruby/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/ap-ruby/patches/patch-ac
P pkgsrc/www/camping/Makefile
P pkgsrc/www/camping/PLIST
U pkgsrc/www/camping/distinfo
P pkgsrc/www/contao29-translations/Makefile
P pkgsrc/www/contao29-translations/PLIST.bg
P pkgsrc/www/contao29-translations/distinfo
P pkgsrc/www/contao29-translations/options.mk
P pkgsrc/www/erubis/Makefile
P pkgsrc/www/erubis/PLIST
U pkgsrc/www/erubis/distinfo
P pkgsrc/www/heel/DESCR
P pkgsrc/www/heel/Makefile
U pkgsrc/www/heel/distinfo
P pkgsrc/www/instiki/Makefile
P pkgsrc/www/mongrel/Makefile
P pkgsrc/www/mongrel/distinfo
P pkgsrc/www/mongrel/patches/patch-ac
U pkgsrc/www/mongrel/patches/patch-ad
P pkgsrc/www/mongrel-cluster/Makefile
P pkgsrc/www/mongrel-config/Makefile
P pkgsrc/www/mongrel-console/Makefile
P pkgsrc/www/mongrel-upload-progress/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Captcha-reCAPTCHA/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Captcha-reCAPTCHA/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Rose-HTML-Objects/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Rose-HTML-Objects/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Rose-URI/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Rose-URI/distinfo
P pkgsrc/www/rails/Makefile
P pkgsrc/www/rails/PLIST
U pkgsrc/www/rails/distinfo
P pkgsrc/www/ramaze/Makefile
P pkgsrc/www/ramaze/PLIST
U pkgsrc/www/ramaze/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-actionpack/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-actionpack/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-actionpack/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-activeresource/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-activeresource/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-activeresource/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-borges/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-clearsilver/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-compass/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-compass/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-compass/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-compass-susy-plugin/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-compass-susy-plugin/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-compass-susy-plugin/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-cssmin/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-div/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-div/distinfo
U pkgsrc/www/ruby-div/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/ruby-fcgi/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-fcgi/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-innate/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-innate/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-innate/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-jsmin/Makefile
U pkgsrc/www/ruby-jsmin/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-mechanize/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-mechanize/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-mechanize/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-net-flickr/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-net-flickr/PLIST
P pkgsrc/www/ruby-patron/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-patron/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-patron/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-rack/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-rack/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-rack/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-staticmatic/Makefile
P pkgsrc/www/ruby-staticmatic/PLIST
U pkgsrc/www/ruby-staticmatic/distinfo
P pkgsrc/www/ruby-webunit/Makefile
P pkgsrc/www/termtter/Makefile
P pkgsrc/www/thin/Makefile
P pkgsrc/www/thoth/Makefile
P pkgsrc/www/thoth/PLIST
U pkgsrc/www/thoth/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/thoth/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/www/thoth-delicious/Makefile
P pkgsrc/www/thoth-flickr/Makefile
P pkgsrc/www/webby/Makefile
P pkgsrc/www/webby/PLIST
U pkgsrc/www/webby/distinfo
P pkgsrc/www/webkit-gtk/Makefile
P pkgsrc/www/webkit-gtk/distinfo
P pkgsrc/x11/glproto/Makefile
U pkgsrc/x11/glproto/distinfo
P pkgsrc/x11/kbproto/Makefile
U pkgsrc/x11/kbproto/distinfo
P pkgsrc/x11/libX11/Makefile
P pkgsrc/x11/libX11/PLIST
P pkgsrc/x11/libX11/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/libX11/distinfo
P pkgsrc/x11/libX11/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/libX11/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/x11/libX11/patches/patch-ad is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/libX11/patches/patch-ae is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/libX11/patches/patch-af is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/libX11/patches/patch-ag is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/libXau/Makefile
U pkgsrc/x11/libXau/distinfo
P pkgsrc/x11/libXcomposite/Makefile
U pkgsrc/x11/libXcomposite/distinfo
P pkgsrc/x11/libXdamage/Makefile
U pkgsrc/x11/libXdamage/distinfo
P pkgsrc/x11/libXfixes/Makefile
U pkgsrc/x11/libXfixes/distinfo
P pkgsrc/x11/libXfont/Makefile
U pkgsrc/x11/libXfont/distinfo
P pkgsrc/x11/libXi/Makefile
P pkgsrc/x11/libXi/PLIST
U pkgsrc/x11/libXi/distinfo
P pkgsrc/x11/libXrender/Makefile
U pkgsrc/x11/libXrender/distinfo
P pkgsrc/x11/libXt/Makefile
P pkgsrc/x11/libXt/PLIST
U pkgsrc/x11/libXt/distinfo
P pkgsrc/x11/libXvMC/Makefile
U pkgsrc/x11/libXvMC/distinfo
P pkgsrc/x11/libxcb/Makefile
P pkgsrc/x11/libxcb/distinfo
U pkgsrc/x11/libxcb/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/listres/Makefile
U pkgsrc/x11/listres/distinfo
P pkgsrc/x11/luit/Makefile
U pkgsrc/x11/luit/distinfo
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/ruby-gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gtk/distinfo
U pkgsrc/x11/ruby-gtk/patches/patch-ab
P pkgsrc/x11/ruby-tk/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-tk/PLIST
cvs update: pkgsrc/x11/ruby-tk/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/ruby-tk/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/videoproto/Makefile
P pkgsrc/x11/videoproto/PLIST
U pkgsrc/x11/videoproto/distinfo
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
U pkgsrc/x11/x11vnc/distinfo
P pkgsrc/x11/xcalc/Makefile
U pkgsrc/x11/xcalc/distinfo
P pkgsrc/x11/xextproto/Makefile
P pkgsrc/x11/xextproto/PLIST
U pkgsrc/x11/xextproto/distinfo
P pkgsrc/x11/xeyes/Makefile
U pkgsrc/x11/xeyes/distinfo
P pkgsrc/x11/xinit/Makefile
U pkgsrc/x11/xinit/distinfo
P pkgsrc/x11/xinput/Makefile
U pkgsrc/x11/xinput/distinfo
P pkgsrc/x11/xlogo/Makefile
U pkgsrc/x11/xlogo/distinfo
P pkgsrc/x11/xlsclients/Makefile
U pkgsrc/x11/xlsclients/distinfo
P pkgsrc/x11/xlsfonts/Makefile
U pkgsrc/x11/xlsfonts/distinfo
P pkgsrc/x11/xmessage/Makefile
P pkgsrc/x11/xmessage/distinfo
P pkgsrc/x11/xmore/Makefile
U pkgsrc/x11/xmore/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/xmore/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/xproto/Makefile
P pkgsrc/x11/xproto/distinfo
P pkgsrc/x11/xproto/patches/patch-ab
P pkgsrc/x11/xproto/patches/patch-ac
P pkgsrc/x11/xproto/patches/patch-ad
P pkgsrc/x11/xrandr/Makefile
U pkgsrc/x11/xrandr/distinfo
P pkgsrc/x11/xset/Makefile
U pkgsrc/x11/xset/distinfo
P pkgsrc/x11/xvidtune/Makefile
U pkgsrc/x11/xvidtune/distinfo


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done

Updating pkgsrc-2010Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q2):


Updating pkgsrc pkgsrc-2010Q2 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index