tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/ethos/DESCR
U pkgsrc/devel/ethos/Makefile
U pkgsrc/devel/ethos/PLIST
U pkgsrc/devel/ethos/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/ethos/distinfo
U pkgsrc/devel/ethos/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/ethos/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/ncurses/builtin.mk
P pkgsrc/devel/ncursesw/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-App-FatPacker/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-FatPacker/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-App-cpanoutdated/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-cpanoutdated/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-App-perlbrew/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-App-perlbrew/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Class-MOP/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-MOP/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Moose/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Moose/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-SemiAffordanceAccessor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-SemiAffordanceAccessor/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Package-DeprecationManager/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Package-DeprecationManager/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Package-DeprecationManager/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/games/wormux/Makefile
P pkgsrc/games/wormux/PLIST
U pkgsrc/games/wormux/distinfo
U pkgsrc/games/wormux/patches/patch-aa
P pkgsrc/geography/Makefile
U pkgsrc/geography/geoclue/DESCR
U pkgsrc/geography/geoclue/Makefile
U pkgsrc/geography/geoclue/PLIST
U pkgsrc/geography/geoclue/buildlink3.mk
U pkgsrc/geography/geoclue/distinfo
U pkgsrc/geography/libchamplain04/DESCR
U pkgsrc/geography/libchamplain04/Makefile
U pkgsrc/geography/libchamplain04/PLIST
U pkgsrc/geography/libchamplain04/buildlink3.mk
U pkgsrc/geography/libchamplain04/distinfo
U pkgsrc/geography/libchamplain06/DESCR
U pkgsrc/geography/libchamplain06/Makefile
U pkgsrc/geography/libchamplain06/PLIST
U pkgsrc/geography/libchamplain06/buildlink3.mk
U pkgsrc/geography/libchamplain06/distinfo
U pkgsrc/geography/libchamplain06/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/Makefile
U pkgsrc/graphics/eog/buildlink3.mk
U pkgsrc/graphics/eog-plugins/DESCR
U pkgsrc/graphics/eog-plugins/Makefile
U pkgsrc/graphics/eog-plugins/Makefile.common
U pkgsrc/graphics/eog-plugins/PLIST
U pkgsrc/graphics/eog-plugins/distinfo
U pkgsrc/graphics/eog-plugins-map/DESCR
U pkgsrc/graphics/eog-plugins-map/Makefile
U pkgsrc/graphics/eog-plugins-map/PLIST
P pkgsrc/net/unbound/Makefile
U pkgsrc/net/unbound/distinfo
P pkgsrc/net/unbound/patches/patch-ac
P pkgsrc/news/tin/options.mk
P pkgsrc/print/gv/Makefile
P pkgsrc/sysutils/p5-Server-Starter/Makefile
U pkgsrc/sysutils/p5-Server-Starter/distinfo
P pkgsrc/www/apache22/Makefile
P pkgsrc/www/apache22/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/apache22/patches/patch-af is no longer in the repository
P pkgsrc/www/gallery2/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Starman/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Starman/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Test-WWW-Mechanize/distinfo
P pkgsrc/www/py-nevow/Makefile
P pkgsrc/www/py-paste/Makefile
P pkgsrc/www/py-paste/PLIST
U pkgsrc/www/py-paste/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q2):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2010Q2
P pkgsrc/mail/dovecot/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot/PLIST
P pkgsrc/mail/dovecot/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index