tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/bsdtar/Makefile
P pkgsrc/archivers/libarchive/Makefile
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/CMakeLists.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.am
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/NEWS
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/aclocal.m4
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.h.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure.ac
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autogen.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/version
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/compile
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/config.guess
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/config.sub
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/depcomp
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/install-sh
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/ltmain.sh
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/autoconf/missing
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/cmake/config.h.in
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/windows/mvcpp.nt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/build/windows/wccpp.nt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/libarchive.1aix53.spec
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/contrib/libarchive.spec
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/main.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref_nosym.bin.uu
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref_nosym.crc.uu
U 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref_nosym.newc.uu
U 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_gcpio_compat_ref_nosym.ustar.uu
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/test/test_owner_parse.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/update.sh
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/Makefile
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_entry.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_read_disk.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_util.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/archive_write_disk.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/bsdcpio.1.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/bsdtar.1.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/cpio.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive-formats.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/libarchive_internals.3.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/mtree.5.html
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/html/tar.5.html
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/archive_read.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/bsdtar.1
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/man/libarchive_internals.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_entry.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_read_disk.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_util.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/archive_write_disk.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/bsdcpio.1.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/bsdtar.1.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/cpio.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive-formats.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/libarchive_internals.3.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/mtree.5.pdf
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/pdf/tar.5.pdf
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_entry.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_read_disk.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_util.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/archive_write_disk.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/bsdcpio.1.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/bsdtar.1.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/cpio.5.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive-formats.5.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/libarchive_internals.3.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/mtree.5.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/text/tar.5.txt
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageArchiveRead3.wiki
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageBsdtar1.wiki
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/doc/wiki/ManPageLibarchiveInternals3.wiki
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_hash.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read.3
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk_entry_from_file.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_disk_set_standard_lookup.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_fd.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_filename.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_bzip2.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_mtree.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_xar.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_windows.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_windows.h
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk_set_standard_lookup.c
P 
pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_bzip2.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/filter_fork.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive_internals.3
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/main.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_entry.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.1
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/main.c
P pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test.h
P pkgsrc/chat/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/DESCR
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/Makefile
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/PLIST
U pkgsrc/chat/telepathy-mission-control5/distinfo
P pkgsrc/databases/Makefile
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/DESCR
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/Makefile
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/PLIST
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/distinfo
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/clisp-gdbm/patches/patch-ab
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/DESCR
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/Makefile
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/PLIST
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/distinfo
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/clisp-pgsql/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/DESCR
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/Makefile
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/PLIST
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/distinfo
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/clisp-pcre/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/DESCR
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/Makefile
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/PLIST
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/distinfo
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/clisp-syscalls/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/DESCR
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/Makefile
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/PLIST
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/distinfo
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/patches/patch-aa
U pkgsrc/devel/clisp-zlib/patches/patch-ab
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/clutter/Makefile
U pkgsrc/graphics/clutter/distinfo
P pkgsrc/lang/clisp/Makefile
P pkgsrc/lang/clisp/PLIST
U pkgsrc/lang/clisp/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/clisp/distinfo
U pkgsrc/lang/clisp/module.mk
P pkgsrc/lang/clisp/options.mk
P pkgsrc/lang/clisp/patches/patch-aa
U pkgsrc/lang/clisp/patches/patch-ac
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mkvtoolnix/PLIST
P pkgsrc/net/Makefile
U pkgsrc/net/clisp-rawsock/DESCR
U pkgsrc/net/clisp-rawsock/Makefile
U pkgsrc/net/clisp-rawsock/PLIST
U pkgsrc/net/clisp-rawsock/distinfo
U pkgsrc/net/clisp-rawsock/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/clisp-rawsock/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/net/mrtg/MESSAGE is no longer in the repository
P pkgsrc/net/mrtg/Makefile
P pkgsrc/net/mrtg/PLIST
P pkgsrc/net/mrtg/distinfo
P pkgsrc/net/mrtg/options.mk
P pkgsrc/net/mrtg/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/net/mrtg/patches/patch-ad is no longer in the repository
P pkgsrc/net/ruby-rubytter/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-rubytter/distinfo
P pkgsrc/textproc/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Text-Sass/DESCR
U pkgsrc/textproc/p5-Text-Sass/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Text-Sass/distinfo
P pkgsrc/www/Makefile
U pkgsrc/www/clisp-fastcgi/DESCR
U pkgsrc/www/clisp-fastcgi/Makefile
U pkgsrc/www/clisp-fastcgi/PLIST
U pkgsrc/www/clisp-fastcgi/distinfo
U pkgsrc/www/clisp-fastcgi/patches/patch-aa
U pkgsrc/www/clisp-fastcgi/patches/patch-ab
U pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-File-Sass/DESCR
U pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-File-Sass/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Plack-Middleware-File-Sass/distinfo
P pkgsrc/www/py-moin/Makefile
P pkgsrc/www/py-moin/PLIST
U pkgsrc/www/py-moin/distinfo
P pkgsrc/www/termtter/Makefile
P pkgsrc/www/termtter/PLIST
U pkgsrc/www/termtter/distinfo
P pkgsrc/x11/Makefile
U pkgsrc/x11/clisp-gtk2/DESCR
U pkgsrc/x11/clisp-gtk2/Makefile
U pkgsrc/x11/clisp-gtk2/PLIST
U pkgsrc/x11/clisp-gtk2/distinfo
U pkgsrc/x11/clisp-gtk2/patches/patch-aa
U pkgsrc/x11/clisp-gtk2/patches/patch-ab


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done

Updating pkgsrc-2010Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q2):


Updating pkgsrc pkgsrc-2010Q2 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index