tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Module-CoreList/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Module-CoreList/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Moose/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Moose/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Package-Stash/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Package-Stash/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Test-POE-Client-TCP/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Test-POE-Client-TCP/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-POE-Client-TCP/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/multimedia/vlc/distinfo
P pkgsrc/multimedia/vlc/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/p5-YAML-Tiny/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-YAML-Tiny/distinfo
P pkgsrc/time/p5-DateTime/Makefile
U pkgsrc/time/p5-DateTime/distinfo
P pkgsrc/www/Makefile
U pkgsrc/www/p5-HTTP-Parser/DESCR
U pkgsrc/www/p5-HTTP-Parser/Makefile
U pkgsrc/www/p5-HTTP-Parser/distinfo
U pkgsrc/www/p5-POE-Filter-HTTP-Parser/DESCR
U pkgsrc/www/p5-POE-Filter-HTTP-Parser/Makefile
U pkgsrc/www/p5-POE-Filter-HTTP-Parser/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Plack/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Plack/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index