tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/devel/ruby-activesupport/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-activesupport/PLIST
U pkgsrc/devel/ruby-activesupport/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/games/rocksndiamonds/Makefile
P pkgsrc/games/rocksndiamonds/distinfo
P pkgsrc/lang/sun-jdk6/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jdk6/PLIST
U pkgsrc/lang/sun-jdk6/distinfo
P pkgsrc/lang/sun-jre6/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jre6/PLIST.linux-i386
P pkgsrc/lang/sun-jre6/distinfo
P pkgsrc/mail/exim/Makefile
P pkgsrc/mail/exim/distinfo
P pkgsrc/mail/exim/options.mk
P pkgsrc/math/py-scipy/Makefile
P pkgsrc/math/py-scipy/PLIST
U pkgsrc/math/py-scipy/distinfo
P pkgsrc/net/miredo/Makefile
P pkgsrc/net/ruby-dnsruby/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-dnsruby/distinfo
P pkgsrc/net/ruby-snmp/Makefile
U pkgsrc/net/ruby-snmp/distinfo
P pkgsrc/pkgtools/xpkgwedge/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/xpkgwedge/files/xpkgwedge.def
P pkgsrc/security/lasso/PLIST
P pkgsrc/security/xmlsec1/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/PLIST
P pkgsrc/security/xmlsec1/buildlink3.mk
U pkgsrc/security/xmlsec1/distinfo
P pkgsrc/security/xmlsec1/patches/patch-ab
P pkgsrc/security/xmlsec1/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/security/xmlsec1/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/Makefile
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/PLIST
P pkgsrc/textproc/ebook-tools/distinfo
cvs update: pkgsrc/textproc/ebook-tools/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
U pkgsrc/textproc/ebook-tools/patches/patch-ab
U pkgsrc/textproc/lit2epub/DESCR
U pkgsrc/textproc/lit2epub/Makefile
U pkgsrc/textproc/lit2epub/PLIST
U pkgsrc/textproc/lit2epub/distinfo
U pkgsrc/textproc/lit2epub/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/redland/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibs4/distinfo
U pkgsrc/x11/kdelibs4/patches/patch-am


Killing core files:

Updating pkgsrc-2010Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2010Q1):
P pkgsrc/databases/mysql5-client/Makefile.common
P pkgsrc/databases/mysql5-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mysql5-client/distinfo
P pkgsrc/databases/mysql5-server/distinfo
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2010Q1
P pkgsrc/shells/mksh/Makefile
U pkgsrc/shells/mksh/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index