tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-lib/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-lib/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-oss/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-plugins-pulse/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-utils/Makefile
P pkgsrc/audio/alsa-utils/distinfo
P pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/alsa-utils/patches/patch-ad
P pkgsrc/audio/amarok/DESCR
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/PLIST
U pkgsrc/audio/amarok/distinfo
P pkgsrc/audio/amarok/options.mk
U pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/audio/amarok/patches/patch-ad is no longer in the repository
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/DESCR
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/Makefile
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/PLIST
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/distinfo
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/options.mk
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/amarok-kde3/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/libifp/DESCR
U pkgsrc/audio/libifp/Makefile
U pkgsrc/audio/libifp/PLIST
U pkgsrc/audio/libifp/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libifp/distinfo
P pkgsrc/cad/mcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/mcalc/PLIST
U pkgsrc/cad/mcalc/distinfo
cvs update: cannot open directory /cvsroot/pkgsrc/database: No such file or 
directory
cvs update: skipping directory pkgsrc/database
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-Schema-Loader/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-Abstract/distinfo
P pkgsrc/databases/ruby-activeldap/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-activeldap/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr/PLIST
P pkgsrc/devel/bzr/distinfo
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/PLIST
P pkgsrc/devel/libgsf/distinfo
P pkgsrc/devel/libidn/Makefile
P pkgsrc/devel/libidn/distinfo
P pkgsrc/devel/mono-tools/Makefile
P pkgsrc/devel/mono-tools/PLIST
P pkgsrc/devel/mono-tools/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/mono-tools/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/devel/mono-tools/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/monodevelop/Makefile
P pkgsrc/devel/monodevelop/PLIST
U pkgsrc/devel/monodevelop/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/monodevelop/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/p5-Data-ShowTable/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-MakeMaker/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Case/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Hash-Case/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Hash-Merge/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Hash-Merge/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Log-Report/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Log-Report/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Report/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Mixin-Linewise/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Mixin-Linewise/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Moose/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Moose/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-ClassAttribute/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-ClassAttribute/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Declare/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Declare/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Method-Signatures/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Method-Signatures/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-Parameterized/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Role-Parameterized/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits-Pluggable/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Traits-Pluggable/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Structured/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Types-Structured/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Mouse/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Mouse/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-PPI/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-PPI/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Template-Plugin-VMethods/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Tie-File/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gettext-activerecord/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-gettext-activerecord/distinfo
U pkgsrc/devel/ruby-gettext-activerecord/patches/patch-aa
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/Sigil/Makefile
U pkgsrc/editors/Sigil/distinfo
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Vi/Makefile
P pkgsrc/fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/proggy-fonts/DESCR
U pkgsrc/fonts/proggy-fonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/proggy-fonts/PLIST
U pkgsrc/fonts/proggy-fonts/distinfo
P pkgsrc/graphics/f-spot/Makefile
P pkgsrc/graphics/f-spot/distinfo
U pkgsrc/graphics/f-spot/patches/patch-aa
U pkgsrc/graphics/f-spot/patches/patch-ab
U pkgsrc/graphics/f-spot/patches/patch-ac
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.10-jpeg/Makefile
P pkgsrc/graphics/libgdiplus/Makefile
U pkgsrc/graphics/libgdiplus/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/Makefile
P pkgsrc/lang/eieio/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/PLIST.common
P pkgsrc/lang/mono/distinfo
P pkgsrc/lang/mono/patches/patch-ab
P pkgsrc/lang/mono/patches/patch-ac
U pkgsrc/lang/mono/patches/patch-ad
P pkgsrc/lang/mono/patches/patch-af
cvs update: pkgsrc/lang/mono/patches/patch-ah is no longer in the repository
U pkgsrc/lang/mono/patches/patch-aj
P pkgsrc/lang/mono/patches/patch-bg
cvs update: pkgsrc/lang/mono/patches/patch-cd is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/mono/patches/patch-dc
P pkgsrc/lang/mono/patches/patch-de
P pkgsrc/lang/mono/patches/patch-dg
P pkgsrc/lang/mono/patches/patch-di
P pkgsrc/lang/mono-basic/Makefile
U pkgsrc/lang/mono-basic/distinfo
P pkgsrc/mail/p5-Mail-Ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/p5-MailTools/Makefile
U pkgsrc/mail/p5-MailTools/distinfo
P pkgsrc/mail/t-prot/Makefile
U pkgsrc/mail/t-prot/distinfo
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-base/patches/patch-aa
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.10-good/patches/patch-ab
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/PLIST
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/patches/patch-ac
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.10/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-av/Makefile
P pkgsrc/net/gupnp-av/PLIST
P pkgsrc/net/gupnp-av/buildlink3.mk
U pkgsrc/net/gupnp-av/distinfo
P pkgsrc/net/gupnp-tools/Makefile
U pkgsrc/net/gupnp-tools/distinfo
P pkgsrc/net/gupnp-tools/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/p5-Net-Ident/Makefile
P pkgsrc/net/p5-eBay-API/Makefile
P pkgsrc/net/p5-ispman/Makefile
P pkgsrc/net/pear-Net_LDAP2/DESCR
P pkgsrc/net/pear-Net_LDAP2/Makefile
U pkgsrc/net/pear-Net_LDAP2/distinfo
U pkgsrc/net/pear-Net_LDAP2/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/samba33/Makefile
U pkgsrc/net/samba33/PLIST
U pkgsrc/net/samba33/distinfo
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ac
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ad
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ae
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-af
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ag
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ah
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ai
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-aj
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ak
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-al
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-am
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-an
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ao
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ap
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-aq
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ar
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-as
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-at
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-au
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-av
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-aw
U pkgsrc/net/samba33/patches/patch-ax
P pkgsrc/net/sipcalc/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/TODO
P pkgsrc/security/caff/Makefile
U pkgsrc/security/caff/distinfo
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt/Makefile
P pkgsrc/security/polkit-qt/PLIST
U pkgsrc/security/polkit-qt/distinfo
P pkgsrc/sysutils/dbus-glib/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dbus-glib/distinfo
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-settings-daemon/Makefile
P pkgsrc/sysutils/py-gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Text-WrapI18N/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-SAX/Makefile
U pkgsrc/textproc/po-mode/DESCR
U pkgsrc/textproc/po-mode/Makefile
U pkgsrc/textproc/po-mode/PLIST
U pkgsrc/textproc/po-mode/distinfo
P pkgsrc/textproc/rasqal/Makefile
P pkgsrc/textproc/rasqal/PLIST
U pkgsrc/textproc/rasqal/distinfo
P pkgsrc/textproc/xapian/Makefile
P pkgsrc/textproc/xapian/PLIST
P pkgsrc/textproc/xapian/distinfo
P pkgsrc/textproc/xapian-omega/Makefile
P pkgsrc/textproc/xapian-omega/distinfo
cvs update: pkgsrc/textproc/xapian-omega/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/textproc/xapian-omega/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/textproc/xapian-omega/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
P pkgsrc/time/py-pytz/Makefile
P pkgsrc/time/py-pytz/PLIST
U pkgsrc/time/py-pytz/distinfo
P pkgsrc/wm/openbox/Makefile
P pkgsrc/wm/openbox/PLIST
P pkgsrc/wm/openbox/distinfo
P pkgsrc/www/ap-jk/Makefile
P pkgsrc/www/ap-jk/distinfo
P pkgsrc/www/ap-jk/patches/patch-ad
P pkgsrc/www/ap-mono/Makefile
P pkgsrc/www/ap-mono/distinfo
P pkgsrc/www/ap-perl/Makefile
P pkgsrc/www/ap-perl/distinfo
P pkgsrc/www/ap-perl/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/ap-ssl/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-jk/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-perl/Makefile
P pkgsrc/www/crawl/Makefile
P pkgsrc/www/cronolog/Makefile
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/curl/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/www/horde/Makefile
P pkgsrc/www/horde/PLIST
P pkgsrc/www/mono-xsp/Makefile
P pkgsrc/www/mono-xsp/PLIST
P pkgsrc/www/mono-xsp/distinfo
P pkgsrc/www/mono-xsp/patches/patch-ab
P pkgsrc/www/netscape/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Apache-Gallery/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-FormBuilder/Makefile
P pkgsrc/www/p5-CGI-Kwiki/Makefile
P pkgsrc/www/p5-HTTP-Request-Form/Makefile
P pkgsrc/www/p5-LWP-Authen-Negotiate/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Toolkit/Makefile
P pkgsrc/www/pear-HTML_Select/Makefile
U pkgsrc/www/pear-HTML_Select/distinfo
P pkgsrc/x11/gnome-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase-workspace4/Makefile
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/Makefile
P pkgsrc/x11/libgnomekbd/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxklavier/Makefile
P pkgsrc/x11/libxklavier/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/libxklavier/distinfo
P pkgsrc/x11/p5-Tk/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4/Makefile.common
P pkgsrc/x11/qt4-libs/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/distinfo
P pkgsrc/x11/qt4-pgsql/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-tools/PLIST
P pkgsrc/x11/wxGTK24/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK24/distinfo
U pkgsrc/x11/wxGTK24/patches/patch-am
U pkgsrc/x11/wxGTK24/patches/patch-an
U pkgsrc/x11/wxGTK24/patches/patch-ao
U pkgsrc/x11/wxGTK24/patches/patch-ap
P pkgsrc/x11/wxGTK26/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK26/distinfo
U pkgsrc/x11/wxGTK26/patches/patch-ae
U pkgsrc/x11/wxGTK26/patches/patch-af
U pkgsrc/x11/wxGTK26/patches/patch-ag
U pkgsrc/x11/wxGTK26/patches/patch-ah
P pkgsrc/x11/wxGTK28/Makefile
P pkgsrc/x11/wxGTK28/Makefile.common
P pkgsrc/x11/wxGTK28/distinfo
P pkgsrc/x11/wxGTK28/patches/patch-ba
P pkgsrc/x11/wxGTK28/patches/patch-bb
P pkgsrc/x11/wxGTK28/patches/patch-ca
U pkgsrc/x11/wxGTK28/patches/patch-cb
P pkgsrc/x11/xfce4-settings/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q4):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2009Q4
P pkgsrc/net/hobbitmon/Makefile


Home | Main Index | Thread Index | Old Index