tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/Makefile
U pkgsrc/audio/liblastfm/DESCR
U pkgsrc/audio/liblastfm/Makefile
U pkgsrc/audio/liblastfm/PLIST
U pkgsrc/audio/liblastfm/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/liblastfm/distinfo
U pkgsrc/audio/moodbar/DESCR
U pkgsrc/audio/moodbar/Makefile
U pkgsrc/audio/moodbar/PLIST
U pkgsrc/audio/moodbar/distinfo
U pkgsrc/audio/taglib-extras/DESCR
U pkgsrc/audio/taglib-extras/Makefile
U pkgsrc/audio/taglib-extras/PLIST
U pkgsrc/audio/taglib-extras/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/taglib-extras/distinfo
U pkgsrc/audio/taglib-extras/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/xcdplayer/PLIST
cvs update: cannot open directory /cvsroot/pkgsrc/database: No such file or 
directory
cvs update: skipping directory pkgsrc/database
P pkgsrc/databases/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql51-embedded/DESCR
U pkgsrc/databases/mysql51-embedded/Makefile
U pkgsrc/databases/mysql51-embedded/PLIST
U pkgsrc/databases/mysql51-embedded/buildlink3.mk
U pkgsrc/databases/mysql51-embedded/distinfo
U pkgsrc/databases/mysql51-embedded/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/mysql51-embedded/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/libnjb/DESCR
U pkgsrc/devel/libnjb/Makefile
U pkgsrc/devel/libnjb/PLIST
U pkgsrc/devel/libnjb/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libnjb/distinfo
U pkgsrc/devel/libnjb/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-Reporter/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Compare/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Compare/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Concise/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dumper-Concise/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Page/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Page/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Pageset/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Peek/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Peek/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Section/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Section/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Visitor/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-Dumpvar/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-Dumpvar/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-PartialDump/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-PartialDump/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace-WithLexicals/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-StackTrace-WithLexicals/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ParseXS/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-ParseXS/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSpp/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSpp/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long-Descriptive/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Getopt-Long-Descriptive/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Inline/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Inline/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/p5-Inline/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Dispatch/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Dispatch/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Log4perl/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Log4perl/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-Config/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Dispatch-Config/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Log-Log4perl/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Log4perl/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Term-ANSIColor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Term-ANSIColor/distinfo
U pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/DESCR
U pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/Makefile
U pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/PLIST
U pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/distinfo
U pkgsrc/devel/qtscriptgenerator/patches/patch-aa
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/emulators/palmosemulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/snes9x/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontforge/distinfo
P pkgsrc/fonts/fontforge/patches/patch-ae
P pkgsrc/games/moon-buggy/distinfo
U pkgsrc/games/moon-buggy/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/Makefile
U pkgsrc/graphics/digikam/DESCR
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/PLIST
U pkgsrc/graphics/digikam/distinfo
U pkgsrc/graphics/digikam/options.mk
cvs update: pkgsrc/graphics/digikam-doc/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/digikam-doc/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/digikam-doc/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/digikam-doc/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/digikam-doc/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
U pkgsrc/graphics/digikam-doc-kde3/DESCR
U pkgsrc/graphics/digikam-doc-kde3/Makefile
U pkgsrc/graphics/digikam-doc-kde3/PLIST
U pkgsrc/graphics/digikam-doc-kde3/distinfo
U pkgsrc/graphics/digikam-doc-kde3/patches/patch-aa
U pkgsrc/graphics/digikam-kde3/DESCR
U pkgsrc/graphics/digikam-kde3/Makefile
U pkgsrc/graphics/digikam-kde3/PLIST
U pkgsrc/graphics/digikam-kde3/distinfo
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins/DESCR
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/Makefile
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins/PLIST
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins/distinfo
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/graphics/kipi-plugins/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/graphics/kipi-plugins/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar/DESCR is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar/Makefile is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar/PLIST is no longer in the 
repository
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar-kde3/DESCR
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar-kde3/Makefile
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar-kde3/PLIST
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/DESCR
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/Makefile
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/PLIST
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/buildlink3.mk
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/distinfo
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/patches/patch-aa
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/patches/patch-ab
U pkgsrc/graphics/kipi-plugins-kde3/patches/patch-ac
P pkgsrc/graphics/oxygen-icons/Makefile
P pkgsrc/graphics/oxygen-icons/PLIST
U pkgsrc/graphics/oxygen-icons/distinfo
P pkgsrc/graphics/spcaview/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/ja-freewnn-dict/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/kinput2/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/kinput2/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/kinput2/options.mk
P pkgsrc/inputmethod/kinput2/patches/patch-aa
P pkgsrc/inputmethod/kinput2/patches/patch-ab
P pkgsrc/inputmethod/kinput2/patches/patch-ac
U pkgsrc/inputmethod/sj3/DESCR
U pkgsrc/inputmethod/sj3/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/sj3/Makefile.common
U pkgsrc/inputmethod/sj3/distinfo
U pkgsrc/inputmethod/sj3/version.mk
U pkgsrc/inputmethod/sj3/patches/patch-aa
U pkgsrc/inputmethod/sj3-client/DESCR
U pkgsrc/inputmethod/sj3-client/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/sj3-client/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/sj3-client/buildlink3.mk
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-dict/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-dict/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-dict/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/buildlink3.mk is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-af is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ag is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ah is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ai is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-aj is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ak is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-al is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-am is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ao is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ap is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-aq is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ar is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-as is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-at is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-au is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-av is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-aw is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ax is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ay is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-az is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-ba is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-bb is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-bc is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-bd is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-lib/patches/patch-be is no longer in the 
repository
U pkgsrc/inputmethod/sj3-server/DESCR
P pkgsrc/inputmethod/sj3-server/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/sj3-server/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/sj3-server/files/sj3proxy.sh
U pkgsrc/inputmethod/sj3-server/files/sj3serv.sh
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-server-bin/DESCR is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-server-bin/MESSAGE is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-server-bin/Makefile is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-server-bin/PLIST is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/inputmethod/sj3-server-bin/files/sj3.sh is no longer in the 
repository
P pkgsrc/inputmethod/uim/options.mk
P pkgsrc/lang/pforth/Makefile
P pkgsrc/mail/OSBF-lua/distinfo
P pkgsrc/math/py-rpy/Makefile
P pkgsrc/math/py-rpy/distinfo
P pkgsrc/math/py-rpy/patches/patch-aa
P pkgsrc/mbone/vat/distinfo
P pkgsrc/mbone/vat/patches/patch-ac
P pkgsrc/mbone/vat/patches/patch-aj
P pkgsrc/mbone/vat/patches/patch-aq
P pkgsrc/mbone/vat/patches/patch-ar
P pkgsrc/misc/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/DESCR
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/PLIST
U pkgsrc/misc/tellico/distinfo
cvs update: pkgsrc/misc/tellico/options.mk is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/misc/tellico/patches/patch-aa is no longer in the repository
U pkgsrc/misc/tellico-kde3/DESCR
U pkgsrc/misc/tellico-kde3/Makefile
U pkgsrc/misc/tellico-kde3/PLIST
U pkgsrc/misc/tellico-kde3/distinfo
U pkgsrc/misc/tellico-kde3/options.mk
U pkgsrc/misc/tellico-kde3/patches/patch-aa
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/net/Makefile
U pkgsrc/net/kmldonkey/DESCR
P pkgsrc/net/kmldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/kmldonkey/PLIST
U pkgsrc/net/kmldonkey/distinfo
U pkgsrc/net/kmldonkey-kde3/DESCR
U pkgsrc/net/kmldonkey-kde3/Makefile
U pkgsrc/net/kmldonkey-kde3/PLIST
U pkgsrc/net/kmldonkey-kde3/distinfo
P pkgsrc/net/nfdump/distinfo
U pkgsrc/net/nfdump/patches/patch-ah
P pkgsrc/net/xmftp/Makefile
P pkgsrc/net/xnap/Makefile
P pkgsrc/print/Makefile
P pkgsrc/print/py-cups/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-texmfsrc/Makefile
P pkgsrc/print/tex-dvips/Makefile
U pkgsrc/print/tex-dvips/distinfo
P pkgsrc/print/tex-dvips-doc/Makefile
U pkgsrc/print/tex-dvips-doc/distinfo
U pkgsrc/print/tex-latex-bin/DESCR
U pkgsrc/print/tex-latex-bin/Makefile
U pkgsrc/print/tex-latex-bin/PLIST
U pkgsrc/print/tex-latex-bin/distinfo
P pkgsrc/security/mixminion/Makefile
P pkgsrc/security/mixminion/distinfo
U pkgsrc/security/mixminion/patches/patch-ab
U pkgsrc/security/mixminion/patches/patch-ac
P pkgsrc/security/priv/Makefile
P pkgsrc/security/priv/distinfo
U pkgsrc/security/priv/patches/patch-aa
P pkgsrc/shells/Makefile
cvs update: pkgsrc/shells/bash3/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/shells/bash3/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/shells/bash3/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/shells/bash3/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/shells/bash3/patches/patch-af is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/shells/bash3/patches/patch-ag is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/shells/bash3/patches/patch-ah is no longer in the repository
P pkgsrc/time/p5-Time-HiRes/Makefile
U pkgsrc/time/p5-Time-HiRes/distinfo
U pkgsrc/www/ap2-fcgid/DESCR
P pkgsrc/www/ap2-fcgid/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-fcgid/PLIST
U pkgsrc/www/ap2-fcgid/distinfo
U pkgsrc/www/ap2-fcgid/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/horde/Makefile
P pkgsrc/www/py-uwsgi/Makefile
P pkgsrc/x11/p5-Wx/Makefile
U pkgsrc/x11/p5-Wx/distinfo
P pkgsrc/x11/xless/PLIST


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q4):
P pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/Makefile
P pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/distinfo
U pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/patches/patch-aa
U pkgsrc/cross/h8300-hms-gcc/patches/patch-ab
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2009Q4
P pkgsrc/mail/fetchmail/Makefile
U pkgsrc/mail/fetchmail/distinfo
P pkgsrc/mail/fetchmailconf/Makefile
P pkgsrc/misc/rubygems/Makefile
P pkgsrc/misc/rubygems/distinfo
P pkgsrc/misc/rubygems/patches/patch-ag
P pkgsrc/security/f-prot-antivirus6-ms-bin/Makefile
P pkgsrc/www/squid27/Makefile
P pkgsrc/www/squid27/distinfo
U pkgsrc/www/squid27/patches/patch-ao
P pkgsrc/www/squid30/Makefile
P pkgsrc/www/squid30/distinfo


Home | Main Index | Thread Index | Old Index