tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
cvs update: cannot open directory /cvsroot/pkgsrc/database: No such file or 
directory
cvs update: skipping directory pkgsrc/database
P pkgsrc/databases/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-EncodedColumn/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-EncodedColumn/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class-EncodedColumn/distinfo
U pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/DESCR
U pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/Makefile
U pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/PLIST
U pkgsrc/databases/py-cx_Oracle/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/boost-build/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-docs/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-headers/PLIST
P pkgsrc/devel/boost-headers/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-jam/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/boost-python/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/cmake/Makefile
P pkgsrc/devel/cmake/distinfo
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/cmake/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/hg-git/Makefile
U pkgsrc/devel/hg-git/distinfo
P pkgsrc/devel/nss/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Dispatch/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Dispatch/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Dispatch/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Log4perl/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Log4perl/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Log-Any-Adapter-Log4perl/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2010
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Catalyst/Makefile
U pkgsrc/editors/p5-Padre-Plugin-Catalyst/distinfo
P pkgsrc/fonts/tex-metafont/Makefile
P pkgsrc/lang/python/pyversion.mk
P pkgsrc/math/p5-Math-Pari/Makefile
P pkgsrc/math/pari/Makefile
P pkgsrc/math/pari/distinfo
P pkgsrc/math/pari/patches/patch-an
P pkgsrc/math/pari/patches/patch-ao
P pkgsrc/meta-pkgs/boost/Makefile.common
P pkgsrc/meta-pkgs/boost/distinfo
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork4/PLIST
P pkgsrc/net/airportbasestationconfig/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-pgsql/Makefile
P pkgsrc/net/xrmftp/Makefile
P pkgsrc/print/scribus/Makefile
P pkgsrc/print/scribus/PLIST
P pkgsrc/print/scribus/distinfo
P pkgsrc/print/scribus/patches/patch-ag
P pkgsrc/print/scribus/patches/patch-ai
P pkgsrc/security/netpgp/Makefile
U pkgsrc/security/netpgp/distinfo
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-DSA/distinfo
U pkgsrc/security/p5-Crypt-DSA/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenPGP/Makefile
U pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenPGP/distinfo
U pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenPGP/options.mk
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RIPEMD160/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-RIPEMD160/distinfo
U pkgsrc/security/p5-Crypt-RIPEMD160/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/boxbackup-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/boxbackup-server/Makefile
P pkgsrc/sysutils/depot/Makefile
P pkgsrc/sysutils/extipl/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-jsonlib/DESCR
U pkgsrc/textproc/py-jsonlib/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-jsonlib/PLIST
U pkgsrc/textproc/py-jsonlib/distinfo
P pkgsrc/textproc/xalan-j/Makefile
P pkgsrc/wm/Makefile
P pkgsrc/wm/matchbox-wm/Makefile
U pkgsrc/wm/musca/DESCR
U pkgsrc/wm/musca/Makefile
U pkgsrc/wm/musca/PLIST
U pkgsrc/wm/musca/distinfo
U pkgsrc/wm/musca/patches/patch-aa
P pkgsrc/wm/windowlab/Makefile
P pkgsrc/wm/wmakerconf/Makefile
P pkgsrc/wm/wmakerconf/distinfo
U pkgsrc/wm/wmakerconf/patches/patch-ae
U pkgsrc/wm/wmakerconf/patches/patch-af
P pkgsrc/wm/wmii/Makefile
P pkgsrc/wm/wmii/distinfo
P pkgsrc/wm/wmii/patches/patch-aa
P pkgsrc/wm/wmii/patches/patch-ab
P pkgsrc/wm/wmx/Makefile
P pkgsrc/wm/wmx/Makefile.common
P pkgsrc/wm/wmx/PLIST
P pkgsrc/wm/wmx-gnome/Makefile
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/ap-access-referer/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-cookie/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-external/Makefile
P pkgsrc/www/ap-auth-kerb/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-external/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-ntlm/Makefile
P pkgsrc/www/gtkasp2php/Makefile
P pkgsrc/www/gtkasp2php/distinfo
P pkgsrc/www/gtkasp2php/patches/patch-aa
U pkgsrc/www/p5-Task-CatInABox/DESCR
U pkgsrc/www/p5-Task-CatInABox/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Task-CatInABox/distinfo


Killing core files:


Updating tar files:


building list of README.html files
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing...
pkgsrc-readmes: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done

Updating pkgsrc-2009Q4 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q4):


Updating pkgsrc pkgsrc-2009Q4 tar files:
pkgsrc: collecting ... building .gz ... replacing... building .bz2 ... 
replacing... done


Home | Main Index | Thread Index | Old Index