tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/PLIST
P pkgsrc/chat/weechat/distinfo
U pkgsrc/chat/weechat/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/xulrunner/Makefile
P pkgsrc/devel/xulrunner/mozilla-common.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/blender/distinfo
P pkgsrc/graphics/blender/patches/patch-ab
U pkgsrc/graphics/blender/patches/patch-ak
U pkgsrc/graphics/blender/patches/patch-al
U pkgsrc/graphics/blender/patches/patch-am
P pkgsrc/graphics/clutter/DESCR
P pkgsrc/graphics/clutter/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/python/egg.mk
P pkgsrc/lang/python/srcdist.mk
P pkgsrc/lang/python26/Makefile
P pkgsrc/lang/python26/PLIST.common
P pkgsrc/lang/python26/distinfo
P pkgsrc/math/Makefile
U pkgsrc/math/openfst/DESCR
U pkgsrc/math/openfst/Makefile
U pkgsrc/math/openfst/PLIST
U pkgsrc/math/openfst/distinfo
P pkgsrc/misc/esniper/Makefile
U pkgsrc/misc/esniper/distinfo
P pkgsrc/misc/koffice/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/distinfo
P pkgsrc/misc/koffice/patches/patch-ab
P pkgsrc/mk/bsd.pkg.mk
P pkgsrc/net/cntlm/Makefile
P pkgsrc/net/quagga-devel/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/mozilla-rootcerts/Makefile
U pkgsrc/security/mozilla-rootcerts/distinfo
P pkgsrc/security/mozilla-rootcerts/files/mozilla-rootcerts.sh
P pkgsrc/textproc/iso-codes/Makefile
P pkgsrc/textproc/iso-codes/PLIST
U pkgsrc/textproc/iso-codes/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index