tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Config-Any/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Config-Any/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Devel-REPL/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Devel-REPL/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Mouse/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Mouse/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-MouseX-Types/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-MouseX-Types/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MouseX-Types/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/geography/gpsbabel/Makefile
P pkgsrc/geography/gpsbabel/distinfo
U pkgsrc/geography/gpsbabel/patches/patch-af
U pkgsrc/geography/gpsbabel/patches/patch-ag
P pkgsrc/lang/icon/Makefile
P pkgsrc/lang/icon/PLIST
P pkgsrc/lang/icon/distinfo
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ab
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ad is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ae is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/icon/patches/patch-af is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ag is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ah is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ai
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-aj
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ao
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ap
cvs update: pkgsrc/lang/icon/patches/patch-aq is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-aw
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ax
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-az
P pkgsrc/lang/icon/patches/patch-ba
cvs update: pkgsrc/lang/icon/patches/patch-bb is no longer in the repository
P pkgsrc/misc/openoffice2/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice2/distinfo
P pkgsrc/misc/openoffice2/patches/patch-eg
P pkgsrc/misc/openoffice2/patches/patch-eh
P pkgsrc/mk/fetch/fetch-list.mk
P pkgsrc/net/proftpd/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd/PLIST
P pkgsrc/net/proftpd/distinfo
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/pkg_add.1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/pkg_add.cat1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/admin/pkg_admin.1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/admin/pkg_admin.cat1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/bpm/bpm.1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/bpm/bpm.cat1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/pkg_create.1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/pkg_create.cat1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/pkg_install.conf.5
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/pkg_install.conf.cat5
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/pkg_summary.5
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/pkg_summary.cat5
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/view/linkfarm.1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/view/linkfarm.cat1
P pkgsrc/print/Makefile
P pkgsrc/print/kpathsea/Makefile
P pkgsrc/print/kpathsea/distinfo
P pkgsrc/print/kpathsea/patches/patch-aa
U pkgsrc/print/tex-bin-kpathsea/DESCR
U pkgsrc/print/tex-bin-kpathsea/Makefile
U pkgsrc/print/tex-bin-kpathsea/PLIST
U pkgsrc/print/tex-bin-kpathsea/distinfo
P pkgsrc/sysutils/bacula/options.mk
P pkgsrc/sysutils/puppet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/puppet/PLIST
U pkgsrc/sysutils/puppet/distinfo
U pkgsrc/sysutils/puppet/patches/patch-aa
U pkgsrc/sysutils/puppet/patches/patch-ab
U pkgsrc/sysutils/puppet/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/sysutils/puppet/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
P pkgsrc/sysutils/ruby-facter/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ruby-facter/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ruby-facter/distinfo
P pkgsrc/textproc/hunspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/hunspell/PLIST
P pkgsrc/textproc/hunspell/distinfo
P pkgsrc/textproc/hunspell/options.mk


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q4 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2008Q4):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index