tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/xine-arts/Makefile
U pkgsrc/audio/xine-arts/PLIST
P pkgsrc/audio/xine-esound/Makefile
U pkgsrc/audio/xine-esound/PLIST
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/py-psycopg2/Makefile
P pkgsrc/databases/py-psycopg2/PLIST
U pkgsrc/databases/py-psycopg2/distinfo
cvs update: pkgsrc/databases/py-psycopg2/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
U pkgsrc/databases/py-sqlite3/DESCR
U pkgsrc/databases/py-sqlite3/Makefile
U pkgsrc/databases/py-sqlite3/PLIST
U pkgsrc/databases/py-sqlite3/files/setup.py
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/bzr/MESSAGE
P pkgsrc/devel/bzr/Makefile
P pkgsrc/devel/bzr/PLIST
P pkgsrc/devel/bzr/distinfo
U pkgsrc/devel/bzr/plugin.mk
U pkgsrc/devel/bzr-gtk/DESCR
U pkgsrc/devel/bzr-gtk/MESSAGE
U pkgsrc/devel/bzr-gtk/Makefile
U pkgsrc/devel/bzr-gtk/PLIST
U pkgsrc/devel/bzr-gtk/distinfo
U pkgsrc/devel/bzr-svn/DESCR
U pkgsrc/devel/bzr-svn/Makefile
U pkgsrc/devel/bzr-svn/PLIST
U pkgsrc/devel/bzr-svn/distinfo
U pkgsrc/devel/bzrtools/DESCR
U pkgsrc/devel/bzrtools/MESSAGE
U pkgsrc/devel/bzrtools/Makefile
U pkgsrc/devel/bzrtools/PLIST
U pkgsrc/devel/bzrtools/distinfo
P pkgsrc/devel/cmake/PLIST
P pkgsrc/devel/ht/Makefile
U pkgsrc/devel/ht/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/ht/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/TeXmacs/distinfo
P pkgsrc/editors/TeXmacs/patches/patch-ai
P pkgsrc/editors/TeXmacs/patches/patch-ak
P pkgsrc/fonts/acroread-font-share/Makefile
P pkgsrc/fonts/acroread7-font-share/Makefile
P pkgsrc/fonts/acroread7-font-share/PLIST
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/PLIST
P pkgsrc/graphics/gthumb/distinfo
P pkgsrc/lang/nawk/Makefile
P pkgsrc/lang/nawk/files/awk.h
P pkgsrc/lang/nawk/files/lib.c
cvs update: pkgsrc/lang/nawk/files/makefile.orig is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/nawk/files/tran.c
P pkgsrc/mbone/Makefile
U pkgsrc/mbone/dbeacon/DESCR
U pkgsrc/mbone/dbeacon/Makefile
U pkgsrc/mbone/dbeacon/PLIST
U pkgsrc/mbone/dbeacon/distinfo
U pkgsrc/mbone/dbeacon/patches/patch-aa
P pkgsrc/multimedia/transcode/distinfo
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-aw
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/xine-lib/distinfo
P pkgsrc/net/powerdns/Makefile.common
P pkgsrc/net/powerdns/distinfo
P pkgsrc/print/poppler/Makefile.common
P pkgsrc/print/poppler/distinfo
U pkgsrc/print/poppler/patches/patch-aj
P pkgsrc/security/libprelude/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude/PLIST
P pkgsrc/security/libprelude/distinfo
P pkgsrc/security/prelude-lml/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-lml/PLIST
P pkgsrc/security/prelude-lml/distinfo
P pkgsrc/security/prelude-manager/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-manager/distinfo
P pkgsrc/www/apache22/Makefile
U pkgsrc/www/apache22/PLIST.all-shared
P pkgsrc/x11/xlockmore/Makefile.common
P pkgsrc/x11/xlockmore/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q2 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2008Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index