tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/libgpod/Makefile
P pkgsrc/audio/libsamplerate/Makefile
U pkgsrc/audio/libsamplerate/distinfo
P pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/Makefile
U pkgsrc/chat/p5-Net-AOLIM/distinfo
P pkgsrc/devel/dev86/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSBuilder/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-ExtUtils-XSBuilder/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
U pkgsrc/emulators/aranym/MESSAGE
P pkgsrc/emulators/aranym/Makefile
P pkgsrc/emulators/aranym/PLIST
P pkgsrc/emulators/aranym/distinfo
U pkgsrc/emulators/aranym/patches/patch-ad
cvs update: pkgsrc/emulators/emutos/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/emutos/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/emutos/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/emulators/emutos/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/python24/distinfo
U pkgsrc/lang/python24/patches/patch-bm
P pkgsrc/mail/spamdyke/Makefile
P pkgsrc/mail/spamdyke/distinfo
P pkgsrc/misc/udfclient/Makefile
U pkgsrc/misc/udfclient/distinfo
P pkgsrc/multimedia/libmpeg2/Makefile
U pkgsrc/multimedia/libmpeg2/distinfo
P pkgsrc/multimedia/libmpeg2/patches/patch-aa
P pkgsrc/multimedia/libmpeg2/patches/patch-ab
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/multimedia/transcode/distinfo
P pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ac
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ar
P pkgsrc/net/p5-Geo-IP/Makefile
U pkgsrc/net/p5-Geo-IP/distinfo
P pkgsrc/print/ghostscript/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript/PLIST
P pkgsrc/print/ghostscript/distinfo
P pkgsrc/print/teTeX3-bin/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX3-bin/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/duplicity/Makefile
P pkgsrc/sysutils/duplicity/distinfo
U pkgsrc/sysutils/xenkernel33/DESCR
U pkgsrc/sysutils/xenkernel33/Makefile
U pkgsrc/sysutils/xenkernel33/PLIST
U pkgsrc/sysutils/xenkernel33/distinfo
U pkgsrc/sysutils/xenkernel33/patches/patch-aa
P pkgsrc/sysutils/xentools3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools3/distinfo
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-al
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-as
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-aw
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-ba
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-bo
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-br
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-bs
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-cz
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-da
P pkgsrc/sysutils/xentools3/patches/patch-dh
P pkgsrc/sysutils/xentools3-hvm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xentools3-hvm/distinfo
P pkgsrc/sysutils/xentools3-hvm/patches/patch-an
P pkgsrc/sysutils/xentools3-hvm/patches/patch-ay
P pkgsrc/sysutils/xentools3-hvm/patches/patch-bb
U pkgsrc/sysutils/xentools33/DESCR
U pkgsrc/sysutils/xentools33/MESSAGE.NetBSD
U pkgsrc/sysutils/xentools33/Makefile
U pkgsrc/sysutils/xentools33/PLIST
U pkgsrc/sysutils/xentools33/distinfo
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/blk_netbsd.c
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/blktapctrl_netbsd.c
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/block-nbsd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/elf_machdep.h
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/hvm-nbsd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/int_types.h
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/netbsd1-nbsd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/qemu-ifup-nbsd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/vif-bridge-nbsd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/vif-ip-nbsd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/xenbackendd.c
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/xenbackendd.sh
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/xend.sh
U pkgsrc/sysutils/xentools33/files/xendomains.sh
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-aa
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ab
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ac
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ad
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ae
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-af
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ag
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ah
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ai
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-aj
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ba
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-bb
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-bc
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-bd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-be
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-bf
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-bg
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-bh
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-bi
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-bj
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ca
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-cb
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-cc
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-cd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ce
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-cf
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-cg
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-da
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-db
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-dc
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-dd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-de
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-df
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ea
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-eb
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ec
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ed
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ee
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-ef
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-eg
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-fa
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-fb
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-fc
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-fd
U pkgsrc/sysutils/xentools33/patches/patch-fe
P pkgsrc/textproc/libxslt/Makefile
P pkgsrc/textproc/libxslt/distinfo
U pkgsrc/textproc/libxslt/patches/patch-af
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/distinfo
cvs update: pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
U pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/patches/patch-ab
U pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/patches/patch-ac
U pkgsrc/textproc/p5-Pod-Tree/patches/patch-ad
P pkgsrc/textproc/py-feedparser/Makefile
U pkgsrc/textproc/py-feedparser/distinfo
P pkgsrc/wm/awesome/Makefile
P pkgsrc/wm/awesome/distinfo
P pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/Makefile
U pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/p5-HTML-Stream/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Cvs/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Cvs/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/p5-Kwiki-Archive-Cvs/patches/patch-aa is no longer in 
the repository
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-Icons-Gnome/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Kwiki-Icons-Gnome/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Kwiki-RecentChanges/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Kwiki-RecentChanges/distinfo
P pkgsrc/x11/xf86-input-vmmouse/Makefile
U pkgsrc/x11/xf86-input-vmmouse/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q2 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2008Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index