tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/dar/distinfo
U pkgsrc/archivers/dar/patches/patch-ag
P pkgsrc/archivers/libcomprex/distinfo
U pkgsrc/archivers/libcomprex/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/cs4235/DESCR
P pkgsrc/audio/cs4235/Makefile
P pkgsrc/audio/cs4235/distinfo
U pkgsrc/audio/cs4235/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/cs4235/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/cs4235/patches/patch-ac
U pkgsrc/audio/cs4235/patches/patch-ad
U pkgsrc/audio/cs4235/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/cs4235/patches/patch-af
P pkgsrc/audio/darkice/distinfo
U pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/darkice/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/distinfo
U pkgsrc/audio/libvisual0.2-plugins/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/rio/Makefile
P pkgsrc/audio/rio/distinfo
P pkgsrc/audio/rio/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/rio/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/xanalyser/distinfo
U pkgsrc/audio/xanalyser/patches/patch-ac
P pkgsrc/cad/felt/distinfo
U pkgsrc/cad/felt/patches/patch-ap
P pkgsrc/chat/centericq/distinfo
U pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-ba
U pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-bb
U pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-bc
U pkgsrc/chat/centericq/patches/patch-bd
P pkgsrc/chat/centerim/options.mk
P pkgsrc/chat/jabberd/distinfo
P pkgsrc/chat/jabberd/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/quirc/distinfo
U pkgsrc/chat/quirc/patches/patch-aa
P pkgsrc/converters/fribidi/Makefile
P pkgsrc/converters/fribidi/PLIST
U pkgsrc/converters/fribidi/distinfo
P pkgsrc/converters/macfork/distinfo
U pkgsrc/converters/macfork/patches/patch-ac
P pkgsrc/databases/metakit-lib/distinfo
U pkgsrc/databases/metakit-lib/patches/patch-aa
U pkgsrc/databases/metakit-lib/patches/patch-ac
P pkgsrc/databases/pgtcl/distinfo
P pkgsrc/databases/pgtcl/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/bin86/distinfo
U pkgsrc/devel/bin86/patches/patch-ab
U pkgsrc/devel/bin86/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dump-Streamer/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dump-Streamer/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-Dump-Streamer/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/lang/chicken/Makefile
P pkgsrc/lang/chicken/PLIST
U pkgsrc/lang/chicken/distinfo
P pkgsrc/mail/getmail/Makefile
P pkgsrc/mail/getmail/distinfo
P pkgsrc/sysutils/skill/distinfo
U pkgsrc/sysutils/skill/patches/patch-ad


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q2):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index