tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/bootstrap/README.Solaris
P pkgsrc/bootstrap/bootstrap
P pkgsrc/chat/Makefile
P pkgsrc/chat/dircproxy/DESCR
P pkgsrc/chat/dircproxy/Makefile
P pkgsrc/chat/dircproxy/PLIST
U pkgsrc/chat/dircproxy/distinfo
U pkgsrc/chat/dircproxy/options.mk
P pkgsrc/chat/dircproxy/files/dircproxy.sh
P pkgsrc/chat/dircproxy/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/dircproxy/patches/patch-ab
U pkgsrc/chat/dircproxy/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy/patches/patch-ad is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/distinfo is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/options.mk is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/files/dircproxy.sh is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/patches/patch-ab is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/chat/dircproxy-devel/patches/patch-ag is no longer in the 
repository
P pkgsrc/chat/libotr/Makefile
P pkgsrc/chat/libotr/PLIST
U pkgsrc/chat/libotr/distinfo
P pkgsrc/chat/pidgin-otr/Makefile
U pkgsrc/chat/pidgin-otr/distinfo
P pkgsrc/devel/nasm/Makefile
P pkgsrc/devel/nasm/distinfo
U pkgsrc/devel/nasm/patches/patch-ad
P pkgsrc/doc/CHANGES-2008
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/mail/turba/Makefile
P pkgsrc/mail/turba/PLIST
U pkgsrc/mail/turba/distinfo
P pkgsrc/mk/compiler/sunpro.mk
P pkgsrc/mk/wrapper/transform-sunpro-cc
P pkgsrc/wm/icewm/Makefile.common
P pkgsrc/wm/icewm/distinfo
P pkgsrc/wm/icewm/patches/patch-ak
P pkgsrc/www/horde/Makefile
P pkgsrc/www/horde/PLIST
P pkgsrc/www/horde/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2008Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2008Q1):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2008Q1
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/distinfo
U pkgsrc/mail/evolution/patches/patch-ad
U pkgsrc/mail/evolution/patches/patch-ae
P pkgsrc/mk/bulk/build
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile


Home | Main Index | Thread Index | Old Index