Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@NetBSD.org>
List: tech-pkg
Date: 08/04/2007 14:12:15
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
? pkgsrc/misc/screen/ktrace.out
U pkgsrc/archivers/libarchive/builtin.mk
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/COPYING
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/INSTALL
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.am
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/Makefile.in
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/NEWS
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/README
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.h.in
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/configure.ac
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/version
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/compile
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/config.guess
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/config.sub
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/depcomp
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/install-sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/ltmain.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/missing
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/config.aux/ylwrap
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/cpio_platform.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/cpio/util.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/tarfilter.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/untar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/Makefile
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/README
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/minitar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/tree.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/examples/minitar/tree.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive.h.in
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_check_magic.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_copy_stat.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_entry_stat.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_platform.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_data_into_fd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_extract.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_fd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_file.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_open_memory.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_all.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_bzip2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_compress.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_gzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_none.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_compression_program.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_all.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_ar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_cpio.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_iso9660.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_read_support_format_zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_string_sprintf.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_util.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_util.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_virtual.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_disk_set_standard_lookup.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open_fd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open_file.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open_filename.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_open_memory.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_private.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_bzip2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_gzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_none.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_compression_program.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_ar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_by_name.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_cpio.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_cpio_newc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_pax.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_shar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/archive_write_set_format_ustar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/config_freebsd.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/config_windows.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/filter_fork.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/filter_fork.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive-formats.5
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/libarchive_internals.3
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/tar.5
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/main.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/read_open_memory.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_basic.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_acl_pax.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_archive_api_feature.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_bad_fd.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_entry.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_compress_program.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_data_large.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_extract.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_ar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_Z.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_bin_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_odc.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_svr4_gzip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_cpio_svr4c_Z.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_gtar_sparse.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_iso_gz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_isorr_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_pax_bz2.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tbz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tgz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_tz.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_format_zip.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_large.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_pax_truncated.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_position.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_read_truncated.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_tar_filenames.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_compress_program.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_perms.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_disk_secure.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_ar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_cpio.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_cpio_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_shar_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_tar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_format_tar_empty.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/libarchive/test/test_write_open_memory.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.1
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/bsdtar_platform.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/getdate.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/getdate.y
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/matching.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/read.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/tree.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/tree.h
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/util.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/write.c
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/config.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-acl.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-basic.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-deep-dir.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-flags.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-nodump.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-overwrite.sh
U pkgsrc/archivers/libarchive/files/tar/test/test-utf8.sh
P pkgsrc/bootstrap/bootstrap
P pkgsrc/comms/asterisk/Makefile
P pkgsrc/comms/asterisk/distinfo
P pkgsrc/databases/libgda/distinfo
U pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-af
U pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-ag
U pkgsrc/databases/libgda/patches/patch-ai
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/libgetopt/Makefile
U pkgsrc/devel/libsetenv/DESCR
U pkgsrc/devel/libsetenv/Makefile
U pkgsrc/devel/libsetenv/PLIST
U pkgsrc/devel/libsetenv/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libsetenv/builtin.mk
U pkgsrc/devel/libsetenv/files/libsetenv.c
U pkgsrc/devel/libsetenv/files/libsetenv.h
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
U pkgsrc/devel/monotone/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-da is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-db is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-dc is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-dd is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/monotone/patches/patch-de is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/monotone-server/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-XML/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Class-XML/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Class-XML/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-Class-XML/distinfo
P pkgsrc/devel/zlib/builtin.mk
P pkgsrc/doc/CHANGES-2007
P pkgsrc/doc/RESPONSIBLE
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/lang/erlang/Makefile
P pkgsrc/lang/erlang/PLIST.common
P pkgsrc/lang/erlang-doc/Makefile
P pkgsrc/lang/erlang-man/Makefile
P pkgsrc/lang/mono/distinfo
U pkgsrc/lang/mono/patches/patch-be
P pkgsrc/mail/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail/MESSAGE
U pkgsrc/mail/claws-mail/MESSAGE.plugins
U pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile.common
U pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile.vers
U pkgsrc/mail/claws-mail/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail/PLIST.plugins
U pkgsrc/mail/claws-mail/buildlink3.mk
U pkgsrc/mail/claws-mail/distinfo
U pkgsrc/mail/claws-mail/plugins.mk
U pkgsrc/mail/claws-mail/files/mime.types
U pkgsrc/mail/claws-mail/patches/patch-ab
U pkgsrc/mail/claws-mail/patches/patch-ac
U pkgsrc/mail/claws-mail/patches/patch-ad
U pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-bogofilter/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-clamav/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-clamav/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-clamav/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-dillo-viewer/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-dillo-viewer/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-dillo-viewer/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-gtkhtml/distinfo
U pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-newmail/distinfo
U pkgsrc/mail/claws-mail-notification/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-notification/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-notification/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-notification/distinfo
U pkgsrc/mail/claws-mail-pdf_viewer/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-pdf_viewer/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-pdf_viewer/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-pdf_viewer/distinfo
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgp/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgp/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgp/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpcore/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpinline/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-pgpmime/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-smime/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-smime/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-smime/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-smime/distinfo
U pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-spamassassin/PLIST
U pkgsrc/mail/claws-mail-trayicon/DESCR
U pkgsrc/mail/claws-mail-trayicon/Makefile
U pkgsrc/mail/claws-mail-trayicon/PLIST
P pkgsrc/mail/imap-uw/Makefile
P pkgsrc/mail/imap-uw/PLIST
U pkgsrc/mail/imap-uw/distinfo
P pkgsrc/mail/imap-uw/options.mk
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-aa
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ab
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ac
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ad
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ae
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-af
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ag
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ah
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ai
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-aj
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ak
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-al
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-am
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ao
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ap
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-aq
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ar
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-as
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-at
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-au
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-av
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-aw
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ax
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ay
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-az
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-ba
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-bb
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-bc
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-bd
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-be
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-bf
P pkgsrc/mail/imap-uw/patches/patch-bg
P pkgsrc/misc/kdepim3/distinfo
P pkgsrc/mk/bsd.pkg.mk
P pkgsrc/mk/emulator/emulator-vars.mk
P pkgsrc/mk/flavor/pkg/package.mk
P pkgsrc/mk/plist/plist.mk
P pkgsrc/net/Transmission/Makefile
P pkgsrc/net/Transmission/PLIST
P pkgsrc/net/Transmission/distinfo
U pkgsrc/net/Transmission/options.mk
P pkgsrc/net/Transmission/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/Transmission/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/Transmission/patches/patch-ad
U pkgsrc/net/Transmission/patches/patch-ae
P pkgsrc/net/teamspeak-server/Makefile
U pkgsrc/net/teamspeak-server/distinfo
P pkgsrc/pkgtools/digest/files/configure
P pkgsrc/pkgtools/digest/files/configure.ac
P pkgsrc/pkgtools/digest/files/digest.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/Makefile.in
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/configure
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/configure.ac
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/Makefile.in
U pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/build.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/create.h
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/main.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/perform.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/pkg_create.1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/pkg_create.cat1
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/pl.c
U pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/create/util.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/lib.h
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/plist.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/version.h
P pkgsrc/print/ghostscript/distinfo
P pkgsrc/print/ghostscript/patches/patch-ac
P pkgsrc/wm/openbox/Makefile
P pkgsrc/x11/qt4-libs/distinfo
U pkgsrc/x11/qt4-libs/patches/patch-am
U pkgsrc/x11/qt4-libs/patches/patch-an


Killing core files:


Updating tar files:
pkgsrc: collecting for .gz ... replacing... collecting for .bz2 ... replacing... done

Updating pkgsrc-2007Q2 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2007Q2):
cvs update: warning: cannot open /cvsroot/CVSROOT/val-tags read/write: Permission denied


Updating pkgsrc pkgsrc-2007Q2 tar files:
pkgsrc: collecting for .gz ... replacing... collecting for .bz2 ... replacing... done