Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@NetBSD.org>
List: tech-pkg
Date: 06/11/2007 01:11:40
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/PLIST
U pkgsrc/audio/rhythmbox/distinfo
P pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-ae
P pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-af
P pkgsrc/audio/rhythmbox/patches/patch-ag
P pkgsrc/databases/Makefile
P pkgsrc/databases/adodb/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql4-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/p5-BerkeleyDB/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-BerkeleyDB/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DB_File/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DB_File/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DB_File/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Sync/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-MLDBM-Sync/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/PLIST
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB-Object/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB-Object/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB-Object/PLIST
U pkgsrc/databases/p5-Rose-DB-Object/distinfo
U pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/DESCR
U pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/PLIST
U pkgsrc/databases/p5-SQL-ReservedWords/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-Clone-PP/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-Data-OptList/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Perl-Tidy/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Perl-Tidy/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-Rose-Object/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-Sub-Exporter/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-Sub-Install/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-Sub-Install/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Sub-Install/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-Sub-Install/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-version/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-version/distinfo
P pkgsrc/devel/ruby-rd-mode/Makefile
U pkgsrc/devel/ruby-rd-mode/distinfo
P pkgsrc/devel/silc-toolkit/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion-base/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2007
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/Makefile
U pkgsrc/graphics/ruby-RMagick/distinfo
P pkgsrc/lang/ruby/Makefile.common
P pkgsrc/lang/ruby18-base/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt-devel/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt-devel/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/mutt-devel/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/mail/mutt-devel/patches/patch-ae is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/mail/mutt-devel/patches/patch-ah is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/mail/mutt-devel/patches/patch-ai is no longer in the repository
P pkgsrc/mail/mutt-devel/patches/patch-al
cvs update: pkgsrc/mail/mutt-devel/patches/patch-am is no longer in the repository
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-ParseExcel/Makefile
U pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-ParseExcel/distinfo
P pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-WriteExcel/Makefile
U pkgsrc/math/p5-Spreadsheet-WriteExcel/distinfo
P pkgsrc/meta-pkgs/modular-xorg-apps/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/modular-xorg-drivers/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice2/Makefile
P pkgsrc/misc/openoffice2/distinfo
P pkgsrc/misc/openoffice2/patches/patch-ck
U pkgsrc/misc/openoffice2/patches/patch-cm
U pkgsrc/misc/openoffice2/patches/patch-cn
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN/Makefile
U pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN/distinfo
P pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN-Data/Makefile
U pkgsrc/misc/p5-Business-ISBN-Data/distinfo
P pkgsrc/misc/p5-Mac-Macbinary/Makefile
U pkgsrc/misc/p5-Mac-Macbinary/distinfo
P pkgsrc/mk/flavor/pkg/reduce-depends.awk
P pkgsrc/multimedia/gnome2-media/Makefile
P pkgsrc/net/Makefile
U pkgsrc/net/p5-Geo-IPfree/DESCR
U pkgsrc/net/p5-Geo-IPfree/Makefile
U pkgsrc/net/p5-Geo-IPfree/PLIST
U pkgsrc/net/p5-Geo-IPfree/distinfo
P pkgsrc/textproc/aspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-Pod-Simple/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-Pod-Simple/distinfo
P pkgsrc/time/Makefile
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-MySQL/DESCR
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-MySQL/Makefile
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-MySQL/PLIST
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-MySQL/distinfo
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Pg/DESCR
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Pg/Makefile
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Pg/PLIST
U pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Pg/distinfo
U pkgsrc/time/p5-Rose-DateTime/DESCR
U pkgsrc/time/p5-Rose-DateTime/Makefile
U pkgsrc/time/p5-Rose-DateTime/PLIST
U pkgsrc/time/p5-Rose-DateTime/distinfo
U pkgsrc/time/p5-Time-Clock/DESCR
U pkgsrc/time/p5-Time-Clock/Makefile
U pkgsrc/time/p5-Time-Clock/PLIST
U pkgsrc/time/p5-Time-Clock/distinfo
P pkgsrc/www/ap-ssl/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-ldap/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-radius/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-auth-xradius/Makefile
P pkgsrc/www/apache2/Makefile
P pkgsrc/www/apache2/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/fox/Makefile
P pkgsrc/x11/fox/distinfo


Killing core files:

Updating pkgsrc-2007Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2007Q1):
cvs update: warning: cannot open /cvsroot/CVSROOT/val-tags read/write: Permission denied
cvs update: cannot open directory /cvsroot/pkgsrc/x11/Xrandr: No such file or directory
cvs update: skipping directory pkgsrc/x11/Xrandr