Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@NetBSD.org>
List: tech-pkg
Date: 06/08/2007 07:14:16
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/Makefile
P pkgsrc/audio/libdiscid/Makefile
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz/DESCR
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz/Makefile
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz/PLIST
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz/buildlink3.mk
U pkgsrc/audio/libmusicbrainz/distinfo
P pkgsrc/audio/musicbrainz/DESCR
P pkgsrc/audio/musicbrainz/Makefile
U pkgsrc/audio/musicbrainz/distinfo
cvs update: pkgsrc/audio/musicbrainz/patches/patch-ac is no longer in the repository
P pkgsrc/comms/conserver8/Makefile
P pkgsrc/comms/conserver8/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile.common
U pkgsrc/databases/sqlite3/distinfo
P pkgsrc/databases/sqlite3/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/databases/sqlite3/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/ko-po-check/Makefile
U pkgsrc/devel/ko-po-check/distinfo
P pkgsrc/devel/libidn/Makefile
P pkgsrc/devel/libidn/PLIST
P pkgsrc/devel/libidn/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES-2007
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/libexif/Makefile
P pkgsrc/graphics/libexif/PLIST
U pkgsrc/graphics/libexif/distinfo
cvs update: pkgsrc/graphics/libexif/patches/patch-ae is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/mzscheme/Makefile
P pkgsrc/lang/mzscheme/PLIST
U pkgsrc/lang/mzscheme/distinfo
cvs update: pkgsrc/lang/mzscheme/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/mzscheme/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/lang/mzscheme/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/mzscheme/patches/patch-ah is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/mzscheme/patches/patch-aj
U pkgsrc/lang/mzscheme/patches/patch-ak
P pkgsrc/lang/php5/Makefile
P pkgsrc/lang/php5/distinfo
U pkgsrc/lang/php5/patches/patch-am
P pkgsrc/mail/courier-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile.common
P pkgsrc/mail/spamdyke/Makefile
P pkgsrc/mail/spamdyke/PLIST
P pkgsrc/mail/spamdyke/distinfo
P pkgsrc/mail/spamdyke/patches/patch-aa
P pkgsrc/mail/spamdyke/patches/patch-ac
P pkgsrc/mail/sqwebmail/Makefile
P pkgsrc/mail/up-imapproxy/Makefile
P pkgsrc/mail/up-imapproxy/distinfo
cvs update: pkgsrc/mail/up-imapproxy/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/misc/Makefile
P pkgsrc/misc/dialog/Makefile
P pkgsrc/misc/dialog/PLIST
U pkgsrc/misc/dialog/distinfo
U pkgsrc/misc/ipbt/DESCR
U pkgsrc/misc/ipbt/Makefile
U pkgsrc/misc/ipbt/PLIST
U pkgsrc/misc/ipbt/distinfo
U pkgsrc/misc/ipbt/patches/patch-aa
P pkgsrc/mk/emacs.mk
P pkgsrc/mk/flavor/pkg/depends.mk
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gmplayer/distinfo
P pkgsrc/multimedia/mplayer/Makefile
U pkgsrc/multimedia/mplayer-share/patches/patch-ae
P pkgsrc/net/libupnp/Makefile
P pkgsrc/net/libupnp/PLIST
P pkgsrc/net/libupnp/distinfo
P pkgsrc/net/libupnp/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/libupnp/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/libupnp/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/libupnp/patches/patch-af
P pkgsrc/net/libupnp/patches/patch-ag
P pkgsrc/net/net-snmp/Makefile
P pkgsrc/security/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bkpupsd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wbm-apache/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wbm-apache/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-apache/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-at/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-bandwidth/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-bandwidth/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-bind8/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wbm-bind8/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-bind8/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-change-user/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-copy/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-cron/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-passwd/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-shell/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-useradmin/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-cluster-webmin/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-custom/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-cyrus-imapd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/wbm-cyrus-imapd/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-cyrus-imapd/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-dhcpd/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-dovecot/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-dovecot/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-fetchmail/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-file/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-file/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-htaccess-htpasswd/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-inetd/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-ipfilter/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-ipfilter/patches/patch-ab
U pkgsrc/sysutils/wbm-ldap-useradmin/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-lpadmin/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-mailboxes/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-mailboxes/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-mount/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-mysql/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-net/PLIST
U pkgsrc/sysutils/wbm-net/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-openslp/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-passwd/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-postfix/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-postgresql/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-qmailadmin/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-quota/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-sendmail/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-shell/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-sshd/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-status/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-syslog/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-telnet/distinfo
P pkgsrc/sysutils/wbm-time/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-tunnel/distinfo
U pkgsrc/sysutils/wbm-useradmin/distinfo
P pkgsrc/sysutils/webmin/PLIST
P pkgsrc/sysutils/webmin/distinfo
U pkgsrc/sysutils/webmin/version.mk
P pkgsrc/sysutils/webmin/patches/patch-af
P pkgsrc/textproc/eb/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase3/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2007Q1 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2007Q1):
cvs update: warning: cannot open /cvsroot/CVSROOT/val-tags read/write: Permission denied
cvs update: cannot open directory /cvsroot/pkgsrc/x11/Xrandr: No such file or directory
cvs update: skipping directory pkgsrc/x11/Xrandr