Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@NetBSD.org>
List: tech-pkg
Date: 06/16/2006 07:06:17
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/unzip/Makefile
P pkgsrc/audio/libvorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/vorbis-tools/Makefile
U pkgsrc/cad/qcad/DESCR
P pkgsrc/cad/qcad/Makefile
U pkgsrc/cad/qcad/Makefile.common
P pkgsrc/cad/qcad/PLIST
U pkgsrc/cad/qcad/TODO
U pkgsrc/cad/qcad/distinfo
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-aa
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ab
U pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-ad is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/cad/qcad/patches/patch-af is no longer in the repository
U pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/DESCR
U pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/Makefile
U pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/PLIST
U pkgsrc/cad/qcad-manual-cs/distinfo
U pkgsrc/cad/qcad-manual-de/DESCR
U pkgsrc/cad/qcad-manual-de/Makefile
U pkgsrc/cad/qcad-manual-de/PLIST
U pkgsrc/cad/qcad-manual-de/distinfo
U pkgsrc/cad/qcad-manual-en/DESCR
U pkgsrc/cad/qcad-manual-en/Makefile
U pkgsrc/cad/qcad-manual-en/Makefile.common
U pkgsrc/cad/qcad-manual-en/PLIST
U pkgsrc/cad/qcad-manual-en/distinfo
U pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/DESCR
U pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/Makefile
U pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/PLIST
U pkgsrc/cad/qcad-manual-hu/distinfo
U pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/DESCR
U pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/Makefile
U pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/PLIST
U pkgsrc/cad/qcad-partlibrary/distinfo
P pkgsrc/comms/synce-dccm/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-librapi2/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-libsynce/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-rra/Makefile
P pkgsrc/comms/synce-serial/Makefile
U pkgsrc/databases/shared-mime-info/DEINSTALL
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/INSTALL
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/Makefile
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/mimedb.mk
P pkgsrc/devel/GConf2/schemas.mk
P pkgsrc/devel/SDL/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/SDL/options.mk
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2006
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/emulators/m1/Makefile
P pkgsrc/emulators/xmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/xmame/distinfo
P pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-aa
P pkgsrc/emulators/xmame/patches/patch-ab
P pkgsrc/emulators/xmess/Makefile
P pkgsrc/emulators/xmess/distinfo
P pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-aa
P pkgsrc/emulators/xmess/patches/patch-ab
P pkgsrc/fonts/adobe-cmaps/Makefile
U pkgsrc/fonts/adobe-cmaps/distinfo
U pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts/DEINSTALL
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts/INSTALL
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts/Makefile
U pkgsrc/fonts/ghostscript-cmaps/DEINSTALL
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cmaps/INSTALL
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cmaps/Makefile
P pkgsrc/fonts/xorg-fontsEncodings/Makefile
P pkgsrc/games/bos/Makefile
P pkgsrc/games/digger/Makefile
P pkgsrc/games/golddig/Makefile
P pkgsrc/games/stratagus/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/distinfo
U pkgsrc/games/wesnoth/patches/patch-ab
P pkgsrc/games/xscavenger/Makefile
P pkgsrc/graphics/gqview-gtk1/Makefile
P pkgsrc/graphics/hicolor-icon-theme/Makefile
P pkgsrc/graphics/hicolor-icon-theme/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/jpeg_ls/Makefile
P pkgsrc/graphics/libcaca/Makefile
P pkgsrc/graphics/ljpeg/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/perl5/packlist.mk
P pkgsrc/lang/python/pyversion.mk
P pkgsrc/lang/scsl-jre15/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jre15/Makefile
P pkgsrc/mail/dbmail/DESCR
P pkgsrc/mail/dovecot/Makefile
P pkgsrc/mail/fix-mime-charset/Makefile
P pkgsrc/mail/mailman/Makefile
P pkgsrc/mail/mini_sendmail/distinfo
P pkgsrc/mail/mini_sendmail/patches/patch-aa
U pkgsrc/mail/mutt/DEINSTALL
P pkgsrc/mail/mutt/INSTALL
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
U pkgsrc/mail/mutt-devel/DEINSTALL
P pkgsrc/mail/mutt-devel/INSTALL
P pkgsrc/mail/mutt-devel/Makefile
P pkgsrc/math/graphopt/Makefile
P pkgsrc/math/ltm/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/fxtv-capture/Makefile
P pkgsrc/misc/latin-words-bin/Makefile
U pkgsrc/misc/openoffice2-bin/DEINSTALL
P pkgsrc/misc/openoffice2-bin/INSTALL
P pkgsrc/misc/openoffice2-bin/Makefile
P pkgsrc/misc/reed/Makefile
P pkgsrc/mk/alternatives.mk
P pkgsrc/mk/pkginstall/bsd.pkginstall.mk
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.8/plugins.mk
P pkgsrc/multimedia/libdv/distinfo
U pkgsrc/multimedia/libdv/patches/patch-ae
P pkgsrc/multimedia/libogg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/libtheora/Makefile
P pkgsrc/multimedia/mplayer-share/distinfo
U pkgsrc/multimedia/mplayer-share/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/nmap/Makefile
P pkgsrc/net/nmap/distinfo
P pkgsrc/net/nmap/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/nmapfe/Makefile
P pkgsrc/parallel/pvm3/arch.mk
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.pl
U pkgsrc/print/apsfilter/DEINSTALL
P pkgsrc/print/apsfilter/INSTALL
P pkgsrc/print/apsfilter/Makefile
P pkgsrc/print/dvipdfmx/map.mk
P pkgsrc/print/foomatic-filters/Makefile
U pkgsrc/print/foomatic-filters-cups/DEINSTALL
P pkgsrc/print/foomatic-filters-cups/INSTALL
P pkgsrc/print/foomatic-filters-cups/Makefile
U pkgsrc/print/foomatic-ppds-cups/DEINSTALL
P pkgsrc/print/foomatic-ppds-cups/INSTALL
P pkgsrc/print/foomatic-ppds-cups/Makefile
P pkgsrc/print/ghostscript-esp/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX/module.mk
P pkgsrc/print/tex-dhucs/Makefile
P pkgsrc/print/tex-dhucs/distinfo
P pkgsrc/shells/bash/Makefile
P pkgsrc/shells/bash2/Makefile
P pkgsrc/shells/bash2-doc/Makefile
U pkgsrc/sysutils/desktop-file-utils/DEINSTALL
P pkgsrc/sysutils/desktop-file-utils/INSTALL
P pkgsrc/sysutils/desktop-file-utils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/desktop-file-utils/desktopdb.mk
P pkgsrc/sysutils/tpb/Makefile
P pkgsrc/sysutils/webmin/wbm.mk
P pkgsrc/sysutils/xuvmstat/Makefile
P pkgsrc/textproc/GutenMark/Makefile
P pkgsrc/textproc/GutenMark-words/Makefile
P pkgsrc/textproc/aspell-english/Makefile
P pkgsrc/textproc/enchant/Makefile
P pkgsrc/textproc/flyspell/Makefile
P pkgsrc/textproc/ispell-emacs/Makefile
P pkgsrc/textproc/psgml-mode/Makefile
U pkgsrc/textproc/scrollkeeper/DEINSTALL
P pkgsrc/textproc/scrollkeeper/INSTALL
P pkgsrc/textproc/scrollkeeper/Makefile
P pkgsrc/textproc/scrollkeeper/omf.mk
P pkgsrc/textproc/xmlcatmgr/catalogs.mk
P pkgsrc/textproc/xslide/Makefile
P pkgsrc/www/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile-firefox.common
P pkgsrc/www/firefox/Makefile.common
U pkgsrc/www/geeklog/DEINSTALL
U pkgsrc/www/geeklog/DESCR
U pkgsrc/www/geeklog/INSTALL
U pkgsrc/www/geeklog/MESSAGE
U pkgsrc/www/geeklog/Makefile
U pkgsrc/www/geeklog/Makefile.common
U pkgsrc/www/geeklog/PLIST
U pkgsrc/www/geeklog/distinfo
U pkgsrc/www/geeklog/files/createdb.php
U pkgsrc/www/geeklog/files/geeklog.conf
U pkgsrc/www/geeklog/patches/patch-aa
U pkgsrc/www/geeklog/patches/patch-ab
U pkgsrc/www/geeklog/patches/patch-ac
U pkgsrc/www/geeklog/patches/patch-ad
U pkgsrc/www/geeklog/patches/patch-ae
U pkgsrc/www/geeklog/patches/patch-af
P pkgsrc/www/mozilla/Makefile.common
U pkgsrc/www/pear-HTTP/DESCR
U pkgsrc/www/pear-HTTP/Makefile
U pkgsrc/www/pear-HTTP/PLIST
U pkgsrc/www/pear-HTTP/distinfo
U pkgsrc/www/privoxy/DEINSTALL
P pkgsrc/www/privoxy/INSTALL
P pkgsrc/www/privoxy/Makefile
P pkgsrc/www/seamonkey/Makefile.common
P pkgsrc/www/surfraw/Makefile
U pkgsrc/x11/gtk/DEINSTALL
P pkgsrc/x11/gtk/INSTALL
P pkgsrc/x11/gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/modules.mk
P pkgsrc/x11/xscreensaver/Makefile.common


Killing core files:

Updating 2006Q1 pkgsrc tree (2006Q1):
cvs update: warning: cannot open /cvsroot/CVSROOT/val-tags read/write: Permission denied
P pkgsrc/audio/arts/Makefile
P pkgsrc/audio/arts/distinfo
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2006Q1
P pkgsrc/graphics/gd/Makefile
P pkgsrc/graphics/gd/distinfo
U pkgsrc/graphics/gd/patches/patch-ac
P pkgsrc/x11/kdebase3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdebase3/distinfo