Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@netbsd.org>
List: tech-pkg
Date: 03/14/2006 07:28:32
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/gqmpeg/Makefile
P pkgsrc/audio/gqmpeg-devel/Makefile
P pkgsrc/audio/xmcd/Makefile
P pkgsrc/audio/xmms-meta-input/Makefile
P pkgsrc/chat/gaim/Makefile
P pkgsrc/chat/gaim/distinfo
P pkgsrc/chat/gaim/patches/patch-ad
P pkgsrc/chat/ircd-hybrid/Makefile
P pkgsrc/chat/silc-server/Makefile
P pkgsrc/comms/efax/Makefile
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/Makefile
P pkgsrc/databases/adodb/Makefile
P pkgsrc/databases/adodb/PLIST
U pkgsrc/databases/adodb/distinfo
P pkgsrc/databases/mysql4-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql5-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql73-lib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql73-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql74-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql80-server/Makefile
P pkgsrc/databases/py-mssql/Makefile
U pkgsrc/databases/py-mssql/distinfo
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/Makefile
P pkgsrc/databases/shared-mime-info/mimedb.mk
P pkgsrc/devel/GConf2/schemas.mk
P pkgsrc/devel/gdb6/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb6/distinfo
P pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bf
U pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bg
U pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bh
U pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bi
U pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bj
U pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bk
U pkgsrc/devel/gdb6/patches/patch-bl
P pkgsrc/devel/isect/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/PLIST
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
P pkgsrc/devel/pango/PLIST
U pkgsrc/devel/pango/distinfo
P pkgsrc/devel/pango/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/pwlib/Makefile
P pkgsrc/devel/pwlib/distinfo
P pkgsrc/devel/pwlib/patches/patch-ba
P pkgsrc/devel/rt3/Makefile.install
P pkgsrc/devel/w32api/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/emulators/Makefile
P pkgsrc/emulators/compat12/Makefile
P pkgsrc/emulators/compat13/Makefile
P pkgsrc/emulators/compat14/Makefile
P pkgsrc/emulators/compat14-crypto/Makefile
P pkgsrc/emulators/freebsd_lib/Makefile
P pkgsrc/emulators/netbsd32_compat14/Makefile
P pkgsrc/emulators/netbsd32_compat15/Makefile
P pkgsrc/emulators/netbsd32_compat16/Makefile
P pkgsrc/emulators/osf1_lib/Makefile
P pkgsrc/emulators/suse100_gtk2/Makefile
U pkgsrc/emulators/suse100_locale/DESCR
U pkgsrc/emulators/suse100_locale/Makefile
U pkgsrc/emulators/suse100_locale/Makefile.i386
U pkgsrc/emulators/suse100_locale/Makefile.powerpc
U pkgsrc/emulators/suse100_locale/Makefile.x86_64
U pkgsrc/emulators/suse100_locale/distinfo.i386
U pkgsrc/emulators/suse100_locale/distinfo.powerpc
U pkgsrc/emulators/suse100_locale/distinfo.x86_64
P pkgsrc/emulators/suse91_base/Makefile
P pkgsrc/emulators/suse91_gtk2/Makefile
P pkgsrc/emulators/suse_base/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/vmware-module/Makefile
P pkgsrc/emulators/vmware-module3/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/Makefile
P pkgsrc/emulators/wine/PLIST
P pkgsrc/emulators/wine/options.mk
P pkgsrc/finance/gnucash-devel/distinfo
P pkgsrc/finance/gnucash-devel/patches/patch-ab
U pkgsrc/finance/gnucash-devel/patches/patch-ac
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cidfonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/ghostscript-cmaps/Makefile
P pkgsrc/fonts/ja-kappa20/Makefile
P pkgsrc/fonts/ja-shinonome/Makefile
P pkgsrc/fonts/vfontcap-kochi/Makefile
P pkgsrc/games/falcons-eye/Makefile
P pkgsrc/games/gnome2-games/Makefile
P pkgsrc/games/ivan/Makefile
P pkgsrc/games/tetrinetx/Makefile
P pkgsrc/games/xmris/Makefile
P pkgsrc/games/xscavenger/Makefile
P pkgsrc/ham/dpbox/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/canna-server/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/sj3-dict/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/skkinput/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/skkserv/Makefile
P pkgsrc/lang/perl5/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/perl5/packlist.mk
P pkgsrc/lang/python24/Makefile
P pkgsrc/lang/ruby18-base/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jre15/Makefile
P pkgsrc/mail/clamav/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-maildir/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd/Makefile
P pkgsrc/mail/cyrus-imapd21/Makefile
P pkgsrc/mail/dovecot/distinfo
P pkgsrc/mail/dovecot/patches/patch-ab
P pkgsrc/mail/mailman/Makefile
P pkgsrc/mail/mailwrapper/Makefile
P pkgsrc/mail/majordomo/Makefile
P pkgsrc/mail/mimedefang/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt/Makefile
P pkgsrc/mail/mutt-devel/Makefile
P pkgsrc/mail/nullmailer/Makefile
P pkgsrc/mail/popa3d/Makefile
P pkgsrc/mail/pymsgauth/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail-run/Makefile
P pkgsrc/mail/spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/spamassassin/PLIST
P pkgsrc/mail/spamassassin/distinfo
P pkgsrc/mail/spamassassin/options.mk
P pkgsrc/mail/spamassassin/patches/patch-ad
U pkgsrc/mail/spamassassin/patches/patch-ay
U pkgsrc/mail/spamassassin/patches/patch-az
P pkgsrc/mail/sqwebmail/Makefile
P pkgsrc/mail/yatsvrs/Makefile
P pkgsrc/misc/jitterbug/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/PLIST
P pkgsrc/misc/openoffice2-bin/Makefile
P pkgsrc/misc/rpm/Makefile
P pkgsrc/mk/alternatives.mk
P pkgsrc/mk/bsd.pkg.mk
P pkgsrc/mk/oss.buildlink3.mk
P pkgsrc/mk/defaults/options.description
P pkgsrc/mk/install/bsd.pkginstall.mk
P pkgsrc/multimedia/avidemux/distinfo
U pkgsrc/multimedia/avidemux/patches/patch-ab
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.8/plugins.mk
P pkgsrc/multimedia/gxine/distinfo
P pkgsrc/multimedia/gxine/patches/patch-ac
U pkgsrc/multimedia/gxine/patches/patch-ak
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/distinfo
P pkgsrc/multimedia/ogle_gui/patches/patch-aa
U pkgsrc/multimedia/ogle_gui/patches/patch-ad
P pkgsrc/multimedia/transcode/distinfo
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ac
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ad
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ae
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-af
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ag
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ah
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ai
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-aj
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ak
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-al
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-am
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-an
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ao
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ap
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-aq
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-ar
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-as
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-at
U pkgsrc/multimedia/transcode/patches/patch-au
P pkgsrc/multimedia/vls/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xvidcore/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/arla/Makefile
P pkgsrc/net/balance/distinfo
P pkgsrc/net/balance/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/bridged/distinfo
U pkgsrc/net/bridged/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/cia/distinfo
U pkgsrc/net/cia/patches/patch-ad
P pkgsrc/net/cmu-dhcpd/distinfo
U pkgsrc/net/cmu-dhcpd/patches/patch-ad
U pkgsrc/net/cmu-dhcpd/patches/patch-ae
U pkgsrc/net/cmu-dhcpd/patches/patch-af
P pkgsrc/net/ddclient/Makefile
P pkgsrc/net/delegate/distinfo
U pkgsrc/net/delegate/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/djbdns-run/Makefile
P pkgsrc/net/hping/distinfo
P pkgsrc/net/hping/patches/patch-ad
U pkgsrc/net/hping/patches/patch-ae
P pkgsrc/net/ja-samba/Makefile
P pkgsrc/net/lambdamoo/Makefile
P pkgsrc/net/latd/distinfo
P pkgsrc/net/latd/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/latd/patches/patch-ae
U pkgsrc/net/latd/patches/patch-af
P pkgsrc/net/miredo/Makefile
P pkgsrc/net/miredo/distinfo
P pkgsrc/net/miredo/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/miredo/patches/patch-ab
U pkgsrc/net/miredo/patches/patch-ad
U pkgsrc/net/miredo/patches/patch-ae
U pkgsrc/net/miredo/patches/patch-af
P pkgsrc/net/net-snmp/Makefile
P pkgsrc/net/netcat6/Makefile
P pkgsrc/net/netcat6/PLIST
P pkgsrc/net/netcat6/distinfo
U pkgsrc/net/netcat6/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/netdisco/Makefile
P pkgsrc/net/ngrep/distinfo
U pkgsrc/net/ngrep/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/nocol/Makefile
P pkgsrc/net/openvmps/distinfo
P pkgsrc/net/openvmps/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/pim6dd/distinfo
P pkgsrc/net/pim6dd/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/pim6sd/distinfo
P pkgsrc/net/pim6sd/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/ra-rtsp-proxy/distinfo
U pkgsrc/net/ra-rtsp-proxy/patches/patch-ae
P pkgsrc/net/rp-pppoe/distinfo
P pkgsrc/net/rp-pppoe/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/sendfile/Makefile
P pkgsrc/net/tor/Makefile
P pkgsrc/net/vtun/Makefile
P pkgsrc/news/leafnode/Makefile
P pkgsrc/parallel/glunix/Makefile
P pkgsrc/parallel/mpi-ch/Makefile
P pkgsrc/parallel/mpi-ch/distinfo
U pkgsrc/parallel/mpi-ch/patches/patch-ab
U pkgsrc/parallel/mpi-ch/patches/patch-ac
U pkgsrc/parallel/mpi-ch/patches/patch-ad
P pkgsrc/pkgtools/libkver/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_alternatives/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/add/perform.c
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/files/lib/version.h
P pkgsrc/pkgtools/xpkgwedge/Makefile
P pkgsrc/print/LPRng-core/Makefile
P pkgsrc/print/acroread/Makefile
U pkgsrc/print/acroread/PLIST.DragonFly-i386
P pkgsrc/print/acroread/PLIST.common
P pkgsrc/print/acroread/distinfo
P pkgsrc/print/acroread/files/acroread.diff
P pkgsrc/print/acroread/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/acroread3/Makefile
U pkgsrc/print/acroread3/PLIST.DragonFly-i386
P pkgsrc/print/acroread3/PLIST.common
P pkgsrc/print/acroread3/distinfo
P pkgsrc/print/acroread3/files/acroread.diff
P pkgsrc/print/acroread3/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/acroread5/Makefile
P pkgsrc/print/acroread5/PLIST.common
P pkgsrc/print/acroread5/distinfo
P pkgsrc/print/acroread5/files/acroread.diff
P pkgsrc/print/acroread5/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/acroread7/Makefile
P pkgsrc/print/acroread7/PLIST
P pkgsrc/print/acroread7/distinfo
P pkgsrc/print/acroread7/files/acroread.diff
P pkgsrc/print/acroread7/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/apsfilter/Makefile
P pkgsrc/print/dvipdfmx/map.mk
P pkgsrc/print/foomatic-filters/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic-filters-cups/Makefile
P pkgsrc/print/foomatic-ppds-cups/Makefile
P pkgsrc/print/ja-jsclasses/Makefile
P pkgsrc/print/ja-ptex-bin/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX/module.mk
P pkgsrc/print/tex-textpos/Makefile
P pkgsrc/print/tex-textpos/PLIST
P pkgsrc/print/xpdf-arabic/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-chinese-simplified/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-chinese-traditional/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-cyrillic/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-greek/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-hebrew/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-japanese/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-korean/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-latin2/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-thai/Makefile
P pkgsrc/print/xpdf-turkish/Makefile
P pkgsrc/security/AiCA/Makefile
P pkgsrc/security/base/Makefile
P pkgsrc/security/base/PLIST
P pkgsrc/security/base/distinfo
P pkgsrc/security/caff/Makefile
P pkgsrc/security/courier-authlib/Makefile
P pkgsrc/security/cyrus-sasl2/Makefile
P pkgsrc/security/cyrus-saslauthd/Makefile
P pkgsrc/security/gnome-keyring/Makefile
U pkgsrc/security/gnome-keyring/distinfo
P pkgsrc/security/openssh/Makefile
P pkgsrc/security/openssh+gssapi/Makefile
P pkgsrc/security/qca/Makefile
P pkgsrc/security/qca-tls/Makefile
P pkgsrc/security/smtpd/Makefile
P pkgsrc/security/uvscan/Makefile
P pkgsrc/sysutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/desktop-file-utils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/desktop-file-utils/desktopdb.mk
U pkgsrc/sysutils/ipmitool/DESCR
U pkgsrc/sysutils/ipmitool/Makefile
U pkgsrc/sysutils/ipmitool/PLIST
U pkgsrc/sysutils/ipmitool/distinfo
U pkgsrc/sysutils/ipmitool/patches/patch-aa
U pkgsrc/sysutils/ipmitool/patches/patch-ab
U pkgsrc/sysutils/ipmitool/patches/patch-ac
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/strace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/su2/distinfo
P pkgsrc/sysutils/su2/patches/patch-ab
P pkgsrc/sysutils/webmin/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xcdroast/Makefile
P pkgsrc/textproc/kakasi/Makefile
P pkgsrc/textproc/kakasi/buildlink3.mk
P pkgsrc/textproc/kakasi/distinfo
U pkgsrc/textproc/kakasi/patches/patch-ad
P pkgsrc/textproc/p5-Text-Kakasi/Makefile
P pkgsrc/textproc/scrollkeeper/Makefile
P pkgsrc/textproc/scrollkeeper/omf.mk
P pkgsrc/textproc/xmlcatmgr/catalogs.mk
P pkgsrc/www/ap-rpaf/Makefile
P pkgsrc/www/firefox/Makefile-firefox.common
P pkgsrc/www/firefox/Makefile.common
P pkgsrc/www/htdig/Makefile
P pkgsrc/www/htdig-devel/Makefile
P pkgsrc/www/mozilla/Makefile.common
P pkgsrc/www/privoxy/Makefile
P pkgsrc/www/wwwcount/Makefile
P pkgsrc/www/wwwoffle/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome2-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2/modules.mk
P pkgsrc/x11/kdelibdocs3/Makefile
P pkgsrc/x11/kdelibdocs3/PLIST
P pkgsrc/x11/kdelibs3/PLIST
P pkgsrc/x11/lesstif/Makefile
P pkgsrc/x11/qt3-libs/distinfo
P pkgsrc/x11/qt3-libs/patches/patch-ak
P pkgsrc/x11/qt3-tools/Makefile
P pkgsrc/x11/xteddy/Makefile


Killing core files:

Updating 2005Q4 pkgsrc tree (2005Q4):
cvs update: warning: cannot open /cvsroot/CVSROOT/val-tags read/write: Permission denied
cvs [update aborted]: end of file from server (consult above messages if any)