Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@netbsd.org>
List: tech-pkg
Date: 03/04/2006 07:42:06
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/Makefile
U pkgsrc/archivers/rar-bin/DESCR
U pkgsrc/archivers/rar-bin/MESSAGE
U pkgsrc/archivers/rar-bin/Makefile
U pkgsrc/archivers/rar-bin/PLIST
U pkgsrc/archivers/rar-bin/distinfo
cvs update: pkgsrc/archivers/rar-linux/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/rar-linux/MESSAGE is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/rar-linux/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/rar-linux/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/rar-linux/distinfo is no longer in the repository
U pkgsrc/archivers/unace-bin/DESCR
U pkgsrc/archivers/unace-bin/Makefile
U pkgsrc/archivers/unace-bin/PLIST
U pkgsrc/archivers/unace-bin/distinfo
cvs update: pkgsrc/archivers/unace22/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/unace22/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/unace22/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/archivers/unace22/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/audio/daapd/Makefile
P pkgsrc/audio/daapd/distinfo
U pkgsrc/audio/daapd/patches/patch-ab
P pkgsrc/benchmarks/pipebench/distinfo
P pkgsrc/benchmarks/pipebench/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile.common
U pkgsrc/chat/irssi/distinfo
P pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-aa
P pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-ab
P pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-ae
P pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-af
P pkgsrc/chat/irssi-icb/distinfo
P pkgsrc/comms/scmxx/Makefile
P pkgsrc/comms/scmxx/PLIST
U pkgsrc/comms/scmxx/distinfo
P pkgsrc/comms/synce-rra/distinfo
P pkgsrc/comms/synce-rra/patches/patch-af
P pkgsrc/converters/latex2rtf/distinfo
P pkgsrc/converters/latex2rtf/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/freetds/distinfo
P pkgsrc/databases/freetds/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/gnustep-make/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-make/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-make/distinfo
P pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/PLIST
U pkgsrc/devel/libgsf/distinfo
P pkgsrc/devel/libgsf/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/mercurial/Makefile
P pkgsrc/devel/mercurial/PLIST
P pkgsrc/doc/CHANGES
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/guide/files/binary.xml
P pkgsrc/editors/pico/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontforge/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontforge/distinfo
P pkgsrc/games/billardgl/distinfo
P pkgsrc/games/billardgl/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/librsvg2/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg2/distinfo
P pkgsrc/mail/imap-uw/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition/Makefile
P pkgsrc/mail/perdition/Makefile.common
P pkgsrc/mail/perdition/PLIST
P pkgsrc/math/tasp-vsipl/distinfo
P pkgsrc/math/tasp-vsipl/patches/patch-ae
P pkgsrc/misc/dialog/Makefile
U pkgsrc/misc/dialog/distinfo
P pkgsrc/mk/bsd.sites.mk
P pkgsrc/net/libtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libtorrent/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/libtorrent/distinfo
U pkgsrc/net/libtorrent/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/libtorrent/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/mDNSResponder/Makefile
U pkgsrc/net/mDNSResponder/distinfo
P pkgsrc/net/mDNSResponder/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/net/mDNSResponder/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/parallel/clusterit/distinfo
P pkgsrc/parallel/clusterit/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/libtasn1/Makefile
P pkgsrc/security/libtasn1/PLIST
U pkgsrc/security/libtasn1/distinfo
P pkgsrc/sysutils/libgtop2/distinfo
P pkgsrc/sysutils/libgtop2/patches/patch-ab
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/PLIST
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/distinfo
cvs update: pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-ab
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-ad is no longer in the repository
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-ae
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-af
cvs update: pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-ag is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-ai is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-aj is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-ak is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-al is no longer in the repository
P pkgsrc/sysutils/ntfsprogs/patches/patch-am
P pkgsrc/textproc/expat/builtin.mk
P pkgsrc/wm/windowlab/distinfo
P pkgsrc/wm/windowlab/patches/patch-ab
P pkgsrc/www/curl/Makefile
P pkgsrc/www/curl/PLIST
P pkgsrc/www/curl/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/curl/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/www/php4/Makefile
P pkgsrc/www/php4/Makefile.common
P pkgsrc/www/php4/PLIST
P pkgsrc/www/php4/distinfo
cvs update: pkgsrc/www/php4/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/www/php4/patches/patch-am is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/www/php4/patches/patch-an is no longer in the repository
U pkgsrc/www/php4/patches/patch-ao
U pkgsrc/www/php4/patches/patch-ap
P pkgsrc/x11/XaoS/distinfo
P pkgsrc/x11/XaoS/patches/patch-ac
P pkgsrc/x11/py-qt3-base/Makefile.common
P pkgsrc/x11/py-qt3-base/distinfo
P pkgsrc/x11/py-qt3-modules/distinfo
P pkgsrc/x11/py-qt3-qscintilla/distinfo


Killing core files:


Updating tar files:
pkgsrc: collecting... replacing... done

Updating 2005Q4 pkgsrc tree (2005Q4):


Updating pkgsrc 2005Q4 tar files:
pkgsrc: collecting... replacing... done