Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@netbsd.org>
List: tech-pkg
Date: 02/24/2006 07:22:24
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/Makefile
U pkgsrc/audio/wmmp/DESCR
U pkgsrc/audio/wmmp/Makefile
U pkgsrc/audio/wmmp/PLIST
U pkgsrc/audio/wmmp/distinfo
U pkgsrc/audio/wmmp/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/wmmp/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/hdf5/Makefile
P pkgsrc/devel/hdf5/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/wily/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash-devel/distinfo
U pkgsrc/finance/gnucash-devel/patches/patch-aa
U pkgsrc/finance/gnucash-devel/patches/patch-ab
P pkgsrc/fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/intlfonts/PLIST
P pkgsrc/fonts/mftrace/Makefile
U pkgsrc/fonts/mftrace/distinfo
cvs update: pkgsrc/fonts/mftrace/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/games/gturing/distinfo
U pkgsrc/games/gturing/patches/patch-ab
P pkgsrc/games/maelstrom-sdl/distinfo
U pkgsrc/games/maelstrom-sdl/patches/patch-ah
P pkgsrc/graphics/TiffIO/Makefile
P pkgsrc/graphics/TiffIO/distinfo
U pkgsrc/graphics/TiffIO/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/blender/distinfo
P pkgsrc/graphics/blender/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/blender/patches/patch-ae
P pkgsrc/graphics/blender/patches/patch-af
P pkgsrc/graphics/blender/patches/patch-ag
P pkgsrc/graphics/dia/distinfo
U pkgsrc/graphics/dia/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/digikam/Makefile
P pkgsrc/graphics/digikam/distinfo
U pkgsrc/graphics/digikam/patches/patch-ab
P pkgsrc/graphics/magicpoint/distinfo
U pkgsrc/graphics/magicpoint/patches/patch-ak
U pkgsrc/graphics/magicpoint/patches/patch-al
U pkgsrc/graphics/magicpoint/patches/patch-am
P pkgsrc/graphics/netpbm/Makefile
P pkgsrc/graphics/netpbm/distinfo
U pkgsrc/graphics/netpbm/patches/patch-ai
P pkgsrc/graphics/vcg/Makefile
P pkgsrc/graphics/viewfax/PLIST
P pkgsrc/graphics/viewfax/distinfo
P pkgsrc/graphics/viewfax/patches/patch-aa
P pkgsrc/graphics/xart/PLIST
P pkgsrc/graphics/xart/distinfo
P pkgsrc/graphics/xart/patches/patch-ac
P pkgsrc/graphics/xart/patches/patch-ae
U pkgsrc/graphics/xart/patches/patch-ai
U pkgsrc/graphics/xart/patches/patch-aj
P pkgsrc/lang/tcl/Makefile
P pkgsrc/lang/tcl/distinfo
P pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-ab
P pkgsrc/lang/tcl/patches/patch-af
P pkgsrc/math/qalculate/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/distinfo
U pkgsrc/math/qalculate/patches/patch-ac
P pkgsrc/mbone/rat/Makefile
P pkgsrc/mbone/rat/distinfo
P pkgsrc/mbone/rat/patches/patch-ad
P pkgsrc/mbone/rat/patches/patch-ae
P pkgsrc/mbone/rat/patches/patch-af
P pkgsrc/mbone/rat/patches/patch-ag
U pkgsrc/mbone/rat/patches/patch-ak
U pkgsrc/mbone/rat/patches/patch-al
P pkgsrc/misc/multitail/Makefile
P pkgsrc/misc/multitail/distinfo
U pkgsrc/misc/multitail/patches/patch-aa
P pkgsrc/mk/bsd.pkg.check.mk
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/distinfo
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/patches/patch-aa
U pkgsrc/multimedia/x264-devel/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/ns/Makefile
P pkgsrc/net/tspc/Makefile
P pkgsrc/net/tspc/PLIST
cvs update: pkgsrc/net/wistumbler/MESSAGE is no longer in the repository
P pkgsrc/net/xipdump/distinfo
U pkgsrc/net/xipdump/patches/patch-af
P pkgsrc/security/openssh/distinfo
U pkgsrc/security/openssh/patches/patch-aw
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-RSA/distinfo
U pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-RSA/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/putty/Makefile
P pkgsrc/textproc/Makefile
P pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom/distinfo
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-Stream/DESCR
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-Stream/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-Stream/PLIST
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Atom-Stream/distinfo
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-Trees/DESCR
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-Trees/Makefile
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-Trees/PLIST
U pkgsrc/textproc/p5-XML-Handler-Trees/distinfo
P pkgsrc/wm/sawfish-themes/distinfo
P pkgsrc/wm/sawfish-themes/files/themes.sawfish
P pkgsrc/www/gtkhtml/Makefile
P pkgsrc/x11/XFree86-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/tk/Makefile
P pkgsrc/x11/tk/distinfo
P pkgsrc/x11/tk/patches/patch-ab
P pkgsrc/x11/tk/patches/patch-ac
P pkgsrc/x11/xorg-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/xservers/Makefile
P pkgsrc/x11/xservers/distinfo
U pkgsrc/x11/xservers/patches/patch-ag


Killing core files:

Updating 2005Q4 pkgsrc tree (2005Q4):