Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@netbsd.org>
List: tech-pkg
Date: 02/22/2006 07:21:08
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/xmcd/Makefile
P pkgsrc/audio/xmcd/PLIST
P pkgsrc/audio/xmcd/distinfo
P pkgsrc/audio/xmcd/patches/patch-ad
P pkgsrc/databases/postgresql74/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql74/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql74/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql74/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/databases/postgresql74/patches/patch-al is no longer in the repository
P pkgsrc/databases/postgresql74-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql74-contrib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql74-docs/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql74-docs/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql74-lib/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql74-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql74-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql74-server/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql80/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql80/Makefile.common
P pkgsrc/databases/postgresql80/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql80-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql80-client/PLIST
P pkgsrc/databases/postgresql80-plperl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql80-plpython/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql80-pltcl/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql80-server/Makefile
P pkgsrc/databases/tcl-postgresql74/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla/Makefile
P pkgsrc/devel/bugzilla/PLIST
P pkgsrc/devel/bugzilla/distinfo
P pkgsrc/devel/gettext/distinfo
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-ap
P pkgsrc/devel/gettext/patches/patch-aq
P pkgsrc/devel/monotone-server/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone-server/PLIST
P pkgsrc/devel/monotone-server/files/hooks.conf
P pkgsrc/devel/monotone-server/files/monotone-server-init.sh
P pkgsrc/devel/monotone-server/files/monotone.sh
U pkgsrc/devel/monotone-server/files/read-permissions
U pkgsrc/devel/monotone-server/files/write-permissions
U pkgsrc/devel/p5-File-Modified/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-File-Modified/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-File-Modified/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-File-Modified/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-NEXT/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-NEXT/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-NEXT/PLIST
U pkgsrc/devel/p5-NEXT/distinfo
U pkgsrc/devel/py24-setuptools/DESCR
U pkgsrc/devel/py24-setuptools/Makefile
U pkgsrc/devel/py24-setuptools/PLIST
U pkgsrc/devel/py24-setuptools/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/doc/guide/files/using.xml
P pkgsrc/editors/texmaker/DESCR
P pkgsrc/fonts/py-fonttools/Makefile
P pkgsrc/fonts/py-fonttools/PLIST
P pkgsrc/games/bomberclone/Makefile
P pkgsrc/games/bomberclone/distinfo
U pkgsrc/games/bomberclone/patches/patch-ac
U pkgsrc/games/bomberclone/patches/patch-ad
P pkgsrc/graphics/lcms/Makefile
P pkgsrc/mail/wl/Makefile
P pkgsrc/mail/wl/PLIST.header
P pkgsrc/mk/tools/replace.mk
P pkgsrc/multimedia/x264-devel/Makefile
P pkgsrc/textproc/stardic/Makefile
P pkgsrc/textproc/stardic/PLIST
P pkgsrc/wm/afterstep1/Makefile
P pkgsrc/wm/afterstep1/distinfo
P pkgsrc/wm/afterstep1/patches/patch-ae
P pkgsrc/wm/golem/Makefile
P pkgsrc/wm/whiteBOX/Makefile
P pkgsrc/wm/whiteBOX/distinfo
U pkgsrc/wm/whiteBOX/patches/patch-aa
P pkgsrc/wm/whiteBOX/patches/patch-ac
P pkgsrc/www/amaya/Makefile
P pkgsrc/www/amaya/PLIST
P pkgsrc/www/apache/Makefile
P pkgsrc/www/apache/distinfo
P pkgsrc/www/apache/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/PLIST
P pkgsrc/www/opera/DESCR
P pkgsrc/www/opera/Makefile
U pkgsrc/www/opera/distinfo


Killing core files:

Updating 2005Q4 pkgsrc tree (2005Q4):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2005Q4
P pkgsrc/www/opera/Makefile
U pkgsrc/www/opera/distinfo