Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@netbsd.org>
List: tech-pkg
Date: 01/28/2006 09:01:31
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/gtar-base/distinfo
U pkgsrc/archivers/gtar-base/patches/patch-ah
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-gettext/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/distinfo
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ab
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ac
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ad
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ae
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-af
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ag
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ah
P pkgsrc/inputmethod/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/libchewing/DESCR
U pkgsrc/inputmethod/libchewing/Makefile
U pkgsrc/inputmethod/libchewing/PLIST
U pkgsrc/inputmethod/libchewing/buildlink3.mk
U pkgsrc/inputmethod/libchewing/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/xcin/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/xcin/PLIST
P pkgsrc/inputmethod/xcin/distinfo
P pkgsrc/inputmethod/xcin/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/inputmethod/xcin/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/inputmethod/xcin/patches/patch-ac
P pkgsrc/inputmethod/xcin/patches/patch-ad
U pkgsrc/inputmethod/xcin/patches/patch-ae
U pkgsrc/inputmethod/xcin/patches/patch-af
U pkgsrc/inputmethod/xcin/patches/patch-ag
U pkgsrc/inputmethod/xcin/patches/patch-ah
P pkgsrc/lang/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/Makefile
P pkgsrc/lang/coq/PLIST
P pkgsrc/lang/coq/PLIST.opt
U pkgsrc/lang/coq/distinfo
P pkgsrc/lang/coq/patches/patch-aa
P pkgsrc/lang/ocaml/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/spidermonkey/DESCR
U pkgsrc/lang/spidermonkey/Makefile
U pkgsrc/lang/spidermonkey/PLIST
U pkgsrc/lang/spidermonkey/buildlink3.mk
U pkgsrc/lang/spidermonkey/distinfo
U pkgsrc/lang/spidermonkey/files/pkgsrc.mk
U pkgsrc/lang/spidermonkey/patches/patch-aa
P pkgsrc/math/py-rpy/Makefile
P pkgsrc/math/py-rpy/PLIST
P pkgsrc/misc/xchm/Makefile
P pkgsrc/misc/xchm/PLIST
U pkgsrc/misc/xchm/distinfo
P pkgsrc/mk/tools/replace.mk
P pkgsrc/multimedia/acidrip/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/PLIST
U pkgsrc/multimedia/avidemux/distinfo
U pkgsrc/multimedia/avidemux/patches/patch-aa
P pkgsrc/multimedia/transcode/Makefile
P pkgsrc/parallel/pvm3/Makefile
P pkgsrc/parallel/pvm3/arch.mk
P pkgsrc/parallel/pvm3/distinfo
U pkgsrc/parallel/pvm3/files/DRAGONFLY.def
U pkgsrc/parallel/pvm3/files/DRAGONFLY.m4
P pkgsrc/parallel/pvm3/patches/patch-ax
U pkgsrc/parallel/pvm3/patches/patch-bo
U pkgsrc/parallel/pvm3/patches/patch-by
P pkgsrc/print/enscript/Makefile
P pkgsrc/print/latex-mk/Makefile
P pkgsrc/print/latex-mk/PLIST
U pkgsrc/print/latex-mk/distinfo
cvs update: pkgsrc/print/latex-mk/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/print/teTeX3-bin/distinfo
U pkgsrc/print/teTeX3-bin/patches/patch-aq
U pkgsrc/print/teTeX3-bin/patches/patch-ar
P pkgsrc/security/cyrus-sasl2/distinfo
U pkgsrc/security/cyrus-sasl2/patches/patch-at
P pkgsrc/security/fprot-workstation-bin/distinfo
P pkgsrc/security/fressh/distinfo
P pkgsrc/security/fressh/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/fressh/patches/patch-aj
U pkgsrc/security/fressh/patches/patch-am
U pkgsrc/security/fressh/patches/patch-an
P pkgsrc/security/mixminion/Makefile
P pkgsrc/security/mixminion/distinfo
P pkgsrc/security/mixminion/patches/patch-ab
P pkgsrc/security/tcp_wrappers/Makefile
P pkgsrc/security/tcp_wrappers/distinfo
P pkgsrc/security/tcp_wrappers/patches/patch-ad
U pkgsrc/security/tcp_wrappers/patches/patch-ag
U pkgsrc/security/tcp_wrappers/patches/patch-ah
U pkgsrc/security/tcp_wrappers/patches/patch-ai
U pkgsrc/security/tcp_wrappers/patches/patch-aj
P pkgsrc/www/firefox/distinfo
P pkgsrc/x11/gtk2/distinfo
U pkgsrc/x11/gtk2/patches/patch-aj


Killing core files:


Updating tar files:
pkgsrc: collecting... replacing... done

Updating 2005Q4 pkgsrc tree (2005Q4):
U pkgsrc/doc/CHANGES-pkgsrc-2005Q4
P pkgsrc/net/mldonkey/Makefile
P pkgsrc/net/mldonkey/files/mldonkey.sh


Updating pkgsrc 2005Q4 tar files:
pkgsrc: collecting... replacing... done