Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@netbsd.org>
List: tech-pkg
Date: 01/18/2006 07:37:01
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/audio/audacity/Makefile
P pkgsrc/audio/audacity/PLIST
P pkgsrc/audio/audacity/distinfo
U pkgsrc/audio/audacity/patches/patch-ag
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/ekg/distinfo
U pkgsrc/chat/irssi/MESSAGE
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi/Makefile.common
P pkgsrc/chat/irssi/PLIST
P pkgsrc/chat/irssi/distinfo
P pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-ad is no longer in the repository
P pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-af
P pkgsrc/chat/irssi-icb/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi-icb/distinfo
P pkgsrc/databases/postgresql80/Makefile.common
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/Makefile
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/PLIST
U pkgsrc/devel/ProjectCenter/distinfo
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-base/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-base/distinfo
P pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/gnustep-base/patches/patch-af
P pkgsrc/devel/gnustep-make/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-make/PLIST
P pkgsrc/devel/gnustep-make/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gnustep-make/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-ac
P pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/gnustep-make/patches/patch-ae
P pkgsrc/devel/mantis/Makefile
U pkgsrc/devel/mantis/distinfo
P pkgsrc/doc/CHANGES
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile.common
P pkgsrc/editors/abiword/distinfo
P pkgsrc/editors/abiword/patches/patch-ab
P pkgsrc/editors/abiword/patches/patch-ae
U pkgsrc/editors/abiword-plugins/distinfo
P pkgsrc/graphics/tuxpaint/Makefile
P pkgsrc/graphics/tuxpaint/distinfo
U pkgsrc/graphics/tuxpaint/patches/patch-ac
P pkgsrc/misc/fep/distinfo
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-ab
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-ac
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-ad
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-ae
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-af
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-ag
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-ah
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-ai
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-aj
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-ak
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-al
P pkgsrc/misc/fep/patches/patch-am
P pkgsrc/mk/bsd.pkg.mk
U pkgsrc/mk/bsd.utils.mk
P pkgsrc/mk/bulk/bsd.bulk-pkg.mk
U pkgsrc/mk/scripts/depends-depth-first.awk
P pkgsrc/mk/scripts/genreadme.awk
P pkgsrc/net/mDNSResponder/Makefile
P pkgsrc/net/mDNSResponder/distinfo
P pkgsrc/net/mDNSResponder/patches/patch-aa
P pkgsrc/pkgtools/pkglint/files/pkglint.pl
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/bacula/distinfo
P pkgsrc/sysutils/bacula-doc/Makefile
U pkgsrc/sysutils/bacula-doc/distinfo
P pkgsrc/x11/gnustep-back/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-back/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-back/distinfo
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/PLIST
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/distinfo


Killing core files:

Updating 2005Q4 pkgsrc tree (2005Q4):